Teksti suurus:

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 67, 951

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 31.07.2008 nr 41

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 12 lõike 2, § 45 lõike 2 ja § 46 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruses nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» (RTL 2000, 136, 2156; 2006, 43, 776) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% või kellele on määratud puude raskusaste;»;

2) paragrahvi 2 lõikesse 1 lisatakse punkt 6 järgmises sõnastuses:

« 6) isikud, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist.»;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Isikliku abivahendi kaart väljastatakse isikutele, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ning heli ülekandesüsteemide ostmiseks.»;

4) lisa 1 «Lastele, puuetega inimestele ja vanuritele soodustingimustel eraldatavate tehniliste väikeabivahendite loetelu», lisa 2 «Lastele, puuetega inimestele ja vanuritele soodustingimustel eraldatavate keerulisemate tehniliste abivahendite loetelu» ja lisa 6 «Piirhinnad inkontinentsitoodetele» asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisadega 1, 2 ja 3.

Minister Maret MARIPUU

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 31.07.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-04938.

Lisa 13011397 Lisa 1

Lisa 13011398 Lisa 2

Lisa 13011399 Lisa 3

/otsingu_soovitused.json