Teksti suurus:

Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami korraldus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2019, 5

Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami korraldus

Vastu võetud 28.08.2019 nr 50

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 28 lõike 11 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami koostamise, korraldamise ja hindamise korra ning tasu suuruse isikule, kes soovib taotleda enda registreerimist tervishoiutöötajana (edaspidi taotleja).

  (2) Määrust kohaldatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 28 lõigetes 9 ja 10 nimetatud juhtudel nõutava teooria- ja praktikaeksami korraldamisel Tartu Ülikoolis, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

§ 2.  Tervishoiutöötaja kvalifikatsioon

  Tervishoiutöötaja kvalifikatsioon käesoleva määruse tähenduses on dokumentaalselt tõendatud kutse- ja kõrgharidus ning töökogemus, mida nõutakse Eestis arstina, hambaarstina, eriarstina, erihambaarstina, õena, eriõena või ämmaemandana töötamiseks.

2. peatükk Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti teooria- ja praktikaeksam 

§ 3.  Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti teooria- ja praktikaeksami korraldamine ja tasu suurus

  (1) Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti teooria- ja praktikaeksamit korraldab Tartu Ülikool (edaspidi ülikool).

  (2) Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti teooria- ja praktikaeksami tasu koosneb menetlustasust ja eksamitasust:
  1) menetlustasu suurus on kuni 192 eurot;
  2) eksamitasu suurus on kuni 384 eurot.

  (3) Ülikool võib taotlejalt menetlustasu nõuda iga teooria- ja praktikaeksami taotluse menetlemise eest ning eksamitasu iga korraldatava eksami eest.

§ 4.  Nõuded arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti teooria- ja praktikaeksamile

  (1) Arsti teooriaeksam vastab ülikooli arstiõppe lõpueksamile.

  (2) Hambaarsti teooriaeksam vastab ülikooli hambaarstiõppe lõpueksamile.

  (3) Eriarsti ja erihambaarsti teooriaeksam vastab ülikooli vastava eriala residentuuri lõpueksamile.

  (4) Praktikaeksam on arsti, hambaarsti, eriarsti või erihambaarsti praktika hindamine.

  (5) Praktika toimub praktikabaasis juhendaja juhendamisel ning selle eesmärk on võimaldada hinnata töökeskkonnas isiku teadmiste ja oskuste vastavust arsti, hambaarsti, eriarsti või erihambaarstina töötamiseks vajalikele nõuetele. Praktika arvestuslik kestus on neli kuud ja arvestuslik koormus 40 tundi nädalas.

§ 5.  Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti teooria- ja praktikaeksami sooritamise taotlemine ja eksamile registreerumine

  (1) Taotleja esitab arsti, hambaarsti, eriarsti või erihambaarsti teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks ülikoolile järgmised dokumendid ja andmed:
  1) taotleja nime ja isikukoodi sisaldav taotlus arsti, hambaarsti, eriarsti või erihambaarsti teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks;
  2) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia, kui andmed omandatud kvalifikatsiooni kohta ei sisaldu Eesti hariduse infosüsteemis;
  3) viimase viie aasta jooksul kutsealal töötamist tõendav dokument või selle koopia;
  4) hariduse ja erialase töökäigu kirjeldus.

  (2) Pärast menetlustasu laekumist vaatab ülikooli moodustatud pädevuse hindamise komisjon (edaspidi hindamiskomisjon) taotluse ja esitatud dokumendid läbi ning teeb 30 päeva jooksul ühe alljärgnevatest otsustest:
  1) praktikaeksam ei ole nõutav, taotleja saab sooritada teooriaeksami;
  2) taotleja saab sooritada praktika- ja teooriaeksami;
  3) taotlejat ei lubata eksamile.

  (3) Ülikool teavitab taotlejat hindamiskomisjoni otsusest, teooriaeksami toimumise ajast ja teooriaeksamile registreerumise korrast elektrooniliselt või posti teel 15 päeva jooksul arvates otsuse tegemise kuupäevast arvates.

  (4) Taotleja, kes ei ole eksamile registreerumisele eelnenud viie aasta jooksul töötanud arsti, hambaarsti, eriarsti või erihambaarstina vähemalt kolm aastat, peab enne teooriaeksamile registreerumist sooritama praktika. Taotleja lubatakse teooriaeksamile, kui ta on sooritanud praktika positiivsele tulemusega. Teooriaeksamit on võimalik sooritada 12 kuu jooksul praktika lõppkuupäevast arvates.

  (5) Kui taotleja esmase teooriaeksami tulemus on negatiivne, saab ta sama taotluse alusel registreeruda korduseksamile kuue kuu jooksul esmakordse teooriaeksami toimumisest arvates.

  (6) Kui taotleja esmase praktikaeksami tulemus on negatiivne, saab ta sama taotluse alusel läbida uue praktika kuue kuu jooksul esmakordse praktika lõppkuupäevast arvates.

  (7) Teooria- või praktikaeksami teistkordsel sooritamata jätmisel on hindamiskomisjonil õigus mitte lubada taotlejat teooria- või praktikaeksamile enne ühe aasta möödumist viimase teooriaeksami toimumise päevast või teistkordse praktika lõppkuupäevast arvates.

§ 6.  Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti teooria- ja praktikaeksami hindamine

  (1) Teooriaeksamit hindab ülikooli moodustatud eksamikomisjon. Eksamikomisjon teeb otsuse eksamitulemuse kohta 15 päeva jooksul pärast eksami toimumist.

  (2) Praktikat hindab praktikabaasis taotleja juhendaja hindamiskomisjoni sätestatud kriteeriumite alusel. Juhendaja esitab ülikoolile hinnangu praktika tulemuse kohta 15 päeva jooksul pärast praktika lõppemist.

  (3) Praktika sooritanud taotleja esitab ülikoolile täidetud praktikapäeviku 15 päeva jooksul pärast praktika lõppemist.

  (4) Ülikool otsustab praktikaeksami tulemuse praktikajuhendaja hinnangu ja praktikapäevikus ette nähtud tegevuste sooritamise alusel ning vormistab praktikaeksami tulemuse ülikooli otsusega 15 päeva jooksul juhendaja hinnangu ja praktikapäeviku esitamise tähtajast arvates.

  (5) Ülikool teavitab praktikaeksami sooritanud taotlejat eksami tulemustest, teooriaeksami toimumise ajast ja teooriaeksamile registreerumise korrast elektrooniliselt või posti teel 15 päeva jooksul ülikooli otsuse kuupäevast arvates.

  (6) Ülikool teavitab teooriaeksami sooritanud taotlejat teooriaeksami tulemustest elektrooniliselt või posti teel 15 päeva jooksul eksamikomisjoni otsuse kuupäevast arvates.

§ 7.  Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti teooria- ja praktikaeksami sooritamist tõendav dokument

  Ülikool väljastab eksami sooritamist tõendava dokumendi 30 päeva jooksul eksamikomisjoni otsuse kuupäevast arvates.

§ 8.  Arsti, hambaarsti, eriarsti ja erihambaarsti teooria- ja praktikaeksami tulemuse vaidlustamine

  Taotlejal on õigus vaidlustada teooria- ja praktikaeksami tulemus ülikooli kehtestatud tingimustel ja korras.

3. peatükk Õe, eriõe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksam 

§ 9.  Õe, eriõe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami korraldamine ja tasu suurus

  (1) Õe, eriõe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksamit korraldavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool (edaspidi kõrgkool või kõrgkoolid).

  (2) Õe, eriõe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami tasu koosneb menetlustasust ja eksamitasust:
  1) menetlustasu suurus on kuni 120 eurot;
  2) eksamitasu suurus on kuni 238,33 eurot.

  (3) Kõrgkool võib taotlejalt menetlustasu nõuda iga teooria- ja praktikaeksami taotluse menetlemise eest ning eksamitasu iga korraldatava eksami eest.

§ 10.  Nõuded õe, eriõe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksamile

  (1) Kõrgkoolid lähtuvad õe ja eriõe teooria- ja praktikaeksami koostamisel kehtivates õppekavades kasutatavatest õe ja eriõe pädevusnõuetest.

  (2) Kõrgkoolid lähtuvad ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami koostamisel kehtivates õppekavades kasutatavatest ämmaemanda pädevusnõuetest.

§ 11.  Õe, eriõe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami sooritamise taotlemine, eksamile registreerumise ja eksami sooritamise tingimused

  (1) Taotleja esitab eksamile registreerumiseks kõrgkoolile järgmised dokumendid ja andmed:
  1) taotleja nime ja isikukoodi sisaldav taotlus teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks;
  2) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia, kui andmed omandatud kvalifikatsiooni kohta ei sisaldu Eesti hariduse infosüsteemis;
  3) viimase viie aasta jooksul kutsealal töötamist tõendav dokument või selle koopia;
  4) hariduse ja erialase töökäigu kirjeldus.

  (2) Pärast menetlustasu laekumist vaatab kõrgkooli moodustatud pädevuse hindamise komisjon (edaspidi hindamiskomisjon) taotluse ja esitatud dokumendid läbi ning teeb 30 päeva jooksul ühe alljärgnevatest otsustest:
  1) taotleja saab sooritada teooria- ja praktikaeksami;
  2) taotleja peab lisaks teooria- ja praktikaeksami sooritamisele läbima praktika;
  3) taotlejat ei lubata eksamile.

  (3) Taotleja, kes ei ole teooria- ja praktikaeksami sooritamise taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul töötanud õe, eriõe või ämmaemandana vähemalt kolm aastat, peab enne teooria- ja praktikaeksami sooritamist läbima praktika.

  (4) Praktika arvestuslik kestus on üks kuni neli kuud ja arvestuslik koormus 40 tundi nädalas. Praktika toimub praktikabaasis juhendaja juhendamisel ning selle eesmärk on hinnata töökeskkonnas taotleja teadmiste ja oskuste vastavust õe, eriõe või ämmaemandana töötamiseks vajalikele nõuetele. Taotleja peab praktika sooritama 12 kuu jooksul hindamiskomisjoni otsuse kuupäevast arvates.

  (5) Kõrgkool teavitab taotlejat hindamiskomisjoni otsusest, teooria- ja praktikaeksami toimumise ajast, teooria- ja praktikaeksamile registreerumise korrast ning asjakohasuse korral praktika kestusest, sisust ja läbimise tingimustest elektrooniliselt või posti teel ühe kuu jooksul otsuse tegemisest.

  (6) Kui taotleja sooritab teooria- või praktikaeksami negatiivse tulemusega, saab ta eksami sooritada uuesti kuue kuu jooksul pärast esmakordse eksami toimumist.

  (7) Teooria- või praktikaeksami teistkordsel sooritamata jätmisel on hindamiskomisjonil õigus mitte lubada taotlejat eksamile enne ühe aasta möödumist viimase eksami toimumisest.

§ 12.  Õe, eriõe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami hindamine

  (1) Teooria- ja praktikaeksamit hindab kõrgkooli moodustatud eksamikomisjon. Eksamikomisjon teeb otsuse eksami tulemuse kohta 15 päeva jooksul pärast eksami toimumist.

  (2) Kõrgkool teavitab taotlejat eksami tulemusest elektrooniliselt või posti teel 15 päeva jooksul kõrgkooli otsuse kuupäevast arvates.

§ 13.  Õe, eriõe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami sooritamist tõendav dokument

  Kõrgkool väljastab eksami sooritamist tõendava dokumendi 15 päeva jooksul eksamikomisjoni otsuse kuupäevast arvates.

§ 14.  Õe, eriõe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami tulemuse vaidlustamine

  Taotlejal on õigus vaidlustada teooria- ja praktikaeksami tulemus kõrgkooli kehtestatud tingimustel ja korras.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json