Teksti suurus:

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 30.10.2018, 5

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muutmine

Vastu võetud 24.10.2018 nr 59

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2, § 69 lõigete 3 ja 9, § 70 lõike 2 ning § 82 lõike 3 alusel.

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määrust nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tegevuspiirkond võib olla ka enne haldusreformi moodustatud selliste valdade, sealhulgas vallasiseste linnade ja kuni 4000 elanikuga linnade territoorium, mis enne haldusreformi ei olnud kohaliku tegevusgrupi liikmeks ning mis vastasid arengukava peatükis 8.1 nimetatud LEADERi tegevuspiirkonna määratlusele.”;

2) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) paragrahvi 16 lõike 2 punktides 2–10 ja § 16 lõikes 3 nimetatud kulud, mille käibemaksuta maksumus on alla kümne euro, juhul kui tegemist on teenuse või töö tellimisega või kauba ostmisega.”;

3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Selles paragrahvis sätestatut ei kohaldata sellise koostööorganisatsiooni tegevuses osalemise suhtes, kelle põhikirjaline eesmärk on kohalike tegevusgruppide huvide esindamine, ning selle eest liikmemaksu tasumise suhtes.”;

4) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„2023. aastal tehtud kulutuste kohta esitatakse tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid hiljemalt 1. septembriks 2023.”;

5) paragrahvi 30 lõike 2 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „veesõiduki” tekstiosaga „, välja arvatud laeva,”;

6) paragrahvi 31 lõike 1 punkti 13 täiendatakse pärast sõna „ülesande” sõnadega „ja omavalitsusüksuste ühiselt täidetava ülesande”;

7) paragrahvi 34 lõikes 9 asendatakse tekstiosa „vee-” sõnaga „väikelaeva” ja sõna „väljaarvatud” sõnadega „välja arvatud”;

8) paragrahvi 41 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „punktis 91” tekstiosaga „punktis 91”;

9) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Projektitoetuse saaja, kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse. Projektitoetuse saaja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 30 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2022.”;

10) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Paragrahvi 42 lõiget 41 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 1. juulist.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json