Teksti suurus:

Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Liidu institutsiooni, välisriigi relvajõudude, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse ja nendega seotud isikute imporditava kauba käibemaksust vabastamise ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2017, 57

Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Liidu institutsiooni, välisriigi relvajõudude, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse ja nendega seotud isikute imporditava kauba käibemaksust vabastamise ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused

Vastu võetud 28.06.2017 nr 52

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 39 lõike 3 alusel.

§ 1.   Välisesinduse, diplomaadi ja Euroopa Liidu institutsiooni imporditava kauba käibemaksust vabastamine

  (1) Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, erimissiooni, Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni peakorteri ja esinduse (edaspidi välisesindus) ning Euroopa Liidu institutsiooni ametialaseks kasutamiseks ning Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja ja konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindaja (edaspidi välisriigi diplomaat), samuti välisesinduse haldustöötaja (edaspidi haldustöötaja) isiklikuks kasutamiseks ette nähtud imporditav kaup vabastatakse käibemaksust käibemaksuseaduse § 39 lõikes 1 sätestatud tingimustel, arvestades käibemaksuseaduse § 39 lõike 4 alusel kehtestatud erandeid.

  (2) Haldustöötajal on õigus taotleda isiklikuks kasutamiseks ette nähtud kauba importimisel käibemaksuvabastust ainult sisseseadmise perioodil kolme esimese Eestis viibimise kuu jooksul.

  (3) Kaup vabastatakse importimisel käibemaksust käibemaksuseaduse § 39 lõikes 5 nimetatud asjaomase dokumendi esitamisel Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur).

  (4) Kauba tolliformaalsused teostatakse tollialastes õigusaktides ette nähtud korras.

§ 2.   Välisriigi relvajõudude, relvajõudude tsiviilkoosseisu ja rahvusvahelise sõjalise peakorteri ning nende liikmete ja liikmete ülalpeetavate, peakorteri lepingupartneri töötaja ja tema ülalpeetava ning rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse ja välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötaja imporditava kauba käibemaksust vabastamine

  (1) Välisriigi relvajõudude ja tsiviilkoosseisu ning nende liikmete ja liikmete ülalpeetavate, rahvusvahelise sõjalise peakorteri, selle liikme ja liikme ülalpeetava, peakorteri lepingupartneri töötaja ja tema ülalpeetava, välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötaja ning rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse imporditav kaup vabastatakse käibemaksust käibemaksuseaduse § 39 lõikes 2 sätestatud tingimustel.

  (2) Kaup vabastatakse importimisel käibemaksust käibemaksuseaduse § 39 lõikes 5 või 6 nimetatud asjaomase dokumendi esitamisel maksuhaldurile.

  (3) Kauba tolliformaalsused teostatakse tollialastes õigusaktides ette nähtud korras.

§ 3.   Välisesindusele, välisriigi diplomaadile ja haldustöötajale ning välisriigi relvajõududele ja tsiviilkoosseisule, välisriigi relvajõudude liikmele ja tema ülalpeetavale, tsiviilkoosseisu liikmele ja tema ülalpeetavale, välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötajale, rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmele ja tema ülalpeetavale ning peakorteri lepingupartneri töötajale ja tema ülalpeetavale, rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele käibemaksu tagastamine

  Välisesinduse, välisriigi diplomaadi, haldustöötaja ning välisriigi relvajõudude liikme ja tema ülalpeetava, tsiviilkoosseisu liikme ja tema ülalpeetava, välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötaja, rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikme ja tema ülalpeetava ning peakorteri lepingupartneri töötaja ja tema ülalpeetava ning välisriigi, mis ei ole NATO liikmesriik, relvajõudude ja tsiviilkoosseisu, ning rahvusvahelisele sõjalise õppeasutuse poolt Eestis kauba soetamisel ja teenuse saamisel makstud käibemaks tagastatakse neile käibemaksuseaduse § 39 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustel, arvestades käibemaksuseaduse § 39 lõike 4 alusel kehtestatud erandeid.

§ 4.   Käibemaksu tagastamise taotluse esitamine

  (1) Taotluse käibemaksu tagastamiseks (edaspidi taotlus) esitab välisriigi diplomaat, haldustöötaja, välisesindus või rahvusvahelise sõjalise peakorteri liige ja tema ülalpeetav Välisministeeriumile ning välisriigi relvajõud, tsiviilkoosseis või nende liige ja tema ülalpeetav, välisriigi relvajõudude lepingupartneri töötaja, rahvusvahelise sõjalise peakorteri lepingupartneri töötaja ja tema ülalpeetav ning rahvusvaheline sõjaline õppeasutus Kaitseministeeriumile kuu 10. kuupäevaks.

  (2) Käibemaksu tagastamist võib taotleda 90 päeva jooksul kauba soetamise või teenuse saamise päevast alates. Välisesindusele, välisriigi diplomaadile ja haldustöötajale kasutatud kauba soetamisel makstud käibemaksu ei tagastata.

  (3) Taotlus peab olema kinnitatud vastava välisesinduse juhi, välisriigi relvajõudude, sõjalise peakorteri või õppeasutuse esindaja poolt. Taotlusele peavad olema lisatud käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad arved.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja käibemaksu tagastamine

  (1) Välisminister või kaitseminister või nende volitatud ametnik kinnitab taotluse esitaja õigust taotleda käibemaksu tagastamist ning edastab taotluse ja sellele lisatud arved maksuhaldurile nende dokumentide saabumise kuu või sellele järgneva kuu (juhul kui dokumendid saabuvad pärast 10. kuupäeva) 20. kuupäevaks.

  (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses märgitud pangakontole 30 päeva jooksul ministeeriumilt taotluse ja sellele lisatud arvete saamise päevast alates.

  (3) Maksuhaldur tagastab kõik talle edastatud originaalarved taotluse edastanud ministeeriumile.

  (4) Maksuhaldur informeerib kirjalikult taotluse edastanud ministeeriumi käibemaksu tagastamise kohta tehtud otsusest.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 2017. aasta 1. juulist.

Toomas Tõniste
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json