Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2017, 2

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 24.08.2017 nr 60

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1, § 21 lõike 2, § 24 lõigete 3 ja 7, § 25 lõike 2, § 26 lõike 3 ning § 36 lõike 8 alusel.

§ 1.   Maaeluministri 5. veebruari 2016. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus” muutmine

Maaeluministri 5. veebruari 2016. a määrust nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „eksponendi ühe esindaja” sõnadega „eksponendi kahe esindaja”;

2) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „üleriigilise levikuga ajalehes” sõnadega „ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded”;

3) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) messil osaleva isiku turismiklassi edasi-tagasi lennuki- või laevapiletite maksumuse hüvitamise korral lisaks kulu tõendavale dokumendile ka pardakaardi koopia või transpordiettevõtja kinnitus isiku reisil viibimise kohta;”.

§ 2.   Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruse nr 10 „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus” muutmine

Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruse nr 10 „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus” § 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „üleriigilise levikuga ajalehes” sõnadega „ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded”.

§ 3.   Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruse nr 9 „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus” muutmine

Maaeluministri 12. oktoobri 2015. a määruse nr 9 „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus” § 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „üleriigilise levikuga ajalehes” sõnadega „ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded”.

§ 4.   Maaeluministri 8. septembri 2015. a määruse nr 2 „„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus” muutmine

Maaeluministri 8. septembri 2015. a määrust nr 2 „„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „iga kuu 15. tööpäevaks”;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetuse saaja esitab korraldusasutusele maksetaotluse vähemalt kord kuus hiljemalt iga kuu 12. kuupäevaks, kui maksetaotluses esitatud abikõlblike kulude maksumus on üle 15 000 euro.”;

3) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) ametniku või töötaja kuu töötasu arvestuse kohta tööjõukulude arvestusleht, millel on näha töötatud tööpäevad, töötasu ning makstud toetused ja hüvitised;”;

4) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) tööajatabel, milles on toodud tegevuse elluviimisega seotud tööaeg tundides, kui ametnik või töötaja täidab samas asutuses lisaks toetatava tegevuse elluviimisele ka muid tööülesandeid.”;

5) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 5.   Maaeluministri 13. novembri 2015. a määruse nr 16 „Kalandusandmete kogumise toetus” muutmine

Maaeluministri 13. novembri 2015. a määrust nr 16 „Kalandusandmete kogumise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „iga kuu 15. tööpäevaks”;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetuse saaja esitab korraldusasutusele maksetaotluse vähemalt kord kuus hiljemalt iga kuu 12. kuupäevaks, kui maksetaotluses esitatud abikõlblike kulude maksumus on üle 10 000 euro.”;

3) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) ametniku või töötaja kuu töötasu arvestuse kohta tööjõukulude arvestusleht, millel on näha töötatud tööpäevad, töötasu ning makstud toetused ja hüvitised;”;

4) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) tööajatabel, milles on toodud tegevuse elluviimisega seotud tööaeg tundides, kui ametnik või töötaja täidab samas asutuses lisaks toetatava tegevuse elluviimisele ka muid tööülesandeid.”.

§ 6.   Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määruse nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus” muutmine

Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määrusest nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus” jäetakse paragrahvi 9 lõikest 1 välja tekstiosa „iga kuu 15. tööpäevaks”.

§ 7.   Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrust nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majandamiskava alusel, mis on suunatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõike 1 punktis c sätestatud eesmärgi saavutamisele (edaspidi koos neljas tegevussuund);”;

2) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) mootorsõiduki kütuse-, liikluskindlustus-, kaskokindlustus-, hooldus- ja remondikulu.”;

3) paragrahvi 22 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui määruse alusel antav toetus kvalifitseerub vähese tähtsusega abiks, kohaldatakse Euroopa Komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), Euroopa Komisjoni määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17) või Euroopa Komisjoni määrust (EL) nr 360/2012, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.4.2012, lk 8–13).”;

4) paragrahvi 22 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud ettevalmistava töö kulu, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2014 või mis ületab 12 protsenti tegevuse, välja arvatud § 6 lõike 2 punktis 4 nimetatud tegevuse abikõlblikest kuludest või millele ei järgne tegevuse elluviimist tõendavaid kulusid;”;

6) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) sõiduauto, mootorratta ja sellise N-kategooria veoauto, mis on tootja poolt valmistatud enam kui kolme istmekohaga ja mille kaubaruum ei ole eraldatud istmekohtadest püsiva vaheseinaga, ostmise või liisimise kulu;”;

7) paragrahvi 24 lõiget 4 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) riigitulundusasutus.”;

8) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) ehitusloa või ehitusteatise ärakiri, ning asjakohase ehitusprojekti ärakiri, kui toetatavaks tegevuseks on ehitamine ehitusseadustiku tähenduses ja nimetatud dokumendid on ehitusseadustiku alusel nõutud;”;

9) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) dokumendi ärakiri, mis tõendab, et ehitis või muu objekt, mida ehitatakse või kuhu seadmed või vahendid paigutatakse, sealhulgas mootorsõiduk, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks toetuse saamise tingimustes ettenähtud perioodiks;”;

10) paragrahvi 26 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui projektitoetust taotletakse koelmuala loomiseks või taastamiseks, esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmiste dokumentide ärakirjad:
1) avalik-õigusliku ülikooli kalabioloogia või kalanduse teadusalal töötava teadustöötaja, kes omab teaduskraadi, arvamus;
2) Keskkonnaameti hinnang kavandatava töö ja keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkuse kohta;
3) Põllumajandusameti kooskõlastus, kui tegevus kavandatakse maaparandussüsteemi eesvoolu loetelusse kantud jõel või ojal;
4) maaomaniku luba.”;

11) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui projektitoetust taotletakse kala veekogusse asustamiseks, esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele kalapüügiseaduse § 16 lõikes 3 nimetatud asustamisloa ärakiri.”;

12) paragrahvi 33 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) seminari, koolituse ja teabepäeva korraldamise korral teabepäeva päevakava ja osalejate nimekiri, millel on märgitud osalejate kontaktandmed ning nende allkirjad;”.

§ 8.   Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määrust nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud vähemalt ühe hindepunkti.”;

2) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud ja maksetaotlus peab olema esitatud kahe kalendriaasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.”.

§ 9.   Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2016. a määrust nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui see on iga hindamiskriteeriumi eest saanud vähemalt ühe hindepunkti.”;

2) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud ja maksetaotlus peab olema esitatud kahe kalendriaasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 1 Tehnilise abi toetuse taotlusele esitatavad nõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json