Teksti suurus:

Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud proviisori sobivustesti koostamise, korraldamise ja tulemuste hindamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.08.2019, 8

Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud proviisori sobivustesti koostamise, korraldamise ja tulemuste hindamise kord
[RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

Vastu võetud 14.07.2005 nr 91
RTL 2005, 85, 1269
jõustumine 07.08.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.10.2008RTL 2008, 86, 120026.10.2008
08.12.2009RTL 2009, 93, 135101.01.2010
28.08.2019RT I, 30.08.2019, 602.09.2019

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 59 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise korra välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isiku kutsekvalifikatsiooni vastavuse hindamiseks ja vastavusse viimiseks Eestis nõutavale kvalifikatsioonile.

  (2) Määrust kohaldatakse isikutele (edaspidi taotleja), kes:
  1) ei ole enne 1. maid 2004. a töötanud Eesti Vabariigis farmaatsia valdkonnas;
  2) on välisriigis läbinud proviisoriõppe õppekava, mille õpe erineb kõrgharidusseaduse § 7 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud proviisoriõppele esitatavatest nõuetest või
[RT I, 30.08.2019, 6 - jõust. 02.09.2019]
  3) ei ole tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas.
[RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) farmaatsia valdkond – ravimite ja nende koostisainete uurimine, valmistamine, tootmine, kvaliteedi kontroll, apteegiteenuse osutamine nii elanikele kui tervishoiuteenuse osutajatele, ravimialase informatsiooni jagamine ja nõustamine, sealhulgas töötamine pädeva isikuna «Ravimiseaduses» sätestatud tingimustel;
  2) välisriik – riik väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki või Šveitsi.
  3) [kehtetu - RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]
  4) [kehtetu - RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

2. peatükk PROVIISORI SOBIVUSTESTI KOOSTAMINE, KORRALDAMINE JA TULEMUSTE HINDAMINE 

§ 3.  Üldsätted

  (1) Proviisori sobivustesti koostab ja korraldab Tartu Ülikooli arstiteaduskond.

  (2) Sobivustesti koostamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) vajadust lülitada sobivustesti õppeaineid, mis ei sisaldu taotleja õppekavas, kuid mille omandamine on vajalik Eestis farmaatsia valdkonnas töötamiseks;
  2) taotleja on omandanud välisriigis proviisori kvalifikatsiooni.

  (3) Sobivustest peab kajastama teadmisi vähemalt järgmistes valdkondades:
  1) kutsealased teadmised;
  2) Eesti tervishoiualane seadusandlus;
  3) ravikindlustuse ja sotsiaalabi korraldus Eestis.

  (4) Sobivustest võib sisaldada kutsealase käitumise reegleid.

§ 4.  Proviisori sobivustesti komisjon ja sobivustesti programm

  (1) Eksami läbiviimiseks moodustab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan (edaspidi dekaan) õigusaktidega sätestatud korras eksamikomisjoni.

  (2) Eksamikomisjon koostab proviisori sobivustesti programmi.

  (3) Sobivustesti programm peab kirjeldama sobivustesti vormi (suuline või kirjalik) ja toimumise korda ning teoreetiliste ja praktiliste oskuste hindamise viisi.

§ 5.  Proviisori sobivustestile registreerumine

  (1) Taotleja, kellel on kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks nõutav sobivustesti sooritamine, esitab dekaanile Terviseameti sellekohase ettekirjutuse ja avalduse, milles on märgitud:
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja kutse;
  3) taotleja aadress;
  4) avalduse esitamise kuupäev.

  (2) Avaldusele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
  1) kvalifikatsiooni tõendav dokument;
  2) töötamist tõendav dokument;
  3) isikut tõendav dokument.

  (3) Taotleja avalduse alusel vormistab dekaan korralduse, milles kajastub taotleja sobivustestile registreerimine ja sobivustesti toimumise aeg. Korralduse koopia ja sobivustesti programm edastatakse taotlejale posti teel.

  (4) Taotleja kinnitab sobivustestil osalemist registreerumisega vähemalt kaks nädalat enne sobivustesti toimumist Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas.

§ 6.  Proviisori sobivustest

  (1) Registreerunud taotleja lubatakse sobivustestile isikut tõendava dokumendi esitamisel.

  (2) Sobivustesti tulemusi hindab eksamikomisjon haridusministri 11. veebruari 1999. a määrusega nr 10 «Kõrgharidust andvate õppeasutuste ühtse hindamissüsteemi kinnitamine» kehtestatud korras.

  (3) Eksamikomisjon teeb otsuse sobivustesti tulemuse kohta ja väljastab taotlejale sobivustesti sooritamist tõendava dokumendi hiljemalt kaks nädalat pärast sobivustesti toimumist. Sobivustesti mittesooritanule antakse otsusest ärakiri või koopia.

  (4) Sobivustesti saab teistkordselt sooritada kuus kuud pärast esimest sobivustesti.

  (5) Sobivustesti teistkordsel mittesooritamisel saab sobivustesti uuesti sooritada ühe aasta pärast alates mittesooritamise otsuse tegemisest.

§ 7.  Proviisori sobivustesti sooritamist tõendav dokument

  Sobivustesti sooritamist tõendava dokumendi sisu ja vormi kehtestab Tartu Ülikool.

3. peatükk PROVIISORI KOHANEMISAJA LÄBIMISE NÕUDED JA HINDAMINE 
[Kehtetu - RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json