Teksti suurus:

Kauba eksportimisel Birmasse/Myanmari ekspordiloa andmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2008, 36, 220

Kauba eksportimisel Birmasse/Myanmari ekspordiloa andmise kord

Vastu võetud 31.07.2008 nr 123

Määrus kehtestatakse «Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 194/2008, millega uuendatakse piiravaid meetmeid Birma/Myanmari suhtes ja muudetakse need rangemaks ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 817/2006 (ELT L 66, 10.03.2008, lk 1–87), III lisas loetletud kaupade Birmasse/Myanmari (Myanmari Liit) eksportimiseks vajaliku artikli 5 lõikes 3 nimetatud loa (edaspidi ekspordiluba) andmise kord.

§ 2. Ekspordiloa andja

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 194/2008 III lisas loetletud ja strateegiliste kaupade nimekirja kantud kauba eksportimiseks Birmasse/Myanmari annab eriloa strateegilise kauba komisjon vastavalt «Strateegilise kauba seaduses» kehtestatule. Eriluba loetakse ekspordiloaks käesoleva määruse tähenduses.

(2) Lõikes 1 nimetamata juhul annab ekspordiloa Maksu- ja Tolliamet.

§ 3. Ekspordiloa taotlemine Maksu- ja Tolliametilt

(1) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud juhul esitab eksportija ekspordiloa saamiseks tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel Maksu- ja Tolliametile ekspordi tollideklaratsiooni.

(2) Ekspordi tollideklaratsiooni ja selle juurde kuuluvate lisadokumentidega tõendab eksportija, et eksporditavate kaupade saajaks ei ole nõukogu määruse (EÜ) nr 194/2008 artikli 5 lõikes 1 nimetatud tööstusharus tegutsev ettevõtja.

(3) Toll kontrollib aktsepteeritud ekspordi tollideklaratsiooni ja selle juurde kuuluvaid lisadokumente. Kui lõikes 2 nimetatud tõendamisnõue on täidetud, vabastab toll kauba, mis tähendab ekspordiloa andmist.

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister
välisministri ülesannetes Jaak AAVIKSOO

Riigikantselei Riigi Teataja osakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Jüri HEINLA

/otsingu_soovitused.json