Teksti suurus:

Registrite põhimäärusi käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.08.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 36, 219

Registrite põhimäärusi käsitlevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 31.07.2008 nr 122

Määrus kehtestatakse «Politseiseaduse» § 121 lõike 2, «Relvaseaduse» § 3 lõike 5, «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 77 lõike 2, «Välismaalaste seaduse» § 1026 lõike 2 ja § 19 ning «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 33 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1 ja «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõikega 2.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruses nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» (RT I 2000, 91, 594; 2006, 36, 274) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 19 alusel ja kooskõlas «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõikega 2 ning «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.»;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimega «Riiklik elamis- ja töölubade register» (edaspidi register).»;

3) paragrahvist 23 jäetakse välja sõnad ««Andmekogude seaduses»,»;

4) määrust täiendatakse §-ga 251 järgmises sõnastuses:

« § 251. Registri andmete turbeaste ja registri turvaklass

Registri andmete turbeaste on kõrge (H) ja registri turvaklass on K3T3S2.»;

5) paragrahvi 27 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.»;

6) paragrahvis 31 asendatakse sõna «registrisse» sõnaga «andmekogusse».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. a määruses nr 107 «Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 28, 171; 2007, 67, 415) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad ««Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1» sõnadega ««Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1»;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimega «Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklik register» (edaspidi register).»;

3) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Registri andmete turbeaste ja registri turvaklass

Registri andmete turbeaste on kõrge (H) ja registri turvaklass on K2T2S2.»;

4) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 punktis 3 asendatakse sõnad «riiklike registritega» sõnaga «andmekogudega»;

6) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «riiklikest registritest» sõnaga «andmekogudest»;

7) paragrahvi 16 lõikes 3 asendatakse sõnad ««Isikuandmete kaitse seaduse» § 22 lõikes 3» sõnadega ««Isikuandmete kaitse seaduses»»;

8) paragrahvi 18 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Isikuandmete töötlemise seaduslikkuse üle teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon ja registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.»;

9) paragrahvist 21 jäetakse välja sõnad «andmekogude seaduses sätestatud korras».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 3. augusti 2006. a määruses nr 180 «Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 37, 281) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad ««Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1 ja § 34 lõikega 2» sõnadega ««Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1»;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimega «Riiklik rahvusvahelise kaitse andmise register» (edaspidi register).»;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Registri andmete turbeaste on kõrge (H) ja registri turvaklass on K3T3S3.»;

4) paragrahvi 24 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.»;

5) paragrahvist 26 jäetakse välja sõnad «või riiklikku registrisse».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruses nr 192 «Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus» (RT I 2007, 47, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad ««Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1» sõnadega ««Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1»;

2) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Registri andmete turbeaste on kõrge (H) ja registri turvaklass on K3T3S2.»;

3) paragrahvi 24 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.»;

4) paragrahvist 26 jäetakse välja sõnad ««Andmekogude seaduse» ja».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruses nr 198 «Viisaregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2007, 49, 337; 59, 383) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulis asendatakse sõnad ««Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1 ja § 34 lõikega 2» sõnadega ««Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1»;

2) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Registri andmete turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on T2S2K2.»;

3) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.»;

4) paragrahvist 29 jäetakse välja sõnad ««Andmekogude seaduse» ja».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2007. a määruses nr 214 «Schengeni infosüsteemi riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2007, 52, 353) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimega «Schengeni infosüsteemi riiklik register» (edaspidi register).»;

2) paragrahvis 8 asendatakse tähe- ja numbrikombinatsioon «R3K3T3S2» tähe- ja numbrikombinatsiooniga «K3T2S3»;

3) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «Andmekaitse Inspektsioon» sõnadega «ja registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus»;

4) paragrahvist 27 jäetakse välja sõnad ««Andmekogude seaduse» ja».

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Jüri PIHL

Riigikantselei Riigi Teataja osakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Jüri HEINLA

/otsingu_soovitused.json