Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 30.10.2018, 3

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 24.10.2018 nr 58

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1, § 19 lõike 1, § 21 lõike 2, § 24 lõigete 3 ja 7, § 25 lõike 2, § 26 lõike 3 ning § 36 lõike 8 alusel.

§ 1.   Maaeluministri 24. jaanuari 2018. a määruse nr 5 „2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid” muutmine

Maaeluministri 24. jaanuari 2018. a määrust nr 5 „2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid” täiendatakse punktidega 12–14 järgmises sõnastuses:

„12) püügivahendi parendamise toetus;
13) merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus;
14) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus”.

§ 2.   Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määruse nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus” muutmine

Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määruse nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus” § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „a–g” tekstiosaga „a–h”.

§ 3.   Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” § 18 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) välislähetuse päevaraha, mis ületab tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 1 nimetatud välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära;”

§ 4.   Maaeluministri 5. veebruari 2016. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus” muutmine

Maaeluministri 5. veebruari 2016. a määrust nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhtudel;”;

2) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse kasutamise kava alusel toetuse taotlemiseks võib kavas nimetamist taotleda mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on olnud vähemalt viie viimase tegutsemisaasta jooksul seotud kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, avalik-õiguslik juriidiline isik või täidesaatva riigivõimu asutus (edaspidi koos taotleja).”

3) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda toetuse kasutamise kavas nimetatud ja kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastav mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik või täidesaatva riigivõimu asutus.”;

4) määruse lisa 1 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse kasutamise kavas nimetamiseks esitatava taotluse nõuded”;

5) määruse lisa 2 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse taotlusele esitatavad nõuded”;

6) määruse lisa 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„Uute turgude leidmise ning teavitus- ja tutvustuskampaaniate korraldamise maksetaotlusele esitatavad nõuded”;

7) määruse lisa 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse kasutamise kavas nimetamiseks esitatava taotluse hindamise metoodika”.

§ 5.   Maaeluministri 17. aprilli 2017. a määruse nr 34 „Püügivahendi parendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 17. aprilli 2017. a määrust nr 34 „Püügivahendi parendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Abikõlblikud kulud ja toetuse maksimaalne suurus”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Toetuse maksimaalne suurus on:
1) kuni 3-meetrise suu kõrgusega ääremõrra soetamise korral kuni 3800 eurot;
2) 3,01–4,99-meetrise suu kõrgusega avavee mõrra soetamise korral kuni 6000 eurot;
3) vähemalt 5-meetrise suu kõrgusega avavee mõrra soetamise korral kuni 6800 eurot;
4) enam kui ühe mõrrakerega mõrra soetamise korral kuni kahekordne määr, lähtudes punktides 1–3 nimetatud toetuse maksimaalsest suurusest ja mõrrasuu kõrgusest.”;

3) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja peab omama alla 12-meetrise üldpikkusega kalalaeva, millel on kehtiv kalalaevatunnistus ning mis on kantud maaeluministri 28. novembri 2017. a määruse nr 79 „Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus” § 2 lõikes 1 nimetatud 4S2 või 4S4 segmenti.”;

4) paragrahvi 7 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le taotluse selleks ettenähtud tähtajal. PRIA teatab taotluste esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 kalendripäeva.”;

5) paragrahvi 8 lõiget 5 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) üks punkt iga viie protsendi omafinantseeringu eest, mis ületab omafinantseeringu minimaalset määra.”;

6) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi ja moodustab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavatest taotlustest paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdsete koondhinnetega taotluste korral eelistatakse taotlust, milles nimetatud kavandatava tegevuse omafinantseeringu määr on suurem. Võrdsete omafinantseeringutega taotluste korral eelistatakse taotlejat, kes ei ole varem selle meetme raames toetust saanud, ning juhul, kui taotlejad on selles osas võrdsed, eelistatakse taotlejat, kelle püütud kala väärtus on eelmise kalendriaasta kalapüügiseaduse § 15 lõikes 4 nimetatud esmakokkuostuhindade alusel suurem.”;

7) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) PRIA teeb nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 2 alusel ning taotluse rahuldamata jätmise otsuse sama seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.”;

8) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Toetuse saaja ei tohi toetuse abil soetatud püügivahendit kasutusele võtta enne PRIA kohapealset kontrolli. PRIA kontrollib püügivahendit kohapeal kümne tööpäeva jooksul toetuse saaja asjakohase kirjaliku teavituse saamisest arvates.”;

9) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõna „ühe” sõnaga „kahe”.

§ 6.   Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” muutmine

Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” § 5 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) välislähetuse päevaraha, mis ületab tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 1 nimetatud välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära;”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json