Teksti suurus:

Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2016, 1

Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.11.2016 nr 56

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 165 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute eest tehtavate investeeringute riikliku kava (edaspidi investeeringute kava) alusel tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Investeeringute kava

  Investeeringute kava käesoleva määruse tähenduses on elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute eest tehtavate investeeringute riiklik kava.

§ 3.   Investeering

  Investeering käesoleva määruse tähenduses on tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamiseks esitatavas taotluses nimetatud investeering.

§ 4.   Tasuta lubatud heitkoguse ühik

  Tasuta lubatud heitkoguse ühik käesoleva määruse tähenduses on pärast investeeringu aruande kinnitamist Keskkonnaministeeriumi poolt tasuta eraldatav lubatud heitkoguse ühik.

§ 5.   Taotleja

  Taotleja on atmosfääriõhu kaitse seaduse § 164 lõikes 2 seatud tingimustele vastav isik.

§ 6.   Taotlus

  Taotlus käesoleva määruse tähenduses on investeeringute kavasse investeeringu arvamise taotlus.

§ 7.   Saaja

  Saaja käesoleva määruse tähenduses on elektri tootmise eest tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute saaja.

§ 8.   Tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine

  Perioodil 2013–2019 eraldatakse tasuta elektri tootmise eest lubatud heitkoguse ühikuid Vabariigi Valitsuse kinnitatud investeeringute kavas (edaspidi kinnitatud investeeringute kava) nimetatud investeeringute elluviimiseks.

§ 9.   Riigiabi andmise reeglite kohaldamine

  Tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 mõistes riigiabi, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni riigiabi otsuses ja konkurentsiseaduse 6. peatükis sätestatut.

§ 10.   Investeeringu abikõlblikkuse periood

  Investeeringu abikõlblikkuse periood on 25. juuni 2009 kuni 31. detsember 2019.

§ 11.   Taotluse hindamine investeeringute kavasse arvamiseks

  (1) Taotlus investeeringu arvamiseks investeeringute kavasse esitatakse Keskkonnaministeeriumile keskkonnaministri määratud tähtajaks.

  (2) Keskkonnaministeerium hindab taotluses esitatud investeeringu vastavust atmosfääriõhu kaitse seaduse § 164 lõigetes 6 ja 7 loetletud tingimustele. Kui Keskkonnaministeerium avastab taotluse tingimustele vastavuse kontrollimisel taotluses puudusi, teatab ta sellest taotlejale ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

  (3) Kui taotluses esitatud investeering vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud tingimustele, siis arvab Keskkonnaministeerium investeeringu investeeringute kavasse.

  (4) Kui taotluses esitatud investeering ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud tingimustele ja taotleja ei ole tähtajaks puudusi kõrvaldanud, teeb Keskkonnaministeerium taotluse osalise või täieliku mitterahuldamise otsuse.

§ 12.   Investeeringute elluviimine investeeringute kava alusel

  Investeeringuid viiakse ellu kinnitatud investeeringute kavas toodud ajakava ja maksumuse kohaselt. Saaja peab katma ka need investeeringu elluviimisega seotud kulud, mis ületavad saajale eraldatud tasuta lubatud heitkoguse ühikute väärtust.

§ 13.   Investeeringu aruanne ja investeeringu lõpparuanne

  (1) Saaja esitab iga aasta 15. jaanuariks Keskkonnaministeeriumile investeeringu aruande (edaspidi aruanne) eelmisel kalendriaastal tehtud investeeringu kohta. Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 15. jaanuariks 2014.

  (2) Pärast investeeringute kavas nimetatud investeeringu elluviimist peab saaja esitama Keskkonnaministeeriumile investeeringu lõpparuande (edaspidi lõpparuanne), mis tuleb koostada kinnitatud investeeringute kavas märgitud investeeringu abikõlblikkuse perioodi kohta tervikuna.

  (3) Lõpparuande Keskkonnaministeeriumile esitamise tähtaeg on kolm kuud pärast tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamisega seotud investeeringu elluviimist.

  (4) Aruanne ja lõpparuanne peab sisaldama järgmist:
  1) andmed saaja ja investeeringu kohta;
  2) investeeringu kirjeldus;
  3) elluviidud tegevused ja ajakava vastavus kinnitatud investeeringute kavale;
  4) andmed investeeringu elluviimiseks sõlmitud lepingute kohta;
  5) investeeringuga kaasnenud kulude ülevaade;
  6) kui on esinenud kõrvalekaldumisi kinnitatud investeeringute kavast, siis kõrvalekaldumise põhjendus ning meetmed investeeringu vastavusse viimiseks investeeringute kavaga;
  7) järelevalve käigus tehtud tähelepanekute ja soovituste alusel kasutusele võetud meetmed;
  8) aruande või lõpparuande koostaja ja saaja esindaja allkirjastatud kinnitus andmete õigsuse kohta.

  (5) Aruande vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (6) Lõpparuande vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 14.   Aruande ja lõpparuande auditeerimine

  (1) Saaja peab korraldama aruande ja lõpparuande auditeerimise sõltumatu audiitori poolt. Saaja esitab auditeerimisaruande Keskkonnaministeeriumile koos aruande või lõpparuandega.

  (2) Sõltumatu audiitor koostab ja väljastab aruande ja lõpparuande auditeerimise kohta auditeerimisaruande, milles kinnitatakse investeeringu täpne nimetus, investeeringu liik ja auditeeritaval perioodil investeeritud täpne summa.

  (3) Saaja peab osutama sõltumatule audiitorile auditeerimisel igakülgset abi, sealhulgas võimaldama aruandes ja lõpparuandes esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks juurdepääsu asjassepuutuvatele andmetele ja dokumentidele ning lubama viibida tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamise ja kasutamisega seotud ruumides ja territooriumil.

§ 15.   Aruande ja lõpparuande kinnitamine

  (1) Keskkonnaministeerium kontrollib aruande ja lõpparuande vormikohasust ning esitatud andmete õigsust. Kui aruandes või lõpparuandes on puudusi või on vaja esitada täiendavat informatsiooni, teavitab Keskkonnaministeerium sellest saajat ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja täiendava informatsiooni esitamiseks.

  (2) Kui aruanne ja lõpparuanne on nõuetekohane ja selles esitatud andmed on õiged ja täielikud, kinnitab Keskkonnaministeerium aruande või lõpparuande 30 kalendripäeva jooksul ning teavitab sellest saajat e-posti teel.

§ 16.   Tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine saajale

  (1) Keskkonnaministeerium eraldab tasuta lubatud heitkoguse ühikud saajale pärast aruande või lõpparuande kinnitamist aruandes või lõpparuandes esitatud investeeringute väärtuse alusel hiljemalt iga aasta 28. veebruariks. Kui saajal on kinnitatud investeeringute kava kohaselt õigus saada tasuta lubatud heitkoguse ühikuid lõpparuande esitamisele järgnevatel kalendriaastatel, eraldatakse need lõpparuande alusel hiljemalt iga vastava aasta 28. veebruariks.

  (2) Saajale eraldatakse tasuta lubatud heitkoguse ühikuid elluviidud investeeringule või käesoleva määruse § 18 lõike 5 kohaselt makstud tagatissummale vastavas mahus, ületamata seejuures kinnitatud investeeringute kavas sellele saajale määratud aastast tasuta lubatud heitkoguse ühikute kogust.

  (3) Keskkonnaministeerium võib jätta tasuta lubatud heitkoguse ühikud eraldamata, kui:
  1) saaja ei ole täitnud käesoleva määrusega kehtestatud aruandluse nõudeid;
  2) Keskkonnaministeerium on järelevalve käigus avastanud puudusi ja määranud tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning saaja ei ole puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud.

  (4) Keskkonnaministeerium teavitab saajat viivitamata kirjalikult tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamata jätmisest.

  (5) Keskkonnaministeerium suunab eraldamata jäänud tasuta lubatud heitkoguse ühikud enampakkumisele.

§ 17.   Kinnitatud investeeringute kavas oleva investeerimiskohustuse edasilükkamine ühe kalendriaasta võrra

  (1) Saaja võib Keskkonnaministeeriumile esitada avalduse investeerimiskohustuse edasilükkamiseks ühe kalendriaasta võrra, kuid ületamata abikõlblikkuse perioodi. Järgmisel kalendriaastal peab saaja tegema investeeringu vähemalt edasilükatud investeerimiskohustuse maksumuses. Avalduses esitatakse kinnitatud investeeringute kavast kõrvalekaldumise põhjendus ja meetmed investeeringu vastavusse viimiseks investeeringute kavaga.

  (2) Keskkonnaministeerium teavitab saajat kirjalikult käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest. Keskkonnaministeerium peab avalduse rahuldamata jätmist põhjendama.

  (3) Kui avaldus vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele, rahuldab Keskkonnaministeerium selle. Kui avalduses esinevad puudused, määrab Keskkonnaministeerium avalduse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse avaldus rahuldamata.

  (4) Keskkonnaministeerium ei rahulda avaldust, kui:
  1) avaldus ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud nõuetele ja avalduse esitaja on jätnud puudused määratud tähtajaks kõrvaldamata;
  2) avalduses on esitatud andmeid, mis ei vasta tegelikkusele.

§ 18.   Kinnitatud investeeringute kavas oleva investeerimiskohustuse edasilükkamine rohkem kui ühe kalendriaasta võrra

  (1) Saaja võib Keskkonnaministeeriumile esitada avalduse investeerimiskohustuse edasilükkamiseks rohkem kui ühe kalendriaasta võrra, kuid ületamata abikõlblikkuse perioodi. Avalduses esitatakse investeerimiskohustuse edasilükkamise põhjendus, vajaduse korral kinnitatud investeeringute kavast kõrvalekaldumise põhjendus ja meetmed investeeringu vastavusse viimiseks investeeringute kavaga.

  (2) Keskkonnaministeerium teavitab saajat kirjalikult käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest. Keskkonnaministeerium peab avalduse rahuldamata jätmist põhjendama.

  (3) Kui avaldus vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele, rahuldab Keskkonnaministeerium selle. Kui avalduses esinevad puudused, määrab Keskkonnaministeerium avalduse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse avaldus rahuldamata.

  (4) Keskkonnaministeerium ei rahulda avaldust, kui:
  1) avaldus ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud nõuetele ja avalduse esitaja on jätnud puudused määratud tähtajaks kõrvaldamata;
  2) avalduses on esitatud andmeid, mis ei vasta tegelikkusele.

  (5) Kui Keskkonnaministeerium rahuldab avalduse, määrab ta tagatise konto, kuhu saaja peab tegema ülekande edasilükatud investeerimiskohustuse maksumuses (edaspidi tagatissumma). Saaja teeb ülekande 30 kalendripäeva jooksul pärast teavituse kättesaamist.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tagatissumma maksmise korral eraldab Keskkonnaministeerium saajale tasuta lubatud heitkoguse ühikud käesoleva määruse §-s 16 sätestatud korras.

  (7) Edasi lükatud investeerimiskohustuse täitmist kajastatakse käesoleva määruse §-s 13 nimetatud aruannetes. Kui Keskkonnaministeerium kinnitab asjakohase aruande, tagastab Keskkonnaministeerium 30 kalendripäeva jooksul saajale elluviidud investeeringule vastava osa käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tagatissummast.

  (8) Kui saaja ei täida edasi lükatud investeerimiskohustust käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel esitatud avalduses nimetatud tähtpäevaks, rakendatakse käesoleva määruse §-des 20 ja 21 sätestatud korda. Pärast seda, kui saaja on täitnud nimetatud paragrahvides sätestatud kohustused, tagastab Keskkonnaministeerium 30 kalendripäeva jooksul saajale käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tagatissumma.

§ 19.   Teavitamiskohustus

  Saaja peab viivitamata kirjalikult teavitama Keskkonnaministeeriumi, kui:
  1) investeeringu tegemise käigus on ilmnenud investeeringu elluviimist takistavad asjaolud, samuti investeeringuga seotud kohtumenetlusest või selle võimalikkusest ja saaja riigihanke vaidlustamisest;
  2) investeeringu maksumus osutub väiksemaks kinnitatud investeeringute kavas esitatust.

§ 20.   Investeeringute kava täitmata jätmise väärtuses raha tasumine

  (1) Kui saaja ei täida tasuta eraldatud lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimusi ega korda sellises ulatuses, et selle tagajärjena ei viida investeeringute kavas sisalduvat investeeringut õigel ajal ellu, peab saaja kandma Keskkonnaministeeriumi määratud kontole investeeringute kava alusel talle eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses raha ja maksma ühikute väärtuselt intressi. Saaja peab raha üle kandma 90 kalendripäeva jooksul sellekohase ettekirjutuse saamisest.

  (2) Keskkonnaministeerium võib põhjendatult peatada tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamise saajale tema investeeringute kava täitmata jätmisega seotud investeeringuks või saaja kõikideks investeeringuteks kuni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmiseni.

§ 21.   Intressid ja viivis

  (1) Käesoleva määruse § 20 lõike 1 alusel raha tasumise kohustuse korral peab saaja maksma lisaks intressi. Intressimäär on kuue kuu Euribor, millele lisandub 5 protsenti aastas. Intressiarvestuse baasiks on 360-päevane periood.

  (2) Intressi arvestatakse saajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses tasumisele kuuluva summa pealt.

  (3) Intressi arvestatakse tagasinõudmise otsuse kehtima hakkamise päevast arvates, võttes aluseks otsuse tegemise kalendrikuule eelnenud kuu viimasel tööpäeval kehtinud intressimäära. Kui tasuta lubatud heitkoguse ühikute taotlemisel või kasutamisel on toime pandud kuritegu, arvestatakse intressi tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamise päevast arvates, võttes aluseks sellel päeval kehtinud intressimäära.

  (4) Intressi arvestatakse kuni saajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses raha tasumiseni, kuid mitte kauem kui saajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses raha tasumise tähtpäevani, ajatamise korral saajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute raha tasumise lõpliku tähtpäevani.

  (5) Intressiarvestus peatub saaja pankroti väljakuulutamisel.

  (6) Kui saaja ei ole talle eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses raha tasunud tagasinõudmise otsuses ettenähtud tähtpäevaks, peab saaja maksma viivist 0,1 protsenti talle eraldatud lubatud heitkoguse ühikute eelneva kvartali keskmiselt turuväärtuselt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

  (7) Saajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses raha tasumisel tehtavad maksed loetakse sooritatuks järgmises järjekorras:
  1) esimesena viivis;
  2) teisena intressid nende ajalise tekke järgi, alustades varaseimast;
  3) kolmandana saajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses raha või selle osad.

§ 22.   Aruandlus Euroopa Komisjonile

  (1) Keskkonnaministeerium koostab ja esitab igal aastal Euroopa Komisjonile käesoleva määruse § 13 lõigete 1 ja 2 alusel saadud aruannete põhjal investeeringute riikliku aastaaruande.

  (2) Keskkonnaministeerium avalikustab investeeringute riiklikud aastaaruanded oma veebilehel.

§ 23.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Investeeringu aruanne

Lisa 2 Investeeringu lõpparuanne

/otsingu_soovitused.json