Teksti suurus:

"Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Ühisinvesteeringud" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 66, 936

"Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Ühisinvesteeringud" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.07.2008 nr 74

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 194lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heakskiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga» (edaspidirakenduskava).

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse rakenduskava meetme 3.1 «Ühistegevused» tegevuse «Ühisinvesteeringud» (edaspidi ühisinvesteeringu tegevus) raames toetatavad tegevused, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, ühisinvesteeringu toetuse (edaspidi toetus) taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, toetuse maksimaalne määr, omafinantseeringu minimaalne määr, taotluse menetlemise tingimused ja kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord, taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord, toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

§ 2.  Toetatavad tegevused

  (1) Ühisinvesteeringu tegevuse raames toetatakse:
  1) kalandustoodete tootjate ühenduse (edaspidi tootjaorganisatsioon) liikmete püütud kala külmutamiseks ja ladustamiseks kasutatava külma- ja laohoone ehitamist, mille Eesti Standardile EVS 811:2006 «Hoone ehitusprojekt» vastava põhiprojekti (edaspidi põhiprojekt) järgne külmutatud kala ladustamise maht on vähemalt 2000 tonni ja külmutamise võimsus vähemalt 200 tonni kala ööpäevas;
  2) tootjaorganisatsiooni liikmete toodetud vesiviljelustoodangu töötlemiseks vajaliku ehitise, sealhulgas külma- ja laohoone ehitamist.

  (2) Toetatava tegevuse osaks võivad olla järgmised ettevalmistavad tööd:
  1) tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö;
  2) «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses» sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine;
  3) taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö või teenus.

  (3) Toetatava tegevuse elluviimist ei või alustada varem ja kuludokumendid ei või olla väljastatud varem kui Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) taotluse esitamise päeval, välja arvatud ettevalmistava töö puhul.

  (4) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul taotluse rahuldamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 31. juunil 2015. a.

  (5) Ettevalmistava töö kohta on isik, kellelt taotleja tellis töö või teenuse, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal ning selle eest on makstud enne taotluse esitamist.

§ 3.  Toetuse ja omafinantseeringu määr

  (1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 25% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

  (2) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta rakenduskava programmiperioodil on:
  1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul 15 000 krooni ühe tonni külmutatud kala ladustamise mahu kohta, kuid mitte rohkem kui 45 miljonit krooni;
  2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul kuni 10 miljonit krooni.

2. peatükk KULUDE ABIKÕLBLIKKUS 

§ 4.  Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblik on kulu, mis on kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 55 sätestatud nõuetega.

  (2) Ühisinvesteeringu tegevuse raames on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) kalandustoodete töötlemiseks vajaliku külma- ja laohoone ehitamise kulu;
  2) kalandustoodete käitlemise seadme ja tehnoloogilise liini, sealhulgas puhastusseadme, sorteerimisseadme, külmatootmisseadme, veevarustussüsteemi, energeetikasüsteemi ja pakkeliini ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  3) kalandustoodete kvaliteedikontrolliks vajaliku seadme, sealhulgas integreeritud infotehnoloogia ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  4) paikse kütteseadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  5) eluskala- ja külmikveoki ning laotõstuki ostmise või kapitalirendi kulu;
  6) jäätmekäitlusehitise ehitamise ja rekonstrueerimise kulu;
  7) jäätmete käitlemise, kahjutustamise, tootmise kõrvalsaaduste käitlemise seadme ja tehnoloogilise liini ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
  8) ettevalmistava töö kulu, mis moodustab kuni 12% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest;
  9) «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 198 lõike 3 punktis 11 toodud kohustuste täitmisega kaasnev kulu.

  (3) Tegevuste kulud peavad olema mõistlikud ja vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

§ 5.  Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblike kulude loetelus nimetatud kulu ei ole abikõlblik osas, mille moodustab:
  1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise, rentimise või kapitalirendi kulu;
  2) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist;
  3) taotleja tegevuskulu, kaasa arvatud remondi- ja rendikulu, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja veokulu;
  4) kulutus, mis on tehtud sularahas, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  5) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks, patendi ja litsentsi ostmiseks ning teostatavusuuringuks tehtud kulutus, välja arvatud ettevalmistava töö kulu;
  6) sõiduvahendi, välja arvatud § 4 lõike 2 punktis 5 toodud sõiduvahendi ostmise kulu;
  7) kulutus reklaamile, välja arvatud § 4 lõike 2 punktis 9 nimetatud kulu;
  8) kulutus, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2008. aastal, välja arvatud § 4 lõike 2 punktis 8 nimetatud kulu;
  9) ettevalmistava töö kulu osas, mis ületab § 4 lõike 2 punktis 8 sätestatud piirmäära;
  10) ettevalmistava töö kulu, mis on makstud enne 1. jaanuari 2007. aastal;
  11) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 nimetatud toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse kulu, mis ületab 45 000 krooni;
  12) kapitalirendi kulu, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
  13) kasutatud seadme ostmise ja paigaldamise kulu;
  14) seadme paigaldamise kulu ilma ostmise või kapitalirendi kuludeta;
  15) käibemaks, kui taotleja on taotluse esitamise ajal käibemaksukohustuslane, või käibemaks arvates taotleja või toetuse saaja käibemaksukohustuslaseks registreerimise kuupäevast, kui ta ei olnud käibemaksukohustuslane taotluse esitamise ajal;
  16) trahv, viivis ja muu rahaline karistus ning kohtukulu;
  17) kindlustusandja teenusega kaasnev kulu;
  18) tellitud töö või teenuse kulu, kui taotleja või taotleja juhatuse liige omab osalust töö teinud või teenuse osutanud juriidilises isikus või kuulub töö teinud või teenuse osutanud juriidilise isiku juhatusse või nõukokku;
  19) tellitud töö või teenuse kulu, kui töö tegi või teenuse osutas taotleja juhatuse liige.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 6.  Toetuse taotleja

  (1) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks võib toetust taotleda tootjaorganisatsioon, kes on «Kalandusturu korraldamise seaduse» alusel tunnustatud tootjaorganisatsioon kilu või räime osas.

  (2) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetud tegevuse elluviimiseks võib toetust taotleda tootjaorganisatsioon, kes on «Kalandusturu korraldamise seaduse» alusel tunnustatud tootjaorganisatsioon nõukogude määruse (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta (EÜT L 17, 21.01.2000, lk 22–52) lisas V nimetatud toodete osas.

§ 7.  Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Taotleja peab olema usaldusväärne, mida muu hulgas kinnitab taotleja vastavus järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud, maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
  2) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  3) taotleja on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
  4) taotleja ei saa sama kulu hüvitamiseks toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.

  (2) Taotleja täidab keskkonna- ja hügieeninõudeid või hakkab neid täitma hiljemalt viimase toetuseosa väljamaksmisest alates.

  (3) Taotleja jätkab kalandustoodete töötlemist vähemalt viie majandusaasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (4) Toetuse abil ehitatava ehitise alune maa on taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus tähtajaga vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (5) Taotleja tegevuskoht, kuhu ehitatakse toetuse abil ehitis, asub Eestis.

§ 8.  Hinnapakkumuste küsimise kohustus

  (1) Toetatava tegevuse ja selle osaks oleva ettevalmistava töö elluviimiseks teeb taotleja hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale ettevõtjale.

  (2) Toetatava tegevuse hinnapakkumus peab sisaldama viidet ehitise põhiprojektile, andmeid põhiliste ehitusmaterjalide ja tööde mahtude, paigaldatavate või kasutatavate seadmete ja masinate tootlikkuse ja võimsuse kohta ning muid olulisi tehnilisi parameetreid.

  (3) Taotleja võib teha vähem kui kolm hinnapakkumuse esitamise ettepanekut, kui asjakohast teenust osutab vähem kui kolm ettevõtjat või kui investeeringuobjekti või ettevalmistava töö maksumus ei ületa 156 000 krooni.

4. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 9.  Taotluse esitamine

  Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile taotlus selleks ettenähtud tähtajal. Amet teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 päeva.

§ 10.  Toetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
  1) lisas 1 toodud vormi kohane avaldus;
  2) lisas 2 toodud vormi kohane tegevuskava;
  3) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
  4) riikliku maksu maksuvõla olemasolu korral maksuvõla ajatamise ja maksude ajakava kohaselt tasumise kohta Maksu- ja Tolliameti tõend, mis on väljastatud mitte varasema kui taotluse esitamise kuule eelnenud kuu esimese päeva seisuga;
  5) väljavõte põhiprojekti põhijoonistest ja projekti seletuskirjast koos nõutavate kooskõlastustega. Joonistel peavad kajastuma kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused ning seletuskirjas peab selgelt kajastuma toodete ladustamise maht;
  6) paragrahvis 8 nimetatud hinnapakkumused;
  7) tehtud valiku põhjendamise avaldus, kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust;
  8) keskkonnamõju hindamise aruande koopia «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» kohaselt, kui keskkonnamõju hindamise kohta taotletakse toetust ettevalmistava tööna;
  9) koopia arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse, ning nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia;
  10) ärakiri dokumendist, millega tõendatakse maa ja ehitise kasutamise õiguse olemasolu ja selle kestust;
  11) ärakiri tootjaorganisatsiooni üldkoosoleku otsusest ehitada toetuse abil kalandustoodete töötlemiseks vajalik ehitis, sealhulgas külma- ja laohoone.

  (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

  (3) Kui taotleja taotleb projekti või projekti tegevuse kohta toetust samal ajal mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe.

§ 11.  Muudatusest teavitamine

  Taotleja teavitab Ametit viivitamata kirjalikult §-s 10 nimetatud dokumentides esitatud andmete muutumisest või muust ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist, sealhulgas käibemaksukohustuslaseks registreerimisest.

5. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 12.  Taotluse kontrollimine ja nõuetele vastavaks tunnistamine

  (1) Amet kontrollib taotleja ja taotluse nõuetekohasust «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

  (2) Amet esitab Keskkonnainspektsioonile (edaspidi KKI) pärast taotluse esitamise tähtpäeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. KKI teavitab Ametit keskkonnanõudeid rikkunud taotlejatest, kelle suhtes on ajavahemikus taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta algusest kuni taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päevani tehtud puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutus, mis on jäetud tähtpäevaks täitmata, või kelle suhtes on eespool nimetatud ajavahemikus jõustunud süüdimõistev süüteo otsus.

  (3) Amet tunnistab taotluse nõuetele vastavaks, kui taotleja ja taotlus vastavad «Kalandusturu korraldamise seaduses» ja selles määruses sätestatud nõuetele.

§ 13.  Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse moodustamine

  (1) Amet hindab nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi lõikes 2 toodud hindamiskriteeriumide alusel ning moodustab nende põhjal taotlustele antud hindepunktide liitmise teel taotluste paremusjärjestuse suurema punktisummaga taotlustest väiksemani.

  (2) Taotlusele antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) 1 hindepunkt omafinantseeringu iga protsendi eest, lähtudes omafinantseeringu protsentuaalsest osakaalust toetatava tegevuse abikõlblikust kogumaksumusest;
  2) 0,2 hindepunkti tootjaorganisatsiooni liikmete toodetud tunnustatud kalaliikide kogutoodangu iga protsendi eest, mille tootjaorganisatsioon on omandanud ja turustanud taotlemise aastale eelnenud majandusaasta jooksul.

  (3) Võrdsete hindepunktide puhul eelistatakse taotlust, millel on suurem omafinantseeringu määr. Võrdsete omafinantseeringu määrade puhul eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlust.

§ 14.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Amet teeb taotluse rahuldamise otsuse paremusjärjestusse seatud parimate taotluste kohta. Kui meetme rahastamise sama aasta eelarve jääk ei võimalda teha enam ühtegi taotluse rahuldamise otsust, teeb Amet ülejäänud taotluste kohta taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (2) Amet võib teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, kui toetust taotletakse mitteabikõlbliku kulu katteks või taotletava toetuse suurus ületab meetme rahastamise sama aasta eelarve jäägi.

  (3) Taotluse osalise rahuldamise korral võib muuta taotletud summat või projekti tegevusi tingimusel, et toetuse summa ei suurene ning saavutatakse projekti eesmärgid.

  (4) Taotluse osalise rahuldamise otsuse teeb Amet taotleja nõusolekul. Kui taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamisega, teeb Amet taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (5) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb Amet 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

  (6) Amet teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

6. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEGEMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED 

§ 15.  Toetuse väljamakse tegemise tingimused

  (1) Toetus makstakse välja ainult abikõlblike kulude hüvitamiseks.

  (2) Toetus makstakse välja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud «Kalandusturu korraldamise seaduses» ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (3) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse väljamakse tegemist, peavad olema lõpetatud ja toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ning nende eest tasunud.

  (4) Kapitalirendi puhul on kapitalirendile andja «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (5) Toetuse esimese osa väljamaksmise taotlemisel peab toetuse saajale olema väljastatud ehitise ehitusluba või valla- või linnavalitsuse kirjalik nõusolek «Ehitusseaduses» sätestatud juhtudel.

  (6) Toetuse viimase osa väljamaksmise taotlemisel pärast toetatava tegevuse täielikku või lõplikku elluviimist peab ehitise kohta olema väljastatud ehitise kasutusluba «Ehitusseaduses» sätestatud juhtudel.

§ 16.  Toetuse väljamakse tegemise kord

  (1) Toetuse saaja võib esitada toetatava tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid koos lisas 3 toodud kuludeklaratsiooniga kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta. Amet teatab kuludeklaratsiooni esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded ja avaldab sellesisulise teabe ka Ameti koduleheküljel.

  (2) Toetuse saaja esitab toetuse väljamaksmiseks pärast projekti täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist, kuid mitte varem kui pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist, Ametile lisas 3 toodud kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt taotleja tellis teenus või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia või pangakonto väljavõtte koopia;
  3) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia juhul, kui toetatavaks tegevuseks on ehitamine.

  (3) Kapitalirendi puhul esitab taotleja Ametile pärast toetatava tegevuse täielikku või osalist elluviimist ja selle eest tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras, kuid mitte varem kui pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist, toetuse väljamaksmiseks lisas 3 toodud kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia või pangakonto väljavõtte koopia;
  3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia.

  (4) Lõike 2 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

§ 17.  Toetuse väljamakse tegemise otsustamine

  (1) Amet teeb toetuse väljamaksmise otsuse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 1910 lõike 2 alusel 25 tööpäeva jooksul arvates §-s 16 nimetatud nõuetekohaste dokumentide ja kuludeklaratsiooni saamisest.

  (2) Amet teeb toetuse väljamakse tegemisest keeldumise otsuse, kui taotleja ei ole täitnud §-s 15 nimetatud toetuse väljamakse tegemise tingimusi või ei ole esitanud § 16 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumente või kui tehakse kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alus.

  (3) Amet teeb toetuse väljamaksmise või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 18.  Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel «Kalandusturu korraldamise seaduses» ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (2) Toetuse saaja peab vastama «Kalandusturu korraldamise seaduse» §-s 11 sätestatud nõuetele vähemalt seitsme aasta möödumiseni taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

  (3) Kuni seitsme aasta möödumiseni taotluse rahuldamise otsuse tegemisest võib toetuse abil ehitatud ehitises ladustada ja külmutada või muul viisil töödelda üksnes kalandustooteid, kusjuures kalandustooted peavad olema pärit tootjaorganisatsiooni liikmete tootmistegevusest.

  (4) Toetuse kasutamise tingimuste muutmiseks taotleb toetuse saaja Ameti nõusolekut.

  (5) Kuni Ameti poolt viimase toetuseosa väljamaksmiseni teavitab toetuse saaja viivitamata Ametit kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 19 alusel.

  (6) Kuni seitsme aasta möödumiseni taotluse rahuldamise otsuse tegemisest teavitab toetuse saaja viivitamata Ametit kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

§ 19.  Dokumentide säilitamine

  Amet ja toetuse saaja säilitavad toetuse taotlemisega seotud dokumente ja lepinguid vähemalt 31. detsembrini 2025. aastal. Toetuse taotlemisega seonduvaid dokumente taotlejale ei tagastata.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.    Toetuse taotlemine 2008. aastal

  Toetuse taotlemisel 2008. aastal ei kohaldata § 2 lõiget 3, kui tegevuse elluviimist ei ole alustatud ning kuludokumendid ei ole väljastatud varem kui 1. jaanuaril 2008. aastal.

§ 21.  Määruse muutmine

  Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruse nr 38 ««Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng» raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 35, 511) § 10 lõigetes 7 ja 8 ning § 16 lõikes 6 asendatakse sõnad «asukoht ja tegevuskoht» sõnadega «asukoht või tegevuskoht».

Minister Helir-Valdor SEEDER


Kantsler Ants NOOT


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.07.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-04896.

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

Lisa Lisa 3

/otsingu_soovitused.json