Teksti suurus:

Statistikaameti põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2013, 1

Statistikaameti põhimäärus

Vastu võetud 27.08.2013 nr 32

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 65 lõike 2 punktiga 3.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Statistikaameti staatus

  (1) Statistikaamet (edaspidi amet) on Rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis korraldab riikliku statistika tegemist ning teostab riiklikku järelevalvet seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses. Statistiliste meetodite valimisel on amet sõltumatu.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Ameti eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab, seda muudab ja selle täitmist kontrollib rahandusminister.

  (2) Ametil on oma nimega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks ameti asjaajamiskorraga.

  (3) Ametil on väikese riigivapi kujutisega pitsat.

  (4) Ametil on logo. Logol on numbritega sarnanevad esitähed „E” ja „S”, mis on asetatud tinglikule koordinaatteljestikule, ning sõnad „eesti statistika”. Logo värvitoon rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi on terrakota 1675 C. Logo kujutis on esitatud käesoleva põhimääruse lisas.

§ 3.   Aruandekohustus

  (1) Amet on aruandekohustuslik rahandusministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ja teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Riikliku statistika programmi täitmise aruanne esitatakse vastavalt riikliku statistika seaduse §-le 19.

§ 4.   Asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Tatari 51, 10134 Tallinn.

2. peatükk Ameti tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 5.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkonnaks on Euroopa Liidu statistikasüsteemis kehtivatele põhimõtetele ja kvaliteedikriteeriumidele vastava riikliku statistika tegemine.

§ 6.   Ameti ülesanded

  Amet täidab riikliku statistika seaduse § 9 lõikes 2 esitatud ülesandeid.

3. peatükk Ameti juhtimise korraldus 

§ 7.   Ameti juhtimine

  Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse rahandusministri ettepanekul Vabariigi Valitsus.

§ 8.   Peadirektor

  Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd ning otsustab ja korraldab peadirektori asetäitjate ning ameti osakondade juhatajate kaudu ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  2) koordineerib ja kontrollib üldosakonna tööd ning suunab andmekaitse juhtivspetsialisti tegevust;
  3) kinnitab ameti töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra ja muud ameti töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad, osakondade põhimäärused, ametnike ja töötajate ametijuhendid;
  4) vastutab ameti põhiülesannete õiguspärase, otstarbeka ja õigeaegse täitmise eest ning annab aru rahandusministrile;
  5) teostab teenistuslikku järelevalvet või delegeerib selle ülesande vastavalt käesoleva määruse 5. peatükile;
  6) teeb ettekirjutusi ja otsuseid konkreetsete üksikjuhtude kohta riikliku järelevalve küsimustes või paneb riikliku järelevalve vahetu teostamise ülesandeks peadirektori asetäitjale;
  7) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab ameti töötajatega töölepinguid;
  8) esindab ametit ning annab volitusi ameti esindamiseks, sealhulgas avalik-õiguslike haldustoimingute sooritamiseks, esindamiseks kohtumenetluses ja tsiviilõiguslikes suhetes;
  9) esitab rahandusministrile ettepanekuid ameti tulude ja kulude eelarve kohta ning vastutab eelarve otstarbeka täitmise eest;
  10) täidab teisi talle seaduse või muude õigusaktidega pandud ülesandeid;
  11) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning rahandusministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju.

§ 9.   Peadirektori asetäitja

  (1) Peadirektoril on kaks asetäitjat, kes alluvad vahetult peadirektorile:
  1) peadirektori asetäitja statistilise analüüsi ja statistika levi alal;
  2) peadirektori asetäitja andmekogumise ja -töötluse alal.

  (2) Peadirektori asetäitja äraolekul võib peadirektor panna tema ülesanded teisele peadirektori asetäitjale või ameti osakonnajuhatajale.

  (3) Peadirektori asetäitja:
  1) koordineerib, suunab ja kontrollib tema alluvuses olevate osakondade tööd;
  2) tagab talle alluvate osakondade töö koordineerituse ameti teiste osakondadega;
  3) koordineerib, suunab ja kontrollib rakenduslike õigusaktide väljatöötamist oma valdkonnas;
  4) esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires;
  5) kirjutab oma pädevuse piires alla ameti dokumentidele;
  6) asendab peadirektorit tema äraolekul käesoleva määruse § 12 alusel;
  7) osaleb ameti strateegilise arengukava koostamisel;
  8) teeb ettepanekuid ameti eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite kasutamiseks;
  9) teeb ettepanekuid töötajate töö tasustamiseks, ametnike palga ja distsiplinaarkaristuste määramiseks ning töölepingu rikkumiste menetlemiseks;
  10) arendab koostööd teiste institutsioonidega Eestis ja Euroopa Liidus ning rahvusvahelistes organisatsioonides;
  11) täidab muid õigusaktides sätestatud või peadirektori antud ülesandeid.

§ 10.   Peadirektori asetäitja statistilise analüüsi ja statistika levi alal

  Peadirektori asetäitja statistilise analüüsi ja statistika levi alal koordineerib, suunab ja kontrollib ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakonna, rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna, majandus- ja keskkonnastatistika osakonna, statistika levi osakonna ning metoodika ja analüüsi osakonna tööd.

§ 11.   Peadirektori asetäitja andmekogumise ja -töötluse alal

  Peadirektori asetäitja andmekogumise ja -töötluse alal koordineerib, suunab ja kontrollib andmekogumise osakonna, andmetöötluse ja registrite osakonna, andmelao osakonna, metaandmete osakonna ja arenduste osakonna tööd.

§ 12.   Peadirektori asendamine

  Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja statistilise analüüsi ja statistika levi alal. Peadirektori asetäitja statistilise analüüsi ja statistika levi alal äraolekul asendab peadirektorit peadirektori asetäitja andmekogumise ja -töötluse alal või viimase äraolekul peadirektori ettepanekul selleks määratud osakonnajuhataja.

§ 13.   Ameti osakonna juhtimine

  (1) Ameti osakonda juhib juhataja, kes allub vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale tulenevalt käesoleva määruse §-dest 8, 10 ja 11.

  (2) Ameti osakonna juhataja:
  1) tagab tema juhitava osakonna põhimäärusega kinnitatud funktsioonide täitmise ja osakonnale eraldatud ressursside sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  2) vastutab tema juhitava osakonna ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluvate ametnike ja töötajate kohustuste täitmist;
  3) osaleb arengustrateegiate ja tööplaanide väljatöötamises ning juhib osakonna arenguplaanide koostamist;
  4) annab talle alluvatele ametnikele ja töötajatele korraldusi osakonna ülesannete täitmiseks;
  5) täidab temale vahetu ja kõrgemalseisva juhi antud korraldusi või teatab nende täitmise takistusest ning annab vahetule ja kõrgemalseisvale juhile aru osakonna tegevusest;
  6) avaldab osakonna nimel arvamusi ja annab kooskõlastusi;
  7) teeb vahetule ja kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid osakonna koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, osakonna töötajate töö tasustamiseks, ametnike palga ja distsiplinaarkaristuste määramiseks ning töölepingu rikkumiste menetlemiseks;
  8) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja korraldab nende nõuetekohast hoidmist, hooldamist ja kasutamist;
  9) taotleb osakonna ametnikele ja töötajatele täienduskoolitust teenistus- või tööülesannete tulemuslikumaks täitmiseks;
  10) kirjutab alla osakonnas koostatud kirjadele ja dokumentidele, millega ei võeta rahalisi ega muid varalisi kohustusi, kui õigusakt ei sätesta teisiti.

  (3) Ameti osakonna juhataja ülesanded, õigused ja kohustused määratakse kindlaks tema ametijuhendiga.

4. peatükk Ameti struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded 

§ 14.   Ameti struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

  Ameti struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestab rahandusminister.

§ 15.   Ameti struktuuriüksus

  (1) Ameti struktuuriüksus on osakond.

  (2) Ameti struktuur võivad kuuluda ka ametnikud ja töötajad, kes ei kuulu ühegi osakonna koosseisu ja kelle ülesanded ja alluvus määratakse peadirektori kinnitatavate ametijuhenditega.

§ 16.   Ameti osakonnad

  (1) Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded on:
  1) andmekogumisosakond – koguda ja täpsustada andmeid ning arendada andmekogumist;
  2) andmetöötluse ja registrite osakond – valmistada ette lähteandmed, arendada andmetöötlust ning pidada ja arendada statistilisi registreid;
  3) andmelao osakond – töödelda andmeid, valmistada ette kogumisinstrument ning hallata ja arendada andmeladu;
  4) metaandmete osakond – tagada metaandmete olemasolu, ühtlustada ja arendada metasüsteemi;
  5) arenduste osakond – koordineerida ja juhtida arendusprojekte ning koostööd Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega;
  6) ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond – teha ja arendada majandusüksuste statistikat;
  7) rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond – teha ja arendada isikupõhist statistikat;
  8) majandus- ja keskkonnastatistika osakond – teha ja arendada makrotasandi statistikat;
  9) statistika levi osakond – arendada ja turustada tarbija vajadustele vastavaid tooteid ja levikanaleid;
  10) metoodika ja analüüsi osakond – arendada matemaatilisi meetodeid ja teha eksperimentaalstatistikat;
  11) üldosakond – korraldada ameti kvaliteedijuhtimist ja strateegilist planeerimist, rahaliste vahendite eelarvestamist, personalitööd, rahvusvahelist koostööd, valitsemisel oleva riigivara haldamist, riigihankeid, õigusalast tööd ja nõustamist, asjaajamist ja arhiivitööd.

  (2) Osakonna täpsemad ülesanded määratakse ameti peadirektori kinnitatava osakonna põhimäärusega.

5. peatükk Teenistuslik järelevalve 

§ 17.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Ameti peadirektor teostab seadusega ette nähtud korras teenistuslikku järelevalvet ameti osakondade ja ametiisikute tegevuse üle.

  (2) Ameti peadirektor võib teenistusliku järelevalve vahetu teostamise teha ülesandeks peadirektori asetäitjale või ameti osakonna juhatajale.

6. peatükk Ameti ümberkorraldamine ja lõpetamine 

§ 18.   Ameti ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Amet korraldatakse ümber ja tema tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 26. juuli 2004. a määrus nr 130 „Statistikaameti põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. oktoobril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Statistikaameti logo kujutis

/otsingu_soovitused.json