Teksti suurus:

Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2020, 7

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2020 otsus nr 600

Taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2020

§ 1.  Taimekaitseseaduse muutmine

Taimekaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „ühenduseväline” sõnaga „liiduväline” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolev seadus reguleerib:
1) taimetervise kaitset, täpsustades ja täiendades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104);
2) taimekaitsevahendite turulelaskmist, turustamist ja kasutamist, täpsustades ning täiendades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50);
3) taimekaitseseadmete kasutamist.

(2) Käesolevas seaduses sätestatakse:
1) normid, et rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/ 2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142);
2) normid, et võtta üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86);
3) taimetervisenõuete, taimekaitsevahendite turulelaskmise, turustamise ja kasutamise nõuete ning taimekaitseseadmete kasutamise nõuete täitmise üle riikliku ja haldusjärelevalve teostamise kord;
4) vastutus taimetervise ning taimekaitsevahendite ja -seadmete kasutamise kohta kehtestatud nõuete rikkumise eest.

(3) Euroopa Liidu õigusaktides ja käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, muude Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.

(4) Valdkonna eest vastutav minister võib oma pädevuse piires kehtestada taimetervisenõuete kohaldamiseks ning taimekaitsevahendite ja -seadmete ning nende kasutamise kohta esitatavate nõuete kohaldamiseks õigusakti küsimuses, mille otsustamise õigus on Euroopa Liidu õigusakti kohaselt liikmesriigil.”;

3) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põllumajandusamet teavitab kirjalikult Euroopa Komisjoni, teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja Maaeluministeeriumi ohtliku taimekahjustaja avastamisest, taimetervisemeetmete kohaldamisest ja taimetervisenõuete rikkumisest, taimekaitsevahendi loast ning taimekaitseseadme tehnilise kontrolli tegijast ja toimingust, kui nendest teavitamine on ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktis.

(2) Taimetervisemeetmete hulka kuuluvad Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud ohtlike taimekahjustajate tõrje abinõud.”;

4) paragrahvi 21 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti, on Põllumajandusamet pädev asutus:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 6 tähenduses;
2) rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni IV artikli punkti 1 tähenduses;
3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punkti 3 alapunkti a tähenduses, tehes ametlikku kontrolli sama määruse artikli 1 lõike 2 punktides g ja h nimetatud valdkondades;
4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 3 punkti 30 tähenduses.

(2) Põllumajandusamet täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklis 26, artikli 32 lõikes 4 ja artikli 35 lõikes 1 sätestatud ülesanded.”;

5) seaduse 2. peatüki 1. jagu muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1. jagu
Mõisted

§ 3. Taim, taimne saadus ja muu objekt

(1) Taim käesoleva seaduse tähenduses on taim Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 1 tähenduses.

(2) Taimne saadus käesoleva seaduse tähenduses on taimne saadus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 2 tähenduses.

(3) Muu objekt käesoleva seaduse tähenduses on muu objekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 5 tähenduses.

§ 31. Kaubasaadetis, turustamine ja lõppkasutaja

(1) Kaubasaadetis käesoleva seaduse tähenduses on taimede, taimsete saaduste või muude objektide kogum, mida toimetatakse riigisiseselt või ühest riigist teise ja mille kohta on väljastatud fütosanitaarsertifikaat, kaubaarve või muu saatedokument. Kaubasaadetis võib koosneda ühest või mitmest partiist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 7 tähenduses. Kaubasaadetist peab olema võimalik identifitseerida.

(2) Turustamine käesoleva peatüki tähenduses on taimede, taimsete saaduste ja muude objektide müügiks pakkumine, müümine ning muul viisil tasuta või tasu eest üleandmine.

(3) Lõppkasutaja käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punktis 12 nimetatud lõppkasutaja.

§ 4. Ohtlik taimekahjustaja

Ohtlik taimekahjustaja käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 4, 6 ja 29 nimetatud taimekahjustaja.”;

6) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taimetervis käesoleva seaduse tähenduses on taime, taimse saaduse, maatüki, istanduse ja muu objekti seisund.”;

7) paragrahvi 5 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõna „ja” sõnaga „või”;

8) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taim, taimne saadus ja muu objekt peavad olema vabad ohtlikust taimekahjustajast ning vastama taimetervise erinõuetele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud nõuete täitmata jätmise korral tunnistatakse taim, taimne saadus või muu objekt saastumiskahtlaseks.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuete täitmise tagab isik, kelle valduses on taim, taimne saadus või muu objekt, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.”;

9) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse sõnad „tõrjeabinõud kehtestab” sõnadega „täpsemad tõrjeabinõud võib kehtestada”;

10) paragrahvi 9 lõike 5 teist lauset täiendatakse pärast sõna „kehtestatud” sõnadega „või mille puhul ei ole kehtestatud tõrjeabinõu kohaldamine osutunud tõhusaks”;

11) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 52 lõikes 2 sätestatud juhul võib valdkonna eest vastutav minister ajutiselt keelata taime, taimse saaduse ja muu objekti teisest liikmesriigist või liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise ning Eestis turustamise.”;

12) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Ohtliku taimekahjustaja ning erinõuetega hõlmatud taime, taimse saaduse ja muu objekti kasutamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 8 lõikes 1 nimetatud ohtlikku taimekahjustajat võib samas sättes nimetatud tegevuseks ja eesmärgil kasutada üksnes Põllumajandusameti loal.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 48 lõikes 1, artikli 49 lõikes 1 ja artiklis 58 nimetatud taime, taimset saadust ja muud objekti võib samades sätetes nimetatud tegevusteks ja eesmärgil kasutada üksnes Põllumajandusameti loal.

(3) Põllumajandusamet annab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud loa, määrates loas kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 8, 48 ja 58 nimetatud asjakohased tingimused.

(4) Põllumajandusamet keeldub käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud loa andmisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 8, 48 ja 58 sätestatud asjakohasel juhul.

(5) Põllumajandusamet tunnistab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud loa kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 8, 48 ja 58 sätestatud asjakohasel juhul.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklis 60 nimetatud karantiinijaama ja kinnise üksuse määramise otsuse teeb Põllumajandusamet, arvestades sama määruse artiklites 61 ja 62 sätestatud nõudeid.

(7) Põllumajandusamet tunnistab käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud otsuse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklis 63 sätestatud asjakohasel juhul.”;

14) paragrahvi 14 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Lisaks asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 12 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhtudele võib Põllumajandusamet korraldada isiku eest ohtliku taimekahjustaja tõrje abinõude rakendamise ettekirjutuseta ka siis, kui on ilmne, et isik ei ole ise võimeline tõrjeabinõusid rakendama.

(3) Asendustäitmise kulude sissenõudmisest võib loobuda.”;

15) paragrahvi 15 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ettekirjutuse alusel ohtliku taimekahjustaja tõrje abinõude rakendamise kulud hüvitatakse riigieelarvest kuni 100 protsendi ulatuses.”;

16) seaduse 2. peatüki 4. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4. jagu
Taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamine Eestist liiduvälisesse riiki ning nende vedamine Eestis
”;

17) paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamine Eestist liiduvälisesse riiki

(1) Eestist liiduvälisesse riiki toimetatav taim, taimne saadus ja muu objekt peavad vastama sihtriigis kehtivatele taimetervisenõuetele.

(2) Sihtriigis kehtivatele taimetervisenõuetele vastavuse kontroll tehakse taime, taimse saaduse ja muu objekti ladustamiskohas, taimede kasvukohas või muus ülevaatuskohas, kus ettevõtja on taganud kontrollitoimingute tegemiseks vajalikud tingimused.

(3) Ekspordi fütosanitaarsertifikaat käesoleva seaduse tähenduses on ekspordi fütosanitaarsertifikaat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 100 lõike 1 tähenduses.

(4) Reekspordi fütosanitaarsertifikaat käesoleva seaduse tähenduses on reekspordi fütosanitaarsertifikaat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 101 lõike 1 tähenduses.

(5) Ekspordieelne sertifikaat käesoleva seaduse tähenduses on ekspordieelne sertifikaat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 102 lõike 2 tähenduses.”;

18) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ekspordi fütosanitaarsertifikaadi, reekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja ekspordieelse sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(2) Ekspordi fütosanitaarsertifikaat ja reekspordi fütosanitaarsertifikaat ei tohi olla välja antud varem kui 14 päeva enne kaubasaadetise Eestist liiduvälisesse riiki toimetamist.

(3) Ekspordi fütosanitaarsertifikaadi, reekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja ekspordieelse sertifikaadi väljaandmisega seotud analüüside kulud kannab ettevõtja.”;

19) paragrahvid 18 ja 19 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Ekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadi kehtivus

(1) Kaubasaadetise ekspordi fütosanitaarsertifikaat ja reekspordi fütosanitaarsertifikaat tõendavad asjaomase kaubasaadetise vastavust sihtriigis kehtivatele taimetervisenõuetele.

(2) Pärast ekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadi väljaandmist tagab kaubasaadetise valdaja taimede, taimsete saaduste ja muude objektide partii identsuse ning nende vastavuse saatedokumentidele ja taimetervisenõuetele kuni partii liiduvälisesse riiki toimetamiseni.

§ 19. Ekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadi kasutamine

Väljaandja kinnitamata muudatuste või parandustega ekspordi fütosanitaarsertifikaat ja reekspordi fütosanitaarsertifikaat on kehtetud.”;

20) paragrahvid 20 ja 21 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 22 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Taimepass käesoleva seaduse tähenduses on taimepass Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 78 tähenduses.”;

22) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Taimepassi väljaandmine

(1) Taimepassi annab välja ettevõtja, kellel on taimepassi väljaandmise tegevusluba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 84 kohaselt ning kelle ettevõttes on määratud taimepassi väljaandmise eest vastutav isik.

(2) Põllumajandusamet annab taimepassi välja üksnes sertifitseeritud paljundusmaterjali ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 79 lõike 1 punktis c ja artikli 94 lõikes 1 nimetatud taime, taimse saaduse ja muu objekti kohta. Taimepassi väljaandmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(3) Põllumajandusamet võib taimepassi asendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 93 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul. Taimepassi väljaandmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(4) Põllumajandusamet annab taimepassi välja üksnes ettevõtjale, kelle andmed on kantud taimetervise registrisse.

(5) Ettevõtja, kellele Põllumajandusamet on välja andnud taimepassi, võib taimepassi kasutada üksnes temale kuuluva taime, taimse saaduse või muu objekti nõuetekohasuse tõendamiseks.”;

23) paragrahv 24 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahv 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 25. Taimepassi väljaandmise nõuded

Taimepassi väljaandmise tegevusloa saanud ettevõtja annab taimepassi välja käesolevas seaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 83 lõigetes 1, 2, 4 ja 5, artiklites 87 ja 88, artikli 89 lõikes 1, artiklis 90 ning artikli 93 lõigetes 1, 2, 3 ja 5 sätestatud nõuete kohaselt.”;

25) paragrahvid 26–29 tunnistatakse kehtetuks;

26) seaduse 2. peatüki 5. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5. jagu
Taimetervise register ning teatamis- ja loakohustus
”;

27) paragrahvi 31 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Majandustegevusteate esitavad Põllumajandusametile enne tegevuse alustamist:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 65 lõike 1 punktides a, c, d ja e nimetatud ettevõtja;
2) ettevõtja, kes turustab taimi, taimseid saadusi või muid objekte, mis peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt olema varustatud taimepassiga;
3) ettevõtja, kes toodab, ladustab või pakendab turustamise eesmärgil taimi, taimseid saadusi või muid objekte, mis peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt olema varustatud taimepassiga;
4) ettevõtja, kes kasvatab kartulit rohkem kui ühel hektaril;
5) ettevõtja, kes tegeleb taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud kultiveerimismaterjali tootmise ja turustamisega, sealhulgas lõppkasutajale turustamisega.

(2) Majandustegevusteadet ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja:
1) kellel peab olema taimepassi väljaandmise tegevusluba;
2) kellel peab olema puidust pakkematerjali ning puidu või muu objekti vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba.

(3) Lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmetele esitatakse majandustegevusteates järgmised andmed:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 66 lõikes 2 nimetatud andmed;
2) andmed tootmisüksuse asukoha ja pindala kohta;
3) taimetervise eest vastutava isiku andmed.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed kantakse käesoleva seaduse § 30 lõike 1 alusel asutatud taimetervise registrisse.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete taimetervise registrisse kandmise eest tasub ettevõtja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. Riigilõivu ei tasuta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete muutumise, samuti majandustegevusest loobumise, majandustegevusest ajutise loobumise ja majandustegevusega jätkamise teatega esitatavate andmete taimetervise registrisse kandmise eest.”;

28) seadust täiendatakse §-dega 311–319 järgmises sõnastuses:

§ 311. Taimepassi väljaandmise loakohustus

(1) Ettevõtjal peab olema taimepassi väljaandmise tegevusluba, kui tema tegevuse ja sellega seotud taime, taimse saaduse või muu objekti puhul on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt nõutav taime, taimse saaduse või muu objekti varustamine taimepassiga.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtjal ei pea olema taimepassi väljaandmise tegevusluba, kui tema tegevus on seotud üksnes sellise taime, taimse saaduse või muu objektiga, mille on varustanud taimepassiga muu ettevõtja või käesoleva seaduse § 23 lõikes 2 või 3 nimetatud juhtudel Põllumajandusamet.

(3) Taimepassi väljaandmise tegevusluba annab ettevõtjale õiguse anda välja taimepassi üksnes tegevusloas märgitud ettevõttes või selle osas.

§ 312. Taimepassi väljaandmise tegevusloa taotlemine

(1) Taimepassi väljaandmise tegevusloa taotluse lahendab loa andmisega või sellest keeldumisega Põllumajandusamet.

(2) Taimepassi väljaandmise tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud andmetele järgmised andmed ja dokumendid:
1) taimepassi väljaandmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed ning taimepassi väljaandja täienduskoolituse läbimise tunnistuse number;
2) selle taime, taimse saaduse ja muu objekti sugukonna, perekonna või liigi ning kaubatüübi andmed, mille kohta soovitakse taimepassi välja anda;
3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 69 ja 70 sätestatud kohustuste täitmise süsteemi ja protseduuri kirjeldus;
4) andmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 90 lõikes 1 nimetatud tootmisprotsessi ja veo kriitiliste punktide kohta ning kriitiliste punktide jälgimise ja nende üle arvestuse pidamise kord;
5) koolituskava Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 90 lõikes 2 nimetatud töötajate jaoks, et koolitada neid taimepassi väljaandmiseks vajalikku kontrolli tegema.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed kantakse käesoleva seaduse § 30 lõike 1 alusel asutatud taimetervise registrisse.

(4) Taimepassi väljaandmise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasub ettevõtja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. Riigilõivu ei tasuta taimepassi väljaandmise tegevusloa muutmise taotlusega, samuti taimepassi väljaandmise tegevusloast loobumise ja taimepassi väljaandmise tegevusloast ajutise loobumise teatega esitatavate andmete taimetervise registrisse kandmise eest.

§ 313. Taimepassi väljaandmise tegevusloa kontrolliese

Ettevõtjale antakse taimepassi väljaandmise tegevusluba, kui ta on määranud nõuetekohase vastutava isiku, kellel on kehtiv tunnistus käesoleva seaduse §-s 315 nimetatud täienduskoolituse läbimise kohta.

§ 314. Taimepassi väljaandmise tegevusloa kõrvaltingimus

Taimepassi väljaandmise tegevusloale lisatakse kõrvaltingimusena taime, taimse saaduse ja muu objekti sugukond, perekond või liik ning kaubatüüp.

§ 315. Taimepassi väljaandja täienduskoolitus

(1) Taimepassi väljaandja täienduskoolitust korraldab Põllumajandusamet.

(2) Taimepassi väljaandja täienduskoolitus hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 89 lõike 1 punktis a nimetatud teoreetilist osa.

(3) Taimepassi väljaandja täienduskoolitus lõpeb eksamiga.

(4) Isikul, kes ei sooritanud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eksamit, võimaldatakse teha korduseksam ühe aasta jooksul eksami sooritamata jäämisest arvates. Isik, kes ei soorita ka korduseksamit, läbib taimepassi väljaandja täienduskoolituse uuesti.

(5) Taimepassi väljaandja täienduskoolituse eksami sooritanud isikule antakse täienduskoolituse läbimise kohta tunnistus, mis kehtib tähtajatult.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isik läbib kord kahe aasta jooksul erialase täienduskoolituse.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tunnistus kehtib kaks aastat selle andmise kuupäevast alates juhul, kui isik ei ole kahe aasta jooksul tunnistuse andmise aastast arvates osalenud lõikes 6 nimetatud täienduskoolitusel.

§ 316. Puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti vastavusmärgiga märgistamise loakohustus

(1) Ettevõtjal peab olema puidust pakkematerjali ning puidu või muu objekti vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba (edaspidi vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 98 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevusteks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusluba annab ettevõtjale õiguse tegutseda üksnes vastavusmärgiga märgistamise tegevusloas nimetatud ettevõttes või selle osas.

(3) Vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba, mis on antud üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 98 lõikes 2 nimetatud tegevuseks, ei anna õigust puitu töödelda sama määruse artiklite 96 ja 97 kohaselt.

§ 317. Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlemine

(1) Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotluse lahendab loa andmisega või sellest keeldumisega Põllumajandusamet.

(2) Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud andmetele järgmised andmed ja dokumendid:
1) andmed puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti kohta, mida soovitakse märgistada;
2) andmed puidust pakkematerjali kohta, mida soovitakse parandada ja märgistada;
3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 98 lõikes 2 sätestatud juhul andmed ja dokumendid puidu nõuetekohase töötlemise kohta;
4) andmed puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemisviisi kohta;
5) andmed puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise ruumide ja varustuse kohta;
6) enesekontrolliplaan, milles kirjeldatakse kõiki töötlemise, märgistamise ja parandamise etappe;
7) puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise nõuetekohasuse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed kantakse käesoleva seaduse § 30 lõike 1 alusel asutatud taimetervise registrisse.

(4) Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasub ettevõtja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

§ 318. Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa kontrolliese

Vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba antakse ettevõtjale, kes vastab kõigile järgmistele tingimustele:
1) ettevõtja vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 2016/2031 artiklis 98 sätestatud asjakohastele nõuetele;
2) ettevõtja on määranud vastutava isiku;
3) ettevõtjal on nõuetekohane enesekontrolliplaan.

§ 319. Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa kõrvaltingimus

Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloale lisatakse kõrvaltingimusena puidust pakkematerjali, puidu ja muu objekti töötlemisviis.”;

29) paragrahvi 32 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Põllumajandusamet kannab taimetervise registrisse lisaks käesoleva seaduse alusel majandustegevusteates esitatud andmetele ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 66 lõike 2 ja artikli 67, taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse ning geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse alusel esitatud andmed.”;

30) paragrahvi 33 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) täitma käesolevas seaduses ja selle alusel antud õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/2031 sätestatud asjakohaseid nõudeid;”;

31) paragrahvi 33 lõike 1 punkt 8 ja lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse §-de 78, 84, 90 ja 95 ega geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 283 alusel taimetervise registrisse kantud ettevõtja, välja arvatud taimepassiga varustatava taimeliigi seemnete pakendaja suhtes.”;

33) seaduse 2. peatüki 6. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

6. jagu
Taimetervise kaitse korraldus taime, taimse saaduse ja muu objekti liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral
”;

34) paragrahv 37 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 37. Taime, taimse saaduse ja muu objekti liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine

(1) Väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või asuvalt territooriumilt (edaspidi liiduväline riik) taime, taimse saaduse ja muu objekti Eestisse toimetamine käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 40 sätestatud tegevus.

(2) Liiduvälisest riigist võib Eestisse toimetada taime, taimset saadust ja muud objekti käesolevas seaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/625 sätestatud alusel ja korras.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 72 lõike 1, artikli 73 ja artikli 74 lõike 1 alusel kehtestatud loetelus nimetatud taime, taimse saaduse ja muu objekti liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral peab kaubasaadetise juures olema sama määruse artikli 71 lõikes 1 nimetatud fütosanitaarsertifikaat.

(4) Puidust pakkematerjali võib liiduvälisest riigist Eestisse toimetada üksnes juhul, kui see vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 43 lõikes 1 kehtestatud nõuetele.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud taime, taimset saadust ja muud objekti on lubatud liiduvälisest riigist Eestisse toimetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 1 alusel määratud piiripunkti kaudu.

(6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taim, taimne saadus ja muu objekt toimetatakse liiduvälisest riigist Eestisse nädalavahetusel, rahvuspühal või riigipühal sellise piiripunkti kaudu, milles Põllumajandusamet teeb kontrolli väljakutsel, teatab kaubasaaja või tema esindaja sellest Põllumajandusametile hiljemalt asjaomasele nädalavahetusele, rahvuspühale või riigipühale vahetult eelneval tööpäeval.

(7) Tolliametnik võib vormistada kaubasaadetise vabasse ringlusse, kui Põllumajandusamet on teinud selle kohta lubava märke saatedokumendile või elektroonilisse tolliinfosüsteemi.”;

35) paragrahv 38 tunnistatakse kehtetuks;

36) seadust täiendatakse §-dega 381 ja 382 järgmises sõnastuses:

§ 381. Piiripunkt

(1) Riigipiiri seaduse alusel rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti, mille kaudu on lubatud käesoleva seaduse § 37 lõikes 3 nimetatud taime, taimset saadust ja muud objekti liiduvälisest riigist Eestisse toimetada, määrab Põllumajandusamet, kui piiripunkti määramise õigus on Euroopa Liidu asjakohase õigusakti kohaselt liikmesriigil.

(2) Piiripunktide loetelu avalikustatakse Põllumajandusameti veebilehel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 60 sätestatud nõuete kohaselt.

(3) Piiripunkti omanik või valdaja esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piiripunkti määramiseks taotluse Põllumajandusametile ja tasub riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(4) Piiripunkti omanik või valdaja, kellele omanik on valduse üleandmisel sellekohase õiguse andnud, tagab Põllumajandusametile kontrollitoimingute tegemiseks vajalikud tööohutus- ja töötervishoiunõuete kohased tasuta ruumid koos asjakohaste vahenditega, sealhulgas sidevahendid ja sisustatud bürooruumid. Sideteenuse eest tasub Põllumajandusamet. Kommunaalteenuste ja ruumide korrashoiuks vajalike muude teenuste eest tasub piiripunkti omanik või valdaja, kellele omanik on valduse üleandmisel sellekohase õiguse andnud.

(5) Põllumajandusamet esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 2 kohase teate piiripunkti määramise kavatsuse kohta Euroopa Komisjonile.

(6) Pärast Euroopa Komisjonilt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõigetes 3–5 sätestatud teate saamist teeb Põllumajandusamet viivitamata asjakohase otsuse.

(7) Põllumajandusamet teeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 62 lõikes 1 ning artikli 63 lõigetes 1 ja 4 sätestatud juhul asjakohase otsuse ning asjakohase muudatuse piiripunktide loetelus ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike sama määruse artiklite 62 ja 63 kohaselt.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piiripunkti määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 382. Taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koht liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral

(1) Põllumajandusamet võib määrata käesoleva seaduse § 37 lõikes 3 nimetatud taime, taimse saaduse ja muu objekti liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral ametliku kontrollimise koha mujal kui piiripunktis (edaspidi ametliku kontrollimise koht). Ametliku kontrollimise koha aktsepteerib Maksu- ja Tolliamet.

(2) Ametliku kontrollimise kohtade loetelu avalikustatakse Põllumajandusameti veebilehel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõikes 2 sätestatud nõuete kohaselt.

(3) Põllumajandusamet hindab ametliku kontrollimise koha vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele nii dokumentide alusel kui ka kohapeal.

(4) Kui ametliku kontrollimise koht vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a sätestatud nõuetele, teeb Põllumajandusamet ametliku kontrollimise koha määramise otsuse.

(5) Kui ametliku kontrollimise koht ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a sätestatud nõuetele, teeb Põllumajandusamet ametliku kontrollimise koha määramisest keeldumise otsuse.

(6) Kui ametliku kontrollimise koha määramist taotleb ettevõtja, teeb Põllumajandusamet käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud otsuse 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Ametliku kontrollimise koha määramise taotluse lahendamise eest tasub ettevõtja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(7) Põllumajandusamet teeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 62 lõikes 1 ning artikli 63 lõigetes 1 ja 4 sätestatud juhul asjakohase otsuse ning asjakohase muudatuse ametliku kontrollimise kohtade loetelus ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike sama määruse artiklite 62 ja 63 kohaselt.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

37) paragrahvid 39 ja 40, § 41 lõiked 1–2 ja lõige 8, §-d 411, 43 ja 44 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 441 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taimetervise järelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõikes 1 ja lõike 2 punktis c nimetatud juhtudel teatamis- või loakohustusega ettevõtja tegevuse ja taime, taimse saaduse või muu objekti nõuetekohasuse hindamisega seotud ametliku kontrolli ja muu ametliku toimingu (edaspidi järelevalvetoiming) tegemise eest käesoleva seaduse alusel kehtestatud määras tasutav summa.

(2) Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik) on isik, kelle suhtes on tehtud järelevalvetoiming.

(3) Mitu kohustatud isikut vastutavad ühise järelevalvetoimingu tegemise eest järelevalvetasu maksmise korral solidaarselt.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõikes 1 nimetatud juhtudel võetakse järelevalvetasu sama määruse IV lisas kehtestatud määras.

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõike 2 punktis c sätestatud juhtudel maksab kohustatud isik järelevalvetoimingu tegemise eest järelevalvetasu käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kehtestatud määras. Kui tuvastatud taimetervisenõuete rikkumisega seoses on vaja teha laboratoorseid lisauuringuid, maksab kohustatud isik lisaks järelevalvetasu nende uuringute tegemise eest.

(6) Järelevalvetoimingu tegemise eest makstava järelevalvetasu määra kehtestab igaks aastaks valdkonna eest vastutav minister määrusega, lähtudes järgmistest andmetest määruse vastuvõtmise kvartalile eelnenud nelja kvartali jooksul:
1) järelevalvetoimingut tegeva ametniku keskmine palk ning sellelt makstav sotsiaal- ja töötuskindlustusmakse;
2) Põllumajandusameti ametisõidukite kasutamise keskmine kulu ühe järelevalvetoimingu tegemise kohta;
3) järelevalvetoimingut tegeva ametniku keskmine ajakulu ühe järelevalvetoimingu tegemise kohta.”;

39) paragrahv 442 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 443 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõikes 1 ja lõike 2 punktis c nimetatud juhtudel maksab kohustatud isik järelevalvetoimingu tegemise eest järelevalvetasu enne kaubasaadetise liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist Põllumajandusameti esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses määratud summas Rahandusministeeriumi riigikassa kontsernikonto koosseisus olevale Põllumajandusameti arvelduskontole. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõikes 1 nimetatud juhtudel võib kohustatud isik maksta järelevalvetasu tolliasutuse kassasse.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõikes 1 nimetatud juhtudel võib Põllumajandusamet küllaldase garantii korral või juhul, kui kohustatud isik on varem maksnud järelevalvetasu õiges suuruses ja õigel ajal, vabastada kohustatud isiku järelevalvetasu maksmisest enne kaubasaadetise liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist ja teha kaubasaadetise liiduvälisest riigist Eestisse toimetamist lubava märke saatedokumendile või elektroonilisse tolliinfosüsteemi.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõike 2 punktis c sätestatud juhul ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul teeb Põllumajandusamet eelmise kalendrikuu jooksul tehtud taimetervise järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise otsuse iga kalendrikuu kümnendaks kuupäevaks.

(4) Järelevalvetasu sissenõudmise otsus toimetatakse kohustatud isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul kannab kohustatud isik järelevalvetasu sissenõudmise otsuses määratud summa üle otsuses näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse saamisest arvates.

(6) Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(7) Kohustatud isik maksab maksmata järelevalvetasu sissenõudmiseks tehtud ettekirjutuses määratud summa kümne tööpäeva jooksul ettekirjutuse saamisest arvates.

(8) Maksmata järelevalvetasu sissenõudmiseks tehtud ettekirjutuse täitmata jätmise korral ettekirjutuses märgitud tähtaja jooksul on Põllumajandusametil õigus pöörduda kohtutäituri poole, kes nõuab maksmata järelevalvetasu kohustatud isikult sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.”;

41) paragrahvi 444 lõikes 5 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister määrusega”;

42) seaduse 2. peatüki 7. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

7. jagu
Taimetervise kaitse korraldus puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise korral
”;

43) seaduse 2. peatüki 7. jao 1. jaotise pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1. jaotis
Puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemine ja märgistamine ning puidust pakkematerjali parandamine
”;

44) paragrahv 45 tunnistatakse kehtetuks;

45) seadust täiendatakse §-ga 451 järgmises sõnastuses:

§ 451. Puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise nõuded

(1) Puidust pakkematerjali ning puitu ja muud objekti võib töödelda ja märgistada ning puidust pakkematerjali võib parandada ettevõtja:
1) kellel on käesoleva seaduse §-s 316 nimetatud vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 98 tähenduses;
2) kelle ettevõttes on määratud puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise eest vastutav isik.

(2) Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

46) paragrahv 46 tunnistatakse kehtetuks;

47) paragrahvi 47 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 451 lõikes 1 nimetatud ettevõtja teeb enesekontrolli puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise nõuetele vastavuse üle.

(2) Enesekontrolli tegemiseks koostatakse ettevõttes enesekontrolliplaan. Enesekontrolliplaanis kirjeldatakse kõiki puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise etappe ning töödeldud materjali ladustamist ja märgistamist. Enesekontrolliplaani andmed dokumenteeritakse ja neid säilitatakse viis aastat.

(3) Enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

48) paragrahvid 48 ja 49 tunnistatakse kehtetuks;

49) paragrahvi 65 lõike 1 teises lauses asendatakse tekstiosa „artiklis 51” tekstiosaga „artiklites 51 ja 53”;

50) paragrahvi 792 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „Päästeametit ja teisi”;

51) paragrahvi 794 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Põllumajandusamet kogub ja hindab andmeid, mis on seotud taimekaitsevahendite ja toimeainete ühtlustatud riskinäitajatega, edastab asjakohased tulemused Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele ning avalikustab tulemused oma veebilehel.”;

52) paragrahvi 82 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Põllumajandusamet koostab ja avaldab Eestis turule lastud taimekaitsevahendite ning nende kasutamise tingimuste loetelu jooksvalt oma veebilehel.”;

53) seadust täiendatakse 41. peatükiga järgmises sõnastuses:

41. peatükk
AMETLIK KONTROLL

§ 877. Ametliku kontrolli korraldamine

(1) Taimetervisega ja taimekaitsevahenditega seotud ametlik kontroll korraldatakse, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 109 kohaselt koostatud kontrollikavast. Kontrollikava avalikustatakse sama määruse artikli 111 kohaselt Põllumajandusameti veebilehel.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 11 lõikes 1 sätestatud andmed ametliku kontrolli tulemuste kohta avalikustatakse Põllumajandusameti veebilehel.

(3) Põllumajandusamet osaleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 109 nimetatud mitmeaastase kontrollikava koostamisel, mille koordineeriv asutus ja kava aruande esitaja on Veterinaar- ja Toiduamet.

(4) Veterinaar- ja Toiduamet on järelevalvekoostöö kontaktasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 103 lõike 1 tähenduses.

(5) Muu korrakaitseorgan, haldusorgan või valitsusasutus edastab Põllumajandusametile viivitamata teabe taimetervisenõuete ja taimekaitsevahendi kohta esitatavate nõuete järgmiste võimalike rikkumiste kohta:
1) rikkumine, mis võib kujutada ohtu inimese või looma tervisele või keskkonnale;
2) rikkumine, mis on toime pandud tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel.

§ 878. Proovide analüüsimine

(1) Ametliku kontrolli ja muu ametliku toimingu tegemise käigus võetud proove analüüsitakse ametlikus laboris, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 37 sätestatud nõuetele.

(2) Andmed ametlike laborite kohta, kus analüüsitakse ametliku kontrolli ja muu ametliku toimingu tegemise käigus võetud proove, avaldatakse Põllumajandusameti veebilehel.

(3) Taime, taimse saaduse ja muu objekti puhul on isikul õigus nõuda omal kulul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 35 lõikes 3 sätestatud dokumentide läbivaatamist.

(4) Taimekaitsevahendi puhul on isikul õigus nõuda omal kulul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 35 lõikes 3 sätestatud dokumentide läbivaatamist ning vajaduse korral teise analüüsi, uuringu või diagnoosi tegemist teises ametlikus laboris.

§ 879. Ametlik labor

(1) Põllumajandusamet määrab ametliku labori Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 37 sätestatud tingimuste kohaselt.

(2) Ametlikuks laboriks võib määrata ka akrediteerimata labori Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklites 40 ja 42 sätestatud juhtudel.

(3) Põllumajandusamet võib keelduda labori ametlikuks laboriks määramisest, kui labor ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 37 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 39 lõikes 2 sätestatud juhtudel tunnistab Põllumajandusamet ametliku labori määramise otsuse kehtetuks.

§ 8710. Riiklik referentlabor

(1) Riiklik referentlabor käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 100 sätestatud labor, kes täidab referentlabori ülesandeid taimetervise valdkonnas.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 93 lõikes 1 viidatud iga Euroopa Liidu taimetervisealase referentlabori kohta määratakse riiklik referentlabor valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, milles kirjeldatakse riikliku referentlaborina tegutsemise õiguse ulatust.”;

54) paragrahvi 88 lõige 5 ning § 882 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

55) paragrahvi 882 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Põllumajandusamet kogub, süstematiseerib ning säilitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklites 19, 22–24 ja 34 sätestatud uuringute tegemise käigus teavet ohtlike taimekahjustajate ja kahjustajavabas piirkonnas taimekahjustajate esinemise, vallandumise ja leviku kohta (edaspidi taimetervise seire). Põllumajandusamet teavitab taimetervise seire tulemusest Euroopa Komisjoni, teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja Maaeluministeeriumi kirjalikult Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.

(5) Põllumajandusamet koostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artiklis 23 nimetatud mitmeaastased uuringukavad ja sama määruse artiklis 25 nimetatud situatsiooniplaanid ning täidab teisi nimetatud artiklite kohaselt liikmesriigile antud ülesandeid.”;

56) paragrahvi 882 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 98 lõike 3 alusel puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemisega ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega tegelev ettevõtja tasub oma tegevuse nõuetekohasuse üle järelevalve teostamise eest sellele järgneva kuu kümnendaks päevaks riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.”;

57) paragrahvi 98 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 98. Ohtlikust taimekahjustajast teatamata jätmine

(1) Ohtlikust taimekahjustajast või selle esinemise kahtlusest teatamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.”;

58) seadust täiendatakse §-dega 982 ja 983 järgmises sõnastuses:

§ 982. Puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise nõuete rikkumine

(1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/2031 puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise või märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise kohta kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 8400 eurot.

§ 983. Taimepassi väljaandmise nõuete rikkumine

(1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/2031 taimepassi väljaandmise kohta kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 8400 eurot.”;

59) paragrahvi 99 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendi turulelaskmise, turustamise või kasutamise kohta kehtestatud nõuete rikkumisega inimese või looma tervise või keskkonna ohustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

60) paragrahvi 991 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendi pakendamise või märgistamise kohta kehtestatud nõuete rikkumisega inimese või looma tervise või keskkonna ohustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

61) paragrahvi 103 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taimetervise registrit käsitatakse ettevõtjate ametliku registrina ja tema andmeid ettevõtjate ametliku registri andmetena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 65 tähenduses.

(2) Enne 2020. aasta 1. juulit kehtinud käesoleva seaduse § 31 lõigete 1 ja 2 alusel esitatud majandustegevusteate menetlemist jätkatakse käesoleva seaduse 2020. aasta 1. juulil jõustunud redaktsiooni kohaselt.”;

62) paragrahvi 111 täiendatakse lõigetega 8–16 järgmises sõnastuses:

„(8) Enne 2020. aasta 1. juulit taimetervise registrisse kantud ettevõtja loetakse alates 2020. aasta 1. juulist teatamiskohustusega tegevusalal tegutsevaks ettevõtjaks ning tema teatamiskohustus loetakse täidetuks, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 11 sätestatud erandeid. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata sellisel tegevusalal tegutseva ettevõtja suhtes, mis alates 2020. aasta 1. juulist loetakse loakohustusega tegevusalaks.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud ettevõtja, kelle kohta ei ole taimetervise registrisse kantud kõiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 66 lõikes 2 sätestatud andmeid, esitab puuduvad andmed hiljemalt 2020. aasta 1. novembril. Andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral loetakse, et ettevõtja teatamiskohustus on täitmata.

(10) Enne 2020. aasta 1. juulit majandustegevuse registrisse kantud ettevõtja, kes tegeleb kultiveerimismaterjali tarnimisega, loetakse alates 2020. aasta 1. juulist teatamiskohustusega tegevusalal tegutsevaks ettevõtjaks ja tema teatamiskohustus loetakse täidetuks ning tema andmed kantakse majandustegevuse registrist taimetervise registrisse. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata sellisel tegevusalal tegutseva ettevõtja suhtes, mis alates 2020. aasta 1. juulist loetakse loakohustusega tegevusalaks.

(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 10 nimetatud ettevõtja, kelle kohta ei ole taimetervise registrisse kantud kõiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 66 lõikes 2 sätestatud andmeid, esitab Põllumajandusametile puuduvad andmed hiljemalt 2020. aasta 1. novembril. Andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral loetakse, et ettevõtja teatamiskohustus on täitmata.

(12) Käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 11 nimetatud juhtudel ei tasu ettevõtja riigilõivu taimetervise registrisse puuduvate andmete kandmise eest.

(13) Isikule enne 2019. aasta 14. detsembrit antud taimepassi väljastamise õigus kehtib kuni 2020. aasta 14. detsembrini. Isik, kellele on taimepassi väljastamise õigus antud enne 2019. aasta 14. detsembrit ja kes soovib taimepassi väljastamist jätkata, esitab taotluse taimepassi väljaandmise tegevusloa saamiseks hiljemalt 2020. aasta 14. detsembril.

(14) Käesoleva seaduse §-s 315 nimetatud taimepassi väljaandja täienduskoolitus loetakse läbituks isiku puhul, kellele on ajavahemikul 2019. aasta 14. detsembrist kuni 2020. aasta 14. detsembrini antud taimepassi väljastamise õigus, kui isik osaleb kahe aasta jooksul nimetatud õiguse andmise aastast arvates § 315 lõikes 6 nimetatud erialasel täienduskoolitusel.

(15) Isik, kelle puidukuivati on tunnistatud nõuetele vastavaks enne 2019. aasta 14. detsembrit, võib puitu töödelda, vastavusmärgiga märgistada ja puittooteid valmistada kuni 2020. aasta 14. detsembrini. Kui nimetatud isik soovib vastavusmärgiga märgistamist jätkata, esitab ta taotluse vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa saamiseks hiljemalt 2020. aasta 14. detsembril. Puidukuivati nõuetele vastavaks tunnistamise otsus, mis kehtis enne 2019. aasta 14. detsembrit või tehti ajavahemikul 2019. aasta 14. detsembrist kuni 2020. aasta 1. juulini, loetakse käesoleva seaduse § 316 lõikes 1 nimetatud tegevusloaks.

(16) Käesoleva seaduse § 311 lõikes 1 nimetatud tegevusloa taotluse lahendamise eest ei tasu riigilõivu ettevõtja, kellele on taimepassi väljastamise õigus antud enne 2019. aasta 14. detsembrit ja kes esitab taotluse taimepassi väljaandmise tegevusloa saamiseks enne 2020. aasta 14. detsembrit.”;

63) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009, lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20), 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31), 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71), (EL) 2017/1279 (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62), (EL) 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37), (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), (EL) nr 652/2014 (ELT L 189, 27.06.2014, lk 1–32) ja (EL) 2016/2031 (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104);
komisjoni direktiiv 2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi (ELT L 313, 12.10.2004, lk 16–20);
komisjoni direktiiv 2004/105/EÜ, millega määratakse kindlaks ametlike fütosanitaarsertifikaatide või reekspordi fütosanitaarsertifikaatide näidised, mis peavad kolmandatest riikidest ja nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ loetletud riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega kaasas olema (ELT L 319, 20.10.2004, lk 9–14);
komisjoni direktiiv 2008/61/EÜ, millega kehtestatakse tingimused, mille alusel võib teatavaid nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ I–V lisas loetletud kahjulikke organisme, taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid tuua ühendusse või teatavatele ühenduse kaitstavatele aladele või nende piires vedada katsete tegemiseks, teaduslikel eesmärkidel ja sordivalikuks (ELT L 158, 18.06.2008, lk 41–55);
komisjoni direktiiv 98/22/EÜ, milles sätestatakse miinimumnõuded kolmandatest riikidest toodavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete fütosanitaarkontrolli tegemiseks ühenduses mujal kui sihtkohas asuvates kontrollpunktides (EÜT L 126, 28.04.1998, lk 26–28);
komisjoni direktiiv 93/51/EMÜ, millega kehtestatakse eeskirjad teatavate taimede, taimsete saaduste või muude toodete liikumise kohta läbi kaitstud ala ning selliselt kaitstud alalt pärit ning sellel alal toimuvate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liikumise kohta (EÜT L 205, 17.08.1993, lk 24–25);
komisjoni direktiiv 93/50/EMÜ, millega määratletakse teatavad direktiivi 77/93/EMÜ V lisa A osas loetlemata taimed, mille tootjad või tootmispiirkondades asuvad laod ja laomajandid peavad olema kantud ametlikku registrisse (EÜT L 205, 17.08.1993, lk 22–23);
komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ, millega kehtestatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ühenduse piires liikumisel kasutatavate taimepasside ühtlustamise ulatus ning taimepasside väljastamise üksikasjalik kord ja nende ümbervahetamise tingimused ja üksikasjalik kord (EÜT L 4, 08.01.1993, lk 22–25), muudetud direktiiviga 2005/17/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 23–24);
komisjoni direktiiv 92/90/EMÜ, millega kehtestatakse taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootjate ja importijate kohustused ning nende registreerimise üksikasjad (EÜT L 344, 26.11.1992, lk 38–39);
komisjoni direktiiv 92/70/EMÜ, milles sätestatakse ühenduses kaitstud alade tunnustamiseks läbiviidavate vaatluste üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 250, 29.08.1992, lk 37–39);
komisjoni direktiiv 94/3/EÜ, millega sätestatakse menetlus kolmandatest riikidest pärinevate taimetervist otseselt ohustavate saadetiste või kahjulike organismide kinnipidamisest teavitamise kohta (EÜT L 32, 05.02.1994, lk 37–39);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86), muudetud komisjoni direktiiviga (EL) 2019/782 (ELT L 127, 16.05.2019, lk 4–10).”.

§ 2.  Mahepõllumajanduse seaduse muutmine

Mahepõllumajanduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Euroopa Liidu õigusaktides ja käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), muude Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.”;

2) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse sõna „ühenduseväline” sõnaga „liiduväline”;

3) seaduse 3. peatükki täiendatakse §-dega 161 ja 162 järgmises sõnastuses:

§ 161. Piiripunkt

Mahepõllumajanduslikku toodet on liiduvälisest riigist lubatud Eestisse toimetada toiduseaduses, söödaseaduses, taimekaitseseaduses või loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduses sätestatud korras määratud piiripunkti kaudu vastavalt sellele, millisesse looma- või kaubakategooriasse mahepõllumajanduslik toode kuulub.

§ 162. Imporditava mahepõllumajandusliku toote ametliku kontrollimise koht

Imporditava mahepõllumajandusliku toote üle võib ametlikku kontrolli teha toiduseaduses, söödaseaduses, taimekaitseseaduses või loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduses sätestatud korras määratud ametliku kontrollimise kohas vastavalt sellele, millisesse looma- või kaubakategooriasse mahepõllumajanduslik toode kuulub.”;

4) seadust täiendatakse 41. peatükiga järgmises sõnastuses:

41. peatükk
AMETLIK KONTROLL

§ 191. Ametliku kontrolli korraldamine

(1) Mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamisega seotud ametlik kontroll korraldatakse, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 109 kohaselt koostatud kontrollikavast.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 11 lõikes 1 sätestatud andmed ametliku kontrolli tulemuste kohta avalikustatakse Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 109 nimetatud mitmeaastase kontrollikava koostamist koordineeriv asutus on Veterinaar- ja Toiduamet. Veterinaar- ja Toiduamet esitab mitmeaastase kontrollikava ning kava täitmise aruande Euroopa Komisjonile nimetatud määruse artikli 113 kohaselt.

(4) Põllumajandusamet osaleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 109 nimetatud mitmeaastase kontrollikava koostamises, mille koordineeriv asutus ning kava aruande esitaja on Veterinaar- ja Toiduamet.

(5) Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja Toiduamet on mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise järelevalvekoostöö kontaktasutused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 103 tähenduses.

(6) Muu korrakaitseorgan, haldusorgan või valitsusasutus edastab Põllumajandusametile ning Veterinaar- ja Toiduametile viivitamata teabe mahepõllumajanduse nõuete järgmiste võimalike rikkumiste kohta:
1) rikkumine, mis võib kujutada ohtu looma või inimese tervisele või looma heaolule või keskkonnale;
2) rikkumine, mis on toime pandud tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel.

§ 192. Proovide võtmine ja analüüsimine

(1) Ametliku kontrolli ja muu ametliku toimingu tegemisel võetakse proove toiduseaduses, söödaseaduses, taimekaitseseaduses või veterinaarkorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras vastavalt sellele, millisesse looma- või kaubakategooriasse mahepõllumajanduslik toode kuulub.

(2) Ametliku kontrolli ja muu ametliku toimingu tegemisel võetud proove analüüsitakse asjakohaste analüüside tegemiseks toiduseaduses, söödaseaduses, taimekaitseseaduses või veterinaarkorralduse seaduses sätestatud korras ning nimetatud seaduste alusel määratud laboris vastavalt sellele, millisesse looma- või kaubakategooriasse mahepõllumajanduslik toode kuulub.

(3) Andmed labori kohta, kus analüüsitakse ametliku kontrolli ja muu ametliku toimingu tegemisel võetud proove, avaldatakse Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.”;

5) paragrahv 24 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 247 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Taimekaitseseaduse § 31 lõike 1 alusel majandustegevusteate esitamise eest tasutakse riigilõivu 32 eurot.”;

2) paragrahv 248 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 248. Taimepassi väljaandmine ja taimepassi väljaandmise tegevusloa taotluse läbivaatamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104), artikli 79 lõike 1 punktis c ja artikli 94 lõikes 1 nimetatud taime, taimse saaduse ja muu objekti, välja arvatud sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kohta taimepassi väljaandmise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot iga 100 taimepassi kohta.

(2) Taimepassi väljaandmise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 270 eurot.”;

3) seaduse 9. peatüki 2. jao 2. jaotist täiendatakse §-dega 2481–2484 järgmises sõnastuses:

§ 2481. Ekspordi fütosanitaarsertifikaadiga, reekspordi fütosanitaarsertifikaadiga ja ekspordieelse sertifikaadiga seotud toimingute tegemine

Ekspordi fütosanitaarsertifikaadi, reekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja ekspordieelse fütosanitaarsertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot ning lisaks:
1) kuni 50 elustaime kohta 4 eurot ja iga järgmise 100 taime kohta 2 eurot;
2) kuni 1000 lõikelille ja lõikerohelise kohta 20 eurot ning iga järgmise 1000 ühiku kohta 10 eurot;
3) iga 1000 kilogrammi teravilja ja kaunvilja kohta 0,1 eurot;
4) kuni 100 kuupmeetri ümarpuidu, saematerjali, laastude, tükkide, saepuru, puidujäätmete ja puidust pakkematerjali kohta 20 eurot ning iga järgmise 100 kuupmeetri kohta 10 eurot;
5) kuni 25 000 kilogrammi kakao- ja kohviubade kohta 25 eurot ning iga järgmise 1000 kilogrammi kohta 1 euro;
6) kuni 100 kuupmeetri turba kohta 20 eurot ja iga järgmise 100 kuupmeetri kohta 10 eurot;
7) muude taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kohta 40 eurot iga kaubasaadetise kohta.

§ 2482. Puidust pakkematerjali, puidu ja muu objekti vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotluse läbivaatamine

Puidust pakkematerjali, puidu ja muu objekti vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 320 eurot.

§ 2483. Puidust pakkematerjali, puidu ja muu objekti töötlemise, parandamise ja märgistamise nõuete täitmise üle järelevalve teostamine

Puidust pakkematerjali, puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise nõuete täitmise üle järelevalve teostamise eest tasutakse riigilõivu 170 eurot.

§ 2484. Piiripunkti ja ametliku kontrollimise koha määramise taotluse läbivaatamine

Piiripunkti ja ametliku kontrollimise koha määramise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 437 eurot.”;

4) paragrahvi 253 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega, sealhulgas mesindusega, ning vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmisega ning sööda esmatootmisega tegelev isik tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 62 eurot ning lisaks iga hektari kontrollitava maa või vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmisala kohta 1,5 eurot ning taimede ja seente korjamiseks kasutatava mitteharitava ala hektari kohta 0,24 eurot, kuid kokku mitte üle 5000 euro.”;

5) paragrahvi 253 lõikes 2 asendatakse arv „40” arvuga „120”;

6) paragrahvi 253 lõikes 3 asendatakse arv „100” arvuga „300”.

§ 4.  Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmine

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „ühenduseväline” sõnaga „liiduväline” vastavas käändes;

2) paragrahvi 36 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Väikeses mahus kasvatamine käesoleva seaduse tähenduses on kaitsealuse sordi seemne ja paljundusmaterjali kasvatamine, kui põllukultuuri kasvatamiseks kasutatavat haritavat maad on kuni 92 tonni teravilja tootmiseks või kuni 185 tonni kartuli tootmiseks.”;

3) paragrahvi 63 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paljundus- ja kultiveerimismaterjali tarnija esitab enne tegevuse alustamist majandustegevusteate Põllumajandusametile.”;

4) paragrahvi 63 lõike 3 punktis 2 asendatakse tekstiosa „§ 31 lõike 3 punktides 1–5” tekstiosaga „§ 31 lõike 2 punktis 1”;

5) paragrahvi 63 lõikes 4 asendatakse arv „4” arvuga „3”;

6) paragrahvi 65 lõike 1 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Seemne tootja ja paljundus- või kultiveerimismaterjali tarnija tagab, et seemet ja paljundus- või kultiveerimismaterjali toodetakse:
1) tootmiseks kasutataval põllul, maatükil, hoones või rajatises, välistades seemne või taime saastumise ohtliku taimekahjustajaga;”;

7) paragrahvi 65 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) tootmiseks kasutataval põllul, maatükil, hoones või rajatises, välistades toodetava seemne või taime saastumise taimeliigi või -liikide grupi kvaliteeti vähendava taimekahjustajaga üle kehtestatud piirmäära;”;

8) paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Kvaliteeti vähendav taimekahjustaja käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104), artiklis 36 nimetatud taimekahjustaja.”;

9) paragrahvi 65 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taimeliigi või -liikide grupi seemne ning paljundus- ja kultiveerimismaterjali kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende esinemise piirmäära kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

10) paragrahvi 76 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „standard- või tarbeseeme” tekstiosaga „, geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seeme”;

11) paragrahvi 76 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „nõuetekohane paljundus- ja kultiveerimismaterjal” tekstiosaga „ning geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi paljundusmaterjal”;

12) paragrahvi 101 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sertifitseeritud seemne, puuvilja- ja marjakultuuri paljundusmaterjali ja seemnekartuli müügipakend ning paljundus- või kultiveerimismaterjali partii varustatakse Põllumajandusameti või Keskkonnaameti väljastatud sertifitseerimist tõendava dokumendiga. Taimepassiga varustatava taimeliigi paljundusmaterjali partii puhul kajastatakse sertifitseerimist tõendaval dokumendil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 VII lisa C osas nimetatud andmed.”;

13) paragrahvi 101 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Muu seemne müügipakend varustatakse nõuetekohase etiketi või tootja väljastatud dokumendiga. Muu paljundus- ja kultiveerimismaterjali müügipakend või partii varustatakse tootekirjelduse või tarnija dokumendiga ja asjakohasel juhul taimepassiga.”;

14) paragrahvi 101 lõikeid 4 ja 5 täiendatakse pärast sõnu „valdkonna eest vastutav minister” sõnaga „määrusega”;

15) paragrahvi 101 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Taimepassiga varustatakse selliste taimeliikide paljundus- ja kultiveerimismaterjali müügipakend või partii, mis on kantud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõike 2 alusel kehtestatud loetellu.”;

16) paragrahvi 111 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui nimetatud taimeliigi seemne- ja paljundusmaterjal on kantud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 72 lõike 1 punkti d alusel kehtestatud loetellu, varustatakse imporditav partii ka fütosanitaarsertifikaadiga.”;

17) paragrahv 112 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 112. Kultiveerimismaterjali import metsaaretuse, teadustöö ja riiklike katsete tegemise eesmärgil

(1) Kultiveerimismaterjali partiid võib metsaaretuse, teadustöö või riiklike katsete tegemiseks importida taimekaitseseaduse §-s 12 nimetatud loa ja Keskkonnaameti väljastatud loa alusel.

(2) Metsaaretuse, teadustöö või riiklike katsete tegemiseks kultiveerimismaterjali partii importimise loa väljastamise või sellest keeldumise otsuse teeb Keskkonnaamet 15 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi otsuse tegemiseks vajalike dokumentide saamisest arvates.

(3) Keskkonnaamet keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud loa väljastamisest, kui:
1) isik või asutus ei ole käesoleva seaduse kohaselt selleks õigustatud;
2) kultiveerimismaterjali kogus ei vasta katsete tegemise metoodikale;
3) isik või asutus on esitanud teadvalt valeandmeid;
4) isik või asutus on mõjutanud Keskkonnaametit õigusvastasel viisil.

(4) Metsaaretuse, teadustöö ja riiklike katsete tegemiseks kultiveerimismaterjali partii importimise nõuded, impordiloa saamiseks esitatava taotluse sisu nõuded ning loa taotlemise ja taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

18) seaduse 71. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 142 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Enne 2019. aasta 14. detsembrit taimetervise registrisse kantud seemne pakendaja loetakse alates 2019. aasta 14. detsembrist teatamiskohustusega tegevusalal tegutsevaks ettevõtjaks ning tema teatamiskohustus loetakse täidetuks, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud erandit.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ettevõtja, kelle kohta ei ole taimetervise registrisse kantud kõiki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 66 lõikes 2 sätestatud andmeid, esitab puuduvad andmed 2020. aasta 1. novembriks. Andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral loetakse, et ettevõtja teatamiskohustus on täitmata.”;

20) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta (EÜT 125, 11.07.1966, lk 2298–2308), muudetud direktiividega 69/63/EMÜ (EÜT L 48, 26.02.1969, lk 8–12), 71/162/EMÜ (EÜT L 87, 17.04.1971, lk 24–28), 72/274/EMÜ (EÜT L 171, 29.07.1972, lk 37–38), 72/418/EMÜ (EÜT L 287, 26.12.1972, lk 22–30), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 75/444/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1975, lk 6–13), 78/55/EMÜ (EÜT L 16, 20.01.1978, lk 23–29), 78/386/EMÜ (EÜT L 113, 25.04.1978, lk 1–12), 78/692/EMÜ (EÜT L 236, 26.08.1978, lk 13–18), 78/1020/EMÜ (EÜT L 350, 14.12.1978, lk 27), 79/641/EMÜ (EÜT L 183, 19.07.1979, lk 13–16), 79/692/EMÜ (EÜT L 205, 13.08.1979, lk 1–4), 80/754/EMÜ (EÜT L 207, 09.08.1980, lk 36), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk 36–37), 82/287/EMÜ (EÜT L 131, 13.05.1982, lk 24–26), 85/38/EMÜ (EÜT L 16, 19.01.1985, lk 41–42), 86/155/EMÜ (EÜT L 118, 07.05.1986, lk 23–27), 87/120/EMÜ (EÜT L 49, 18.02.1987, lk 39–43), 87/480/EMÜ (EÜT L 273, 26.09.1987, lk 43–44), 88/332/EMÜ (EÜT L 151, 17.06.1988, lk 82–83), 88/380/EMÜ (EÜT L 187, 16.07.1988, lk 31–48), 89/100/EMÜ (EÜT L 38, 10.02.1989, lk 36), 92/19/EMÜ (EÜT L 104, 22.04.1992, lk 61–62), 96/18/EÜ (EÜT L 76, 26.03.1996, lk 21–22), 96/72/EÜ (EÜT L 304, 27.11.1996, lk 10–11), 98/95/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 1–26), 98/96/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 27–33), 2001/64/EÜ (EÜT L 234, 01.09.2001, lk 60–61), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/55/EÜ (ELT L 114, 21.04.2004, lk 18), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), 2007/72/EÜ (ELT L 329, 14.12.2007, lk 37–39), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70), 2012/37/EL (ELT L 325, 23.11.2012, lk 13), (EL) 2016/317 (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72), (EL) 2016/2109 (ELT L 327, 02.12.2016, lk 59) ja (EL) 2018/1028 (ELT L 184, 20.07.2018, lk 7);
nõukogu direktiiv 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta (EÜT 125, 11.07.1966, lk 2309–2319), muudetud direktiividega 69/60/EMÜ (EÜT L 48, 26.02.1969, lk 1–3), 71/162/EMÜ (EÜT L 87, 17.04.1971, lk 24–28), 72/274/EMÜ (EÜT L 171, 29.07.1972, lk 37–38), 72/418/EMÜ (EÜT L 287, 26.12.1972, lk 22–30), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 75/444/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1975, lk 6–13), 78/55/EMÜ (EÜT L 16, 20.01.1978, lk 23–29), 78/387/EMÜ (EÜT L 113, 25.04.1978, lk 13–19), 78/692/EMÜ (EÜT L 236, 26.08.1978, lk 13–18), 78/1020/EMÜ (EÜT L 350, 14.12.1978, lk 27), 79/641/EMÜ (EÜT L 183, 19.07.1979, lk 13–16), 79/692/EMÜ (EÜT L 205, 13.08.1979, lk 1–4), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk 36–37), 86/155/EMÜ (EÜT L 118, 07.05.1986, lk 23–27), 86/320/EMÜ (EÜT L 200, 23.07.1986, lk 38), 87/120/EMÜ (EÜT L 49, 18.02.1987, lk 39–43), 88/332/EMÜ (EÜT L 151, 17.06.1988, lk 82–83), 88/380/EMÜ (EÜT L 187, 16.07.1988, lk 31–48), 88/506/EMÜ (EÜT L 274, 06.10.1988, lk 44), 89/2/EMÜ (EÜT L 5, 07.01.1989, lk 31), 90/623/EMÜ (EÜT L 333, 30.11.1990, lk 65), 93/2/EMÜ (EÜT L 54, 05.03.1993, lk 20), 95/6/EÜ (EÜT L 67, 25.03.1995, lk 30–32), 96/72/EÜ (EÜT L 304, 27.11.1996, lk 10–11), 98/95/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 1–26), 98/96/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 27–33), 99/08/EÜ (EÜT L 50, 26.02.1999, lk 26), 1999/54/EÜ (EÜT L 142, 05.06.1999, lk 30–31), 2001/64/EÜ (EÜT L 234, 01.09.2001, lk 60–61), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), 2006/55/EÜ (ELT L 159, 13.06.2006, lk 13), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70), 2012/1/EL (ELT L 4, 07.01.2012, lk 8), 2012/37/EL (ELT L 325, 23.11.2012, lk 13), (EL) 2015/1955 (ELT L 284, 30.10.2015, lk 142), (EL) 2016/317 (ELT L 60, 05.03.2016, lk 72) ja (EL) 2018/1027 (ELT L 184, 20.07.2018, lk 4);
komisjoni direktiiv 93/49/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed (EÜT L 250, 07.10.1993, lk 9–18), muudetud direktiividega 1999/67/EÜ (EÜT L 164, 30.06.1999, lk 78) ja 2018/484/EL, (ELT L 81, 23.03.2018, lk 10–12);
komisjoni direktiiv 93/61/EMÜ, milles sätestatakse loetelu tingimuste kohta, millele peab nõukogu direktiivi 92/33/EMÜ kohaselt vastama köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal, v.a seeme (EÜT L 250, 07.10.1993, lk 19–28);
komisjoni direktiiv 93/62/EMÜ, millega kehtestatakse tarnijate ja ettevõtete järelevalve ja kontrolli rakendusmeetmed vastavalt nõukogu direktiivile 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (EÜT L 250, 07.10.1993, lk 29–30);
nõukogu direktiiv 98/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 226, 13.08.1998, lk 16–23), muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja direktiiviga 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28);
komisjoni direktiiv 1999/66/EÜ, millega kehtestatakse tarnija poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ kohaselt koostatud märgistusele või muudele dokumentidele esitatavad nõuded (EÜT L 164, 30.06.1999, lk 76–77);
komisjoni direktiiv 1999/68/EÜ, milles nähakse ette lisasätted tarnijate poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ alusel peetavate dekoratiivtaimesortide loetelude kohta (EÜT L 172, 08.07.1999, lk 42–43);
nõukogu direktiiv 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 11, 15.01.2000, lk 17–40);
nõukogu direktiiv 2002/53/EÜ ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 1–11), muudetud määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23);
nõukogu direktiiv 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 12–32), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33);
nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 33–59), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), 2006/124/EÜ (ELT L 339, 06.12.2006, lk 12–15) ja 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70) ning määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23);
nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 60–73), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (EÜT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2013/63/EL (ELT L 341, 18.12.2013, lk 52–55), 2014/20/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 32–38) ja 2014/21/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 39–41);
nõukogu direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 74–97), muudetud direktiividega 2002/68/EÜ (EÜT L 195, 24.07.2002, lk 32–33), 2003/45/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 40–44), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) ja 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70);
komisjoni direktiiv 2006/47/EÜ, milles sätestatakse eritingimused, mis käsitlevad tuulekaera esinemist teraviljaseemnes (ELT L 136, 24.05.2006, lk 18–20);
komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.06.2008, lk 13–19);
nõukogu direktiiv 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (ELT L 205, 01.08.2008, lk 28–39);
nõukogu direktiiv 2008/90/EÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (ELT L 267, 08.10.2008, lk 8–22);
komisjoni direktiiv 2009/145/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks (ELT L 312, 27.11.2009, lk 44–54);
komisjoni direktiiv 2010/60/EL, millega sätestatakse teatavad erandid looduskeskkonna säilitamiseks mõeldud söödakultuuride seemnesegude turustamiseks (ELT L 228, 31.08.2010, lk 10–14);
komisjoni rakendusdirektiiv 2014/96/EL direktiivi 2008/90/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate, puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude märgistamise, pitseerimise ja pakkimise nõuete kohta (ELT L 298, 16.10.2014, lk 12–15);
komisjoni rakendusdirektiiv 2014/97/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ tarnijate ja sortide registreerimise ning ühise sortide nimekirja osas (ELT L 298, 16.10.2014, lk 16–21);
komisjoni rakendusdirektiiv 2014/98/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ seoses selle I lisas osutatud viljapuude perekondade ja liikide suhtes kehtivate erinõuetega, tarnijate suhtes kehtivate erinõuetega ning ametlikku inspekteerimist käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 298, 16.10.2014, lk 22–61);
komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2019/1813, millega muudetakse komisjoni rakendusdirektiivi 2014/96/EL direktiivi 2008/90/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate, puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude märgistamise, pitseerimise ja pakkimise nõuete kohta seoses paljundusmaterjali ja viljapuude sertifitseeritud kategooriate etiketi värviga ning seoses tarnija dokumendi sisuga (ELT L 278, 30.10.2019, lk 7–9).”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1–55 ja 57–63, § 2, § 3 punktid 1–3 ning § 4 punktid 1–17, 19 ja 20 jõustuvad 2020. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 56 ja § 3 punktid 4–6 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json