Teksti suurus:

Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2010, 8

Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri

Vastu võetud 19.11.2010 nr 77

Määrus kehtestatakse „Rahvatervise seaduse” § 21 lõike 5 alusel.

1. peatükk Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord 

§ 1.  Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamine

  Terviseamet osutab käesoleva hinnakirja kohaselt tasulisi tervisekaitseteenuseid juriidilise või füüsilise isiku, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse (edaspidi tellija) taotluse alusel keemiliste, bioloogiliste ja füüsikaliste ohutegurite määramiseks ning riskihindamiseks.

§ 2.  Tervisekaitseteenuste eest tasumine

  (1) Tasulise tervisekaitseteenuse eest tasub selle tellija vastavalt hinnakirjas sätestatud hinnale Terviseameti poolt väljastatud arve alusel.

  (2) Terviseamet võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

  (3) Hinnakirjas nimetamata uuringu maksumus arvutatakse analoogilise uuringu hinna alusel.

2. peatükk Hinnakiri 

§ 3.  Vee sensoorne ning keemiline analüüs

  Vee sensoorsele ning keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

alumiinium

    7,99

  2)

ammoonium

    6,12

  3)

bikromaatne hapnikutarve

  18,64

  4)

biokeemiline hapnikutarve

  15,98

  5)

boor

  13,85

  6)

elektrijuhtivus

    2,66

  7)

fluoriid

    6,39

  8)

fosfaat, polüfosfaat

    6,92

  9)

hõljuvained

  10,12

10)

hägusus

    3,99

11)

isotsüanuraat

    5,33

12)

jääkkloor

    5,06

13)

kaalium

  13,31

14)

kaltsium

    4,26

15)

kloriid

    6,39

16)

kuivjääk

    5,86

17)

lahustunud hapnik

    5,33

18)

leelisus

    6,39

19)

lenduvad fenoolid

  12,25

20)

lõhn

    1,60

21)

läbipaistvus

    1,86

22)

magneesium

    4,26

23)

mangaan

  18,11

24)

maitse

    1,60

25)

naatrium

  13,31

26)

naftaproduktid

  14,91

27)

nitraat

    9,05

28)

nitrit

    5,86

29)

permanganaatne hapnikutarve

    5,86

30)

pestitsiidid gaasikromatograafiliselt multimeetodil

170,43

31)

pestitsiidid vedelikkromatografiliselt multimeetodil

170,43

32)

pH

    2,66

33)

pindaktiivsed ained

    7,99

34)

põletusjääk

  10,65

35)

rasv

  14,91

36)

raud, kahevalentne

  10,65

37)

ränioksiid

    9,59

38)

seotud kloor

    5,06

39)

sulfaat

    5,86

40)

tsüaniid

  14,91

41)

vaba kloor

    5,06

42)

värvus

    2,40

43)

väävelvesinik

    9,05

44)

üldfosfor

  14,38

45)

üldkaredus

    4,79

46)

üldlämmastik

  17,58

47)

üldraud (oksüdatsiooniaste kaks ja kolm)

    8,52

48)

polütsükliliste aromaatsete süsivesinike, sealhulgas benso(a)püreeni sisaldus

191,73

49)

benseen, 1,2-dikloroetaan, tri- ja tetrakloroeteen ning trihalometaanid gaasikromatograafiliselt

170,43

50)

katioonid (kaalium, naatrium, kaltsium, magneesium) ja anioonid (fluoriid, kloriid, nitraat, sulfaat) ioonkromatograafiliselt

 

1 ioon

  13,31

2 iooni

  17,04

3 iooni

  19,17

4 iooni

  21,30

§ 4.  Toidu koostise keemiline analüüs

  Toidu koostise keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

aminohapete (38 hapet) sisaldus toidu hüdrolüsaadis

170,43

  2)

erikaal (tihedus)

    4,79

  3)

fritüürrasva kvalitatiivne analüüs

    5,97

  4)

happesus

    5,86

  5)

kakaoubade happearv

  31,69

  6)

kakaoubade peroksiidarv

  33,02

  7)

keedusoolasisaldus

    7,19

  8)

keedusoolasisaldus juustus

  10,92

  9)

kofeiinisisaldus vedelikkromatograafiliselt

  74,56

10)

kohvi või tee ekstraktiivainete sisaldus

  10,23

11)

kuivaine või niiskusesisaldus gravimeetriliselt

    6,39

12)

kuivainesisaldus refraktomeetriliselt

    3,73

13)

kulinaartoodete termilise töötluse hindamine

    5,33

14)

kumariini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,52

15)

lenduvate lämmastikühendite sisaldus kalas

  20,77

16)

lenduvate rasvhapete sisaldus

  22,37

17)

liha keeduproov

    3,46

18)

lihatoote kollageenisisaldus

  21,84

19)

lihatoote tärklisesisaldus

  15,71

20)

mee diastaasarv

  11,40

21)

mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus spektrofotomeetriliselt

  15,98

22)

mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  50,60

23)

mee kvalitatiivne reaktsioon hüdroksümetüülfurfuraalile

    5,06

24)

mineraalained (tuhk)

    7,46

25)

muna merivaik-, piim- ja β-hüdroksüvõihappe sisaldus gaaskromatograafiliselt

  89,48

26)

murdumisnäitaja

    4,95

27)

orgaaniliste hapete sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  53,26

28)

organoleptilised omadused

    5,86

29)

pagaritoodete poorsus

    5,06

30)

pH

    4,42

31)

piimarasv Gerberi meetodil

  10,39

32)

rasvade ja õlide happearv

    6,66

33)

rasvade ja õlide joodiarv

  11,18

34)

rasvade kolesteroolisisaldus

117,17

35)

rasvade ja õlide mitteseebistuvad ühendid

  25,30

36)

rasvade ja õlide seebistusarv

  16,51

37)

rasvade ja õlide peroksiidarv

    8,79

38)

rasvade ja õlide rasvhappeline koostis

136,88

39)

rasvasisaldus Soxhlet’i meetodil

  18,75

40)

redutseerivate suhkrute sisaldus

  20,35

41)

roa kalorsuse teoreetiline arvutus

    4,31

42)

roa kalorsuse määramine (täispakett)

  64,18

43)

roa kalorsuse määramine (valgud-süsivesikud koos)

  29,45

44)

roa kalorsuse määramine (valgu- ja rasvavaba toote korral)

  10,71

45)

saastumine aidakahjuritega

    6,60

46)

saastumine metallilisanditega

    5,59

47)

sade (vees mittelahustuv)

    5,49

48)

sahharoosisisaldus

  20,50

49)

suhkrusisaldus

  15,18

50)

suhkrute sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  79,89

51)

sõelanalüüs

  15,71

52)

toote koostisosade suhte uuring

    3,73

53)

toote täidise osamassi mõõtmine

    3,73

54)

tooteühiku massi mõõtmine

    3,46

55)

tuhasisaldus (10%-lises HCl-s mittelahustuv tuhk)

  10,92

56)

tärklisesisaldus

  18,91

57)

valgusisaldus

  34,73

58)

üldfosfori sisaldus (P2O5-na)

  27,43

§ 5.  Lisaainete ja vitamiinide analüüs

  Lisaainete ja vitamiinide analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

antioksüdantide BHT, BHA, OG, DG ja PG sisaldus

  95,87

  2)

askorbiinhappe sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  45,27

  3)

A-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  74,56

  4)

provitamiin A sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  74,56

  5)

B-grupi vitamiinide ja foolhappe sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  90,54

  6)

D-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

135,81

  7)

E-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  85,22

  8)

K-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  74,56

  9)

glutamiinhappe sisaldus ensümaatilisel meetodil

  63,91

10)

karmiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

111,85

11)

nitriti- ja nitraadisisaldus loomsetes toiduainetes vedelikkromatograafiliselt

  74,56

12)

nitritisisaldus kolorimeetriliselt

  13,31

13)

propüleenglükooli või propioonhappe (propaanhappe) sisaldus gaasikromatograafiliselt

  63,91

14)

säilitusainete (sorbiinhappe ja bensoehappe) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  53,26

15)

sünteetiliste magusainete (atsesulfaam-K, sahhariin, aspartaam, diketopiperasiin) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  74,56

16)

sünteetiliste toiduvärvide identifitseerimine karamellkompvekkides ja jookides

  41,01

17)

sünteetiliste toiduvärvide identifitseerimine rasva ja proteiini sisaldavates ning vees mittelahustuvates proovides

  50,06

18)

sünteetiliste toiduvärvide sisaldus karamellkompvekkides ja jookides

111,85

19)

sünteetiliste toiduvärvide sisaldus rasva ja proteiini sisaldavates ning vees mittelahustuvates proovides

127,82

20)

tsüklamaadisisaldus vedelikkromatograafiliselt

  74,56

21)

keelatud värvainete sisaldus vedelikkromatograafiliselt

127,82

22)

vääveldioksiidi- ja sulfitisisaldus kapillaardestillatsioonmeetodil

  20,77

§ 6.  Saasteainete analüüs

  Saasteainete analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

3,4-benso(a)püreeni sisaldus

154,45

  2)

akrüülamiidi sisaldus

170,43

  3)

furaani sisaldus

170,43

  4)

glükoalkaloidide (solaniin, sakoniin) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

  79,89

  5)

histamiinisisaldus kalas

  34,62

  6)

histamiinisisaldus kalas vedelikkromatograafiliselt

  63,91

  7)

nitraadisisaldus taimsetes toodetes vedelikkromatograafiliselt

  47,93

  8)

nitraadisisaldus potentsiomeetriliselt

    6,39

  9)

nitraadi ja nitriti sisaldus potentsiomeetriliselt (arbitraažmeetod)

  51,13

10)

nitrosoamiinide sisaldus gaasikromatograafiliselt mass-selektiivse detektoriga

213,04

11)

pestitsiidijääkide sisaldus taimsetes proovides gaasikromatograafiliselt multimeetodil

266,30

12)

pestitsiidijääkide ja PCB-de sisaldus rasvastes proovides gaasikromatograafiliselt multimeetodil

266,30

13)

pestitsiidijääkide sisaldus vedelikkromatograafiliselt dioodmaatriks- või fluorestsentsdetektoriga

133,15

14)

pestitsiidijääkide määramine taimsetes proovides (GC ja LC multimeetod, ditiokarbamaadid)

426,08

15)

pestitsiidijääkide määramine LC/MS/MS meetodil

213,04

16)

2,4-D ja selle derivaatide sisaldus gaaskromatograafiliselt

159,78

17)

polübromeeritud bifenüülide määramine gaaskromatograafiliselt

266,30

18)

polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisaldus

229,02

19)

ditiokarbamaatide sisaldus spektrofotomeetriliselt

  43,14

20)

ditiokarbamaatide sisaldus gaaskromatograafiliselt

  79,89

21)

3-MCPD sisaldus gaasikromatograafiliselt

170,43

22)

aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt

117,17

23)

aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt kolonnijärgse derivatiseerimisega

191,73

24)

desoksünivalenooli (vomitoksiin, DON) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,52

25)

fumonisiinide sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,52

26)

mükotoksiinide M1 ja M2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,52

27)

ohratoksiin A sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,52

28)

patuliini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,52

29)

T-2 ja HT-2 toksiinide sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,52

30)

zearalenooni sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,52

§ 7.  Vee mikrobioloogiline, viroloogiline ning parasitoloogiline uurimine

  Vee mikrobioloogilisele, viroloogilisele ja parasitoloogilisele uurimisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

mikroobide arv 37 ºC

  4,79

  2)

mikroobide arv 22 ºC

  4,79

  3)

Coli-laadsed bakterid

  6,39

  4)

termotolerantsed Coli-laadsed bakterid

  6,39

  5)

Escherichia coli

  7,19

  6)

enterokokid

  5,86

  7)

Staphylococcus aureus

  7,99

  8)

Pseudomonas aeruginosa

  7,72

  9)

Salmonella spp.

10,65

10)

Shigella spp.

11,72

11)

Clostridium perfringens

10,12

12)

sulfitit redutseerivad klostriidid

  9,32

13)

Giardia lamblia (tsüstid)

26,10

14)

Legionella

64,98

15)

vee viroloogiline uuring

14,91

16)

Vibrio cholerae

23,43

§ 8.  Toidu mikrobioloogiline ning parasitoloogiline uurimine

  Toidu mikrobioloogilisele ja parasitoloogilisele uurimisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

hallitus- ja pärmseened

  7,72

  2)

mikroobide arv

  5,86

  3)

enterokokid

  7,99

  4)

Coli-laadsed bakterid

  9,05

  5)

termotolerantsed Coli-laadsed bakterid

  9,05

  6)

Escherichia coli

  9,59

  7)

Clostridium perfringens

13,85

  8)

sulfitit redutseerivad klostriidid

10,65

  9)

koagulaas-positiivsed stafülokokid (Staphylococcus aureus)

14,38

10)

Salmonella

12,52

11)

Escherichia coli O157

26,63

12)

Enterobacteriaceae

  9,32

13)

Bacillus cereus

11,72

14)

Yersinia enterocolitica

23,43

15)

Campylobacter jejuni/coli

22,37

16)

Listeria monocytogenes

18,11

17)

Pseudomonas aeruginosa

10,65

18)

Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholera

17,58

19)

Shigella spp.

15,98

20)

konservide steriilsus

  9,59

21)

kala parasitoloogiline uuring (1 kala)

  5,06

22)

pidurdusainete olemasolu toorpiimas (resasuriiniga)

  3,20

23)

somaatiliste rakkude arvu määramine piimas

  1,33

24)

Enterobacter sakazakii

11,45

25)

mesofiilsete ja termofiilsete Bacillus spp. spooride arvuline määramine

10,65

26)

proteolüütiliste bakterite arvuline määramine

  6,92

27)

psührotroofsete bakterite arvuline määramine

  6,12

§ 9.  Inimmaterjali mikrobioloogiline, viroloogiline ning parasitoloogiline uurimine

  Inimmaterjali mikrobioloogilisele, viroloogilisele ja parasitoloogilisele uurimisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

Salmonella spp.

21,57

  2)

Shigella spp.

21,57

  3)

Yersinia spp.

14,65

  4)

Campylobacter spp.

20,50

  5)

Escherichia coli O157

21,57

  6)

Vibrio cholerae

14,65

  7)

rotaviirus

12,78

  8)

adenoviirus

11,72

  9)

Legionella spp.

36,75

10)

Legionella pneumophila antigeeni määramine uriinis

17,84

11)

Bordetella pertussis

21,57

12)

Bordetella pertussis antikehad IgA, IgM, IgG, ELISA-uuring, 1 näitaja

  5,59

13)

Neisseria meningitidis

14,65

14)

Corynebacterium diphtheriae

14,65

15)

Toksiini määramine: Corynebacterium diphtheriae, Vibrio cholerae, Escherichia coli (enterotoksiin, verotoksiin), Clostridium difficile, Staphylococcus enterotoksiinid

17,84

16)

Clostridium botulinum toksiini määramine verest

55,92

17)

Corynebacterium diphtheriae (aglutinatsiooni reaktsioon)

  5,33

18)

Francisella tularensis antikehad (aglutinatsiooni reaktsioon)

  5,33

19)

Brucella antikehad (aglutinatsiooni reaktsioon)

  5,33

20)

Clostridium tetani antikehad (aglutinatsiooni reaktsioon)

  5,33

21)

Leptospiroosi antikehad (mikroaglutinatsiooni reaktsioon)

15,71

22)

ravimresistentsus

  9,59

23)

noroviirus

11,18

§ 10.  Muud mikrobioloogilised, viroloogilised ning parasitoloogilised uuringud

  Muudele mikrobioloogilistele, viroloogilistele ning parasitoloogilistele uuringutele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

mikroobide arv pinnaproovis, kindaproovis või õhus sedimentatsioonimeetodil

    2,66

  2)

õhu uuring sedimentatsioonmeetodil Staphylococcus aureus’ele

    3,73

  3)

hallitusseente hulk õhus sedimentatsioonimeetodil

    3,20

  4)

aeroobsete bakterite hulk õhus aspiratsiooniseadmega

    4,79

  5)

Staphylococcus aureus’e hulk õhus aspiratsiooniseadmega

    5,06

  6)

hallitusseente hulk õhus aspiratsiooniseadmega

    4,79

  7)

Coli-laadsete bakterite leidumine uhtmeproovis

    3,99

  8)

Coli-laadsete bakterite arvuline määramine uhtmeproovis

    7,19

  9)

Esherichia coli leidumine uhtmeproovis

    4,26

10)

Enterobacteriaceae arvuline määramine uhtmeproovis

    7,99

11)

Esherichia coli arvuline määramine uhtmeproovis

    8,52

12)

enterokokkide arvuline määramine uhtmeproovis

    9,59

13)

koagulaaspositiivse stafülokoki leidumine uhtmeproovis

    6,92

14)

Salmonella spp. leidumine uhtmeproovis

  10,65

15)

Shigella spp. leidumine uhtmeproovis

    9,59

16)

Listeria spp. / L. monocytogenes’e leidumine uhtmeproovis

  10,65

17)

pärm- ja hallitusseente leidumine uhtmeproovis

    3,73

18)

pärm- ja hallitusseente arvuline määramine uhtmeproovis

    6,66

19)

Candida albicans kosmeetikatootes

    9,05

20)

steriilsuse uuring (apteegid)

    8,52

21)

autoklaavi bioloogiline kontroll

  16,51

22)

aedvilja helmintoloogiline uuring

    4,79

23)

pinnaseproovi uurimine geohelmintide avastamiseks

    5,33

24)

Salmonella serotüpeerimine

  71,90

25)

Salmonella ravimresistentsuse määramine

 

disk-difusioonmeetodil (12 antibiootikumi)

  10,12

E-testiga (MIC määramine), 1 antibiootikum

    7,99

26)

botulotoksiini määramine bioprooviga

  58,59

27)

desinfitseerimisvahendite ja antiseptikumide bakteritsiidse mõju sõeluuring

  27,16

28)

desinfitseerimisvahendite ja antiseptikumide bakteritsiidse mõju hindamine (EN1276:1997)

348,85

29)

desinfitseerimisvahendite ja antiseptikumide bakteritsiidse mõju hindamine (prEN12791:2003 jt)

527,27

30)

kampülobakterite määramine uhtmeproovis

  13,85

31)

pinna puhtuseproov kontaktslaididega

    1,86

§ 11.  Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamine ning migreeruvate ainete või funktsionaalsete rühmade analüüs

  Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamisele ning migreeruvate ainete või funktsionaalsete rühmade analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

1)

mudellahuste sensoorne analüüs, toote kontroll

26,10

2)

üldmigratsioon (mudellahuseks isooktaan või etanooli vesilahus) ühes proovis

73,50

3)

üldmigratsioon (mudellahuseks vesi või äädikhappe vesilahus) ühes proovis

45,27

§ 12.  Ehitusmaterjalide, tarbekaupade ja kosmeetikatoodete uuringud

  Ehitusmaterjalide, tarbekaupade ja kosmeetikatoodete uuringutele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

ehitusmaterjali proovi ettevalmistus

    7,99

  2)

ehitusmaterjali proovi hoidmine katsekambris (1 tund)

    0,53

  3)

oblikhappe ja tema aluseliste soolade sisaldus lokivedelikes

  29,29

  4)

formaldehüüdi sisaldus kosmeetikatoodetes

  29,29

  5)

oksüdeerivate värvainete sisaldus kosmeetikatoodetes

  90,54

  6)

triklosaani sisaldus kosmeetikatoodetes

  79,89

  7)

üldfluori sisaldus suuõõne hügieenivahendites

  50,60

  8)

parabeenide sisaldus kosmeetikatoodetes

  79,89

  9)

hüdrokinooni sisaldus kosmeetikatoodetes

  79,89

10)

UV-filtrite sisaldus kosmeetikatoodetes

213,04

11)

ftalaatide sisaldus tarbekaupades

138,48

12)

aromaatsete amiinide sisaldus tarbekaupades

159,78

13)

mänguasja proovi ettevalmistus toksiliste elementide uuringuks

  19,97

14)

mänguasja väändekatse

  15,45

15)

mänguasja tõmbekatse

  15,71

16)

mänguasja õmbluste tugevus

  16,78

17)

mänguasja kukkumiskatse

    9,05

18)

mänguasja ümberlükkamiskatse

    9,05

19)

mänguasja löögikatse

  10,12

20)

mänguasja survekatse

  11,72

21)

mänguasja leotamiskatse

  18,11

22)

mänguasja osade kättesaadavuse katse

  12,25

23)

mänguasja servade teravuse kontroll

  21,57

24)

mänguasja otste teravuse kontroll

  20,77

25)

mänguasja traatide painduvuse katse

  17,04

26)

mänguasja paisuvate materjalide kontroll

  13,85

27)

vedelikuga täidetud mänguasjade lekke kontroll

  16,40

28)

mänguasja geomeetrilise kuju kontroll

  11,72

29)

suuga käitatavate mänguasjade vastupidavuse kontroll

  32,22

30)

mänguvankrite vastupidavuse kontroll

  22,37

31)

mänguasja nööride jämeduse mõõtmine

    9,05

32)

mänguasja staatilise tugevuse katse

  15,98

33)

mänguasja dünaamilise tugevuse katse

  19,44

34)

mänguasja püsikindluse kontroll

  22,64

35)

kiige tugevuse kontroll

  10,65

36)

mängu viskekehade kineetilise energia mõõtmine

  35,68

37)

mänguasja kile paksuse mõõtmine

  22,37

38)

mänguasja materjalide adhesiooni määramise katse

  16,24

39)

ronimisraamide avade mõõtmete kontroll

  12,25

40)

mänguasja pidurite jõudluse kontroll

  12,52

41)

elektriajamiga mänguasja kiiruse mõõtmine

  11,98

42)

mänguasja temperatuuri tõusu mõõtmine

  10,39

43)

metanooli sisaldus kosmeetikatoodetes

  20,50

§ 13.  Õhu keemiline analüüs

  Õhu keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

aine analüüs indikaatortoruga

  18,64

  2)

ammoniaagi analüüs potentsiomeetriliselt

  23,97

  3)

aine analüüs gaasikromatograafiliselt

 

iga komponent esimeses proovis

  31,96

iga komponent järgmistes proovides

  15,98

  4)

aine analüüs ioonkromatograafiliselt

  31,96

  5)

aine analüüs spektrofotomeetriliselt

  23,97

  6)

elavhõbe ekspressmeetodil

  13,31

  7)

keevitusaerosoolid

  23,97

  8)

lahustiaurude gaasikromatograafiline analüüs passiivselt difusioonkogujalt

  95,87

  9)

lahustiaurude gaasikromatograafiline analüüs aktiivsöetorult

  85,22

10)

lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne sisaldus siseruumide õhus gaasikromatograafiliselt adsorptsioontorult MS detektoriga

186,41

11)

mineraalõlide aerosoolid

  23,97

12)

orgaanilise ühendi analüüs vedelikkromatograafiliselt

  95,87

13)

orgaanilise ühendi identifitseerimine MS-detektoriga

133,15

14)

ränidioksiid

  36,75

15)

tahm

  18,64

16)

tolm kaalumeetodil

  18,64

17)

veesisalduse määramine gaasis kastepunkti järgi

    6,92

§ 14.  Toksiliste elementide analüüs

  Toksiliste elementide analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

AAS meetodil leegis atomiseerimisega

  17,04

  2)

AAS meetodil grafiitküvetis atomiseerimisega

  24,50

  3)

AAS külmaurumeetodil

  24,50

  4)

hüdriidmeetodil

  24,50

  5)

elementide määramine ICP-MS-ga

 

1. element 1. proovis

  26,10

iga järgnev element 1. proovis

    5,86

iga element järgnevates proovides

    5,33

  6)

toiduproovi ettevalmistus

  23,97

  7)

õhuproovi ettevalmistus

  15,45

  8)

tarbekaubaproovi ettevalmistus

  27,16

  9)

proovi ettevalmistus arseeni analüüsiks

  28,76

10)

proovi ettevalmistus nikli määramiseks nahaga kokkupuutuvatest esemetest

  16,51

11)

joogiveemäärusega määratud elementide (12 elementi) määramine joogivees

202,39

12)

HELCOM-i elementide (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn) määramine heitvees

101,19

§ 15.  Füüsikaliste tegurite mõõtmine

  Füüsikaliste tegurite mõõtmisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

müratase (filtrid A, Lin või C), 1 mõõtepunkt

  18,64

  2)

müratase ja helirõhutase oktaavribades (31,5–8000 Hz),1 mõõtepunkt

  26,63

  3)

müratase ja helirõhutase 1/3 oktaavribades (25–10 000 Hz), 1 mõõtepunkt

  31,96

  4)

ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt

  26,63

  5)

liiklusest põhjustatud ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt

  34,62

  6)

tarindi heliisolatsiooni mõõtmine õhumüra suhtes in situ (1 sein või vahelagi)

212,77

  7)

tarindi heliisolatsiooni mõõtmine löögimüra suhtes in situ (1 sein või vahelagi)

167,77

  8)

müraallika helivõimsus ligikaudse meetodiga

  93,20

  9)

müraallika helivõimsus täpse või tehnilise meetodiga

138,48

10)

infraheli mõõtmine, 1 mõõtepunkt

  47,40

11)

ultraheli mõõtmine, 1 mõõtepunkt

  45,27

12)

korrigeeritud vibratsioonitase, vibratsiooni ekvivalentne korrigeeritud tase või vibratsioonidoos, 1 mõõtepunkt

  42,61

13)

üldvibratsioon oktaavribades (0,8–80 Hz), 1 mõõtepunkt

  34,62

14)

kohtvibratsioon oktaavribades (6,3–1250 Hz), 1 mõõtepunkt

  37,02

15)

üldine või kohtvibratsioon 1/3 oktaavribades (kas 0,8–80 Hz või 6,3–1250 Hz)

  49,53

16)

valgustustihedus, 1 mõõtepunkt

    5,86

17)

ultraviolettkiirgus UVA,UVB,UVC alas, 1 mõõtepunkt, ühes alas

  13,31

18)

infrapunakiirgus, 1 mõõtepunkt

  10,12

19)

laserkiirgus, 1 mõõtepunkt

  35,15

20)

elektrostaatiline väli, 1 mõõtepunkt

  12,25

21)

alalismagnetväli, 1 mõõtepunkt

  10,12

22)

elektromagnetväli sagedusega 3–100 kHz, 1 mõõtepunkt

  26,36

23)

elektromagnetväli sagedusega 100 kHz–2,5 GHz, 1 mõõtepunkt

  26,36

24)

elektromagnetväli sagedusega 2,5–60 GHz, 1 mõõtepunkt

  44,21

25)

elektri- või magnetväli sagedusega 50 Hz, 1 mõõtepunkt

  15,45

26)

mikrokliima (niiskus, temperatuur, õhu liikumise kiirus) mõõtmine ühes punktis

    5,59

27)

õhu liikumise kiiruse mõõtmine ühes punktis

    3,99

28)

õhu temperatuuri ja niiskuse mõõtmine ühes punktis

    3,99

29)

ventilatsiooni parameetrite mõõtmine ühes punktis

 

1–5 punkti korral

    7,99

üle 5 punkti

    6,92

30)

raadioseadmete paigaldamise taotluse loa kooskõlastamisega seotud tervisekaitselised uuringud (tunnihind)

 

3–300 kHz

  13,31

300 kHz kuni 3 GHz

  15,71

3 GHz kuni 300 GHz

  28,23

31)

müra kaardistamine (tunnihind)

  29,29

32)

müra tonaalsuse hindamine (FFT-analüüs), 1 mõõtepunkt

  61,25

33)

ekspertiiside või ekspertarvamuse koostamine (tunnihind)

  25,56

§ 16.  Muud tervisekaitsetoimingud

  Muudele tervisekaitsetoimingutele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk
nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes
käibemaksuta

  1)

ettevõtte (asutuse) terviseohutuse olukorra ja/või nakkuse riski hindamiseks objekti ülevaatamine koos vajalike uuringute ja mõõtmiste teostamisega ning kirjaliku arvamuse vormistamine (tunnihind)

27,32

  2)

ettevõtte (asutuse) terviseohutuse olukorra ja/või nakkuse riski hindamine koos arvamuse vormistamisega (tunnihind)

14,38

  3)

ettevõtte (asutuse) terviseohutuse olukorra dokumentide põhjal (tunnihind)

14,38

  4)

ettevõttes (asutuses) vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine koos tulemuste vormistamisega (tunnihind)

17,31

  5)

laboriuuringute ja mõõtmistulemuste protokollide hindamine ning kirjaliku arvamuse vormistamine

14,38

  6)

ehitus-, rekonstrueerimisprojekti või detailplaneeringu terviseohutuse hindamine ja kirjaliku arvamuse vormistamine (tunnihind)

14,38

  7)

suulised ja kirjalikud konsultatsioonid (tunnihind)

14,38

  8)

teenuste ja tarbekaupade ning inimestega vahetult kokkupuutuvate materjalide terviseohutuse määramise kavandamine ja uurimistulemuste hindamine koos arvamuse vormistamisega (tunnihind)

14,38

  9)

sõidukulu (1 km)

  0,37

10)

asutuse auto kasutamine, tunnihind

  4,95

11)

katseprotokolli või ekspertotsuse tõlkimine, 1 lk

  9,43

12)

katseprotokolli dublikaadi vormistamine, 1 lk

  2,66

13)

dokumendist valguskoopia tegemine, 1 lk (ühepoolne)

  0,06

14)

dokumendist valguskoopia tegemine, 1 lk (kahepoolne)

  0,10

15)

otsuste, katseprotokollide jm dokumentide saatmine posti teel

  0,64

§ 17.  Teenuste osutamine õhtusel või öisel ajal, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel

  Teenuste osutamisel õhtusel või öisel ajal, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel lisandub kõikide teenuste hinnale 50%. Õhtune aeg on ajavahemik kella 18.00-st – 22.00-ni, ööaeg on ajavahemik kella 22.00-st – 6.00-ni.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 18.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 2. aprilli 2009. a määrus nr 28 „Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri” (RTL 2009, 34,443; 96, 1437) tunnistatakse kehtetuks.

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json