Teksti suurus:

Vanglaametniku teenistuskäigu määrus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2011, 8

Vanglaametniku teenistuskäigu määrus

Vastu võetud 21.11.2000 nr 374
RT I 2000, 87, 568
jõustumine 01.12.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2003RT I 2003, 30, 18601.04.2003
24.11.2011RT I, 30.11.2011, 403.12.2011

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 131 ja § 168 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTE  

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega nähakse ette vanglaametniku ametisse nimetamise ja edutamise tingimused ning kord.

  (2) Määrus ei reguleeri vanglas töötamist ettevalmistusteenistuse praktilise väljaõppe ajal.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

2. peatükk AMETISSE NIMETAMINE  

1. jagu Üldsätted  

§ 2.  Ametisse nimetamise tingimused

  Vanglateenistusse kuuluvale vabale ametikohale võib nimetada:
  1) vanglaametniku ettevalmistusteenistuse läbinud isiku;
  2) «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud isiku;
[RT I, 30.11.2011, 4 - jõust. 03.12.2011]
  3) vanglaametniku edutamise korras;
  4) vanglaametniku «Vangistusseaduse» §-s 128 sätestatud korras;
  5) reservis oleva vanglaametniku;
  6) riigiteenistuse muule ametikohale üleviidud vanglaametniku, kui üleviimistähtaeg on lõppenud.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 3.  Konkursi korraldamine

  Konkurss korraldatakse, kui:
  1) nimetatakse ametisse «Avaliku teenistuse seaduse» § 29 lõikes 1 märgitud ametnikud;
  2) ametisse nimetamise õigust omav isik on otsustanud täita «Vangistusseaduse» § 112 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud vaba ametikoha edutamise teel;
  3) vangla või õppeasutuse juht on otsustanud korraldada konkursi vaba ametikoha täitmiseks muul põhjusel.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 4.  [Kehtetu - RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 5.  Vanglaametnikukandidaatide teavitamine vabadest ametikohtadest
[Kehtetu - RT I, 30.11.2011, 4 - jõust. 03.12.2011]

2. jagu Ametisse nimetamine ilma konkurssi korraldamata  

§ 6.  Ametisse nimetamise eelistused

  Kui vaba ametikoht täidetakse konkurssi korraldamata, eelistatakse ametisse nimetamisel:
  1) paragrahvi 2 punktis 6 nimetatud vanglaametnikku – esmajärjekorras;
  2) paragrahvi 2 punktis 4 nimetatud vanglaametnikku – teises järjekorras;
  3) paragrahvi 2 punktis 5 nimetatud vanglaametnikku – ühe kolmandiku vanglas täidetavate vabade ametikohtade suhtes kolmandas järjekorras;
  4) paragrahvi 2 punktides 1–2 nimetatud isikut – neljandas järjekorras.

§ 7.  Ametisse nimetamine pärast üleviimistähtaja lõppemist

  (1) Kui riigiteenistuse muule ametikohale nimetatud vanglaametnikku ei viida pärast üleviimistähtaja lõppemist tagasi samale ametikohale, kus ta enne üleviimist teenis, teeb ametisse nimetamise õigust omav isik talle uue ametikoha teatavaks vähemalt kaks kuud enne üleviimistähtaja lõppemist. Ametikoht peab olema samal ametiastmel ja ametikohal töötamine ei tohi kaasa tuua ametniku elukoha vahetust ega tööle jõudmise aja olulist suurenemist.

  (2) Kui lõike 1 nõuete kohane ametikoht puudub, teeb ametisse nimetamise õigust omav isik vanglaametnikule lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul ettepaneku asuda madalamal ametiastmel asuvale ametikohale või teises vallas või linnas samal ametiastmel asuvale ametikohale.

  (21) Kui puudub ka lõikes 2 nimetatud ametikoht, teeb ametisse nimetamise õigust omav isik vanglaametnikule lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul ettepaneku asuda teises vallas või linnas madalamal ametiastmel asuvale ametikohale.

  (3) Kui pakutav ametikoht on teise asutuse koosseisus, siis tuleb koha täitmiseks sõlmida kirjalik kokkulepe isikuga, kellel on sellele ametikohale ametisse nimetamise õigus.

  (4) Vanglaametniku keeldumise korral arvatakse ta tema nõusolekul reservi, kui üleviimistähtaeg on lõppenud.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

3. jagu Konkurss vaba ametikoha täitmiseks  

§ 8.  Konkursil osalemise eeldus

  Paragrahvi 3 punktides 1 ja 3 nimetatud konkursil võib kandideerida isik, kes vastab sellele ametiastmele esitatavatele nõuetele, millel konkursi korras täidetav ametikoht asub.

§ 9.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Ametisse nimetamise õigust omav isik kooskõlastab konkursi korraldava koosoleku aja ja koha vanglaametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni (edaspidi komisjon) esimehega ning teeb riigisekretärile kirjaliku ettepaneku välja kuulutada konkurss.

  (2) Ettepanek saadetakse riigisekretärile vähemalt viis nädalat enne korraldavat koosolekut. Ettepanek peab sisaldama vähemalt «Avaliku teenistuse seaduse» § 31 lõikes 2 nimetatud andmeid.

  (3) Ametisse nimetamise õigust omav isik saadab hiljemalt konkursiteadaande avalikustamise päevaks komisjoni esimehele ettepaneku koopia ja konkursi korras täidetava ametikoha ametijuhendi.

  (4) Konkursi toimumise teate saadab ametisse nimetamise õigust omav isik kõigisse asutustesse, mille koosseisus on vanglateenistuse ametikohad ning vähemalt vangla peainspektori ja I klassi vanglainspektori ametiastmele kuuluva ametikoha täitmisel avaldab teate ka massiteabevahendites.
[RT I, 30.11.2011, 4 - jõust. 03.12.2011]

  (5) Korraldava koosoleku aja teeb komisjoni sekretär komisjoni liikmetele viivitamata teatavaks pärast konkursiteadaande avaldamist.

  (6) Enne konkursiteadaandes väljakuulutatud koosolekut on kandidaadil õigus komisjoni juures tutvuda ametijuhendi ja atesteerimisnõuetega.

§ 10.  Konkursist osavõtu tingimused

  (1) Konkursist lubatakse osa võtma kõik ametiastmel esitatavatele nõuetele vastavad isikud, kes on komisjonile esitanud konkursiteadaandes märgitud tähtpäevaks järgmised dokumendid:
  1) avaldus konkursil osalemiseks;
  2) elulookirjeldus;
  3) omakäeline kinnitus selle kohta, et isik vastab ametiastmel esitatavatele nõuetele;
  4) tunnistus ametikohal nõutava hariduse kohta, kui tunnistus on olemas;
  5) vahetu ülemuse koostatud iseloomustus, kui see on olemas;
  6) muud konkursiteadaandes või õigusaktides nõutud dokumendid ning dokumendid, mille esitamist isik ise vajalikuks peab.

  (2) [kehtetu - RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 11.  Dokumentide menetlemine

  (1) Kõik saabunud avaldused ja muud dokumendid registreeritakse komisjoni esimehe määratud korras kooskõlas asutuse asjaajamiskorraga. Registreerida tuleb vähemalt järgmised andmed:
  1) avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi;
  2) avalduse saabumise kuupäev (pärast konkursiteadaandes märgitud tähtpäeva saabunud avalduse puhul ka postitempli kuupäev);
  3) avaldusele lisatud dokumendid.

  (2) Registreerimise käigus kontrollib komisjoni sekretär, kas on täidetud § 10 lõikes 1 sätestatud tingimused. Kui avalduse esitaja ei ole tingimusi täitnud, teatab komisjoni sekretär talle sellest ning selgitab tingimuste täitmise võimalusi ja tingimuste täitmata jätmise tagajärgi.

§ 12.  Korraldav koosolek

  (1) Komisjoni korraldaval koosolekul:
  1) otsustatakse § 10 lõikes 1 sätestatud tingimusi eiranud isiku konkursile lubamine;
  2) tutvutakse ametijuhendiga;
  3) otsustatakse atesteerimise viis ja hindamisvoorude arv;
  4) otsustatakse atesteerimise koht ja ajakava ning atesteeritavate järjekord;
  5) otsustatakse muid küsimusi.

  (2) Vangla peainspektori ning I ja II klassi vanglainspektori ametiastmele vastava ametikoha täitmiseks korraldatakse vähemalt kaks hindamisvooru.

§ 13.  Komisjoni koosolekul osalevad isikud

  (1) Komisjoni koosolekul osalevad komisjoni liikmed.

  (2) Ametisse nimetamise õigust omaval isikul on õigus osaleda komisjoni koosolekul vestlusvooru ajal.

  (3) Muud isikud osalevad komisjoni koosolekul komisjoni otsusega antud loal.

§ 14.  Konkursil osaleva isiku õigused

  Konkursil osaleval isikul on õigus:
  1) anda vestluse käigus täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet;
  2) konkursi igas staadiumis loobuda kandideerimisest;
  3) saada teada atesteerimistulemus ning tutvuda konkursi käigus tema poolt tehtud testide tulemustega.

§ 15.  Hindamisvooru mitteilmumine

  (1) Kui konkursil osalev isik puudub talle teatatud ajal komisjoni koosolekult, tunnistatakse ta mitteilmunuks, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul.

  (2) Mitteilmunuks tunnistatud isik loetakse konkursist väljalangenuks.

  (3) Isikule, kes on teatanud oma mõjuval põhjusel mitteilmumisest hiljemalt komisjoni koosoleku toimumise ajaks, võib komisjoni otsusel määrata uue hindamise aja.

§ 16.  Komisjoni otsus

  (1) Hindamisvooru lõpus võtab komisjon vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) lubada isik järgmisse hindamisvooru;
  2) mitte lubada isikut järgmisse hindamisvooru;
  3) tunnistada isik mitteilmunuks.

  (2) Viimase hindamisvooru lõpus võtab komisjon vastu otsuse:
  1) esitada isik ametikohale nimetamiseks;
  2) jätta isik ametikohale nimetamiseks esitamata;
  3) tunnistada isik mitteilmunuks.

  (3) Komisjoni otsus peab vastama «Haldusmenetluse seaduse» 2. osa 4. peatüki 2. jao nõuetele.

  (4) Kui konkursil osalemiseks ei ole esitatud ühtegi avaldust või kui komisjon loobub konkursil osalenud isiku esitamisest vabale ametikohale, loetakse konkurss luhtunuks.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 17.  Otsusest teatamine

  (1) Komisjoni otsus tehakse konkursil osalenud isikule kirjalikult teatavaks kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast alates.

  (2) Paragrahvi 16 lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul teatatakse isikule ka järgmise hindamisvooru toimumise aeg ja koht ning hindamise viis.

  (3) Paragrahvi 16 lõike 2 punktis 1 nimetatud juhul tehakse isikule teatavaks ka ametisse nimetamise õigust omava isiku poole pöördumise kord ja tähtaeg.

  (4) Komisjoni otsus teha ettepanek isiku ametisse nimetamiseks või lugeda konkurss luhtunuks tehakse ametisse nimetamise õigust omavale isikule kirjalikult teatavaks kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast alates. Koos ametisse nimetamise ettepanekuga edastatakse selle isiku esitatud dokumentide koopiad ning ametisse nimetamise õigust omava isiku nõudel ka muude konkursidokumentide koopiad.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 18.  Ametisse nimetamise õigust omava isiku poole pöördumine

  Ametisse nimetamiseks esitatud isik esitab ametisse nimetamise õigust omavale isikule «Avaliku teenistuse seaduse» §-s 23 nimetatud dokumendid.

§ 19.  Ametisse nimetamine või sellest keeldumine

  (1) Kui komisjon on ametisse nimetamiseks esitanud mitu isikut, valib ametisse nimetamise õigust omav isik ametisse nimetatava isiku avalduste saamisest alates kahe nädala jooksul.

  (2) Ametisse nimetamise õigust omav isik teatab igale komisjoni esitatud isikule tema kohta tehtud otsusest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast alates. Ametisse nimetamata jäänud isikule saadetav teade peab vastama «Haldusmenetluse seaduse» 2. osa 4. peatüki 2. jao nõuetele.

  (3) Valitud isiku ametisse nimetamisest teatab ametisse nimetamise õigust omav isik komisjonile ametisse nimetamisest alates kolme tööpäeva jooksul.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

3. peatükk EDUTAMINE  

§ 20.  Edutamise üldtingimused

  (1) Vanglaametniku edutamine on vanglaametniku nimetamine kõrgemale ametiastmele vastavale ametikohale.

  (2) Vaba ametikoha edutamise teel täitmise otsustab ametisse nimetamise õigust omav isik.

  (3) Vanglaametniku edutamise otsustab ametisse nimetamise õigust omav isik. Kui vanglaametnik edutatakse «Vangistusseaduse» § 112 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud vabale ametikohale, peab ametisse nimetamise õigust omaval isikul olema komisjoni sellekohane ettepanek.

  (4) [Kehtetu - RT I, 30.11.2011, 4 - jõust. 03.12.2011]

  (5) [Kehtetu - RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 21.  Konkurss vaba ametikoha edutamise teel täitmiseks

  (1) Edutamise teel täidetakse «Vangistusseaduse» § 112 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud vaba ametikoht teenistusesisese konkursi korras määruse 2. peatüki 3. jao sätete kohaselt, arvestades käesolevas paragrahvis ettenähtud erisusi.

  (2) Paragrahvi 3 punktis 2 nimetatud konkursil võib kandideerida vanglaametnik:
  1) kes vastab ametiastmele esitatavatele nõuetele;
  2) kes on oma ametiastme järgsel ametikohal teeninud vähemalt ühe aasta;
  3) kes asub edutamise teel täidetava ametikoha järgsest ametiastmest ühe astme võrra madalamal ametiastmel; kandideerida võib ka vanglaametnik, kes on viimati nimetatud astme säilitanud «Vangistusseaduse» §-s 130 sätestatud alusel;
  4) kellel ei ole kehtivat distsiplinaarkaristust või kellel jääb distsiplinaarkaristuse kehtivuse lõpuni vähem kui üks kuu.

  (3) Konkursi kuulutab välja ametisse nimetamise õigust omav isik. Konkursiteadaanne avalikustatakse vähemalt kolm nädalat enne korraldavat koosolekut kõigis asutustes, mille koosseisus on vanglateenistuse ametikohad.

  (4) Konkursist osa võtta sooviv isik ei esita komisjonile § 10 lõike 1 punktis 3 nimetatud kinnitust, vaid esitab omakäelise kinnituse selle kohta, et ta vastab edutamisnõuetele. Vahetu ülemuse koostatud iseloomustuse esitamine on kohustuslik.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

4. peatükk  
[Kehtetu - RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 28.  «Vangistusseaduse» § 168 lõike 2 rakendamine

  (1) Enne «Vangistusseaduse» jõustumist Sisekaitseakadeemia lõpetanud isik, kes «Vangistusseaduse» jõustumisel ei tööta vanglateenistusse kuuluval ametikohal, loetakse läbinuks II klassi vanglainspektori ametiastmele vastavale ametikohale nimetamiseks vajaliku ettevalmistusteenistuse.

  (2) Enne «Vangistusseaduse» jõustumist korrektsioonialast haridust andva muu õppeasutuse lõpetanud isik, kes «Vangistusseaduse» jõustumisel ei tööta vanglateenistusse kuuluval ametikohal, loetakse läbinuks II klassi valvuri ametiastmele vastavale ametikohale nimetamiseks vajaliku ettevalmistusteenistuse.

§ 29.  Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 30.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. detsembril 2000. a.

  (2) Määrust kohaldades lähtutakse «Vangistusseaduse» §-s 169 sätestatud erisustest.

/otsingu_soovitused.json