Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a määruse nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2018, 1

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a määruse nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord” muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 20 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a määruses nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eksamikomisjon vormistab eksamiprotokolli, mille alusel väljastatakse tunnistus kursuse õppekava läbimise kohta. Eksamiprotokoll, mille on allkirjastanud eksamikomisjoni liikmed, edastatakse Veeteede Ametile hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast eksami toimumist.”;

2) paragrahvi 21 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Polaarvetes sõitva laeva kapteni, vanemtüürimehe ja laevajuhi põhiväljaõpe peab vastama STCW koodeksi jaotise A-V/4 lõike 1 nõuetele.”;

3) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Polaarvetes sõitva laeva kapteni ja vanemtüürimehe laiendatud väljaõpe peab vastama STCW koodeksi jaotise A-V/4 lõike 2 nõuetele.”;

4) paragrahvi 40 lõike 2 punktis 5 asendatakse tekstiosa „, või” punktiga;

5) paragrahvi 49 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad „vahi- või vanemtüürimehena” sõnaga „vahitüürimehena”;

6) paragrahvi 49 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) vanemtüürimehena laeval, sõltumata selle kogumahutavusest, kui diplomi saamise aluseks oli 3000-se ja suurema kogumahutavusega laeva vanemtüürimehe diplom;”;

7) määrust täiendatakse §-ga 732 järgmises sõnastuses:

§ 732. Polaarvetes sõitval laeval töötavate laevapere liikmete tunnistused

(1) Polaarvetes sõitvate laevade alase põhiväljaõppe tunnistuse saamiseks on vajalik STCW koodeksi jaotise A-V/4 lõikele 1 vastava põhiväljaõppe läbimine.

(2) Polaarvetes sõitvate laevade alase laiendatud väljaõppe tunnistuse saamiseks on vajalik STCW koodeksi jaotise A-V/4 lõikele 2 vastava laiendatud väljaõppe läbimine ja vähemalt kaks kuud kestnud meresõidupraktika kapteni või laevajuhina polaarvetes sõitval laeval.”;

8) määrust täiendatakse §-ga 941 järgmises sõnastuses:

§ 941. Polaarvetes sõitval laeval töötavate laevapere liikmete tunnistuste saamiseks nõuetele vastavuse tõendamine kuni 1. juulini 2020. a

(1) Laevapere liikmele väljastatakse § 732 lõikes 1 nimetatud tunnistus ka siis, kui ta tõendab, et:
1) ta on läbinud vähemalt kolme kuu pikkuse meresõidupraktika polaarvetes sõitval laeval, täites kapteni, vanemtüürimehe või laevajuhi ülesandeid, viimase viie aasta jooksul enne 1. juulit 2018. a või
2) ta on läbinud enne 1. juulit 2018. a STCW koodeksi jaotise B-V/g soovitustele vastava täiendusõppe.

(2) Laevapere liikmele väljastatakse § 732 lõikes 2 nimetatud tunnistus ka siis, kui ta tõendab, et:
1) ta on läbinud vähemalt kolme kuu pikkuse meresõidupraktika polaarvetes sõitval laeval, täites kapteni või vanemtüürimehe ülesandeid, viimase viie aasta jooksul enne 1. juulit 2018. a või
2) ta on läbinud enne 1. juulit 2018. a STCW koodeksi jaotise B-V/g soovitustele vastava täiendusõppe ja vähemalt kaks kuud meresõidupraktikat polaarvetes sõitval laeval, täites kapteni või vanemtüürimehe ülesandeid, viimase viie aasta jooksul enne 1. juulit 2018. a.

(3) Käesolevas paragrahvis sätestatud viisil on nõuetele vastavust võimalik tõendada kuni 1. juulini 2020. a.

(4) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud meresõidupraktika läbimisel väljastab tunnistused Veeteede Amet. Tunnistuste vormid on esitatud määruse lisades 50 ja 51.”;

9) lisa 49 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) polaarvetes sõitva laeva laevapere liikme põhiväljaõpe;”;

10) lisa 49 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) polaarvetes sõitva laeva laevapere liikme laiendatud väljaõpe;”;

11) määrust täiendatakse lisadega 50 ja 51 (lisatud).

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 50 Tutvustava väljaõppe kutsetunnistus töötamiseks polaarvetes sõitval laeval

Lisa 51 Laiendatud väljaõppe kutsetunnistus töötamiseks polaarvetes sõitval laeval