Teksti suurus:

Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2017, 1

Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus” muutmine

Vastu võetud 24.08.2017 nr 59

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõike 7 alusel.

Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määrust nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) põllumajanduse suurandmete kasutamine.”;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Kui põllumajandustoodetest mittepõllumajandustooteid töötleval ettevõtjal või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleval mikroettevõtjal” tekstiosaga „Kui lõikes 2 nimetatud tegevuses osaleval ettevõtjal”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Toetus tegevusele, mille raames antakse tegevuses osalejale üldist teavet, ei ole vähese tähtsusega abi ega riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses ja sel juhul lõikeid 1–3 ei kohaldata.”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) E-õppe keskkonnas toimuvast täienduskoolitusest peab elektrooniliselt registreeritud osavõtjate nimekirja alusel võtma osa vähemalt kümme inimest.”;

5) paragrahvi 5 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Täienduskoolituse, ettevõtte külastuse või õpiringi puhul toetatakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.”;

6) paragrahvi 5 lõiked 8−12 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „põllumajandustoodetest mittepõllumajandustooteid töötlevale ettevõtjale või mittepõllumajandusliku tegevusega tegelevale mikroettevõtjale” sõnaga „ettevõtjale”;

8) paragrahvi 7 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui abi antakse komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 alusel, peab ettevõtja, kellele abi antakse, esitama komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 6 lõike 2 kohase abitaotluse toetuse saajale enne tegevuses osalemist.

(5) Kui abi antakse komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 alusel, peab ettevõtja, kellele abi antakse, esitama komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 6 lõike 2 kohase abitaotluse toetuse saajale enne tegevuses osalemist.”;

9) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 2 ja lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Lõike 3 punktides 2 ja 3” tekstiosaga „Lõike 3 punktis 2”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json