Teksti suurus:

Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2017, 37

Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 22.06.2017 nr 97

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒5 alusel.

§ 1.   Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Peipsiääre vald.

  (3) Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise põhjendused on esitatud määruse seletuskirjas1.

§ 2.   Pala valla maakondliku kuuluvuse muutmine

  Pala vald arvatakse Jõgeva maakonna koosseisust Tartu maakonna koosseisu.

§ 3.   Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Peipsiääre valla piiriks on senise Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

  (2) Maa-amet kannab Peipsiääre valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 4.   Ühinemistoetuse maksmine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatavale Peipsiääre vallale makstakse ühinemistoetust haldusreformi seaduse §-des 20‒23 sätestatud korras.

  (2) Ühinemistoetust arvutatakse senise Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla volikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmist taotlenud Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla elanike arvu põhjal rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2017. a seisuga.

  (3) Käesoleva määrusega haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustatavale Peipsiääre vallale hüvitatakse riigieelarvest Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemisega seotud tegelikud tehtud kulud kuludokumentide alusel haldusreformi seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

§ 5.   Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut“ muudetakse järgmiselt:
  1) Jõgeva maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõna „Pala,“;
  2) Tartu maakonna linnade loetelust jäetakse välja sõna „Kallaste,“;
  3) Tartu maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Alatskivi,“ ja „Vara,“.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017. a määrus nr 35 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 ning §-d 2 ja 5 jõustuvad Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.


1Seletuskirjaga saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json