Teksti suurus:

Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2017, 45

Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 22.06.2017 nr 105

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒5 alusel.

§ 1.   Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Võru vald.

  (3) Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise põhjendused on esitatud määruse seletuskirjas1.

§ 2.   Orava valla maakondliku kuuluvuse muutmine

  Orava vald arvatakse Põlva maakonna koosseisust Võru maakonna koosseisu.

§ 3.   Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Võru valla piiriks on senise Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

  (2) Maa-amet kannab Võru valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 4.   Ühinemistoetuse maksmine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatavale Võru vallale makstakse ühinemistoetust haldusreformi seaduse §-des 20‒23 sätestatud korras.

  (2) Ühinemistoetust arvutatakse senise Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla volikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmist taotlenud Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla elanike arvu põhjal rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2017. a seisuga.

  (3) Ühinemistoetust arvutatakse senise Orava valla ja Vastseliina valla volikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmist taotlenud Orava valla ja Vastseliina valla elanike arvu põhjal rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2017. a seisuga.

  (4) Käesoleva määrusega haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustatavale Võru vallale hüvitatakse riigieelarvest Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemisega seotud tegelikud tehtud kulud kuludokumentide alusel haldusreformi seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

§ 5.   Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut“ muudetakse järgmiselt:
  1) Põlva maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõna „Orava,“;
  2) Võru maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Lasva,“, „Sõmerpalu,“ ja „Vastseliina,“.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017. a määrus nr 32 „Orava valla ja Vastseliina valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ tunnistatakse kehtetuks.

(2) Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2017. a määrus nr 43 „Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 ning §-d 2 ja 5 jõustuvad Võru Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.


1Seletuskirjaga saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel http://haldusreform.fin.ee/vv-algatatud-uhinemised/.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json