Teksti suurus:

Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 30.10.2015, 6

Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele

Vastu võetud 28.10.2015 nr 29

Määrus kehtestatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 39 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolevas määruses sätestatakse nõuded tehniliste sidekanalite kaudu salastatud teabe edastamiseks kasutatavatele krüptoseadmele ja võtmematerjalile (edaspidi krüptomaterjalid) ning nende töötlemisele ja kaitsmisele. Krüptomaterjaliks loetakse ka Teabeameti väljastatud kiipkaart, mida kasutatakse salatatud teabe töötlussüsteemis.

 (2) Salastatud välisteabe kaitseks kasutatavatele krüptomaterjalidele ning nende töötlemisele ja kaitsele kohaldatakse käesoleva määruses sätestatud nõudeid, kui välislepingust ei tulene teisiti.

 (3) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni salastatud teabe kaitseks kasutatavate krüptomaterjalide töötlemisel ja kaitsmisel lähtutakse Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhisest SDIP-293/1.

 (4) Euroopa Liidu salastatud teabe kaitseks kasutatavate krüptomaterjalide töötlemisel ja kaitsmisel lähtutakse Euroopa Liidu juhisest TECH-I-01.

§ 2.  Krüptomaterjalide nõuded, nende töötlemine ja kaitsmine

 (1) Krüptomaterjalide töötlemist ja kaitsmist korraldab ning kontrollib Teabeamet.

 (2) Krüptomaterjalide registreerimine on kohustuslik.

 (3) Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele, sealhulgas vajalike sertifikaatide väljastamisele, on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 16. jaanuari 2009. a määrus nr 6 „Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsele” tunnistatakse kehtetuks.

Hannes Hanso
Minister

Meelis Oidsalu
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Nõuded krüptomaterjalidele, nende töötlemisele ja kaitsmisele („piiratud” tasemel riigisaladus)