Teksti suurus:

Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonide ja tõendite vormide ning täitmise korra kinnitamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 66, 942

Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioonide ja tõendite vormide ning täitmise korra kinnitamine

Vastu võetud 18.07.2008 nr 22

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 40 lõigete 5 ja 6, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7, «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 2 ja «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel.

§ 1. Deklaratsioonide ja tõendite vormid

Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid ning täitmise kord:
1) deklaratsiooni vorm TSD «Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon» (lisa 1);
2) vormi TSD lisa 1 «Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks»;
3) vormi TSD lisa 2 «Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks»;
4) vormi TSD lisa 3 «Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks»;
5) vormi TSD lisa 4 «Erisoodustused»;
6) deklaratsiooni vorm ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (lisa 2);
7) tõendi vorm TSM «Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend» (lisa 3);
8) tõendi vorm TSM 1 «Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu tõend» (lisa 4);
9) tõendi vorm TM 1 «Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend» (lisa 5).

§ 2. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks rahandusministri 24. detsembri 2003. a määrus nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2004, 4, 45; 2008, 28, 419).

(2) Kuni 2008. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksete, erisoodustuste ja kasumieraldiste deklareerimisel rakendatakse lõikes 1 nimetatud määrust.

(3) 2008. aasta kohta esitatava maksusoodustuste kasutamisega seotud informatsiooni ja 2008. aastal mitteresidendi kinnisasja, piiratud asjaõiguse või registrisse kantud vallasasjaga tehtud tehingute deklareerimisel rakendatakse lõikes 1 nimetatud määrust.

(4) Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Siseminister
rahandusministri ülesannetes Jüri PIHL

Finantspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Veiko TALI

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.07.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-04898.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 1.1

Lisa 1.2

Lisa 1.3

Lisa 1.4

/otsingu_soovitused.json