Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Albu valla jäätmehoolduseeskiri

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 117, 1663

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Albu valla jäätmehoolduseeskiri

Vastu võetud 24.07.2008 nr 14

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 71 lõike 1 ja pakendiseaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Albu valla jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib jäätmehoolduse korraldust Albu valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirjas ei sätestata korraldatud jäätmeveo nõuded, kuna Albu vallal ei ole korraldatud jäätmeveo korraldamise kohustust vastavalt jäätmeseaduse § 135 lõikele 2.

  (3) Jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamise nõuded koos tähtaegadega jäätmeliikide kaupa sätestatakse Albu valla jäätmekavas.

§ 2.   Jäätmemahutite tüübid, materjal, suurus

  Jäätmete esmakogumiseks võib jäätmemahutina kasutada:
  1) kuni 100-liitriseid niiskuskindlast paberist või plastikust valmistatud jäätmekotte;
  2) pakendite kogumiseks kuni 200-liitriseid plastikust valmistatud jäätmekotte;
  3) käsitsi teisaldatavaid 80-, 140-, 240-, 360-, 600-, 750- ja 840-liitriseid kaanega suletavaid plastikust või metallist spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud konteinereid, mida on võimalik käsitsi või tõstemehhanismiga tühjendada prügi kokkupressivasse veovahendisse;
  4) kaanega varustatud 600–4500-liitrise mahtuvusega metallist konteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada prügi kokkupressivasse veovahendisse või toimetada prügilasse;
  5) pinnasesse ehitatud ja kaanega suletavaid konteinereid, millesse pandud jäätmekotte saab tõsta veovahendisse;
  6) muid suletavaid mahuteid, mida lubab kasutada jäätmevedaja.

§ 3.   Jäätmemahutite alus ja paiknemine

  (1) Käsitsi teisaldatav jäätmemahuti tuleb paigutada kinnistu piiresse nii, et seda saaks takistamatult toimetada veovahendi juurde ning et see ei jääks kaugemale kui 10 meetrit veovahendi võimalikust peatumiskohast.

  (2) Konteiner, mida ei saa käsitsi teisaldada, tuleb paigutada võimaluse korral kinnistu piiresse nii, et selle tühjendamiseks oleks veovahendile tagatud takistamatu ligipääs.

  (3) Jäätmekott tuleb äravedamiseks paigutada korralikult suletuna kokkulepitud ajaks jäätmevedajale kättesaadavasse kohta.

  (4) Jäätmemahuti peab asetsema tasasel, horisontaalsel ning kulumiskindlal alusel.

  (5) Jätmemahuti valdaja peab hoolitsema selle eest, et jäätmemahuti oleks tihedalt suletud, veovahendi tõstemehhanismi jaoks vastupidav ning et selle kasutamine ei põhjustaks haisu, tolmu ja müra ning lindude, näriliste või putukate kogunemist.

§ 4.   Jäätmete paigutamine

  (1) Jäätmed tuleb koguda konteinerisse nii, et konteiner ei määrduks ega puruneks.

  (2) Suurjäätmed veetakse ära kokkuleppel vedajaga või antakse üle suurjäätmete kogumisringi käigus.

  (3) Juhul, kui vedaja leiab, et jäätmemahuti ei vasta eeskirjas sätestatud nõuetele või kui jäätmevaldaja ei ole täitnud mahuti hooldusnõudeid, peab vedaja sellest teavitama jäätmevaldajat. Kui esinevad muud olulised eeskirja nõuete rikkumised, peab vedaja sellest viivitamatult teavitama jäätmevaldajat ja järelevalve ametnikku.

  (4) Kui jäätmemahuti tühjendamine on takistatud, võib vedaja keelduda jäätmemahuti tühjendamisest. Keeldumise kohta tuleb jätta jäätmevaldajale teade, milles peavad olema ära toodud keeldumise põhjused ning ettepanekud, mida tuleks takistuste kõrvaldamiseks ette võtta.

  (5) Olmejäätmete mahutisse ei tohi paigutada:
  1) tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
  2) vedelaid jäätmeid;
  3) ohtlikke jäätmeid;
  4) toidujäätmeid;
  5) käimlajäätmeid;
  6) reoveesetteid;
  7) ehitus- ja lammutusprahti;
  8) erikäitlust vajavaid jäätmeid;
  9) jahutamata tuhka;
  10) taaskasutatavaid jäätmeid (sh pakendeid), mille kogumine on korraldatud;
  11) suurjäätmeid;
  12) jäätmeid, mis oma kaalu, koguse või kuju tõttu võivad kahjustada mahuteid, veovahendit või sellel töötavaid inimesi või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist.

  (6) Segaolmejäätmed ning muud kergestiriknevad ja haisevad jäätmed tuleb paigutada konteineritesse plastikkottidesse pakitult.

  (7) Jäätmete põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Küttekolletes võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit ja pappi.

§ 5.   Jäätmemahuti tühjendamine

  (1) Tiheasustatud aladel tuleb jäätmemahutit tühjendada kortermajade puhul vähemalt kaks korda kuus ja ühepereelamute puhul vähemalt kord kvartalis.

  (2) Hajaasustusega piirkondades tuleb jäätmemahutit tühjendada mitte harvemini kui kord kvartalis, kuid vähemalt sellise tihedusega, et jäätmete roiskumine ei rikuks jäätmemahutit ja roiskumisest tingitud keskkonnamõju ei ületaks kinnistu piire.

  (3) Jäätmemahutite tühjendamine peab toimuma päevasel ajal ajavahemikus kella 07.00-st kuni 23.00-ni.

§ 6.   Ohtlikud jäätmed ja probleemtoodete jäätmed

  (1) Ohtlikud ja probleemtoodete jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi.

  (2) Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ja probleemtoodete jäätmed tuleb viia Albu külas asuvasse ohtlike jäätmete kogumispunkti või anda üle vastavat jäätmeluba omavale ettevõtjale. Ohtlikke jäätmeid ja probleemtoodete jäätmeid võib üle anda ka üks kord aastas korraldatava ohtlike jäätmete kogumisringi käigus.

§ 7.   Papp, paber, pakendid ja pakendijäätmed

  (1) Papp, paber, pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja viia selleks ettenähtud kogumispunktidesse, mille asukohad tehakse teatavaks valla veebilehel ja valla infolehes.

  (2) Üleantavad pakendid ja pakendijäätmed peavad vastama taaskasutusorganisatsiooni kehtestatud nõuetele.

  (3) Vanapaber, mis sisaldab isikuandmeid, tuleb hoida kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas (lukustatud ruumis, kapis vm) ning purustada või saata lukustatud mahutis purustamiseks vastavasse jäätmekäitlusettevõttesse.

§ 8.   Ehitus- ja lammutusprahi käitlemine

  (1) Ehitus- ja lammutusprahi valdaja on kohustatud tekkekohal eraldi koguma järgmised jäätmed:
  1) ohtlikud jäätmed liikide kaupa;
  2) ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud jäätmed (asbesti sisaldavad materjalid, värvide, naftasaaduste jt ohtlike ainetega saastunud materjalid, puidukaitsevahenditega immutatud puitmaterjalid jms);
  3) puidujäätmed;
  4) vanapaber ja papp;
  5) metallijäätmed;
  6) mineraalsed jäätmed (kivid, krohv, betoon, kips, klaas jms);
  7) plastijäätmed (sh kile);
  8) muud sorditavad jäätmed.

  (2) Ehitus- ja lammutusprahi valdaja on kohustatud korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma need üle jäätmeluba omavale ettevõtjale. Ohtlikud jäätmed tuleb üle anda vastavat jäätmeluba omavale ettevõtjale.

§ 9.   Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemine

  Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivad jäätmed (bioloogilised jäätmed, teravad ja torkivad jäätmed, nakkusohtlikud jäätmed, ravimijäätmed, kemikaalid jms) tuleb sorteerida, pakendada, vajadusel märgistada ja säilitada muudest jäätmetest eraldi vastavates jäätmemahutites kuni üleandmiseni vastavat jäätmeluba omavale ettevõtjale.

§ 10.   Toidu-, aia- ja haljastusjäätmete käitlemine

  (1) Toidujäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning paigutada vastavatesse konteineritesse või kompostida.

  (2) Toidujäätmeid võib kompostida ainult selleks ettenähtud ja kahjurite eest kaitstud kompostimisnõudes.

  (3) Biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas, mis peab paiknema vähemalt 3 meetri kaugusel naaberkinnistust, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

§ 11.   Jäätmekäitluskohtade järelhoolduse nõuded

  Jäätmekäitluskoha sulgemisel peab jäätmekäitluskoha omanik viima oma kulul läbi keskkonnaseire ning seire tulemustele vastavalt kõrvaldatama kõik keskkonnahäiringut põhjustavad tegurid. Jäätmed tuleb anda üle vastavat jäätmeluba omavale ettevõtjale.

§ 12.   Järelevalve

  Järelevalve eeskirja nõuete täitmise üle toimub keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud korras ja järelevalvet keskkonnakaitseinspektorina teostab vallavalitsuse keskkonnaspetsialist.

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) Albu Vallavolikogu 18. veebruari 2000. a määrus nr 7 „Albu valla jäätmehoolduseeskirja kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2008. a.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json