Teksti suurus:

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2022, 2

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 17.02.2020 nr 8
RT I, 21.02.2020, 3
jõustumine 01.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.2020RT I, 30.10.2020, 502.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020
23.11.2022RT I, 26.11.2022, 101.12.2022

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse staatus

  (1) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi keskus) on Siseministeeriumi (edaspidi ministeerium) hallatav riigiasutus.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

  (3) Keskuse nimetuse ametlik lühend on SMIT.

  (4) Keskus on ministeeriumi valitsemisala, välja arvatud Kaitsepolitseiameti, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) valdkonna riigihangete keskne hankija riigihangete seaduse § 42 lõike 5 tähenduses.
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

§ 2.   Keskuse eelarve

  (1) Keskusel on oma eelarve.

  (2) Keskuse kulud kaetakse riigieelarvest, rahvusvahelistes koostööprojektides osalemisest tulenevatest eraldistest, Euroopa Liidu toetustest ja keskuse tegevusvaldkonnaga seotud tasuliste teenuste osutamisest laekuva tulu arvelt.

  (3) Keskuse eelarve kinnitab, seda muudab ja selle täitmist kontrollib valdkonna eest vastutav minister (edaspidi minister).

§ 3.   Keskuse aruandekohustuslikkus

  (1) Keskus on aruandekohustuslik ministri ees, kes suunab keskuse tegevust ja teeb keskuse tegevuse üle järelevalvet õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Keskuse tegevust koordineerib ministeeriumi kantsler ja valdkonna eest vastutav asekantsler kantslerilt saadud volituste piires.

  (3) Keskust auditeerib ministeeriumi siseauditi osakond.

§ 4.   Keskuse sümbolid

  (1) Keskusel on oma nimetuse ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, mille kasutamine määratakse keskuse sisemist töökorraldust reguleerivas juhendis või korras.

  (2) Keskusel on üld- ja kirjaplank, mille kasutamine määratakse keskuse sisemist töökorraldust reguleerivas juhendis või korras.

  (3) Keskusel on oma logo. Logo näidise kehtestab peadirektor käskkirjaga.
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

  (4) Keskuse logo võib kasutada kujunduselemendina keskuse kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel.

§ 5.   Keskuse asukoht

  (1) Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn.

  (2) Keskuse mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress nimetatakse struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 6.   Keskuse ingliskeelne nimetus

  Keskuse ingliskeelne nimetus on IT and Development Centre. Vajaduse korral võib lisada Eesti riigi nime ja kirjutada IT and Development Centre of the Ministry of the Interior of Estonia.
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

2. peatükk Keskuse tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 7.   Keskuse tegevusvaldkond

  Keskuse tegevusvaldkond on ministeeriumi valitsemisala ülesannete täitmiseks vajalike IKT teenuste arendamine, haldamine ja hankimine, infoturbega seotud tegevuste korraldamine ja küberturvalisuse tagamine ning teistele riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning riigi sihtasutustele tasuliste IKT teenuste osutamine tingimusel, et see ei kahjusta keskuse põhiülesannete täitmist ministeeriumi valitsemisalas.

§ 8.   Keskuse ülesanded

  Keskuse ülesanded on:
  1) ministeeriumi valitsemisala IKT strateegia rakendamiseks vajalik tegevuste ja eelarve planeerimine ning organisatsiooni arendamine keskusele pandud eesmärkide täitmiseks;
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]
  2) IKT-lahenduste ja -süsteemide hankimine, arendamine ja haldamine ning nende tegevuse korraldamine;
  3) IKT-teenuste osutamine ja nende toimepidevuse tagamine, lähtudes kokkulepitud tingimustest;
  4) IKT-vara ja -teenuste kasutamise kontroll ulatuses, mis on vajalik keskuse ülesannete täitmiseks;
  5) operatiivraadioside teenuse osutamine nii tava- kui ka kriisiolukorras kehtestatud õigusaktide järgi;
  6) ministeeriumi valitsemisala, välja arvatud Kaitsepolitseiameti, IKT valdkonna riigihangete läbiviimine, kui ministeeriumi valitsemisala asutuse juht ei ole erandkorras ning kooskõlastatult keskusega otsustanud viia IKT valdkonna riigihanget läbi iseseisvalt või ühiselt koos teiste hankijatega;
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]
  7) ettepanekute tegemine ministeeriumi ja selle valitsemisala asutuste tööprotsesside tõhustamiseks infotehnoloogia vahendite kaudu;
  8) küberturvalisuse valdkonna alaste koolituste korraldamine, infotehnoloogiaalase väljaõppe korraldamine standard- ja spetsiaaltarkvara kasutamiseks, ettepanekute tegemine standard- ja spetsiaaltarkvara kasutamise koolituse organiseerimise ja sisu kohta;
  9) võrgu- ja infosüsteemide ning nendega seotud infovarade suhtes kohalduvate turvameetmete ja andmekaitse nõuetekohase rakendamise korraldamine, ministeeriumi valitsemisalas infoturbe standardite rakendamise koordineerimine ning standardite rakendamiseks infoturbe alaste juhiste välja töötamine, täitmise seire ja kontrolli teostamine;
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]
  10) keskuse hallatavates IKT-lahendustes tuvastatud või keskusele raporteeritud IKT-ga seotud turvaintsidentide käsitlemine, vajaduse korral piirangute seadmine, hoiatuste andmine turvaintsidentide ennetamiseks ning kasutajate IKT-alase turbeteadlikkuse suurendamine;
  11) keskuse arengudokumentide väljatöötamine;
  12) ettepanekute tegemine keskuse tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate ja arengudokumentide, tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide ja standardite väljatöötamiseks või muutmiseks, arvamuse andmine keskuse tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta ning osalemine nende väljatöötamisel;
  13) keskuse ülesannete täitmiseks vajaliku koostöö arendamine teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, vabaühenduste, avalikkuse ning välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  14) teistele riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning riigi sihtasutustele tasuliste IKT-teenuste osutamine tingimusel, et see ei kahjusta keskuse põhiülesannete täitmist ministeeriumi valitsemisalas;
  141) ministeeriumi valitsemisala infosüsteemide ja andmekogude arhitektuuri tervikliku planeerimise ja haldamise eest vastutamine kooskõlas riigi infosüsteemi üldpõhimõtetega;
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]
  142) andmemudelite ja andmehõivemudelite koostamise ja ajakohastamise eest vastutamine;
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]
  143) andmeladude loomine ja haldamine, mis võimaldavad täita õigusaktides volitatud töötlejale määratud ülesandeid;
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]
  15) muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate või keskuse eesmärkide saavutamiseks vajalike ülesannete täitmine.

3. peatükk Keskuse juhtimine 

§ 9.   Keskuse juhtimine

  (1) Keskust juhib peadirektor, kellega töölepingu sõlmib, seda muudab, selle lõpetab ja ütleb üles minister.
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

  (11) Peadirektorile alluvad vahetult peadirektori asetäitjad, strateegiajuht, õiguse ja hangete juht, finantsjuht, siseaudiitor ning juhtkonna assistent.
[RT I, 26.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (12) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja.
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

  (2) Peadirektori äraolek ja selleks ajaks talle asendaja määramine vormistatakse ministri käskkirjaga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhtudel.
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

  (3) Peadirektori välislähetusse saatmine ja talle puhkuse andmine ning välislähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks talle asendaja määramine vormistatakse ministeeriumi kantsleri käskkirja või korraldusega.
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

  (4) Peadirektori siselähetusse saatmise ja talle siselähetuse ajaks asendaja määramise otsustab peadirektor ning see vormistatakse keskuse lähetuste korralduse kohaselt.
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

§ 10.   Peadirektori ülesanded
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

  (1) Peadirektor:
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]
  1) juhib keskuse tööd;
  2) vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest;
  3) tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise keskuses;
  4) juhib talle vahetult alluvate töötajate ja struktuuriüksuste juhtide tööd;
  5) sõlmib lepinguid, esindab keskust ning annab volitusi lepingute sõlmimiseks ja keskuse esindamiseks;
  6) esitab ministrile ettepanekuid keskuse struktuuri ja töökohtade koosseisu arvu kohta;
  7) kinnitab keskuse töökohtade jaotuse, nimetused, töökoha tähtaegsuse ja koormuse ning vajaduse korral struktuuriüksuse koosseisus allstruktuuriüksuste moodustamise;
  8) sõlmib, lõpetab ja ütleb üles töölepinguid keskuse töötajatega;
  9) kinnitab keskuse struktuuriüksuse põhimääruse;
  10) kinnitab keskuse arengudokumendid ning sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad;
  11) esitab ministrile ettepanekuid keskuse tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  12) esitab ministrile ettepanekuid keskuse eelarve kohta ning valvab eelarve eesmärgipärase ja otstarbeka täitmise üle;
  13) otsustab keskuse valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseaduses või selle alusel kehtestatud korras;
  14) teeb teenistuslikku järelevalvet keskuse töötajate toimingute üle ning kohaldab ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
  15) korraldab keskuse arengukava, tegevuskava ja -aruannete koostamise ning ministeeriumile esitamise;
  16) täidab muid ülesandeid, mis tulenevad seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest.

  (2) Peadirektoril on õigus anda oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja nende täitmiseks käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

§ 11.   Peadirektori asetäitja põhiülesanded
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

  (1) Keskuse koosseisus on peadirektori asetäitja baasteenuste valdkonnas, peadirektori asetäitja inimeste ja kultuuri valdkonnas ning peadirektori asetäitja äriteenuste valdkonnas, kes juhivad oma pädevuse alusel vastavalt järgmiste valdkondade tööd:
  1) baasteenuste valdkond;
  2) inimeste ja kultuuri valdkond;
  3) äriteenuste valdkond.
[RT I, 26.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (2) Valdkonna põhiülesannete täitmiseks peadirektori asetäitja:
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]
  1) juhib valdkonda talle vahetult alluvate töötajate kaudu;
  2) vastutab valdkonna töö korraldamist ja tegevust reguleerivate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab peadirektorile aru oma valdkonna tegevusest;
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]
  3) tagab valdkonna põhiülesande täitmisega seotud lepingu kavandite ettevalmistamise ja kooskõlastamise ning sõlmitud lepingute täitmise kontrollimise;
  4) osaleb keskuse eelarveprotsessis oma valdkonna eelarvet planeerides, analüüsib valdkonna eesmärkide täitmisega seotud finantskulusid, taotleb valdkonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning vastutab oma valdkonna eelarveraha eesmärgipärase ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  5) teeb peadirektorile ettepanekuid oma valdkonna jätkusuutlikuks arendamiseks;
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]
  6) vastutab oma valdkonnas seatud eesmärkide täitmise eest;
  7) teeb ettepanekuid töötajate tööle võtmiseks, vabastamiseks, edutamiseks, töötasu ja toetuste määramiseks ning muude personalitoimingute tegemiseks;
  8) teeb koostööd teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, vabaühenduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja avalikkusega;
  9) esindab keskust peadirektorilt saadud volituste piires;
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]
  10) täidab muid peadirektori antud ülesandeid.
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

  (3) Peadirektori asetäitja täpsemad ülesanded, õigused ja vastutus määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses või peadirektori asetäitja töölepingus või mõlemas.
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

4. peatükk Keskuse struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded 

§ 12.   Keskuse struktuuriüksused

  (1) Keskuse struktuuriüksused on:
  1) baasteenuste valdkond;
  2) inimeste ja kultuuri valdkond;
  3) äriteenuste valdkond;
  4) strateegiaosakond;
  5) õiguse ja hangete osakond;
  6) finantsosakond.
[RT I, 26.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (2) Keskuse struktuuriüksuse koosseisu võivad kuuluda allstruktuuriüksused või eraldi töökohad, millel töötavate töötajate pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses.

  (3) Keskuse struktuuriüksuse põhiülesannete täitmisega kaasnevad ülesanded, juhi õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses või töölepingus või mõlemas.

  (4) Keskuse struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvate töötajate töökohad.

  (5) Väljaspool keskuse struktuuriüksusi asuvate töötajate tööülesanded, alluvus, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingus.

§ 13.   Struktuuriüksuste põhiülesanded

  (1) Baasteenuste valdkonna põhiülesanded on:
  1) keskuse põhiülesannete täitmiseks vajalike ruumide, transpordivahendite ja inventari tagamine ning nende haldamine;
  2) klienditoe teenuse ja infosüsteemide seire korraldamine;
  3) seadmeruumide käideldavuse, seadmete paigalduse ja käideldavuse ning remondi korraldamine;
  4) IT-taristu, platvormiteenuste, sideteenuste ja töökohateenuste töö tagamine;
  5) tehnoloogilise arengu planeerimine ja keskuse tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu korraldamine ning kasutusel olevate tehnoloogiliste lahenduste ajakohastena hoidmine ja nende koostoime tagamine;
  6) ministeeriumi valitsemisala asutuste, välja arvatud Kaitsepolitseiameti küberturvalisuse tagamine;
  7) ministeeriumi valitsemisala asutuste, välja arvatud Kaitsepolitseiameti infosüsteemide ja nende liidestamise riskihaldus ning keskuse riskihaldus;
  8) järelevalve keskuse üldjulgeoleku üle ja selle tagamine;
  9) keskuse riigisaladuse kaitse korraldamine ja seotud infosüsteemide küberkaitse tagamine.
[RT I, 26.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (2) Inimeste ja kultuuri valdkonna põhiülesanded on keskuse:
  1) töötajate juhtimise ja arendamise koordineerimine;
  2) töösuhete haldamine;
  3) töökeskkonna ja organisatsiooni kultuuri arendamine;
  4) asjaajamise korraldamine;
  5) dokumendi- ja teabehalduse toimimise tagamine;
  6) kommunikatsioonitegevuse eesmärgipärane korraldamine.
[RT I, 26.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (3) Äriteenuste valdkonna põhiülesanne on ministeeriumi valitsemisala ülesannete täitmiseks vajalike infosüsteemide arendamine ja haldamine, rahvastikuregistri klienditoe teenuse osutamine ning infosüsteemide arendamise ja haldamise planeerimine ja rakendamine.

  (4) Strateegiaosakonna põhiülesanne on keskuse tegevuse terviklik strateegiline planeerimine, selle rakendamise korraldamine ja teenuste portfelli keskne haldamine.
[RT I, 30.10.2020, 5 - jõust. 02.11.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.11.2020]

  (5) Õiguse ja hangete osakonna põhiülesanded on keskuse õigusteenindamine, riigihangete läbiviimine ning andmekaitsealane tegevus.
[RT I, 26.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

  (6) Finantsosakonna põhiülesanded on keskuse finantsjuhtimine, sealhulgas välisvahendite rakendamise haldamine, ning info- ja sidesüsteemide vara arvestus.
[RT I, 26.11.2022, 1 - jõust. 01.12.2022]

5. peatükk Rakendussäte 

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2020. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json