Teksti suurus:

Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu
[RTL 2008, 64, 912 - jõust. 01.08.2008]

Vastu võetud 22.02.2005 nr 11
RTL 2005, 28, 387
jõustumine 13.03.2005

(õ) 21.06.2010 17:50

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

17.02.2006 nr 12 (RTL 2006, 19, 330) 26.02.2006

4.12.2006 nr 70 (RTL 2006, 87, 1598) 17.12.2006

10.07.2008 nr 31 (RTL 2008, 64, 912) 1.08.2008, 1.12.2008

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 12, 15 ja 16 ning "Keskkonnatasude seaduse" § 11 lõike 2 punkti 3 alusel.

[RTL 2006, 19, 330 – jõust. 26.02.2006]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kalastuskaardi vorm, kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord, vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ja mobiilimaksega harrastuspüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu.

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

§ 2. Kalastuskaart

Kalastuskaart annab «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigetes 11, 111 ja 112 sätestatud juhtudel õiguse harrastuslikuks kalapüügiks.

§ 3. [Kehtetu – RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

2. peatükk
KALASTUSKAARDI ANDMISE KORD JA KALASTUSKAARDI VORM

§ 4. Kalastuskaardi taotlemine ja taotlemisel esitatavad andmed

 

(1) Taotlus esitatakse elektrooniliselt, saadetakse posti teel kalastuskaardi andja aadressil või antakse kalastuskaardi andjale üle.

(2) Kalastuskaardi andjale taotluse üleandmisel registreerib kalastuskaardi andja taotluse üleandmise kuupäeva ja minuti täpsusega kellaaja.

(3) Posti teel esitatud taotluste puhul loetakse taotluse esitamise ajaks taotluse registreerimise kuupäev ja kellaaeg, mille on kalastuskaardi andja märkinud Keskkonnaministeeriumi dokumendihaldussüsteemis. Nõuetekohaselt esitatuks ei loeta neid posti teel esitatud taotlusi, mille postiteenuse osutajale üleandmist kinnitav kuupäev on varajasem „Kalapüügiseaduse” § 11 lõikes 13 kehtestatud tähtajast.

(4) Kalapüügiseaduse § 11 lõikes 13 kehtestatud tähtajast varem esitatud taotluse jätab kalastuskaardi andja läbi vaatamata.

(5) Kalastuskaardi taotlemisel, välja arvatud elektroonilisel taotlemisel, esitatakse kalastuskaardi andjale lisas 4 toodud vormikohane taotlus. Lisas 4 toodud taotluse vormile, mille väljastab kalastuskaardi andja, võib kalastuskaardi andja lisada taotleja teavitamiseks andmed vastava maakonna piiresse jäävate püügiruutude kohta, mis on näidatud Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» (RT I 2003, 34, 219; 2004, 29, 202) lisas 3 toodud kaardil. Kui püügivõimalus on piiratud isendite arvuga, tuleb taotluses märkida ka püüda soovitud isendite arv.

(6) Kui taotlus antakse kalastuskaardi andjale üle teise isiku eest, siis peab taotlusele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri, mis volitab teisel isikul taotleja nimel taotlust üle andma.  

(7) Taotleja kinnitab taotluse oma allkirjaga. Elektrooniliselt edastatud taotlusel1 peab olema "Digitaalallkirja seadusega" sätestatud nõuetele vastav digitaalallkiri.

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

§ 5. Kalastuskaardi andmine

(1) Kalastuskaardi andja registreerib saabunud taotluse kohe pärast selle kättesaamist. Kalastuskaardi andja otsustab kalastuskaardi andmise või andmisest keeldumise ning teavitab tehtud otsusest taotlejat hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest taotlusel näidatud viisil või posti teel, kui taotlusel ei ole märget otsuse kättesaamise viisi kohta tehtud. Kalastuskaardi andmisest keeldumise otsus vormistatakse kirjalikult.

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

(2) Kalastuskaardi andmisest keeldutakse, kui taotlust ei ole võimalik rahuldada püügivõimaluste puudumise tõttu, taotletud on rohkem kui «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 111 ja 112 alusel võimalik või esineb «Kalapüügiseaduse» § 11 lõikes 13 sätestatud alus kalastuskaardi andmisest keeldumiseks. Taotleja soovil vormistab loa andja kalastuskaardi andmisest keeldumise otsuse kirjalikult.

(3) Kalastuskaardi andja kontrollib harrastuspüügiõiguse tasu laekumist selleks otstarbeks määratud pangakontole või taotleja poolt esitatud maksekorralduse alusel. Panga nimi ning pangakonto number, kuhu harrastusliku kalapüügiõiguse tasu tuleb kanda, tehakse teatavaks §-s 11 sätestatud viisil.

(4) Kui taotlus vastab nõuetele, ei esine aluseid kalastuskaardi andmisest keeldumiseks ning harrastuspüügiõiguse tasu on makstud, koostab kalastuskaardi andja kalastuskaardi. Kalastuskaardi kättesaamisel tuleb esitada taotleja isikut tõendav dokument või selle koopia. Teise isiku eest kalastuskaardi kättesaamiseks tuleb kalastuskaardi andjale esitada ka kalastuskaardi taotleja allkirjastatud volikiri. Kalastuskaardi kättesaamist kinnitab kaardi saaja allkirjaga.

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

(5) Kalastuskaardi andja peab väljastatud kalastuskaartide üle arvestust internetipõhises andmebaasis. Andmebaasi kasutamiseks väljastab Keskkonnaministeerium kalastuskaardi andjale kasutajatunnuse ja parooli.

§ 6. Kalastuskaardi vorm

(1) Kalastuskaardi vorm on toodud käesoleva määruse lisas 1.

(2) Kalastuskaart trükitakse A5-formaadis blanketile, mis on varustatud turvamustriga ning nummerdatud.

§ 7. Kalastuskaardile kantavad andmed ja kalastuskaardi kinnitamine

(1) Kalastuskaardile kantakse järgmised andmed:
1) kalastuskaardi omaniku ees- ja perekonnanimi;
2) kalastuskaardi omaniku isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
3) sõltuvalt lubatud püügitingimustest kasutada lubatud püügivahendite arv või liik, vajadusel püüda lubatud kalaliik või isendite arv;
4) püügivahendi märgistus;
5) veekogu või veekogu osa, kus on lubatud püüda;
6) kalastuskaardi kehtivusaja algus ja lõpp;
7) viide «Kalapüügiseaduse» sättele, mis on püügi piiramise aluseks, ning keskkonnaministri määruse number ja kuupäev, millega püüki piiratakse;
8) kalastuskaardi andnud asutus ja struktuuriüksus;
9) kalastuskaardile alla kirjutanud isiku ees- ja perekonnanimi;
10) andmise kuupäev.

(2) Kalastuskaardi väljaandja annab kalastuskaardile numbri vastavalt kalastuskaartide andmise järjekorrale.

(3) Kalastuskaart kinnitatakse kalastuskaardi väljaandja allkirja ja asutuse või struktuuriüksuse pitseriga.

3. peatükk
HARRASTUSPÜÜGI ANDMETE ESITAMISE KORD, ANDMETE ESITAMISE TÄHTAEG JA VORM

§ 8. Harrastuspüügi andmete esitamise vorm ja tähtaeg

(1) Andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta siseveekogudel, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, esitatakse lisas 2 toodud vormi kohaselt.

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

(2) Andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta merel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel esitatakse lisas 3 toodud vormi kohaselt.

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

(3) Kalastuskaardi alusel toimunud harrastuspüügi andmed esitatakse:
1) siseveekogudel, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, lõhe- ja forellijõgedel ning harpuunpüssi ja harpuuniga püügil püütud kala kohta, aruandekuule järgneva kuu 5. päevaks;

2) merel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, lõhe- ja forellijõgedel ning harpuunpüssi ja harpuuniga püügil püütud kala kohta 5 päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.

[RTL 2006, 87, 1598 – jõust 17.12.2006]

§ 9. Harrastuspüügi andmete esitamise kord

(1) Kalastuskaardi omanik esitab andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta kalastuskaardi andjale.

(2) Käesoleva määruse § 8 lõikes 3 nimetatud andmed esitatakse kalastuskaardi andjale sõltumata sellest, kas püügil käidi või püügil käies saaki saadi. Kui püügil ei käidud, tehakse harrastuspüügi andmete esitamise vormile sellekohane märge. Kui püügil käies saaki ei saadud, märgitakse aruandelehele, et saaki ei saadud.

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

(3) Lisas 3 toodud vormi lahtrisse «püügipiirkond» märgitakse:
1) merel – Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» (RT I 2003, 34, 219; 2004, 29, 202) lisas 3 toodud kaardil näidatud suur püügiruut, kus püügiruudud number 28-2 ja 29-2 tähistavad vastavalt Saaremaa ja Hiiumaa läänerannikut, püügiruut number 28-5 tähistab Liivi lahte, püügiruut number 29-4 tähistab Väinamerd ning 32-1 ja 32-2 tähistavad Soome lahte;
2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel – järve nimi.

(4) Harrastuspüügi andmete esitamise vorm esitatakse elektrooniliselt, saadetakse tähtkirjaga või antakse kalastuskaardi andjale üle. Elektrooniliselt esitatud harrastuspüügi andmete esitamise vorm  peab olema kinnitatud "Digitaalallkirja seadusega" sätestatud nõuetele vastava digitaalallkirjaga.

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.12.2008]

(5) Kalastuskaardi andja sisestab talle eelmise kuu jooksul esitatud harrastuspüügi andmed kalastuskaardi alusel püütud kala kohta internetipõhisesse andmebaasi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel toimunud püügi kohta järgmise kuu 15. kuupäevaks ja teistel siseveekogudel ning merel toimunud püügi kohta järgmise kuu 20. kuupäevaks.

4. peatükk
HARRASTUSPÜÜGIÕIGUSE EEST TASUMIST TÕENDAVALE DOKUMENDILE KANTAVATELE ANDMETELE ESITATAVAD NÕUDED JA NÕUDED MOBIILTELEFONIGA HARRASTSUPÜÜGIÕIGUSE EEST TASUMISEL NING TASU MAKSMISE KONTROLLIMINE

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

§ 10. Harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavad andmed

(1) «Kalapüügiseaduse» § 11 lõike 5 punktis 1 nimetatud harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile tuleb kanda vähemalt järgmised andmed:
1) isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kelle eest harrastuspüügiõigus tasutakse;
2) märge, et tasutakse harrastusliku kalapüügiõiguse tasu;
3) harrastuspüügiõiguse kehtivuse alguse kuupäev, kui soovitakse harrastuspüügiõiguse tekkimist hilisemast kui harrastusliku kalapüügiõiguse tasu maksmise kuupäevast.

(2) Ühe dokumendiga saab tasuda harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ainult ühe isiku eest.

§ 101. Mobiiltelefoniga harrastuspüügiõiguse eest tasumine ning tasu maksmise kontrollimine

(1) Mobiilimakse puhul kontrollitakse harrastuspüügiõiguse tasu maksmist ja sellest tuleneva püügiõiguse olemasolu isikuttõendava dokumendi alusel isikoodi või selle puudumisel sünniaja järgi.

(2) Mobiilimaksega harrastuspüügiõiguse eest tasumisel tuleb helistades sisestada mobiiltelefonilt järgmised andmed:
1) lühinumber;
2) harrastuskalapüügi õiguse perioodi kestvust kinnitav kood;
3) selle isiku isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kes harrastuspüügiõiguse eest tasus või kui tasutakse teise isiku eest, selle isiku isikukood või sünniaeg, kelle eest harrastuspüügiõigus tasuti.

(3) Mobiiltelefoniga harrastuspüügiõiguse eest tasumisel saab isik kinnituse makse tasumise ja teavituse harrastuspüügiõiguse kehtivuse alguse ja lõppemise kohta lühisõnumitega. Harrastuspüügiõiguse tasu maksmisel mobiiltelefoniga ühe päeva pikkuse perioodi eest saab isik kinnituse makse tasumise ja harrastuspüügiõiguse kehtivuse alguse kohta ühe lühisõnumiga. Juhised mobiiltelefoniga harrastuspüügiõiguse eest tasumisel ja teate tasu maksmise ebaõnnestumise ning selle põhjuse kohta saab isik häälkäsklustega.

(4) Harrastuspüügiõiguse eest tasumiseks tehakse mobiilimakse lühinumber teatavaks väljaandes Ametlikud Teadaanded ning Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

§ 11. Makseandmete teatavakstegemine

Panga nimi ning pangakonto number, kuhu harrastusliku kalapüügiõiguse tasu tuleb kanda, tehakse teatavaks Keskkonnaministeeriumi veebilehel ning väljaandes Ametlikud Teadaanded.

5. peatükk
HARRASTUSLIKU KALAPÜÜGIÕIGUSE TASU

§ 12. [Kehtetu – RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

§ 121. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu

(1) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu suurus sõltub tasumist tõendavale dokumendile märgitud harrastuspüügiõiguse kehtivusajast.

(2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu, välja arvatud «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigetes 11, 111 ja 112 sätestatud juhtudel, on järgmine:
1) 1 päeva eest - 15 krooni;
2) nädala eest – 25 krooni;
3) 6 kuu eest – 120 krooni;
4) 12 kuu eest – 180 krooni.

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud püügiõiguse tasule lisandub teenustasu vastavalt panga hinnakirjale panga maksekorraldusega harrastuspüügiõiguse tasu ülekandmisel ja teenustasu vastavalt teenuse hinnakirjale harrastuspüügiõiguse eest tasumisel mobiilimaksega.

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

6. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 13. Määruse kehtetuks tunnistamine

Keskkonnaministri 9. jaanuari 2004. a määrus nr 1 «Kalastuskaardi vorm ja harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu» (RTL 2004, 7, 90; 158, 2372) tunnistatakse kehtetuks.

1 Lõikes 1 nimetatud taotluse võib esitada elektrooniliselt Keskkonnaministeeriumi veebilehel aadressil http://kala.envir.ee/?call=show_template&page=fishery_dicks.tpl&m_id=0.

[RTL 2006, 87, 1598 – jõust 17.12.2006]

 

 

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruse nr 11 «Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu»
lisa 1

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

KALASTUSKAART nr

Kalastuskaardi omanik:

Isikukood:

Kasutada lubatud püügivahend (liik ja arv):

Püügivahendi märgistus:

Kalastuskaardi kehtivusaeg:

Püügipiirkond:

 

Kalastuskaardi andmise alus:

 

 

 

Kalastuskaardi andja:

 

 

 

Välja andnud isiku ees- ja perekonnanimi:

 

 

 

Andmise kuupäev:

Allkiri:

 

 

 

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005 a määruse nr 11 “Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu”
lisa 2

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

 

                                                                

HARRASTUSPÜÜGI ANDMETE ESITAMISE VORM

siseveekogudel, välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

200.... aasta ............................... kuu

 

Kalastuskaardi omaniku nimi:      

Isikukood:                                 

Kalastuskaardi number:               

Kuupäev

Püügipiirkond

Püügivahend

Kalakogused liikide kaupa (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lõhe, meriforelli ja jõeforelli püügil märkida kalakogusele järgnevasse lahtrisse püütud isendite arv ning juhul kui kaladel on ära lõigatud rasvauim, märkida isendite lahtrist järgnevasse lahtrisse lõigatud rasvauimega kalade arv.

 

Jõevähi püügil näidata kalakoguste lahtris eraldi püütud mõõduliste ja vette tagasi lastud alamõõduliste vähkide arv

Kalastuskaardi omaniku allkiri:____________    Esitamise kuupäev______________

 

 

 

 

 

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005 a määruse nr 11  “Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu”
lisa 3

[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.08.2008]

 

 

HARRASTUSPÜÜGI ANDMETE ESITAMISE VORM

merel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

200.... aasta

 

Kalastuskaardi omaniku nimi:      

Isikukood:                                 

Kalastuskaardi number:               

Kuu

Püügikoht

Püügivahend

Kalakogused liikide kaupa (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lõhe, meriforelli ja jõeforelli püügil märkida kalakogusele järgnevasse lahtrisse püütud isendite arv ning juhul kui kaladel on ära lõigatud rasvauim, märkida isendite lahtrist järgnevasse lahtrisse lõigatud rasvauimega kalade arv.

 

Kalastuskaardi omaniku allkiri:_____________   Esitamise kuupäev______________

 

 

 

 

Keskkonnaministri 22. veebruari 2005 a määruse nr 11  “Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, kalastuskaardi vorm ning püügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, püügiandmete esitamise tähtaeg ning harrastuspüügiõiguse eest mobiilimaksega tasumise ning tasu maksmise kontrollimise nõuded ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu”
lisa 4
[RTL 2008, 64, 912 – jõust. 1.12.2008]

 

Kalastuskaardi taotluse vorm

 

Ees- ja perekonnanimi:_______________________________________________

Isikukood: _________________________________________________________

Postiaadress: _____________________________________Postiindeks:________

Telefon: _____________________ e-post:_______________________________

Taotletava püügipiirkonna asukoht (maakond): ____________________________

Taotletav püügivahend ja periood:


Vastust kalastuskaardi andmise/mitteandmise kohta soovin (märkida ristiga):

kirja teel            e- postiga             suuliselt  

 

Kinnitan oma allkirjaga, et ei ole esitanud taotluses valeandmeid ega oma karistust Kalapüügiseaduse § 11 lõike 14 punktis 2 nimetatud rikkumiste eest, millega seotud andmed on karistusregistrist kustutamata.

 

Taotleja allkiri:                                                             

 

 

Taotluse vastuvõtja allkiri:                                             Taotluse esitamise aeg:

 Õiend

Määruse pealkirjas parandatud kirjaviga sõnas "kantavatele".

/otsingu_soovitused.json