Teksti suurus:

Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2020, 8

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2020 otsus nr 601

Autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 17.06.2020

§ 1.  Autoveoseaduse muutmine

Autoveoseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesolevat seadust ei kohaldata Kaitseväele ja Kaitseliidule ning riigikaitseseaduse alusel Eestis viibiva välisriigi relvajõududele.”;

2) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Juhitunnistuse erimärkuste lahtrisse kantakse autojuhi ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav Euroopa Liidu ühtlustatud kood „95”, mida on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 403, 30.12.2006, lk 18–60) I lisas.”;

3) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) autojuhi ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendav dokument, kui sellekohase koolituse läbimine on käesoleva seaduse § 36 kohaselt nõutav;”;

4) paragrahvi 36 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) mida kasutavad päästeasutus, kiirabibrigaadi pidaja ja riikliku järelevalve teostaja oma ametiülesannete täitmiseks või mille kasutus on nende kontrolli all;”;

5) paragrahvi 36 lõike 4 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „lahendamiseks” tekstiosaga „, sealhulgas sõidukit, mida kasutatakse mitteärilisel humanitaarabi veol”;

6) paragrahvi 36 lõike 4 punktid 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„5) mida kasutatakse õppesõidul, sõidueksamil või ameti- või täienduskoolituse sõiduõppeks või ameti- või täienduskoolitusest tuleneva eksami sooritamiseks;
6) mida kasutatakse mitteäriliseks sõitjate- ja veoseveoks;”;

7) paragrahvi 36 lõike 4 punktis 7 asendatakse sõnad „või seadmeid” tekstiosaga „, seadmeid või masinaid”;

8) paragrahvi 36 lõiget 4 täiendatakse punktidega 8–11 järgmises sõnastuses:

„8) mille hooldamisega ta tegeleb ja mille juhtimiseks nõutakse D-kategooria või D1-alamkategooria juhtimisõigust ja kui nimetatud sõiduki juhtimine ei ole juhi põhitegevusala ning ta viib reisijateta sõiduki vedaja sõidukite hoiukohast läheduses asuvasse hooldus- või remondikohta või sealt ära;
9) ameti- või täienduskoolituse õppepraktika käigus, tingimusel et juhil on vastava kategooria juhtimisõigus ja juhiga on kaasas nõutava kategooria juhtimisõigusega lektor või kehtiva ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendiga isik;
10) väljaspool Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse tähenduses asulana käsitletavat linna juhile või tema äriühingule kuuluva või juhi või tema äriühingu kasutuses oleva ettevõtte varustamiseks, tingimusel et tegu ei ole tasulise autoveoga ja sõidukijuhtimine ei ole juhi põhitegevusala, või
11) mida kasutab põllumajandus-, aiandus-, metsandus-, loomakasvatus- või kalandusettevõtja kaubaveoks oma äritegevuses kuni 50 kilomeetri raadiuses ettevõtte asukohast, tingimusel et sõidukijuhtimine ei ole juhi põhitegevusala.”;

9) paragrahvi 37 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „määruse (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (EÜT L 60, 28.02.2014, lk 18–33), artikli 26” tekstiosaga „direktiivi 2006/126/EÜ artikli 12”;

10) paragrahvi 37 lõikes 2 ja § 40 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „määruse (EL) nr 165/2014 artikli 26” tekstiosaga „direktiivi 2006/126/EÜ artikli 12”;

11) paragrahvi 37 lõikes 2 asendatakse sõnad „pädevustunnistus või vastav” sõnadega „vastava kategooria pädevustunnistus või”;

12) paragrahvi 37 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Autojuht, kellel on vastava kategooria pädevustunnistus või kirje juhiloal, peab selle kehtivuse pikendamiseks läbima täienduskoolituse.”;

13) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 3, lõike 3 punkt 4, § 44 lõike 2 punkt 1 ja lõike 4 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 44 lõike 2 punkti 5 ja lõike 4 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „tegemiseks” tekstiosaga „, välja arvatud juhul, kui lektor on taotluse esitanud füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juhatuse liige, kelle esindusõigust ei ole äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri andmetel piiratud”;

15) paragrahvi 45 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) omama kõrgharidust või üldkeskharidusel põhinevat keskeriharidust;”;

16) paragrahvi 45 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „õpetatava õppeaine” sõnaga „õpetatavas”;

17) paragrahvi 45 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõna „täienduskoolituse” sõnadega „ameti- või täienduskoolituse”;

18) paragrahvi 45 lõike 4 punktist 2 jäetakse välja sõna „tehnikaalast”;

19) paragrahvi 45 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Ohtlikku veost vedava autojuhi põhi-, eri- või täienduskoolituse läbiviimisesse võib kaasata käesoleva paragrahvi lõigetes 4–6 sätestatud nõuetele mittevastava spetsialisti lähtuvalt koolituse õppekavas oleva õppeaine eesmärgist.”;

20) paragrahvid 67 ja 68 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 67. Autojuhi poolt rahvusvahelisel autoveol ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi esitamata jätmine

Autojuhi poolt autojuhi ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi esitamata jätmise eest rahvusvahelisel autoveol –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 68. Autojuhi poolt autoveo teostamine ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendita või vastava kandeta liiklusregistris

Autojuhi poolt autoveo teostamise eest ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendita või vastava kandeta liiklusregistris –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.”;

21) seadust täiendatakse §-ga 732 järgmises sõnastuses:

§ 732. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2020/698 tuleneva ja nakkushaiguse levikuga seonduva erandi kohaldamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698, milles sätestatakse seoses COVID-19 puhanguga ajutised erimeetmed teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamise kohta teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades (ELT L 165, 27.05.2020, lk 10–24), artikli 7 lõikes 5 sätestatud mittekohaldamise erandi kasutamise otsustab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ministri määrust võib rakendada tagasiulatuvalt alates 2020. aasta 4. juunist.”;

22) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 226, 10.09.2003, lk 4–17);” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 226, 10.09.2003, lk 4–17), muudetud direktiividega 2004/66/EÜ (ELT L 168, 01.05.2004, lk 35–67), 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 344–351), 2013/22/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361) ja (EL) 2018/645 (ELT L 112, 02.05.2018, lk 29–41) ning määrusega (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54);”.

§ 2.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui mootorsõiduk või selle haagis ei vasta tüübikinnituse nõuetele, selle tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel või sellel esineb projekteerimis- või tootmisviga, peab mootorsõiduki või selle haagise omanik või vastutav kasutaja võimaldama valmistajal rakendada parandusmeetmeid, et viia mootorsõiduk või selle haagis nõuetega vastavusse või tagada selle ohutus.”;

2) paragrahvi 782 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) on tüübikinnituse andmise, valmistaja parandusmeetme või piirava meetme kohaldamisel või tüübikinnitusele vastavuse järelevalve või turujärelevalve käigus esitanud valeandmeid või võltsinud katsetulemusi;”;

3) paragrahvi 130 lõike 12 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) sõidukit kasutatakse õppesõidul, sõidueksamil või ameti- või täienduskoolituse sõiduõppeks või ameti- või täienduskoolitusest tuleneva eksami sooritamiseks;”;

4) paragrahvi 174 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõidukite andmebaasis peetakse arvestust Eestis registreeritud mootorsõidukite, haagiste ja käesoleva seaduse §-s 158 nimetatud maastikusõidukite ning nende omanike ja vastutavate kasutajate, samuti sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli andmete, valmistaja parandusmeetmete ja nende rakendamise ning sõidukite kasutamisele ja käsutamisele seatud piirangute ning registerpantide üle.”;

5) paragrahvi 175 lõiget 1 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

„141) mootorsõiduki või selle haagise valmistaja, tema ametlik esindaja või sissetooja valmistaja parandusmeetmete ja nende rakendamise kohta;”;

6) paragrahvi 2002 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) teedel liiklusjärelevalve teostamisel kogutud andmed mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi, veose paigutamise, kinnitamise ja katmise, massi, teljekoormuse ja mõõtmete, teekasutustasu tasumise, autojuhtide sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise, seaduse või välislepingu alusel veo teostamiseks nõutavate dokumentide ning ohtliku veose autoveo kontrollimise kohta, samuti kontrollimise käigus tuvastatud süüteo kvalifikatsioon ja karistuse liik, kaasa arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud raskete rikkumiste andmed;”;

7) seadust täiendatakse §-ga 2643 järgmises sõnastuses:

§ 2643. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2020/698 tuleneva ja nakkushaiguse levikuga seonduva erandi kohaldamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698, milles sätestatakse seoses COVID-19 puhanguga ajutised erimeetmed teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamise kohta teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades (ELT L 165, 27.05.2020, lk 10–24), artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 6 ja artikli 5 lõikes 5 sätestatud mittekohaldamise erandi kasutamise otsustab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ministri määrust võib rakendada tagasiulatuvalt alates 2020. aasta 4. juunist.”;

8) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 403, 30.12.2006, lk 18–60), muudetud direktiividega 2009/113/EÜ (ELT L 223, 26.08.2009, lk 31–35), 2011/94/EL (ELT L 314, 29.11.2011, lk 31–34), 2012/36/EL (ELT L 321, 20.11.2012, lk 54–58), 2013/22/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361), 2013/47/EL (ELT L 261, 03.10.2013, lk 29–29), 2014/85/EL (ELT L 194, 02.07.2014, lk 10–13) ja (EL) 2015/653 (ELT L 107, 25.04.2015, lk 68–73);” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 403, 30.12.2006, lk 18–60), muudetud direktiividega 2009/113/EÜ (ELT L 223, 26.08.2009, lk 31–35), 2011/94/EL (ELT L 314, 29.11.2011, lk 31–34), 2012/36/EL (ELT L 321, 20.11.2012, lk 54–58), 2013/47/EL (ELT L 261, 03.10.2013, lk 29–29), 2014/85/EL (ELT L 194, 02.07.2014, lk 10–13), (EL) 2015/653 (ELT L 107, 25.04.2015, lk 68–73), (EL) 2016/1106 (ELT L 183, 08.07.2016, lk 59–63), (EL) 2018/933 (ELT L 165, 02.07.2018, lk 35–36), 2013/22/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361) ja (EL) 2018/645 (ELT L 112, 02.05.2018, lk 29–41);”;

9) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 226, 10.09.2003, lk 4–17), muudetud direktiividega 2004/66/EÜ (ELT L 168, 01.05.2004, lk 35–67), 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 344–351), 2013/22/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 356–361) ja (EL) 2018/645 (ELT L 112, 02.05.2018, lk 29–41) ning määrusega (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54).”.

§ 3.  Raudteeseaduse muutmine

Raudteeseadust täiendatakse §-ga 1152 järgmises sõnastuses:

§ 1152. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2020/698 tuleneva ja nakkushaiguse levikuga seonduva erandi kohaldamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698, milles sätestatakse seoses COVID-19 puhanguga ajutised erimeetmed teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamise kohta teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades (ELT L 165, 27.05.2020, lk 10–24), artikli 11 lõikes 5 sätestatud mittekohaldamise erandi kasutamise otsustab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ministri määrust võib rakendada tagasiulatuvalt alates 2020. aasta 4. juunist.”.

§ 4.  Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduse §-s 62 asendatakse sõnad „ning Keskkonnainspektsioon” tekstiosaga „, Keskkonnainspektsioon ning Maanteeamet”.

§ 5.  Ühistranspordiseaduse muutmine

Ühistranspordiseadust täiendatakse §-ga 961 järgmises sõnastuses:

§ 961. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2020/698 tuleneva ja nakkushaiguse levikuga seonduva erandi kohaldamine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/698, milles sätestatakse seoses COVID-19 puhanguga ajutised erimeetmed teatavate tunnistuste, litsentside ja lubade uuendamise või pikendamise ning korraliste kontrollide ja jätkuõppe edasilükkamise kohta teatavates transpordialaste õigusaktide valdkondades (ELT L 165, 27.05.2020, lk 10–24), artikli 8 lõikes 5 sätestatud mittekohaldamise erandi kasutamise otsustab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ministri määrust võib rakendada tagasiulatuvalt alates 2020. aasta 4. juunist.”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1, § 2 punktid 2, 3 ja 6–9 ning §-d 3 ja 5 jõustuvad järgmisel päeval pärast seaduse Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 punktid 1, 4 ja 5 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json