Teksti suurus:

Avaliku teenindamise lepingu nr 2-8189-1 muutmine

Väljaandja:Tartumaa Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2020, 58

Avaliku teenindamise lepingu nr 2-8189-1 muutmine

Vastu võetud 29.06.2018


Mittetulundusühing Tartumaa Ühistranspordikeskus, registrikood 80426233, asukoht Tartu 51010, Riia 15, Tartu maakond, keda esindab Juhatuse liige Tõnis Piir (edaspidi tellija),

ja

AS GoBus, registrinumber 10085032, asukoht Ringtee 25, Tartu 50105, Tartu maakond, keda esindab juhatuse liige Andrei Mändla, (edaspidi vedaja, eraldi nimetatud pool ja koos pooled),

sõlmisid 20.06.2014 avaliku teenindamise lepingu Tartumaa avalike maakonnaliinide teenindamiseks (ATL).


Pooled on kokku leppinud, et juhul kui õigusaktides sätestatakse, et avalikul maakondlikul bussiliiniveol rakendatakse veokorraldust, kus lisaks ÜTS §-s 34 sätestatud isikutele ei võeta sõidu eest tasu ka muudelt sõitjatelt, siis muudetakse riigihangete seaduse (RHS) § 123 lg 1 p 1 alusel sellel ajaperioodil ATL-i järgmistelt:

1. punkti 2.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Tellija poolt makstava toetuse suurus bussiliiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks eelarveaastaks sõltub liinikilomeetri maksumusest. Liinikilomeetri maksumus vormistatakse eraldi käesoleva lepingu lisana 1 pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades ühistranspordi hinnaindeksi ja vedaja kulude muutumist ning ühistranspordi toetuseks ja lepingu täitmiseks eraldatud vahendite suurust;

2. punkti 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Vedajale makstav toetus on vedajale lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille tellija arvestab vedajale, korrutades lepingu objektiks olevatel bussiliinidel vastavalt sõiduplaanile tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu km) lepingus sätestatud liinikilomeetri maksumusega (eurot/km) ilma käibemaksuta;

3. punkti 3.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Tellija poolt lepingu punkti 3.1 kohaselt tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud toetusest arvatakse maha lepingus sätestatud korras vähendatud toetussumma ja viivised. Üleplaanilise töö eest toetust ei maksta, välja arvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi;

4. punkti 3.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Vedaja poolt pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumus on vedajale makstava toetuse arvestamise aluseks vastavalt lepingu punktides 3.1 ja 3.2 sätestatule. Liinikilomeetri maksumuse muutmine on võimalik ainult käesolevas lepingus nimetatud alustel ja korras;

5. punktist 3.4 jäetakse välja „Maanteeameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi” ja asendatakse „Maksu- ja Tolliameti”;

6. punkti 3.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Liinikilomeetri maksumust korrigeeritakse kaks korda kalendriaastas vedaja taotlusel või tellija enda algatusel. Vedaja esitab põhjendatud taotluse koos tõenditega kulude reaalsest muutumisest järgneva aasta liinikilomeetri maksumuse muutmiseks tellijale II poolaasta kohta hiljemalt 1. maiks ja järgmise aasta I poolaasta kohta hiljemalt 1. novembriks. Juhul kui liinikilomeetri maksumust muudetakse, siis võetakse see toetuse arvestamise aluseks II poolaastaks alates 01.07 ning järgmise aasta I poolaastaks alates 1. jaanuarist;

7. punkti 3.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub tellija vedajale toetust kaks korda kuus. Esimene makse, mille suurus on 50% teenuse osutamise kuu eeldatavast toetuse maksumusest, hiljemalt teenuse osutamise kuu 15-ndaks kuupäevaks ja teine makse hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks, kui on täpsustunud toetusest tehtavate mahaarvamiste summa. Vedajale makstava toetuse summa tasub tellija pangaülekandega pangaarvele EE072200221012182931 Swedbank. Toetuse teise osamakse tähtaeg lükkub edasi, kui vedaja ei ole tähtaegselt esitanud lepingu punktides 8.1 ja 8.2 nimetatud aruandeid, selgitusi ja lisateavet ning sellisel juhul maksab tellija toetuse vedaja pangaarvele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates vedaja poolt kõikide punktides 8.1 ja 8.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete, selgituste ja lisateabe esitamist;

8. punkti 4.9.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
bussides on sõitjatele nähtavas kohas vedaja andmed, bussijuhi nimi, teave vedaja infotelefoni ja valideerimata jätmise eest määratavate trahvimäärade kohta;

9. punkti 4.9.2.5 kehtivus on peatatud;

10. lepingule lisatakse uus punkt nr 4.9.2.8 järgmises sõnastuses:
bussid peavad olema varustatud nii valideerimis- kui ka piletimüügisüsteemiga ja validaatoriga vähemalt eesmise teenindusukse juures. Vedaja on kohustatud korraldama sõidukaartide müüki või väljastamist ja teisi asjakohaseid toiminguid. Valideerimis ja piletimüügisüsteemi (koos validaatoriga) rajamise ning sõidukaartidega seotud toimingute eest makstakse täiendavate tõendatud kulude tekkimisel vedajale kompensatsiooni poolte kokkuleppe alusel;

11. lepingule lisatakse uus punkt nr 4.9.2.9 järgmises sõnastuses:
tellija soovil ja kokkuleppel vedajaga võimaldama väljastatud sõidukaarte kasutada ka teistes Eesti piirkondades, kui sealsed valideerimissüsteemide käitajad viivad enda süsteemid selliseks ristkasutuseks vastavusse;

12. lepingule lisatakse uus punkt nr 4.9.2.10 järgmises sõnastuses:
tellija soovil võimaldama sõitjatel valideerimiseks kasutada teistes Eesti piirkondades väljastatud sõidukaarte;

13. lepingule lisatakse uus punkt nr 4.9.2.11 järgmises sõnastuses:
andma tellijale üks (1) sõitude valideerimise kohustuse kontrolli läbiviimist võimaldav seade ning tagama seadme tehnilise korrasoleku kogu lepinguperioodi jooksul;

14. lepingule lisatakse uus punkt nr 4.9.2.12 järgmises sõnastuses:
kõik valideerimissüsteemi kasutamise ja haldamisega seotud kulud loetakse vedaja kuluks;

15. lepingule lisatakse uus punkt nr 4.9.2.13 järgmises sõnastuses:
jälgima valideerimis- ja loendusseadmete, kaamerate, busside asukoha määramise seadmete, alkolukkude, tabloode jms korrasolekut ning teavitama viivitamatult riketest seadmete hooldajat. Vedaja sõlmitud seadmete hooldusleping peab tagama asendusseadme kasutamise võimaluse, kui seadme remont kestab kauem kui 24 (kakskümmend neli) tundi;

16. punkti 5.1.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
arvestama lepingu kehtivuse perioodi jooksul reisivajaduse muutusega, kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks. Bussi istekohtade arv peab olema piisav, tagamaks iga reisi keskmise täituvuse tingimustes igale sõitjale istekoht. Keskmisest täituvusest suurema sõitjate arvu korral tuleb tagada kõikidele üle 15 km sõidukauguse puhul istekoht. Pooled mõistavad, et uus veokorraldus, kus sõitja käest sõidu eest tasu enam ei võeta, võib tuua kaasa olulised reisivajaduse muutused, mida pooled hetkel piisavalt ette näha ei oska. Tellija kinnitab, et kuni vastava veokorralduse põhimõttelise muutmiseni on vedaja kasutanud lepingu täitmisel busse, mis on olnud optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks ning veoteenuse osutamist senisel kujul ja samade bussidega ei loeta lepingu rikkumiseks hoolimata reisivajaduste võimalikust muutumisest. Pooled peavad vastavate asjaolude ilmnemisel heas usus läbirääkimisi, kuidas tagada muutunud reisivajaduste rahuldamine vedaja poolt ja sellega kaasnevate täiendavate vajalike investeeringute ja kulutuste hüvitamine vedajale kooskõlas RHS-ga;

17. punktide 5.1.6–5.1.10 kehtivus on peatatud;

18. punkti 5.1.11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
mitte kasutama lepingu täitmiseks bussijuhte, kelle puhul on ühe aasta jooksul tellija poolt tuvastatud vähemalt 2 (kaks) lepingus sätestatud piletimüügi kohustuse rikkumist;

19. punkti 5.1.12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
sõidukijuhid tagavad et sõitjad siseneksid bussi esiuksest ja tagavad seejärel, et sõitjad registreeriksid sõidukaardiga oma sõidu juhi juures olevas validaatoris. Sõidukijuhid tagavad, et süsteemi saaks sisestatud valideerija lõpppeatus ning vajadusel sõitjatele sõidukaartide müümise. Sõidukaardi hind ei tohi ületada kahte (2) eurot. Sõitjate sihtpeatusi ei sisestata ja valideerimist ei nõuta ühistranspordiseaduse §-s 34 sätestatud sõitjate puhul;

20. punkt 5.1.16 jäetakse lepingust välja;

21. punkti 5.1.23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
valideerimis- ja piletimüügisüsteemi, sõidukaartide väljastamise, liiniveo aluseks olevate dokumentide, sõiduplaanidest kinnipidamise, busside täituvuse ja liinivedude teostamise kvaliteedi kontrolli läbiviimiseks tagama tellija volitatud isikutele vajalikud tingimused saada vedaja töötajatelt jt liiniveo osutamisega seotud isikutelt vajalikku teavet, dokumente ja selgitusi;

22. punkti 6.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
teostada järelevalvet vastavalt ühistranspordiseadusele ja kontrollida valideerimiskohustuse täitmist sõitjate poolt, liiniveo aluseks olevaid dokumente, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt hankedokumentides ja lepingus sätestatud nõuetele ning asjaomastele õigusaktidele, kaasates järelevalve läbiviimisse vajadusel teisi pädevaid ametiasutusi;

23. punkti 8.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Vedaja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt ja töödeldaval kujul õigusaktides sätestatud või tellija poolt aktsepteeritavas formaadis iga kalendrikuu 10-ndaks kuupäevaks lepingu lisades 3 ja 4 toodud vormide kohased aruanded ning 20-ndaks kuupäevaks lepingu lisas 2 toodud vormi kohase aruande eelmise kalendrikuu kohta, sh teostatud bussiliiniveoteenuse mahu, kasutatud riigieelarve toetuse, ebaregulaarsete veootsade mahu, nõudeliinide tegelikult teostatud veomahu ja bussiliiniveoteenuse osutamisega seonduvate kulude kohta;

24. punkti 8.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Vedaja on kohustatud tagama valideerimisandmete aruandluse vastavalt poolte kokkuleppele. Sõitjate arvu ja sõitjate gruppide aruandlus peab olema tellija poolt nimetatud tellija ja Maanteeameti töötajatele üle interneti kättesaadav hiljemalt 24 tunni jooksul pärast liini teenindamist või tehingu tegemist. Kõik aruanded peavad olema kättesaadavad vähemalt Excel formaadis. Samuti on vedaja kohustatud andma tellijale viimase nõudel teavet, sh aruande kohta selgitusi ja lisateavet, ning liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks muud informatsiooni;

25. punkti 9.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Vedaja poolt aruannete, mittenõuetekohast esitamist või nendes tõele mittevastavate andmete esitamist (sh tõele vastavate andmete mitteesitamist), samuti alkolukkudega salvestatud logide mitteesitamist või GPS seadmete andmetele, sõitjalugerite andmetele ja sõitjate arvu andmestikule ligipääsu mittevõimaldamist loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise eest on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 1000 (tuhat) eurot;

26. punkti 9.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Vedaja poolt teadete või teavituste, sh sõitjate arvu aruandluse vastavalt hankedokumentidele kättesaadavaks tegemata jätmist, mittenõuetekohast esitamist või tõele mittevastavate andmete esitamist, sh tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse lepingu rikkumiseks ning iga rikkumise eest on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 500 (viissada) eurot;

27. punkti 9.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Kui vedaja on rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi, mille tõttu on lepingu objektiks olevates bussiliinide bussides avastatud valideerimiskohustuse täitmata jätnud sõitjaid, siis on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi iga piletita sõitja kohta summas 100 (ükssada) eurot;

28. punktist 12.6.3 jäetakse välja sõnad „piletitulu laekumise kohta”;

29. Tellija hüvitab Vedajale kõik viimase poolt Lepingu kohasel täitmisel kantud ning tõendatud täiendavad kulud, mida Vedaja kannab seoses sellega, et avalikul maakondlikul bussiliiniveol rakendatakse veokorraldust, kus sõitja käest sõidu eest tasu ei võeta (s.o. kulud, mis kaasnevad Vedajale Lepingu käesoleva muudatusega alates 01.07.2018. a.). Vedaja on kohustatud esitama tellijale tema nõudmisel asjakohased tõendid, mis tõendavad, et hüvitamise taotluse objektiks olevad täiendavad kulud on tekkinud üksnes üleminekuga tasuta ühistranspordile.

30. Juhul kui õigusaktides sätestatakse, et avalikul maakondlikul bussiliiniveol rakendatakse veokorraldust, kus sõitja käest võetakse sõidu eest tasu, siis muutub käesolev avaliku teenindamise lepingu muutmine kehtetuks ja rakendatakse avaliku teenindamise lepingu redaktsiooni, mis kehtis enne lepingu muutmist, v.a p 6 ja 19 sätestatu.

   

Tellija

Vedaja

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitalselt)

Tõnis Piir

Andrei Mändla

MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus

AS GoBus

Juhatuse liige

Juhatuse liige

/otsingu_soovitused.json