Teksti suurus:

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2017, 17

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 28.08.2017 nr 33

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 28 lõike 81, § 29 lõigete 5 ja 6, § 30 lõike 7 ja § 31 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruses nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 12 asendatakse tabelis reas „Harilik kuusk” veerus „1A” number „80” numbriga „60” ning veerus „1” numbriga „70”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui puistu esimese rinde enamuspuuliik on inventeerimisandmetes kirjeldatud rohkem kui ühe elemendina, arvutatakse enamuspuuliigi keskmine rinnasdiameeter valemiga:

 – puistu enamuspuuliigi keskmine rinnasdiameeter;
– enamuspuuliigi puistu elemendi koosseisukordaja protsentides;
– enamuspuuliigi puistuelemendi keskmine rinnasdiameeter.”;

3) paragrahvi 5 lõikes 1 jäetakse välja sõnad „välja arvatud kuusikus,”;

4) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Aegjärksel raiel ei tohi raiega viia puistu esimese rinde täiust pärast esimest raiejärku madalamale kui 30%.”;

5) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Sanitaarraie käigus ei tohi puistu täius langeda alla 30%.”;

6) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Mustika, jänesekapsa-mustika, jänesekapsa-pohla, sinilille, angervaksa, jänesekapsa ja jänesekapsa-kõdusoo männikus, kaasikus, haavikus või sanglepikus võib harvendusraiejärgne puistu esimese rinde rinnaspindala olla 3 m²/ha võrra väiksem, kui on märgitud eeskirja lisas 1, kui pärast raiet kasvab puistu all kuuse elujõuline teine rinne täiusega vähemalt 40% või kuuse elujõuline järelkasv taimede arvuga vähemalt 1500 hektari kohta.”;

7) paragrahvi 7 punktid 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

„8) tormiheidet, tormimurdu ja tormi vaalitud puid ning lumemurdu ja lume vaalitud puid;
9) oma ülesande täitnud seemnepuid, mis ei ole säilikpuud. Seemnepuude ülesanne loetakse täidetuks, kui raiesmik on uuenenud;”;

8) paragrahvi 71 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 71 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Pärast valikraiet ei tohi puistu rinnaspindala (m²/ha) olla väiksem kui:

Puistu
Boniteediklass
1A
1
2
3
4
5
5A
Okaspuu- ja kõvalehtpuupuistud
19,0
18,0
17,0
16,0
14,0
12,0
9,5
Pehmelehtpuupuistud
16,0
15,0
13,0
11,5
10,0
8,0
6,5.”;

10) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Seemnepuud, mis ei ole säilikpuud, võib koristada sanitaarraie korras pärast nende ülesande täitmist.”;

11) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõnad „viie aasta kestel” sõnadega „metsaseaduse § 24 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul”;

12) paragrahvi 18 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõna „rahuldata” sõnaga „rahuldamata”.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json