Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2018, 2

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 52

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 591 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruses nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „register” sõnaga „andmekogu” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) vastutab andmetöötlustoimingute õiguspärasuse eest, sealhulgas turbealase info pideva analüüsimise ja turvariskide väljaselgitamise eest;”;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) tagab andmete kasutamise määruse §-s 14 nimetatud tervisestatistika tegemiseks;”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) peab arvestust kogutud ja väljastatud andmete ja infosüsteemi vahendusel osutatud teenuste üle ning koostab selle arvestuse juhtimiseks ülevaatlikke analüüse;”;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) tagab tehnilise halduse, sealhulgas klassifikaatorite, loendite ja standardite pidamise ning standardite ja klassifikatsioonide publitseerimise;”;

6) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) tagab andmete ja infosüsteemi säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele;”;

7) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) surmateatise andmed viivitamata pärast surma fakti tuvastamist ning surma põhjuse teatise ja perinataalsurma põhjuse teatise andmed ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui tervishoiutöötaja on asjakohase dokumendi kinnitanud.”;

8) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Tervishoiuteenuse osutaja teavitab määruse § 3 lõikes 2 nimetatud volitatud töötlejat teenuse muudatustest, sealhulgas analüüside nimekirja muudatustest ja täiendustest meditsiinilabori teenuse osutamiseks, esimesel võimalusel peale muudatuste või täienduste tegemist tervishoiuteenuse osutaja juures.”;

9) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahvastikuregistri vastutav töötleja edastab tervise infosüsteemi:
1) isikut identifitseerivad andmed;
2) isiku esindusõiguse ja teovõime andmed;
3) surma registreerimise kande numbri.”;

10) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Haridus- ja Teadusministeerium edastab tervise infosüsteemi:
1) õpilase andmed (klass, õpingute alustamine ja õpingute lõpetamine);
2) lõpetatud haridustaseme andmed (haridustaseme nimetus, õpingute alustamine ja õpingute lõpetamine);
3) õppeasutuse andmed (nimi, registreerimisnumber ja aadress).”;

11) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tervise infosüsteemi logisid andmete töötlemise kohta, sealhulgas andmete väljastamise, vaatamise, muutmise, lisamise ja kustutamise aja, andmete koosseisu, andmesaajate ja väljastamise viisi kohta, säilitatakse 30 aastat alates kirje tekkimisest.”;

12) paragrahvi 9 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Andmete muutmine”;

13) paragrahvi 9 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervise infosüsteemi edastatud andmete muutmiseks esitab andmeandja andmekogusse viivitamata uued andmed või teavitab volitatud töötlejat vajadusest esitatud andmeid muuta viivitamata peale vea ilmnemist.

(2) Tervise infosüsteemi volitatud töötlejal on andmekvaliteedi tagamiseks õigus kontrollida tervise infosüsteemi edastatud dokumendi vastavust standardile. Vastutav töötleja ja volitatud töötleja ei hinda osutatud teenuse kohta esitatud andmeid sisuliselt.”;

14) paragrahvi 21 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Piiratud teovõimega isiku puhul teostab lõikes 1 nimetatud õigusi isiku seaduslik esindaja, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.”;

15) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Tervise infosüsteemis võimaldatakse patsiendile juurdepääs veebikeskkonna kaudu järgmistele andmetele:
1) tervishoiuteenuse osutaja edastatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel kehtestatud määruses sätestatud andmekoosseisus nimetatud andmed;
2) tervise infosüsteemi poolt käesoleva lõike punkti 1 andmete alusel kombineeritavate teenuste andmed;
3) patsiendi ja teda esindatavate isikute isikuandmed;
4) tahteavaldused;
5) sõeluuringukutsed;
6) seotud isikute surma ja surma põhjuse teatise andmed vastavalt õigusaktis sätestatule;
7) retsepti, kindlustuskaitse ja perearsti andmed;
8) raviarved;
9) tervisedeklaratsioonid;
10) töövõime hindamise taotluse ja menetluse, töövõime hindamisel antud eksperdiarvamuse ja eksperdiarvamuse andja andmed;
11) logid.”.

§ 2.  Määruse § 1 punkt 8 jõustub 1. septembril 2018. a.

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json