Teksti suurus:

Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.11.2021, 4

Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 29.08.2013 nr 30
RT I, 30.08.2013, 5
jõustumine 02.09.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2019RT I, 22.01.2019, 725.01.2019
29.10.2021RT I, 03.11.2021, 206.11.2021

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab põhikoolis ja gümnaasiumis (edaspidi õppeasutus) töötavate direktorite, õppealajuhatajate, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded.

  (2) Käesoleva määrusega sätestatud kvalifikatsiooninõuete vastavust, sealhulgas nimetatud kompetentside olemasolu hindab tööandja.
[RT I, 03.11.2021, 2 - jõust. 06.11.2021]

  (3) Välisriigis õpetaja kutsekvalifikatsiooni omandanud isiku kutsekvalifikatsiooni tunnustamisel lähtutakse välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega kehtestatud tingimustest ja korrast.

§ 2.   Õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded

  (1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid.

  (2) Põhikooli ja gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning juhtimiskompetentsid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtimiskompetentse hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.

§ 3.   Õpetajate kvalifikatsiooninõuded

  (1) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.

  (2) Põhikooli valikaine või gümnaasiumi valikkursuse õpetaja kvalifikatsiooninõue on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
[RT I, 03.11.2021, 2 - jõust. 06.11.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 03.11.2021, 2 - jõust. 06.11.2021]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ning § 2 lõikes 2 nimetatud õpetajakutse saadakse ülikoolis pärast õpetajakoolituse õppekava läbimist või kutset andva organi juures pärast õpetaja ametiks vajalike pedagoogiliste kompetentside tõendamist. Õpetajate pedagoogilised kompetentsid on kirjeldatud õpetaja kutsestandardis.
[RT I, 03.11.2021, 2 - jõust. 06.11.2021]

§ 4.   Tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded

  (1) Eripedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse.
[RT I, 03.11.2021, 2 - jõust. 06.11.2021]

  (2) Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

  (3) Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse.

  (4) Logopeedi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse.
[RT I, 03.11.2021, 2 - jõust. 06.11.2021]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja ja õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks loetakse enne käesoleva määruse jõustumist põhikoolis või gümnaasiumis õpetajana või õppealajuhatajana või kutseõppeasutuses üldharidusainete õpetajana töötavad või töötanud isikud, kes on enne käesoleva määruse jõustumist omandanud pedagoogilise keskeri- või kõrghariduse. Samuti loetakse õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks enne käesoleva määruse jõustumist põhikoolis või gümnaasiumis õpetajana või õppealajuhatajana või kutseõppeasutuses üldharidusainete õpetajana töötavad või töötanud isikud, kes on omandanud kõrghariduse tema poolt õpetatavas aines ja kes omavad pedagoogilisi kompetentse. Alates 1. juunist 2002. aastal Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud õppekavade puhul käsitletakse käesolevas lõikes nimetatud kõrgharidusena magistrikraadi.

  (2) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja või õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks loetakse põhikoolis või gümnaasiumis õpetajana või õppealajuhatajana töötavad või töötanud isikud, kes on pärast käesoleva määruse jõustumist omandanud magistrikraadi õpetajakoolituse õppekaval, kuid kellele ei väljastatud õpetajakutset, kuna õpet läbiviiv ülikool ei olnud veel alustanud õpetajakutse andmist.

  (3) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavaks loetakse eriklassis tõhustatud või erituge saavaid õpilasi õpetavad isikud, kes on omandanud magistrikraadi eripedagoogikas või magistrikraadi ja eripedagoogi kutse.

  (4) Määrus jõustub 2013. aasta 1. septembril.
[RT I, 03.11.2021, 2 - jõust. 06.11.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json