Teksti suurus:

Kindlustustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning kindlustustoetuse periood

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.05.2011
Avaldamismärge:

Kindlustustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning kindlustustoetuse periood

Vastu võetud 19.06.2008 nr 64
RTL 2008, 55, 767
jõustumine 05.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.07.2008RTL 2008, 64, 91501.08.2008

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 11 lõike 1 alusel.
[RTL 2008, 64, 915 - jõust. 01.08.2008]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kindlustustoetuse saamiseks esitatavad nõuded, toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord, kindlustustoetuse periood ning kindlustustoetuse määr.

§ 2.  Riigiabi

  Meetme raames antav toetus on riigiabi komisjoni määruse (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001 (ELT L 358, 16.12.2006, lk 3–21), mõistes.

§ 3.  Kindlustustoetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Kindlustustoetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 70/2001 Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisest väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antavale riigiabile (EÜT L 10, 13.01.2001, lk 33–42) tähenduses väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootja (edaspidi taotleja), kes on sõlminud enda valitud kindlustusandjaga kindlustuslepingu, mille alusel on kindlustatud esemeks tera- ja kaunvili, heinaseeme, õlikultuurid, kartul, köögivili, puuvili, marjad, viljapuud, marjapõõsad, puukooliistandused, dekoratiivtaimed, veised, sead, lambad, kitsed, hobused (v.a võistlus- ja ratsahobused), kodulinnud või mesilaspered ning mis on kindlustatud järgmiste riskide vastu:
  1) loodusõnnetusega võrreldav ebasoodne ilmastikutingimus, nagu näiteks külm, rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mis hävitab rohkem kui 30% taotleja keskmisest aastatoodangust;
  2) ebasoodne ilmastikutingimus, nagu näiteks külm, rahe, jää, vihm, põud, äike või tromb, mille tulemusel hävib alla 30% taotleja keskmisest aastatoodangust;
  3) looma- ja taimehaigus või kahjurite levik.

  (2) Taotleja keskmine aastatoodang arvutatakse kindlustuslepingu iga eseme liigi puhul kas kolme eelneva aasta keskmisena või eelneva viieaastase perioodi kolme aasta keskmisena, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. Aastatoodangu arvutamisel võetakse aluseks:
  1) taimekasvatustoodangu puhul saagikuse näitajad;
  2) viljapuude, marjapõõsaste, puukooliistikute ja dekoratiivtaimede puhul kas taimeistikute arv või kasvupind;
  3) loomade ja mesilasperede puhul nende arv.

  (3) Taotleja peab kindlustustoetuse perioodil olema kindlustusandjale tasunud kindlustusmaksed sõlmitud kindlustuslepingu alusel.

§ 4.  Kindlustustoetuse periood

  Kindlustustoetuse periood on üks kalendriaasta alates kindlustoetuse maksmise aastale eelneva aasta 15. juunist kuni kindlustustoetuse maksmise aasta 14. juunini.

§ 5.  Kindlustustoetuse taotlemine

  (1) Kindlustustoetuse saamiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 1 toodud vormi kohase taotluse, poliisi koopia ja kindlustusmaksete tasumist tõendavad maksekorraldused (panga kinnitusega) kindlustustoetuse taotlemise aastal ajavahemikus 1.–10. juulini.

  (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja PRIA-le avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

§ 6.  Kindlustustoetuse määr ja suurus

  (1) Kindlustustoetusega hüvitatakse kuni:
  1) 80% kindlustustoetuse perioodil tasutud kindlustusmaksetest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskaitse hõlmab § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud riske;
  2) 50% kindlustustoetuse perioodil tasutud kindlustusmaksetest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskaitse hõlmab § 3 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud riske;
  3) 50% kindlustustoetuse perioodil tasutud kindlustusmaksetest, kui poliisi on märgitud, et kindlustuskaitse hõlmab § 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud riske.

  (2) PRIA arvutab taotlejale makstava kindlustustoetuse suuruse, arvestades ettenähtud kindlustustoetuse määra ja toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud vahendite suurust.

§ 7.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) PRIA vaatab kindlustustoetuse taotluse läbi, kontrollib selles esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust määruses sätestatud kindlustustoetuse saamise nõuetele ning arvutab kindlustustoetuse suuruse.

  (2) PRIA otsustab kindlustustoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise tähtpäevast alates 30 tööpäeva jooksul.

§ 8.  Kindlustustoetuse maksmine

  Kindlustustoetus makstakse välja § 7 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel 10 tööpäeva jooksul arvates kindlustustoetuse määramise otsustamisest.

§ 9.  Andmete säilitamine

  PRIA säilitab § 5 lõikes 1 nimetatud dokumente 10 aastat.

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 28. mai 2008. a määrus nr 52 «Kindlustustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning kindlustustoetuse periood» (RTL 2008, 46, 638) tunnistatakse kehtetuks.

  Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 27.06.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-04352.

Lisa 

/otsingu_soovitused.json