Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 30. aprilli 2013. a määruse nr 11 „Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2013/2014. õppeaastal” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2013, 3

Haridus- ja teadusministri 30. aprilli 2013. a määruse nr 11 „Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2013/2014. õppeaastal” muutmine

Vastu võetud 28.08.2013 nr 27

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 28 lõike 2 alusel.

§ 1. Haridus- ja teadusministri 30. aprilli 2013. a määruses nr 11 „Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2013/2014. õppeaastal” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 28 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Temaatilist riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) koolieelsete lasteasutuste ja põhikoolide ning gümnaasiumide (edaspidi üldhariduskoolid) õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab õppeasutuse asukohajärgne maavanem.”;

3) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koondkokkuvõttes esitatakse olukorra kirjeldus, analüüs ja koondtabelid lisades 3 ja 4 toodud andmetest lähtudes. Koolieelsete lasteasutuste kohta koostatavas koondkokkuvõttes esitatavad andmed on lisas 3 ja üldhariduskoolide kohta lisas 4.“;

4) määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määruse lisa 5 tunnistatakse kehtetuks.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa 1 Riikliku järelevalve prioriteedid 2013/2014. õppeaastal

Lisa 2 Õppeasutuste valim, kus teostatakse temaatilist riiklikku järelevalvet 2013/2014. õppeaastal