Teksti suurus:

Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2022, 3

Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 29.08.2013 nr 30
RT I, 30.08.2013, 5
jõustumine 02.09.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2019RT I, 22.01.2019, 725.01.2019
29.10.2021RT I, 03.11.2021, 206.11.2021
30.06.2022RT I, 05.07.2022, 108.07.2022

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab põhikoolis ja gümnaasiumis (edaspidi õppeasutus) töötavate direktorite, õppealajuhatajate, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded.

  (2) Käesoleva määrusega sätestatud kvalifikatsiooninõuete vastavust, sealhulgas nimetatud kompetentside olemasolu hindab tööandja.
[RT I, 03.11.2021, 2 - jõust. 06.11.2021]

  (3) Välisriigis õpetaja kutsekvalifikatsiooni omandanud isiku kutsekvalifikatsiooni tunnustamisel lähtutakse välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega kehtestatud tingimustest ja korrast.

§ 2.   Õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded

  (1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, juhtimiskompetentsid ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.
[RT I, 05.07.2022, 1 - jõust. 08.07.2022]

  (2) Põhikooli ja gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse, juhtimiskompetentsid ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.
[RT I, 05.07.2022, 1 - jõust. 08.07.2022]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtimiskompetentse hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.

§ 3.   Õpetajate kvalifikatsiooninõuded

  (1) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.
[RT I, 05.07.2022, 1 - jõust. 08.07.2022]

  (2) Põhikooli valikaine või gümnaasiumi valikkursuse õpetaja kvalifikatsiooninõue on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.
[RT I, 05.07.2022, 1 - jõust. 08.07.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 03.11.2021, 2 - jõust. 06.11.2021]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ning § 2 lõikes 2 nimetatud õpetajakutse saadakse ülikoolis pärast õpetajakoolituse õppekava läbimist või kutset andva organi juures pärast õpetaja ametiks vajalike pedagoogiliste kompetentside tõendamist. Õpetajate pedagoogilised kompetentsid on kirjeldatud õpetaja kutsestandardis.
[RT I, 03.11.2021, 2 - jõust. 06.11.2021]

§ 4.   Tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded

  (1) Eripedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.

  (2) Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.

  (3) Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.

  (4) Logopeedi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.
[RT I, 05.07.2022, 1 - jõust. 08.07.2022]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja ja õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks loetakse enne käesoleva määruse jõustumist põhikoolis või gümnaasiumis õpetajana või õppealajuhatajana või kutseõppeasutuses üldharidusainete õpetajana töötavad või töötanud isikud, kes on enne käesoleva määruse jõustumist omandanud pedagoogilise keskeri- või kõrghariduse. Samuti loetakse õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks enne käesoleva määruse jõustumist põhikoolis või gümnaasiumis õpetajana või õppealajuhatajana või kutseõppeasutuses üldharidusainete õpetajana töötavad või töötanud isikud, kes on omandanud kõrghariduse tema poolt õpetatavas aines ja kes omavad pedagoogilisi kompetentse. Alates 1. juunist 2002. aastal Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud õppekavade puhul käsitletakse käesolevas lõikes nimetatud kõrgharidusena magistrikraadi.

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik loetakse 1. septembrist 2025. a kvalifikatsiooninõuetele vastavaks üksnes juhul, kui ta on omandanud eesti keele oskuse vastavalt keeleseaduses või keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.
[RT I, 05.07.2022, 1 - jõust. 08.07.2022]

  (2) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja või õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks loetakse põhikoolis või gümnaasiumis õpetajana või õppealajuhatajana töötavad või töötanud isikud, kes on pärast käesoleva määruse jõustumist omandanud magistrikraadi õpetajakoolituse õppekaval, kuid kellele ei väljastatud õpetajakutset, kuna õpet läbiviiv ülikool ei olnud veel alustanud õpetajakutse andmist.

  (3) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks loetakse eriklassis tõhustatud või erituge saavaid õpilasi õpetavad isikud, kes on omandanud magistrikraadi eripedagoogikas või magistrikraadi ja eripedagoogi kutse.

  (31) Käesolevas määruses sätestatud eesti keele oskuse nõuet rakendatakse kvalifikatsiooninõudena alates 1. septembrist 2025. a.
[RT I, 05.07.2022, 1 - jõust. 08.07.2022]

  (4) Määrus jõustub 2013. aasta 1. septembril.
[RT I, 03.11.2021, 2 - jõust. 06.11.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json