Teksti suurus:

Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 66, 934

Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine

Vastu võetud 16.07.2008 nr 39

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 1603 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Riigi õigusabi seaduse» § 15 lõikega 3 ja § 23 lõikega 3.

§ 1. Kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine

Kehtestada kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormid (lisad 1–94).

§ 2. Kriminaaltoimik

(1) Kriminaaltoimik on kriminaalasjas kogutud kohtueelse menetluse dokumentide kogum, mis on köidetud ühtse süsteemiga ja ümbritsetud köitekaantega.

(2) Kriminaaltoimik võib koosneda mitmest köitest, kusjuures ühe köite maht võib olla kuni 250 A4 suuruses lehte. Kriminaaltoimiku lehed ja köited nummerdatakse. Sisukorralehed nummerdatakse eraldi. Mitmest köitest koosnevatel kriminaaltoimikutel nummerdatakse iga köite lehed eraldi.

(3) Kriminaaltoimiku köitekaaned peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) valmistatud kalandreeritud kartongist (vähemalt 300 g/m2) formaadis 60 cm × 31,5 cm;
2) köitekaante seljaosa kogulaius on 3–5 cm, kusjuures seljaosal on ettepressitud murdejooned (kolm 1 cm vahega ja kuus 0,5 cm vahega), mis võimaldavad kaant voltida vastavalt toimiku paksusele;
3) köitekaante tagumise külje parema serva pikendus (9 cm) on volditud kooskõlas kaante seljaosa murdejoontega (kuus ettepressitud tihedat murdejoont 0,5 cm vahega), mis võimaldavad tagakaant kergesti voltida vastavalt toimiku paksusele;
4) köitekaantele on lisatud kinnitussüsteem: kaks kahest kohast kinnitatavat klambrit, kusjuures aukude vahe on 8 cm;
5) klamber on valmistatud polüetüleenist või polüpropüleenist; klambri pikendused on mõlemapoolselt hammastatud ja painduvad kriminaaltoimiku sissepoole ning ei tohi kriminaaltoimikust välja ulatuda;
6) köitekaante värvus on valge.

(4) Kriminaaltoimiku köitekaante esiküljel märgitakse kriminaalasja number, kuriteo kvalifikatsioon ja kahtlustatava või süüdistatava tuvastamisel tema ees- ja perekonnanimi; kriminaalmenetluse alustamise ja lõpetamise kuupäevad, köite number, arhiivis säilitamise aeg, arhiivi loetelu number, arhiivi andmise kuupäev ja arhiivi number. Köitekaante esisiseküljel peab olema märgitud kriminaalasja menetleja nimetus ja kuupäev, millal kriminaaltoimik menetlejale saabus.

(5) Kriminaaltoimik algab sisukorralehega, kuhu märgitakse kriminaaltoimikus paiknevad dokumendid ja nende leheküljenumbrid ning märkus prokuratuuri poolt kriminaaltoimikust kriminaalasja seisukohalt tähtsusetu materjali kõrvaldamisest.

§ 3. Kohtueelse menetluse dokumentide vormide ettevalmistamine

Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide uued või täiendavad vormid valmistab ette ja esitab justiitsministrile Riigiprokuratuur.

§ 4. Rakendussäte

Justiitsministri 1. juuli 2004. a määrus nr 50 «Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide vormide kehtestamine» (RTL 2004, 99, 1591; 2006, 67, 1236) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.07.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-04895.

Lisa 1 Varalise karistuse mõistmiseks andmete nõudmise määrus

Lisa 2 Kiiresti rikneva asitõendi suhtes rakendatava meetme määrus

Lisa 3 Edasilükkamatutel juhtudel läbiotsimise määrus

Lisa 4 Ekspertiisimäärus

Lisa 5 Elukohast lahkumise keelu kohaldamise määrus

Lisa 6 Kaebetähtaja ennistamise määrus

Lisa 7 Kriminaalasja eraldamise määrus

Lisa 8 Psühhiaatrilise sundravi kohaldamiseks kriminaalasja kohtusse saatmise määrus

Lisa 9 Kriminaalasjade ühendamise määrus

Lisa 10 Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Lisa 11 Kriminaalmenetluse uuendamise määrus

Lisa 12 Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Lisa 13 Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise määrus

Lisa 14 Laiba ametlikust matmiskohast väljakaevamise määrus

Lisa 15 Läbiotsimismäärus

Lisa 16 Menetlusosalise taotluse rahuldamata jätmise määrus

Lisa 17 Politseiagendi rakendamise määrus

Lisa 18 Posti- või telegraafisaadetise arestist vabastamise määrus

Lisa 19 Prokuröri vastu esitatud taandamistaotluse lahendamise määrus

Lisa 20 Riigi kulul kannatanu/tsiviilkostja esindaja määramise määrus

Lisa 21 Sundtoomise määrus

Lisa 22 Taandamistaotluse lahendamise määrus

Lisa 23 Tagaotsitavaks kuulutamise määrus

Lisa 24 Tsiviilkostjaks tunnistamise määrus

Lisa 25 Uurimisalluvuse muutmise määrus

Lisa 26 Vahistatu vabastamise määrus

Lisa 27 Võrdlusmaterjali võtmise määrus

Lisa 28 Väeosa juhtkonna järelevalve kohaldamise määrus

Lisa 29 Advokaadi kahtlustatavana kinnipidamise taotlus

Lisa 30 Advokaadibüroo läbiotsimise taotlus

Lisa 31 Ametist kõrvaldamise taotlus

Lisa 32 Asitõendi suhtes meetmete tarvitusele võtmise taotlus

Lisa 33 Jälitustoimingu loa tähtaja pikendamise taotlus

Lisa 34 Jälitustoimingu taotlus

Lisa 35 Kaugülekuulamise taotlus

Lisa 36 Kriminaalmenetluse lõpetamise taotlus

Lisa 37 Kriminaalmenetluse uuendamise taotlus

Lisa 38 Menetleja kutsel ilmumata jäänud isiku karistamise taotlus

Lisa 39 Kriminaalmenetluse üleandmise taotlus

Lisa 40 Menetlustoimingus osaleja trahvimise taotlus

Lisa 41 Notaribüroo läbiotsimise taotlus

Lisa 42 Posti- või telegraafisaadetise arestimise taotlus

Lisa 43 Raviasutusse sundpaigutamise tähtaja pikendamise taotlus

Lisa 44 Raviasutusse sundpaigutamise taotlus

Lisa 45 Seadusliku valdajata vara konfiskeerimise taotlus

Lisa 46 Teabetalletuse hävitamise taotlus

Lisa 47 Tunnistaja turvalisuse tagamise taotlus

Lisa 48 Vahistamistaotlus

Lisa 49 Vara arestimise taotlus

Lisa 50 Väljaandmisvahistuse taotlus

Lisa 51 Vaatlusprotokoll

Lisa 52 Eksperdi ülekuulamise protokoll

Lisa 53 Ekspertiisimaterjali võtmise protokoll

Lisa 54 Isiku läbivaatuse protokoll

Lisa 55 Jälitusprotokoll

Lisa 56 Kahtlustatava ülekuulamise protokoll

Lisa 57 Kahtlustatavana kinnipidamise protokoll

Lisa 58 Kannatanu ülekuulamise protokoll

Lisa 59 Kokkuleppemenetluseks kahtlustatava/süüdistatava nõusoleku protokoll

Lisa 60 Kokkuleppemenetluseks kannatanu/tsiviilkostja nõusoleku protokoll

Lisa 61 Suulise kuriteoteate protokoll

Lisa 62 Laiba ametlikust matmiskohast väljakaevamise protokoll

Lisa 63 Laiba vaatlusprotokoll

Lisa 64 Läbiotsimisprotokoll

Lisa 65 Posti- või telegraafisaadetise läbivaatuse protokoll

Lisa 66 Sündmuskoha vaatlusprotokoll

Lisa 67 Teabetalletuse hävitamise protokoll

Lisa 68 Tunnistaja kinnipidamise protokoll

Lisa 69 Tunnistaja ülekuulamise protokoll

Lisa 70 Uurimiseksperimendi protokoll

Lisa 71 Vara arestimise protokoll

Lisa 72 Vastastamisprotokoll

Lisa 73 Äratundmiseks esitamise protokoll

Lisa 74 Ütluste ja olustiku seostamise protokoll

Lisa 75 Kahtlustatavana kinnipidamise asendamise akt

Lisa 76 Kohtueelse menetluse kokkuvõte

Lisa 77 Kokkulepe

Lisa 78 Määruskaebus

Lisa 79 Süüdistusakt

Lisa 80 Jälitustoimingu luba

Lisa 81 Jälitustoimingust teatamata jätmine

Lisa 82 Jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamata jätmine

Lisa 83 Riigi õigusabi andmise määrus

Lisa 84 Riigi õigusabi tasu ja kulude hüvitamise määrus

Lisa 85 Kaebuse rahuldamata jätmise määrus

Lisa 86 Kaebuse rahuldamata jätmise määrus

Lisa 87 Kaebuse rahuldamata jätmise määrus

Lisa 88 Kaebuse rahuldamata jätmise määrus

Lisa 89 Kriminaalmenetluse lõpetamise määruse tühistamise määrus

Lisa 90 Kutse

Lisa 91 Süüdimatuse tõttu süüvõimetu isiku ülekuulamise protokoll

Lisa 92 Alla neljateistaastase süüvõimetu isiku ülekuulamise protokoll

Lisa 93 Kriminaalmenetluses osalemise kulude hüvitamise määrus

Lisa 94 Kiirmenetluse protokoll

/otsingu_soovitused.json