Teksti suurus:

Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2017, 44

Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 22.06.2017 nr 104

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒5 alusel.

§ 1.   Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Tartu vald.

  (3) Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise põhjendused on esitatud määruse seletuskirjas1.

§ 2.   Tabivere valla maakondliku kuuluvuse muutmine

  Tabivere vald arvatakse Jõgeva maakonna koosseisust Tartu maakonna koosseisu.

§ 3.   Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Tartu valla piiriks on senise Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla piir, välja arvatud Laeva valla, Tabivere valla ja Tartu valla omavahelises osas.

  (2) Maa-amet kannab Tartu valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 4.   Ühinemistoetuse maksmine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatavale Tartu vallale makstakse ühinemistoetust haldusreformi seaduse §-des 20‒23 sätestatud korras.

  (2) Ühinemistoetust arvutatakse senise Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla volikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmist taotlenud Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla elanike arvu põhjal rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2017. a seisuga.

  (3) Käesoleva määrusega haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustatavale Tartu vallale hüvitatakse riigieelarvest Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemisega seotud tegelikud tehtud kulud kuludokumentide alusel haldusreformi seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

§ 5.   Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut“ muudetakse järgmiselt:
1) Jõgeva maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõna „Tabivere,“;
2) Tartu maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Laeva,“ ja „Piirissaare,“.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2017. a määrus nr 4 „Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 ning §-d 2 ja 5 jõustuvad Tartu Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.


1Seletuskirjaga saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json