Teksti suurus:

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 30.10.2015, 1

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 27.10.2015 nr 12

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja ei ole samas asukohas asuva sama investeeringuobjekti kohta saanud „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” vahenditest toetust ega taotle samal ajal nimetatud investeeringuobjekti kohta toetust, riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;”;

2) paragrahvi 5 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Lõikes 1 sätestatud tegevuse osaks võivad olla ka järgmised tegevused:”;

3) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ning ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumus”;

4) paragrahvi 11 lõikeid 2 ja 3 täiendatakse pärast sõnu „teenindava tee” tekstiosaga „ehitamise, rekonstrueerimise ja uuendamise puhul”;

5) paragrahvi 14 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) ärakiri arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse, kui taotleja taotleb toetust ka ettevalmistava töö kohta.”;

6) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) PRIA esitab Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva toetust taotlenud füüsilisest isikust põllumajandustootjate nimekirja nende tuludeklaratsiooni vormi E andmete saamiseks. MTA edastab PRIA-le füüsilisest isikust põllumajandustootjate taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aasta ja vahetult eelnenud teise aasta tuludeklaratsioonide vormi E andmed.”;

7) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tagama tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas investeeringuobjekti säilitama ja sihtotstarbeliselt kasutama vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;”;

8) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) teavitama PRIA-t taotluses esitatud või tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;”;

9) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

10) määruse lisa 4 tabeli 2 rea 3.1 järel asendatakse normitehniline märkus „2” normitehnilise märkusega „3” ning tabeli 2 ridade 3.2 ja 3.3 järel asendatakse normitehniline märkus „1” normitehnilise märkusega „3”;

11) määruse lisa 4 tabeli 1 punkt 4 ja tabeli 2 punkt 4.1 sõnastatakse järgmiselt:

„Toetust taotletakse keskkonnakaitserajatiste (puhastuslodu koos settebasseiniga, settebassein, puhastuslodu, veekaitsevöönd) kohta, mis vähendab hajukoormuse leviku ohtu või eesvoolu ökoloogilise seisundi või ökoloogilise potentsiaali parandamiseks vajalike keskkonnakaitserajatiste (eesvoolu põhjavall, eesvoolu nõlvapuiste, eesvoolu soodi avamiskraav, eesvoolu koelmupaljand, vähkidele eesvoolu tehisurupuiste) kohta, mis on kooskõlas veeseaduse alusel koostatud veemajanduskavaga kui seda on kinnitanud PMA.”.

12) määruse lisa 4 normitehniline märkus „3” sõnastatakse järgmiselt:

3 Omaosaluse arvutamisel ei arvestata nende investeeringuobjektide maksumust, mille toetusmäär on kuni 50 protsenti.”.

§ 2.  Paragrahvi 1 punktid 1, 11 ja 12 jõustuvad 1. septembril 2016. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Illar Lemetti
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 3 Maaparanduslike tegevuste nõuetele vastavuse kinnitusleht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json