Teksti suurus:

Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord

Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2011, 1

Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord

Vastu võetud 26.08.2011 nr 84

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 12 lõike 31 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded, mida volitatud klassifikatsiooniühing peab järgima, et täita mereohutust ja merereostuse vältimist käsitlevaid rahvusvahelisi konventsioone, ning volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.  Volitatud klassifikatsiooniühingule esitatavad nõuded

  (1) Volitatud klassifikatsiooniühing peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 391/2009/EÜ, laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja standardite kohta, esitatud nõuetele.

  (2) Volitatud klassifikatsiooniühingul on lubatud väljastada rahvusvaheliste konventsioonide alusel vabastamise tunnistusi ainult Veeteede Ameti loal.

  (3) Lisaks volitatud klassifikatsiooniühingule võib kaubalaeva raadioohutuse tunnistuse väljastamiseks vajalikke ülevaatusi teostada ka muu tunnustatud eraõiguslik organisatsioon, kellel on piisavad teadmised ja pädevad töötajad, et hinnata raadioside ohutust.

§ 3.  Volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamine

  (1) Veeteede Amet teostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/15/EÜ, laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta, sätestatud järelevalvet volitatud klassifikatsiooniühingute üle, kellega Veeteede Amet on sõlminud „Meresõiduohutuse seaduse“ § 2 punkti 12 kohase ja võrdse kohtlemise printsiibist lähtuva kirjaliku lepingu, mis vastab direktiivi 2009/15/EÜ artikli 5 lõikes 2 sätestatud tingimustele.

  (2) Veendumaks, et volitatud klassifikatsiooniühing täidab „Meresõiduohutuse seaduses“ sätestatud ülesandeid tõhusalt ja rahuldaval viisil, teostab Veeteede Amet vähemalt kord kahe aasta jooksul järelevalvet iga volitatud klassifikatsiooniühingu üle ja esitab teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile aruande sellise järelevalvetegevuse tulemuste kohta hiljemalt selle aasta 31. märtsiks, mis järgneb aastale, mil järelevalvet teostati.

  (3) Veeteede Amet annab Euroopa Komisjonile täpset teavet volitatud klassifikatsiooniühinguga sisse seatud koostöösuhete kohta. Juhul kui Veeteede Amet leiab, et volitatud klassifikatsiooniühingut ei saa enam volitada tema nimel teostama tehnilist järelevalvet või väljastada laevadele tunnistusi, peatatakse või tühistatakse klassifikatsiooniühingu volitused. Sellisel juhul teavitab Veeteede Amet oma otsusest viivitamata Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike koos asjakohaste põhjendustega.

  (4) Veeteede Amet teavitab Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike ning asjaomast lipuriiki, kui ta avastab, et volitatud klassifikatsiooniühing on väljastanud rahvusvaheliste konventsioonide asjakohastele nõuetele mittevastava laevale kehtiva konventsiooni järgse tunnistuse või kui kehtiva klassifikatsioonitunnistusega laeval esineb puudusi kõnealuse tunnistusega hõlmatud valdkondades. Teavitatakse üksnes laevadest, mis kujutavad endast tõsist ohtu meresõiduohutusele ja keskkonnale või mille suhtes on näha volitatud klassifikatsiooniühingute eriti hooletut käitumist. Asjaomast klassifikatsiooniühingut teavitatakse juhtumist esialgse kontrollimise ajal, et ta saaks viivitamata võtta järelmeetmeid.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 09. novembri 2005 määrus nr 136 „Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded“ (RTL 2005, 113, 1734) tunnistatakse kehtetuks.

  1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/15/EÜ laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (ELT L 131, 28.05.2009, lk 47–56).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json