Teksti suurus:

Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja tõendi hoidmise kord ning tõendi vorm

Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja tõendi hoidmise kord ning tõendi vorm - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2008, 65, 930

Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja tõendi hoidmise kord ning tõendi vorm

Vastu võetud 25.07.2008 nr 69

Määrus kehtestatakse «Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse» § 3 lõike 2 alusel ja lähtudes punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooni (edaspidi punkrikütuse konventsioon) artiklist 7.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab punkrikütusereostusest põhjustatud kahju kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja tõendi hoidmise korra ning tõendi vormi (lisatud).

§ 2.  Taotluse esitamine

  (1) Taotluse tõendi väljastamiseks esitab laevaomanik või tema esindaja või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laevade puhul laevapereta prahtija Veeteede Ametile.

  (2) Taotluses esitatakse laeva kohta järgnevad andmed:
  1) laeva nimi;
  2) tunnusnumber või kutsung;
  3) laeva IMO number;
  4) laeva kogumahutavus;
  5) kodusadam;
  6) laevaomaniku nimi ja aadress.

  (3) Taotlusele lisatakse kindlustusleping või muu rahaline tagatis, näiteks panga- või samaväärse finantsasutuse garantii, et katta registreeritud omaniku vastutust reostuskahju eest summas, mis vastab vastutuse määrale, mida kohaldatakse riigisisese või rahvusvahelise vastutuse piiramist käsitleva korra alusel, kuid mis ühelgi juhul ei ületa summat, mis on arvutatud merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. a konventsiooni ja selle muudatuste kohaselt.

  (4) Tunnistuse taotlemisel välisriigi lipu all sõitvale laevale esitatakse Veeteede Ametile laeva mõõtekiri.

§ 3.  Tõendi andmine

  (1) Tõendi väljastamisel kontrollib Veeteede Amet tagatise vastavust punkrikütuse konventsioonis sätestatud tingimustele.

  (2) Veeteede Amet ei väljasta tõendit, kui esitatava tagatise suurus ei vasta punkrikütuse konventsiooni ja «Kaubandusliku meresõidu seaduse» nõuetele.

  (3) Veeteede Amet väljastab tõendi või teeb otsuse tõendi väljastamisest keeldumise kohta kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (4) Tõend väljastatakse tähtajaks, mis ei saa olla pikem kui kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise kehtivusaeg.

§ 4.  Tõendi kehtivuse tingimused

  Tõend kehtib kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise kehtivusel.

§ 5.  Tõendi kehtetuks tunnistamise alused

  Tõend tunnistatakse kehtetuks:
  1) kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise kehtivuse lõppemisel, kui see on lühem tõendi kehtivusajast;
  2) kui ilmneb, et laevaomaniku, laevapereta prahtija või nende esindaja poolt on esitatud valeandmeid tõendi taotlemisel.

§ 6.  Tõendi kehtetuks tunnistamise kord

  Tõendi tunnistab kehtetuks Veeteede Amet, teavitades sellest viivitamatult laevaomanikku.

§ 7.  Tõendi hoidmise kord

  (1) Tõendi originaali säilitatakse laevas.

  (2) Tõendi koopiat säilitatakse Veeteede Ametis.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub punkrikütuse konventsiooni rahvusvahelise jõustumise päeval.

Minister Juhan PARTS


Asekantsler
kantsleri ülesannetes Ahti KUNINGAS


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuli 2008. a määruse nr 69 «Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja tõendi hoidmise kord ning tõendi vorm»
lisa


PUNKRIKÜTUSEREOSTUSEST PÕHJUSTATUD KAHJU EEST KANTAVA TSIVIILVASTUTUSE SUHTES KINDLUSTUSE VÕI MUU RAHALISE TAGATISE OLEMASOLU KINNITAV TÕEND

(CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE)

Antud punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooni artikli 7 alusel (Issued in accordance with the provisions of Article 7 of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.)

Laeva nimi / Name of ship Tunnusnumber või kutsung / Distinctive number or letters Laeva IMO number / IMO ship identification number Kodusadam / Port of registry Laevaomaniku nimi ja omaniku peamise tegevuskoha täisaadress / Name and full address of the principal place of business of the registered owner

  

 

       


Kinnitan, et nimetatud laeval on kehtiv kindlustuspoliis või rahaline tagatis, mis vastab punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooni artiklis 7 esitatud nõuetele. (This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article 7 of the international Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.)

Tagatise liik / Type of security

Tagatise kehtivusaeg / Duration of security

Kindlustusandja(te) või tagatise andja(te) nimi ja aadress / Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)

Tunnistus kehtib kuni / This certificate is valid until _____________________

Tunnistuse on väljastanud EESTI VABARIIGI nimel Veeteede Amet
The present certificate is issued under the authority of the Government of
ESTONIAN REPUBLIC by Estonian Maritime Adminstration


_____________________ _______________________

(Koht / Place) (Kuupäev / Date)

(Dokumendi väljastanud ametniku allkiri ja amet /
Signature and title of issuing or certifying official)

Selgitavad märkused / Explanatory notes:

1. Soovi korral võib riigi nimetus sisaldada viidet selle riigi pädevale asutusele, kes tõendi välja andis. (If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the country where the Certificate is issued.)

2. Kui tagatise kogusumma on pärit enam kui ühest allikast, märgitakse iga allikas ja sellest pärinev summa eraldi. (If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be indicated.)

3. Kui tagatise tõendid on esitatud mitmel lehel, tuleb need nummerdada. (If security is furnished in several forms, these should be enumerated.)

4. Punkt «Tagatise kehtivusaeg» peab sisaldama päeva, mil tagatis jõustub. (The entry «Duration of security» must stipulate the date on which such security takes effect.)

5. Kindlustusandja(te) ja tagatise andja(te) aadress peab osutama kindlustusandja(te) või tagatise andja(te) peamisele tegevuskohale. (The entry «Address» of the insurer(s) and/or guarantor(s) must indicate the principal place of business of the insurer(s) and/or guarantor(s). If appropriate, the place of business where the insurance or other security is established shall be indicated.)

/otsingu_soovitused.json