Teksti suurus:

Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2013/2014. õppeaastal

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2013, 4

Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2013/2014. õppeaastal

Vastu võetud 30.04.2013 nr 11
RT I, 03.05.2013, 11
jõustumine 01.09.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2013RT I, 30.08.2013, 302.09.2013

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 28 lõike 2 alusel.
[RT I, 30.08.2013, 3 - jõust. 02.09.2013]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õppeasutuste riikliku järelevalve prioriteedid ning temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise kord 2013/2014. õppeaastal.

§ 2.   Järelevalve teostajad

  Temaatilist riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) koolieelsete lasteasutuste ja põhikoolide ning gümnaasiumide (edaspidi üldhariduskoolid) õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab õppeasutuse asukohajärgne maavanem.
[RT I, 30.08.2013, 3 - jõust. 02.09.2013]

§ 3.   Järelevalve prioriteedid

  Järelevalve prioriteedid 2013/2014. õppeaastal on esitatud lisas 1.

2. peatükk Järelevalve teostamine 

§ 4.   Järelevalve aeg, teostajad, õppeasutuste valim ning järelevalve kestus õppeasutuses

  (1) Järelevalve aja ning seda teostavad ametnikud ja kaasatavad eksperdid määrab maavanem.

  (2) Järelevalve teostajad peavad vastama haridus- ja teadusministri määrusega järelevalve teostajatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (3) Õppeasutuste valim, kus 2013/2014. õppeaastal järelevalvet teostatakse, on esitatud lisas 2.

  (4) Järelevalve kestab õppeasutuses kohapeal kuni 8 tööpäeva.

  (5) Õppe- ja kasvatustegevuse vaatlemine järelevalve teostamisel toimub õppeasutuse juhi või tema poolt määratud isiku juuresolekul.

§ 5.   Õppeasutuse teavitamine järelevalvest

  Järelevalve teostamise ajast teavitab järelevalve teostaja õppeasutust, tema pidajat, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul ka õppeasutuse asukohajärgset kohaliku omavalitsuse üksust 15. septembriks 2013.

§ 6.   Järelevalve teostamiseks kasutatav metoodika

  Järelevalve teostamisel kasutatakse järgmisi meetodeid:
  1) statistiliste ja finantsaruannete, õpitulemuste ning muu kogutud informatsiooni analüüsimine, sh Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) kajastuvate andmete analüüsimine ja kontrollimine;
  2) õppeasutuse dokumentatsiooniga tutvumine ja selle sisu analüüsimine;
  3) vestlused õppeasutuse töötajate, hoolekogu (nõukogu) liikmete, lastevanemate, õpilaste (laste) ning õppeasutuse pidaja, riigi- ja eraõppeasutuste puhul õppeasutuse asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse esindajaga;
  4) tutvumine õppeasutuse õppe- ja kasvukeskkonnaga, sh õppe- ja kasvatustegevustega.

3. peatükk Järelevalve tulemuste esitamine 

§ 7.   Järelevalve tulemuste vormistamine

  (1) Järelevalve tulemused vormistatakse eraldi õiendiga iga õppeasutuse kohta.

  (2) Õiendis esitatavad andmed on toodud lisades 3–6.

  (3) Kõik õiendis kajastuvad andmed peavad olema õppeasutuses kontrollitud.

§ 8.   Õiendi projekti edastamine õppeasutusele

  (1) Maavalitsus edastab õppeasutusele, tema pidajale ja ettekirjutuse adressaatidele õiendi projekti 15 tööpäeva jooksul õppeasutuses järelevalve lõpetamise päevast arvates.

  (2) Õppeasutus, tema pidaja ja ettekirjutuse adressaadid võivad kolme tööpäeva jooksul teha ettepanekuid õiendi täpsustamiseks.

§ 9.   Õiendi allkirjastamine, kinnitamine ja edastamine

  (1) Õiendile kirjutavad alla kõik järelevalve teostamisel osalenud ametnikud.

  (2) Õiendi kinnitab maavanem.

  (3) Maavalitsus edastab õiendi digiallkirjastatult või postiga õppeasutuse juhile, õppeasutuse pidajale, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul ka õppeasutuse asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 60 kalendripäeva jooksul õppeasutuses järelevalve alustamise päevast arvates.

§ 10.   Ettekirjutuste täitmisest teavitamine

  (1) Ettekirjutuste adressaat esitab õiendis ettenähtud tähtaja jooksul maavanemale kirjaliku aruande ettekirjutuste täitmisest.

  (2) Maavanemad teavitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtudel, kui adressaadid ei ole tähtajaks ettekirjutusi täitnud.

§ 11.   Koondkokkuvõte

  (1) Iga õppeaasta 20. juuniks esitab maavanem Haridus- ja Teadusministeeriumile õppeasutuste kohta digiallkirjastatult koondkokkuvõtted, kus on analüüsitud järelevalve tulemusi maakonna lõikes.

  (2) Koondkokkuvõttes esitatakse olukorra kirjeldus, analüüs ja koondtabelid lisades 3 ja 4 toodud andmetest lähtudes. Koolieelsete lasteasutuste kohta koostatavas koondkokkuvõttes esitatavad andmed on lisas 3 ja üldhariduskoolide kohta lisas 4.
[RT I, 30.08.2013, 3 - jõust. 02.09.2013]

4. peatükk Rakendussäte 

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2013.

Lisa 1 Riikliku järelevalve prioriteedid 2013/2014. õppeaastal
[RT I, 30.08.2013, 3 - jõust. 02.09.2013]

Lisa 2 Õppeasutuste valim, kus teostatakse temaatilist riiklikku järelevalvet 2013/2014. õppeaastal
[RT I, 30.08.2013, 3 - jõust. 02.09.2013]

Lisa 3 Lasteasutuse kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed

Lisa 4 Üldhariduskoolide kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed

Lisa 5
[Kehtetu - RT I, 30.08.2013, 3 - jõust. 02.09.2013]

Lisa 6 Õiendis esitatavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json