Teksti suurus:

Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 64 „Abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord” ja siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 65 „Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, hoidmise, tagastamise ning relva kandmise kord” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2019, 1

Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 64 „Abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord” ja siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 65 „Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, hoidmise, tagastamise ning relva kandmise kord” muutmine

Vastu võetud 27.08.2019 nr 28

Määrus kehtestatakse abipolitseiniku seaduse § 8 lõike 8 ja § 32 lõike 5 alusel.

§ 1.  Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 64 „Abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 64 „Abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord” § 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Abipolitseiniku tulirelva- ja elektrišokirelvaõpe

Abipolitseiniku tulirelva- või elektrišokirelvaõppe läbinul on:
1) teadmised relva kandmise ja kasutamise õiguslikest alustest;
2) teadmised ja oskused relva hooldada ja käsitseda, sh laskeoskus;
3) esmaabiteadmised ja -oskused.”.

§ 2.  Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 65 „Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, hoidmise, tagastamise ning relva kandmise kord” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2010. a määruses nr 65 „Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, hoidmise, tagastamise ning relva kandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Erivahend, relv ja laskemoon väljastatakse abipolitseinikule allkirja vastu ja selle kohta tehakse märge, lähtudes Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku kehtestatud korrast.”;

2) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Abipolitseinik tagastab erivahendi, relva ja laskemoona allkirja vastu ja selle kohta tehakse märge, lähtudes Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku kehtestatud korrast.”;

4) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json