Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2014. a määruse nr 88 „Bioloogilise vedeliku proovi võtmise, säilitamise, uuringuks edastamise, uuringu tegemise ja nende toimingute tasustamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 30.09.2017, 1

Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2014. a määruse nr 88 „Bioloogilise vedeliku proovi võtmise, säilitamise, uuringuks edastamise, uuringu tegemise ja nende toimingute tasustamise kord” muutmine

Vastu võetud 28.09.2017 nr 146

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 40 lõike 5 ja § 41 lõike 15 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2014. a määruses nr 88 „Bioloogilise vedeliku proovi võtmise, säilitamise, uuringuks edastamise, uuringu tegemise ja nende toimingute tasustamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „tervishoiutöötaja” sõnaga „, bioanalüütik”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse punktidega 7–10 järgmises sõnastuses:

„7) uriinitops – uriiniproovi uuringuks kasutatav plastnõu;
8) proovinõu – katsut või uriinitops;
9) turvapakend – pakend, kuhu suletakse proovimaterjaliga proovinõu;
10) turvakleebis – unikaalse numbriga kleebis, mis ühendab proovinõu kaant ja selle külge.”;

3) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vereproovi võtmiseks kasutatakse järgmisi vahendeid:
1) NaF-K-oksalaati sisaldav vähemalt 3 ml mahutavusega katsut;
2) alkoholivaba desinfitseerimisvahend;
3) veenivere võtmise vahendid.

(2) Uriiniproovi võtmiseks kasutatakse järgmisi vahendeid:
1) vähemalt 50 ml mahutavusega läbipaistev lekkimiskindel uriinitops;
2) uriiniproovi võtmise vahendid.”;

4) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vereproovi võib võtta tervishoiuteenuse osutaja või riikliku ekspertiisiasutuse ruumides.

(2) Uriiniproovi võib võtta tervishoiuteenuse osutaja, riikliku ekspertiisiasutuse või ametiisiku ruumides, kus on välistatud proovi võltsimise võimalus.

(3) Kui prooviandja on üritanud võltsida või on võltsinud proovimaterjali, võetakse proov kas volitatud isiku või ametiisiku või mõlema otsese jälgimise all. Jälgiv ametiisik või indikaatorvahendiga kontrolli teostav volitatud isik peab olema prooviandjaga samast soost.”;

5) paragrahvi 5 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõikes 3, § 6 lõikes 7 ja § 7 lõikes 4 asendatakse sõna „postipakendisse” sõnaga „turvapakendisse”;

7) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui vereproovi võtmine vähemalt kolmest kehapiirkonnast ebaõnnestub, loobub volitatud isik proovi võtmisest ning ebaõnnestunud proovivõtmine märgitakse saatekirja.”;

8) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „Lõigete 1 ja 3 nõudeid” tekstiosaga „Lõike 3 nõudeid”;

9) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „ruum” sõnaga „koht” vastavas käändes;

10) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) volitatud isik annab prooviandjale uriinitopsi, saadab ta proovivõtmise kohta ja jälgib, et prooviandja ei pääseks veeallika juurde;”;

11) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 5 asendatakse sõna „markeriga” sõnaga „kirjutusvahendiga”;

12) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) volitatud isik annab prooviandjale uriinitopsi, saadab ta proovivõtmise kohta ja jälgib prooviandmise toimingut visuaalselt;”;

13) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 9 lõikes 1 ning § 15 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „vere- või uriiniproov” sõnaga „proovimaterjal” vastavas käändes;

15) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Volitatud isik markeerib vereproovi sisaldava katsuti märgumiskindla sildi või veekindla kirjutusvahendiga. Üle katsuti korgi kleebitakse turvakleebis nii, et kleebise üks ots katab täielikult korgi pealispinna ja teine ulatub katsutile. Turvakleebisele võetakse eelnevalt prooviandja allkiri. Allkirja andmisest keeldumine või terviseseisundi tõttu allkirja andmata jätmine märgitakse saatekirja ja prooviandja asemel allkirjastab turvakleebise volitatud isik.

(2) Volitatud isik sulgeb uriinitopsi ja markeerib selle märgumiskindla sildi või veekindla kirjutusvahendiga. Üle uriinitopsi kaane kleebitakse turvakleebis nii, et kleebise üks ots ulatub topsi kaanele ja teine topsi küljele. Turvakleebisele võetakse eelnevalt prooviandja allkiri. Allkirja andmisest keeldumine või terviseseisundi tõttu allkirja andmata jätmine märgitakse saatekirja ja prooviandja asemel allkirjastab turvakleebise volitatud isik.”;

16) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) tellitav uuring;”;

17) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) turvakleebise number.”;

18) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse sõnad „veoks ettenähtud turvakotti või ümbrikku” sõnaga „turvapakendisse”;

19) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vereproovi säilitatakse kuni ekspertiisiasutusse saabumiseni külmkapis, välja arvatud vereproovi edasitoimetamise aeg.”;

20) paragrahvi 13 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „24 tunni jooksul” sõnadega „esimesel võimalusel”;

22) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Uriiniproovi säilitatakse kuni ekspertiisiasutusse saabumiseni külmkapis, välja arvatud uriiniproovi edasitoimetamise aeg.”;

23) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „korraldab asutus” sõnadega „või ametiisik”;

24) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõna „vereproov” sõnaga „proovimaterjal” vastavas käändes;

25) paragrahvi 16 lõikes 1 ning § 20 lõikes 1 asendatakse sõnad „vere- ja uriiniproov” sõnaga „proovimaterjal” vastavas käändes;

26) määruse lisa „Joobeseisundi tuvastamise saatekiri” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 5. oktoobril 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Urmas Reinsalu
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Joobeseisundi tuvastamise saatekiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json