Teksti suurus:

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.10.2018, 16

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.10.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 31 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (edaspidi EAS) 2018. aasta 1. septembrist Riigi Tugiteenuste Keskusesse (edaspidi RTK) üle viidud projektidele regionaalsete investeeringutoetuste programmi (edaspidi programm) vahenditest eraldatud toetuse (edaspidi toetus) kasutamist ja tagasinõudmist seoses programmi rakendaja muutusega.

  (2) Lõikes 1 nimetatud toetuse taotlemisele ja andmisele kohaldatakse toetuse taotlemise taotlusvooru tähtpäeva ajal kehtinud Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määruse nr 82 „Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord” redaktsiooni või Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2016. a määruse nr 102 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord” (edaspidi koos Vabariigi Valitsuse määrus) redaktsiooni.

§ 2.   Programmi rakendamine

  (1) Programmi koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab Rahandusministeerium.

  (2) Programmi elluviimise eest vastutab RTK.

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 3.   Tegevuste ja kulude abikõlblikkus ning projekti periood

  (1) Tegevuste ja kulude abikõlblikkuse ning mitteabikõlblikkuse kohta kohaldatakse taotluse esitamise tähtpäeval kehtinud Vabariigi Valitsuse määruse redaktsiooni.

  (2) Projekti periood algab taotluse esitamise taotlusvooru tähtpäeval või taotluses märgitud hilisemal kuupäeval, kuid mitte hiljem kui kuus kuud taotluse esitamise taotlusvooru tähtpäevast alates.

  (3) Projekti perioodi lõpptähtaeg on kuni 24 kuud lõikes 2 nimetatud projekti perioodi algusest alates.

  (4) Projekti perioodi lõppedes peavad kõik projektis kavandatud tegevused olema lõpetatud.

§ 4.   Toetuse ja omafinantseeringu suurus

  (1) Projekti toetuse maksimaalne summa on sätestatud taotluse esitamise taotlusvooru tähtpäeval kehtinud Vabariigi Valitsuse määruse redaktsioonis ja määratud projekti taotluse rahuldamise otsuses.

  (2) Projekti minimaalne oma- ja kaasfinantseeringu määr on taotluse esitamise taotlusvooru tähtpäeval kehtinud Vabariigi Valitsuse määruse redaktsiooni kohaselt 25 protsenti või 15 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

  (3) Oma- või kaasfinantseeringuna ei tohi kasutada teistest EASi või EASist RTKsse üleviidud meetmetest saadud toetust.

  (4) Programmist saadud toetust ei tohi kasutada teise projekti oma- või kaasfinantseeringuna.

  (5) Omafinantseeringuna ei arvestata Euroopa Liidu asutuselt või fondilt või muult abiskeemilt saadud tagastamatut abi.

§ 5.   Toetuse taotlejale, toetuse saajale, investeeringu objektile ja taotlusele esitatavad nõuded ning taotluste menetlemine

  Toetuse taotlejale, toetuse saajale, investeeringu objektile ja taotlusele ning taotluste menetlemisele kohaldatakse taotluse esitamise taotlusvooru tähtpäeval kehtinud Vabariigi Valitsuse määruse redaktsiooni.

3. peatükk Toetuse saaja õigused ja kohustused, toetuse kasutamine ja toetuse tagasinõudmine 

§ 6.   Toetusleping, toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse kasutamisel peab toetuse saaja lähtuma toetuslepingus sätestatud toetuse kasutamise tingimustest.

  (2) Toetuse saaja õigused ja kohustused on sätestatud taotluse esitamise taotlusvooru tähtpäeval kehtinud Vabariigi Valitsuse määruse redaktsioonis ning nimetatud toetuslepingus.

§ 7.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta toetuslepingus määratud tähtaegadeks vahe- ja lõpparuanded RTK elektroonilise taotluste ja dokumentide esitamise keskkonna (edaspidi e-keskkond) kaudu toetuse saaja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna.

  (2) Kui toetussumma ületab 40 000 eurot, võib toetuse saaja esitada vahearuandeid iga kolme kuu järel või harvem.

  (3) RTK kontrollib 20 tööpäeva jooksul aruande RTKle laekumise päevast alates toetuse ja oma- ja kaasfinantseeringu sihtotstarbelist ja toetuslepingu tingimustele vastavat kasutamist ja hangete läbiviimise õigsust ning informeerib vajaduse korral kontrolli tulemustest Rahandusministeeriumi.

  (4) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on RTKl õigus toetusleping üles öelda ja nõuda saadud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

  (5) RTKl on õigus vähendada toetust juhul, kui toetuse saaja oma- ja kaasfinantseering väheneb alla 25 protsendi või alla 15 protsendi projekti maksumusest, lähtudes taotluse esitamise taotlusvooru tähtpäeva ajal kehtinud Vabariigi Valitsuse määruse redaktsioonist.

  (6) Kui RTK tuvastab toetuse kasutamise kontrollimisel, et projekti elluviimisel on tehtud mitteabikõlblikke kulusid, on RTKl õigus lõikest 5 lähtudes need kulud projekti maksumusest maha arvestada ja kinnitada aruanne vähendatud maksumusega.

  (7) Kui RTK tuvastab toetuse kasutamise kontrollimisel, et projekt viidi ellu eelarves ettenähtust väiksemate kuludega ja projekti kogumaksumus on vähenenud, on RTKl õigus lõikest 5 lähtudes kinnitada aruanne vähenenud summas ja toetussummat vähendada.

  (8) Kui RTK tuvastab toetuse kasutamise kontrollimisel, et toetuse saaja ei ole projekti elluviimisel järginud riigihangete seadust, teavitab RTK sellest Rahandusministeeriumi.

§ 8.   Väljamakse tegemine

  (1) Toetus makstakse toetuse saajale välja taotluse esitamise taotlusvooru tähtpäeval kehtinud Vabariigi Valitsuse määruse redaktsiooni kohaselt. Toetuse summa kantakse toetuse saajale üle vastavalt toetuslepingu tingimustele.

  (2) Toetuse iga osa väljamaksmiseks tuleb toetuse saajal esitada RTKle e-keskkonna kaudu maksetaotlus.

§ 9.   Muudatused toetuse kasutamisel ja toetuslepingu muutmine

  (1) Toetuse saaja peab enne muudatuste tegemist teavitama RTKd kirjalikult kõikidest muudatustest esialgse taotlusega võrreldes.

  (2) Kui toetuse kasutamise ja projekti elluviimise käigus ilmneb, et projekti on vaja muuta, vormistab RTK toetuslepingu muudatuse.

  (3) Kui toetuse saaja soovib muuta projekti eesmärki, on vaja RTK kirjalikku nõusolekut. Kui projekti eesmärgi muutmine on põhjendatud, vormistab RTK kirjaliku nõusoleku projekti eesmärgi muutmise kohta ja saadab selle toetuse saajale.

  (4) Kui investeeringu objektile tehtavad kulud on suurenenud, katab taotleja need omafinantseeringu arvel. Kui investeeringu objektile tehtavad kulud on vähenenud, vähendatakse toetussummat ning oma- ja kaasfinantseeringut tingimusel, et oma- ja kaasfinantseeringu osatähtsus moodustab vastavalt taotluse esitamise taotlusvooru tähtpäeval kehtinud Vabariigi Valitsuse määruse redaktsioonile vähemalt 25 või 15 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

§ 10.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) RTKl on õigus nõuda toetus tagasi, lähtudes taotluse esitamise taotlusvooru tähtpäeval kehtinud Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud toetuse tagasinõudmise tingimustest.

  (2) Toetuse tagasimaksmise tähtaja määrab RTK. Põhjendatud juhtudel võib RTK toetuse saaja kirjalikult esitatud põhjendatud taotluse alusel toetuse tagasimaksmise tähtaega mõistliku aja võrra pikendada.

  (3) Kui toetuse saajalt ei ole võimalik toetust tagasi saada, otsustab edasise tegevuse RTK.

  (4) Kui toetuse saaja ei saavuta projekti eesmärke või saavutab projekti eesmärgid osaliselt, otsustab RTK toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise, kaaludes otsuse tegemisel tehtud tegevuste mõju eesmärgi saavutamisele. RTKl on kohustus valitud toetuse tagasimaksmise määra toetuse tagasinõudmise otsuses põhjendada.

  (5) Kui toetuse saaja ei võimalda RTKl teha kohapealset kontrolli, auditit või järelevalvet, ei anna nõutud tähtpäevaks kontrollija käsutusse kõiki soovitud andmeid või dokumente või takistab muul moel tahtlikult kontrollija tegevust, nõuab RTK toetuse saajalt tagasi 20–100 protsenti toetusest.

  (6) Kui ilmneb, et toetuse saaja on eiranud oma muid kohustusi või talle kehtestatud nõudeid, nõuab RTK toetuse saajalt tagasi 5–100 protsenti toetusest.

  (7) Kui ilmneb, et toetuse saaja on eiranud toetuslepingus nimetatud teavitamise juhendis sätestatud teavitamise nõudeid ja nõuete hilisem täitmine ei ole võimalik, teeb RTK otsuse nõuda toetuse saajalt tagasi viis protsenti projektile eraldatud toetusest, kuid kõige rohkem 1000 eurot.

  (8) Võttes arvesse avalike vahendite säästliku kasutamise vajadust ja tagasinõudemenetlusele kuluvat ressurssi, nõutakse toetus toetuse saajalt tagasi, kui toetuse saaja poolt tagasimakstav summa on üle 100 euro.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruse rakendussätted

  (1) EASist RTKsse üle viidud projektidele eraldatud toetuste kasutamisel kohaldatakse taotluse esitamise taotlusvooru tähtpäeval kehtinud Vabariigi Valitsuse määruse redaktsiooni käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

  (2) Vabariigi Valitsuse määruse alusel taotluste esitamise taotlusvoorude tähtpäevadel kehtinud redaktsioonides sätestatud ja EASi või programmi komisjoni lõpetamata menetlused, vaidlused, aruandlus, järelevalve ning muud õigused ja kohustused loetakse alates 2018. aasta 1. septembrist RTKle üle läinuks.

  (3) Käesolevat määrust rakendatakse alates 2018. aasta 1. septembrist.

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json