Teksti suurus:

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2020, 10

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.06.2020 otsus nr 604

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.06.2020

§ 1.  Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmine

Vedelkütuse erimärgistamise seadust täiendatakse §-ga 82 järgmises sõnastuses:

§ 82. Eriotstarbelise diislikütuse kasutamise lubamine tulenevalt Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorrast

(1) Alates 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 30. aprillini on maapõueseaduse tähenduses kaevandamisluba omaval ettevõtjal lubatud kasutada eriotstarbelist diislikütust:
1) oma mäeeraldisel ja mäeeraldise teenindusmaal, tööstusterritooriumil, kus paiknevad põlevkivist õli, elektrienergia või soojuse tootmise seadmed, ning tuha ladestusalal põlevkivi kaevandamiseks mõeldud sõidukites ja seadmetes;
2) põlevkivi, põlevkivituha ja aheraine transpordiks, kasutamata selleks raudteed või avalikult kasutatavat teed, mille kasutamiseks ei loeta selle ületamist.

(2) Eriotstarbelist diislikütust on lubatud müüa käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ainult maapõueseaduse tähenduses põlevkivi kaevandamise luba omavale ettevõtjale. Kütuse müüja peab tuvastama juriidilisest isikust ostja ja tema füüsilisest isikust esindaja käesoleva seaduse §-s 12 sätestatud korras ja kontrollima enne müüki keskkonnalubade registrist ostjal kehtiva põlevkivi kaevandamise loa olemasolu. Kui kütusemüüja müüb eriotstarbelist diislikütust kehtiva kaevandamisloa olemasolu kontrollimata, kohaldatakse käesoleva seaduse § 65. Eriotstarbelise diislikütuse müük käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtjale ei ole lubatud väljaspool mäeeraldist, mäeeraldise teenindusmaad ega tuhaladestusala, samuti ei ole see lubatud tööstusterritooriumil asuvast tanklast ega tankurautost.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja, kes on riigiabi saaja käesoleva seaduse tähenduses, võib lubada enda soetatud eriotstarbelist diislikütust kasutada lõikes 1 nimetatud kasutusotstarbel endaga samasse kontserni kuuluval ettevõtjal või oma alltöövõtjal. Sellisel juhul ei loeta seda kütuse müügiks vedelkütuse seaduse tähenduses ega kütuse võõrandamiseks käesoleva seaduse § 12 lõike 1 tähenduses.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja peab pidama eraldi arvestust iseenda tarbitud ja lõikes 3 nimetatud isikute tarbitud eriotstarbelise diislikütuse koguse kohta kalendrikuude kaupa ning säilitama neid dokumente kuni 2032. aasta 30. aprillini.

(5) Kui mäeraldisel, mäeeraldise teenindusmaal, tuhaladestusalal ja tööstusterritooriumil olevates sõidukites ja seadmetes on eriotstarbelist diislikütust 2022. aasta 30. aprillil veel järel, mõõdab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja akrediteeritud laborit kasutades 2022. aasta 30. aprilli seisuga sõidukites ja seadmetes oleva eriotstarbelise diislikütuse koguse. Aktsiis mõõdetud eriotstarbelise diislikütuse koguselt tasutakse 2022. aasta 30. aprillil kehtivate määrade järgi aktsiisideklaratsiooni alusel hiljemalt 2022. aasta 20. mail eriotstarbelise diislikütuse ja diislikütuse aktsiisimäärade vahe ulatuses. Pärast aktsiisimaksukohustuse täitmist võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja jätkata täiendava aktsiisivahega maksustatud eriotstarbelise diislikütuse kasutamist algsel kasutusotstarbel kuni 2022. aasta 31. maini.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja peab esitama eriotstarbelise diislikütuse tarbimisele järgneva aasta 1. veebruariks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kalendriaasta vältel tarbitud eriotstarbelise diislikütuse summaarse koguse liitrites, mis sisaldab nii iseenda tarbitud kui ka lõikes 3 nimetatud isikute tarbitud eriotstarbelise diislikütuse kogust.

(7) Eriotstarbelise diislikütuse kasutamine käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otstarbel on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 44 tähenduses ning selle andmisel järgitakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtjal ei või eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal olla täitmata komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõikes 4 nimetatud Euroopa Komisjoni korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettevõtja ei tohi olla eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal raskustes komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses.

(10) Riigiabiks peetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud diislikütuse aktsiisimäära ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otstarbel kasutatava eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäära vahet.

(11) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kontrollib vähemalt kord aastas tagantjärele ja valimi põhjal käesoleva paragrahvi lõigetes 8 ja 9 nimetatud nõuete täitmist.

(12) Kui kontrolli tulemusel selgub, et eriotstarbelise diislikütuse kasutaja ei vastanud eriotstarbelise diislikütuse ostmise ajal käesoleva paragrahvi lõigetes 8 ja 9 nimetatud nõuetele, nõuab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium riigiabi selle saajalt tagasi koos intressiga vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.04.2004, lk 1–134), artiklile 9, sama määruse artikli 10 alusel liikmesriikidele teatavaks tehtud intressimäärale ja artiklis 11 nimetatud intressi kohaldamise meetodile.

(13) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium arvutab käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud andmete alusel riigiabi suuruse ning esitab riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile andmed lõikes 1 nimetatud ettevõtjale antud riigiabi kohta vastavalt konkurentsiseaduse § 492 lõikele 3 ning säilitab riigiabi andmisega seotud dokumente kuni 2032. aasta 30. aprillini.”.

§ 2.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 29 täiendatakse punktiga 57 järgmises sõnastuses:

„57) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses ning vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud riigiabi andmisega seonduvate ülesannete täitmiseks.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. juulil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json