Teksti suurus:

Eesti Vabariigi alalise esinduse Euroopa Liidu juures põhimäärus

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.10.2018, 14

Eesti Vabariigi alalise esinduse Euroopa Liidu juures põhimäärus

Vastu võetud 15.01.2007 nr 1
RTL 2007, 6, 109
jõustumine 26.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.10.2009RTL 2009, 81, 118002.11.2009
06.12.2010RT I, 13.12.2010, 616.12.2010
25.07.2011RT I, 29.07.2011, 4201.08.2011
26.06.2014RT I, 04.07.2014, 407.07.2014
22.10.2018RT I, 30.10.2018, 402.11.2018

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 5 ja «Välisministeeriumi põhimääruse» § 46 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Eesti Vabariigi alaline esindus Euroopa Liidu juures

 (1) Eesti Vabariigi alaline esindus Euroopa Liidu juures (edaspidi esindus) on Eesti diplomaatiline esindus, kes esindab Eestit Euroopa Liidu (edaspidi EL) juures ning täidab oma pädevuse piires Eesti õigusaktidest tulenevaid ülesandeid. Esindus lähtub välissuhtlemisel ja oma töökorralduslike küsimuste lahendamisel lisaks Eesti õigusaktidele ka EL Nõukogu reglemendist ja otsustest, samuti rahvusvahelise õiguse normidest, üldtunnustatud põhimõtetest ning rahvusvahelisest tavast ja praktikast.

 (2) Esindus on Välisministeeriumi (edaspidi ministeerium) struktuuriüksus, mis on aruandekohustuslik ministeeriumi kantsleri ees. Teenistuslikku järelevalvet esinduse teenistujate üle teostatakse õigusaktide ja ministeeriumi põhimääruse kohaselt.
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

§ 2.  Esinduse asukoht
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (1) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (2) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (3) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (4) Esindus asub Brüsselis Belgia Kuningriigis ja tema postiaadress on rue Guimard 11–13, 1040 Brussels, Belgium.

2. peatükk PÕHIÜLESANNE JA TEGEVUSVALDKONNAD 
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

§ 3.  Esinduse põhiülesanne

 (1) Esinduse põhiülesanne on Eesti esindamine ELis.

 (2) Eesti esindamisel esindus:
 1) viib EL institutsioonides ellu Vabariigi Valitsuse poliitikat;
 2) kaitseb EL institutsioonides Eesti Vabariigi huve ja õigusi;
 3) teeb koostööd ministeeriumite ja muude ametiasutustega ning teiste EL liikmesriikide esindajatega;
 4) osaleb EL alase poliitika väljatöötamisel;
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]
 5) vahendab ministeeriumile ning teistele ametiasutustele olulist poliitilist ja diplomaatilist teavet.

§ 4.  Esinduse juhtimine

 (1) Esinduse tegevusvaldkonnad on rühmitatud temaatiliselt:
 1) alaliste esindajate komitee, II osa (Comite des Representants Permanents, II partie – edaspidi Coreper II), kuhu kuuluvad EL üldasjad ning välispoliitilised, väliskaubanduse, arengukoostöö, rahandus-, sise-, justiits- ja tuumaküsimused;
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]
 2) alaliste esindajate komitee, I osa (Comite des Representants Permanents, I partie – edaspidi Coreper I), kuhu kuuluvad majandus-, sotsiaal-, keskkonna-, põllumajandus-, haridus-, noorte-, teadus- ja kultuuriküsimused;
 3) poliitika- ja julgeolekukomitee (Political and Security Committee, edaspidi PSC), kuhu kuuluvad EL ühine välis- ja julgeolekupoliitika, sealhulgas EL kaitsepoliitika;
 4) [kehtetu - RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]

 (2) Esinduse tegevusvaldkondade juhid on:
 1) Coreper II küsimustes erakorraline ja täievoliline suursaadik, Eesti Vabariigi alaline esindaja EL juures (edaspidi ka esinduse juht);
 2) Coreper I küsimustes Coreper I valdkonna asejuht, erakorraline ja täievoliline suursaadik, esindaja alaliste esindajate komitees;
 3) PSC küsimustes esinduse PSC valdkonna asejuht, erakorraline ja täievoliline suursaadik poliitika- ja julgeolekukomitees;
 4) [kehtetu - RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]

3. peatükk ESINDUSE KOOSSEIS JA STRUKTUUR NING STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 5.  Esinduse koosseis ja struktuur
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (1) Esinduse koosseisu kuuluvad ministeeriumi ja lähetajaministeeriumi või nende valitsemisala asutuste diplomaatilistel ja muudel teenistuskohtadel töötavad koosseisulised või koosseisuvälised teenistujad ning kaitseväelased.
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (2) Esinduse koosseisulised ja koosseisuvälised ametikohad kinnitab välisminister, arvestades asjaomaste ministeeriumite ettepanekuid.

 (3) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (4) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (5) Esinduse struktuuri kuuluvad järgmised talitused:
 1) asjaajamise talitus;
 2) põllumajandustalitus;
 3) rahandustalitus;
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]
 4) julgeoleku- ja haldustalitus.
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]

§ 6.  Esinduse struktuur
[Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

§ 7.  Struktuuriüksuste ülesanded

 (1) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (2) Asjaajamise talitus:
 1) korraldab ja koordineerib nii esinduse kui ka Eesti Vabariigi suursaatkonna Brüsselis asjaajamist, dokumendihaldust ning dokumentide arhiveerimist;
 2) korraldab esinduse tööga seotud vastuvõtte ning muid protokollilisi üritusi;
 3) korraldab ja koordineerib kõrgete Eesti ametiisikute visiite nii ELi institutsioonidesse kui ka Eesti Vabariigi suursaatkonda Brüsselis.
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (3) Põllumajandustalitus:
 1) korraldab Maaeluministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevust EL institutsioonides;
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]
 2) teeb Maaeluministeeriumi tegevusvaldkonnas koostööd teiste riikide asjaomaste asutustega Brüsselis ning vahendab Maaeluministeeriumile ja tema valitsemisala asutustele olulist teavet;
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]
 3) nõustab Maaeluministeeriumi teenistujaid ja valitsemisala asutusi EL küsimustes;
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]
 4) teeb oma tegevusvaldkonnas rahvusvahelist koostööd, sealhulgas osaleb EL otsustusprotsessis.
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]

 (4) Rahandustalitus:
 1) korraldab Rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevust EL institutsioonides;
 2) teeb Rahandusministeeriumi tegevusvaldkonnas koostööd teiste riikide asutustega Brüsselis ning vahendab Rahandusministeeriumile ja tema valitsemisala asutustele nendele olulist teavet;
 3) nõustab Rahandusministeeriumi teenistujaid ja valitsemisala asutusi EL küsimustes;
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]
 4) Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga kokkuleppe alusel teeb Eesti Panga tegevusvaldkonnas koostööd teiste riikide asutustega Brüsselis, vahendab Eesti Pangale selle tegevusvaldkonda käsitlevat olulist teavet ning nõustab Eesti Panga teenistujaid EL küsimustes;
 5) teeb oma tegevusvaldkonnas rahvusvahelist koostööd, sealhulgas osaleb EL otsustusprotsessis.
[RT I, 29.07.2011, 42 - jõust. 01.08.2011]

 (5) Julgeoleku- ja haldustalitus:
 1) vastutab esinduse julgeoleku, turvalisuse ja tuleohutuse korraldamise eest ning korraldab ja koordineerib mehitatud valve tegevust;
 2) peab esinduses töödeldavate Eesti ning välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide salastatud teabekandjate registreid ning vastutab registriandmete terviklikkuse, turvalisuse ja käideldavuse eest, samuti korraldab ja jälgib riigisaladuse seaduse ja teiste asjakohaste õigusaktide nõuete täitmist salastatud teabekandjate töötlemisel esinduses;
 3) korraldab esinduse kinnisvara ning kontoritehnika korrashoidu;
 4) tagab infotehnoloogia- ja sidesüsteemide toimivuse;
 5) korraldab esinduse sõidukite kasutamist ning vastutab esinduse juhi ja vajaduse korral teiste esinduse ametnike sõidutamise eest.
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]

4. peatükk JUHTIMINE JA STRUKTUURIÜKSUSTE JUHTIDE ÜLESANDED 

§ 8.  Esinduse juhtimine

 (1) Esindust juhib erakorraline ja täievoliline suursaadik, Eesti Vabariigi alaline esindaja EL juures. Esinduse juht planeerib, korraldab ja juhib esinduse tööd ministeeriumi põhimääruse ja muude õigusaktide kohaselt.

 (2) Esinduse juht allub vahetult ministeeriumi kantslerile. Ministeeriumi asekantslerid ja osakondade peadirektorid annavad esinduse juhile juhiseid oma pädevuse piires.

 (3) Esinduse juht planeerib, korraldab ja juhib esinduse tööd ministeeriumi põhimääruse ja muude õigusaktide kohaselt.

 (4) Esinduse juhile alluvad vahetult:
 1) esinduse asejuhid;
 2) esinduse teenistujad, kes ei kuulu struktuuriüksuste koosseisu;
 3) esinduse teenistujad, kes ei ole esinduse asejuhtide vahetus alluvuses.

 (5) Esinduse teenistujad võivad alluda tegevusvaldkonna järgi esinduse juhile, esinduse asejuhile või paragrahvi 5 lõikes 5 nimetatud talituse juhile. Teenistujate täpsed alluvussuhted sätestatakse käesolevas põhimääruses või teenistuja ametijuhendis.

 (6) Teisest ministeeriumist lähetatud teenistuja allub välispoliitilistes ja esinduse töökorralduslikes küsimustes välisesinduse juhile või asejuhile ning erialaküsimustes lähetajaministeeriumi kantslerile ja tema poolt või õigusaktides määratud teenistujale.

 (7) Esinduse juhi äraolekul asendab teda Coreper I valdkonna asejuht, viimase äraolekul PSC valdkonna asejuht. Nende mõlema üheaegsel äraolekul asendab esinduse juhti haldusküsimuste asejuht.
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]

§ 9.  Esinduse juhi ülesanded
[Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

§ 10.  Esinduse asejuhid ja nende ülesanded
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (1) Esindusel on asejuhid järgmistes valdkondades:
 1) Coreper I;
 2) PSC;
 3) [kehtetu - RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]
 4) haldus.

 (2) Esinduse asejuhile alluvad vahetult:
 1) talituste direktorid või talituste juhatajad;
 2) ametijuhendi järgi asejuhile vahetult alluvad esinduse teenistujad.

 (3) Coreper I valdkonna asejuht ja PSC valdkonna asejuht oma tegevusvaldkonnas:
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]
 1) tagab esinduse tegevusvaldkondade omavahelise seostamise ja arendamise kaudu esinduse ülesannete täitmise;
 2) vastutab Eesti seisukohtade teatavaks tegemise ja huvide kaitsmise eest EL institutsioonides, sealhulgas Euroopa välisteenistuses;
 3) annab juhiseid sisuliste küsimuste lahendamise kohta;
 4) vahendab teavet ministeeriumile ja teistele Eesti ametiasutustele;
 5) nõustab Eesti ametiasutusi ja EL institutsioone külastavaid Eesti ametlikke delegatsioone;
 6) planeerib, korraldab ja juhib talle tegevusvaldkonna järgi vahetult alluvate teenistujate tööd;
 7) annab teenistujatele tööalaseid juhiseid ja korraldusi ning kontrollib ülesannete täitmist;
 8) teeb esildisi teenistujate palkade, lisatasude, preemiate, distsiplinaarkaristuste määramise, samuti koolitusvajaduste ja muude teenistusalaste olukordade kohta;
 9) peab teenistujatega arenguvestlusi;
 10) kooskõlastab teenistujate puhkuse-, teenistuslähetus- ja muid avaldusi.

 (4) Coreper I valdkonna asejuhi ja PSC valdkonna asejuhi asendajaks on:
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]
 1) haldusküsimustes esinduse juht või tema asendaja;
 2) välispoliitilistes küsimustes sama valdkonna diplomaat ametijuhendi kohaselt.

 (5) Haldusküsimuste asejuhi ülesandeks on tagada haldus-, kinnisvara-, eelarve- ja raamatupidamis-, infotehnoloogia- ja side-, transpordi-, protokolli-, asjaajamis-, julgeoleku-, sisekorra- ja töökorraldusküsimuste, kohapealt palgatud töötajate töösuhetega seonduvate küsimuste ning riigihangete ja kolmandate isikutega sõlmitavate lepingutega seotud küsimuste lahendamine.

 (6) Haldusküsimuste asejuhi ametikoha täpsed teenistusülesanded ning asendamise kord sätestatakse ametijuhendis.
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

§ 11.  Esinduse asejuhi lisaülesanded
[Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

§ 12.  Talituse juht ja tema ülesanded
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (1) Talituse direktor või talituse juhataja:
 1) planeerib, korraldab ja juhib talituse tööd ning tagab talituse ülesannete täitmise;
 2) nõustab esinduse teenistujaid talituse tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes.

 (2) Talituse direktori või talituse juhataja täpsed teenistusülesanded ja asendamise kord sätestatakse ametijuhendis.
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

5. peatükk SÜMBOOLIKA 

§ 13.  Pitsat
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (1) Esindusel on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis ning ülemises ääres tekst „Eesti Vabariigi alaline esindus Euroopa Liidu juures – Permanent Representation of Estonia to the EU” ning alumises ääres „Brüssel – Brussels”.
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]

 (2) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (3) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

 (4) [Kehtetu - RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

§ 131.  Väike ja suur riigivapp

 (1) Väikest riigivappi kasutatakse esinduse kirjaplangil.
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]

 (2) Suurt riigivappi kasutatakse esinduse peasissekäigu asukoha tähistamiseks ning esinduse juhi ja erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute vastuvõtu kutsetel ja nende nimekaartidel.
[RT I, 30.10.2018, 4 - jõust. 02.11.2018]

§ 132.  Riigilipp

  Esindus kasutab Eesti riigilippu Eesti lipu seaduse kohaselt.
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

6. peatükk EELARVE 

§ 14.  Esinduse eelarve

 (1) Esindusel on oma eelarve, mis on ministeeriumi eelarve osa.

 (2) Erialadiplomaatide ja koosseisuväliste haldusteenistujate kulud kaetakse välisteenistuse seaduse alusel.
[RT I, 04.07.2014, 4 - jõust. 07.07.2014]

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2007. a.

/otsingu_soovitused.json