Teksti suurus:

Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2018, 7

Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ muutmine

Vastu võetud 21.11.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel.

Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 14 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Evakuatsioonialaks loetakse üldjuhul ühe korruse tasapinda.“;

2) paragrahvi 2 lõiget 18 täiendatakse pärast sõna „Väljumistee“ sõnadega „või väljapääsutee“;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 201 järgmises sõnastuses:

„(201) Katusetühimik käesoleva määruse tähenduses on hoone tühi osa hoone katuse ja siseruumi lae vahel.“;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 37 järgmises sõnastuses:

„(37) Ühiskasutusala käesoleva määruse tähenduses on hoone ruum või ruumi osa, mida hoone kasutajad saavad kasutada evakutsiooni korral.“;

5) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui ehitise ruum või osa ei ole ehitatud ehitusprojekti kohaselt, peab ehitise selle ruumi või osa viima vastavusse ehitamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetega, välja arvatud käesoleva määruse § 55 lõikes 2 loetletud tagasiulatuvate nõuete korral.“;

6) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „tuletõkkekonstruktsiooniga“ sõnadega „, sealhulgas ei tohi alumise korruse tuleohutusklass olla madalam kui ülemise korruse oma“;

7) paragrahvi 12 lõike 6 punkti 15 täiendatakse pärast sõna „ampri“ sõnadega „, ja nendest toidetakse rohkem kui ühes tuletõkkesektsioonis asuvaid seadmeid“;

8) paragrahvi 12 lõiget 6 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) kelder, välja arvatud ühe korteriga elamus.“;

9) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Evakuatsiooniteel asuv, tavakasutuses avatud tuletõkkeuks varustatakse seadmega, mis sulgeb sellise ukse tulekahju või selle ohu korral automaatselt.“;

10) paragrahvi 14 lõiget 9 täiendatakse pärast sõna „tehnosüsteemi“ sõnaga „läbimiskoha“;

11) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Katusetühimikule juurdepääsu tagamisel tuleb järgida käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatut.“;

12) paragrahvi 17 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rõdu‑, lodža- ning terrassipõranda konstruktsioonile esitatakse järgmised tuletundlikkuse nõuded:
1) kuni kahekorruselises hoones D‑s2;
2) kolme kuni kaheksakorruselises hoones B‑s1;
3) hoones kõrgusega üle 28 meetri A2‑s1.“;

13) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Rõdu-, lodža- ning terrassipõranda pinnakihile esitatakse järgmised tuletundlikkuse nõuded:
1) kuni viiekorruselises hoones Dfl-s2;
2) üle viiekorruselises hoones Bfl-s1.“;

14) paragrahvi 18 lõike 2 punktist 7 jäetakse välja sõna „puidust“;

15) paragrahvi 20 lõiked 1–2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hoones kasutatav kaabel peab vastama käesoleva määruse lisas 10 loetletud nõuetele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata:
1) kaablile, mis siseneb hoone alajaamaruumi või elektripeajaotlasse hoonest väljastpoolt, ega läbi elu-, majutus-, hoolekande-, kinnipidamis-, kogunemis-, tööstus-, lao- või kontoriruumi ning väljumis- või evakuatsiooniteed;
2) elektrituruseaduse mõistes võrguteenust osutava võrguettevõtja elektripaigaldise ehitisele, kus ei viibi alalist personali ja kuhu pääseb juurde üksnes isik, kes teeb käidutoiminguid;
3) kaablile, mis paigaldatakse asjakohase standardi kohaselt.“;

16) paragrahvi 20 lõiked 3–4 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 21 lõikest 4 jäetakse välja sõna „paneelile“;

18) paragrahvi 21 lõike 5 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „välisseina“ sõnaga „kandev“;

19) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kuja nõuet rakendatakse ka rajatisele, kui rajatis võimaldab tulelevikut.“;

20) paragrahvi 22 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Naaberkinnistul paikneva I kasutusviisiga ühe ja kahe korteriga elamu ning abihoone puhul, kui ei ületata lõikes 4 esitatud piirväärtusi, peab:
1) tulelevik olema takistatud vähemalt 60 minuti jooksul, kui kuja on alla nelja meetri;
2) tulelevik olema takistatud vähemalt 30 minutit, kui kuja on neli kuni kaheksa meetrit.“;

21) paragrahvi 23 lõike 2 punktid 1–2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) olema ehitatud vähemalt 0,5 meetrit üle kõrgeima müüriäärse katuse, välja arvatud juhul, kui katuse tulepüsivus on vähemalt REI 60;
2) eenduma välisseinast vähemalt 0,3 meetrit kui välisseina konstruktsioonis on kasutatud materjale, mille tuletundlikkus on C kuni F;“;

22) paragrahvi 23 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) olema tulepüsivusega vähemalt EI‑M 60, kui tegu on kahe TP 3‑klassi hoonega. Muudel juhtudel peab tulemüüri tulepüsivus olema vähemalt REI 120.“;

23) paragrahvi 23 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ventilatsioonisüsteem rajatakse nii, et oleks takistatud tule ja suitsu levimine ventilatsioonikanalis või ventilatsioonikanalite ja tuletõkkekonstruktsioonide läbiviikudes või soojusülekande kaudu ventilatsiooniagregaadis. Ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel, paigaldamisel, hooldamisel, puhastamisel ja kasutamisel lähtutakse asjakohasest standardist, tehnilisest normist või tootja juhistest.“;

25) paragrahvi 27 lõiget 3 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Suurköögi väljatõmbekanalid, ‑mootorid, ‑kubud ja viimaste rasvapüüdurid puhastatakse asjakohases standardis nimetatud aja tagant, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. Kohas, kus toidu valmistamisel kasutatakse lahtist tuld, puhastatakse väljatõmbekanalid, ‑mootorid, ‑kubud ja viimaste rasvapüüdurid asjakohases standardis nimetatud aja tagant, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas.“;

26) paragrahvi 29 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „majutusruumis“ sõnadega „ ja seda ka juhul, kui hoone on käesoleva määruse paragrahvi 5 lõike 6 kohaselt võrdsustatud I kasutusviisiga;“;

27) paragrahvi 29 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–5 nimetatud juhtudel ühendatakse autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur elektrisüsteemi ja varustatakse varutoitega või paigaldatakse autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur, mille aku eluiga on vähemalt viis aastat. Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur ei pea olema ühendatud elektrivõrku kohtades, kus see on ebaotstarbekas, näiteks kämpingus või ilma elektrita metsaonnis.“;

28) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–5 nimetatud juhtudel peab autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri häiresignaali teavitus olema tagatud kogu hoones.“;

29) paragrahvi 31 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „valgustuseks“ sõnadega „, mis hõlmab muu hulgas ka evakuatsiooniteed ja trepikoja“;

30) paragrahvi 31 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) ohutusmärgi valgustuseks.“;

31) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Evakuatsioonivalgustust peab evakuatsiooni ajal nägema evakuatsioonitee igas punktis ning valgustitel olev tekst peab olema loetav ja sümbolid nähtavad. Evakuatsioonivalgustuse paigutamisel peab arvestama hoone kasutusviisi ja kasutajaid.“;

32) paragrahvi 32 lõike 2 punktist 8 jäetakse välja sõnad „evakuatsioonitee ja“;

33) paragrahvi 32 lõike 2 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 32 lõike 3 sissejuhatavas lauses asendatakse sõnad „kolm tundi“ tekstiosaga „vähemalt 90 minutit“;

35) määrust täiendatakse §‑ga 341 järgmises sõnastuses:

§ 341. Ohutusmärk

(1) Ohutusmärk on ette nähtud ohutusalase teabe esitamiseks ning ohutusmärgiks loetakse väljapääsutee suunda näitavat märki, hädaväljapääsu märki ja muud asjakohast ohutusmärki.

(2) Ohutusmärk peab olema valgustatud nii, et evakuatsiooni ajal on see märk selgelt näha ning märgil olev tekst on hästi loetav ja sümbolid nähtavad.“;

36) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kahe- kuni neljakorruselisse hoonesse, kui korruse tasapinnast võetuna on kaugeim punkt korruse sissepääsust kaugemal kui 50 meetrit;“;

37) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) mitmekorruselisse VII kasutusviisiga ehitisse.“;

38) paragrahvi 37 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata hoonesse või selle osasse paigaldatakse automaatne tulekustutussüsteem, võib kasutada asjakohases standardis nimetatud mööndusi.“;

39) paragrahvi 37 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 39 lõike 4 punktis 3 asendatakse arv „26“ arvuga „28“;

41) paragrahvi 41 lõike 1 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Evakuatsioon korraldatakse, lähtudes tulekahju korral tegutsemise plaanist, kas:“;

42) paragrahvi 41 lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „liikumisvõimekusele“ sõnadega „või erivajadusele“;

43) paragrahvi 42 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Hoones olevad evakuatsioonipääsud ja -teed tähistatakse tuleohutuse seaduse kohaselt.“;

44) paragrahvi 44 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üks evakuatsioonipääs või -tee võib olla:
1) kuni kaheksakorruselises hoones, kui evakuatsioonialaks oleva hoone osa on I kasutusviisiga;
2) üheksa kuni 16 korruselises I kasutusviisiga hoones, mille ehitusalune pindala on kuni 450 ruutmeetrit;
3) II–IV kasutusviisiga hoones, kus viibib korraga kuni kümme inimest, kui see ei ohusta hoone kasutajaid;
4) V kasutusviisiga kuni kaheksakorruselises hoones, mille korruse netopind on kuni 600 ruutmeetrit;
5) VI kasutusviisiga hoones, mille netopind on kuni 500 ruutmeetrit.“;

45) paragrahvi 46 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väljumistee peab olema vähemalt 850 millimeetrit lai ja vähemalt 2100 millimeetrit kõrge, välja arvatud väljumistee ühiskasutusala.“;

46) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Väljumistee ühiskasutusala peab olema vastava märgistusega tähistatud, lihtsalt juurdepääsetav ja kasutatav ning selle laiuse ja kõrguse määramisel peab lähtuma evakuatsiooniteele esitatavatest nõuetest.“;

47) paragrahvi 46 lõike 3 teine lause ja lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

48) paragrahvi 47 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kuni kahekorruselises I kasutusviisiga hoones vähemalt 900 millimeetrit;“;

49) paragrahvi 49 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „30–150“ tekstiosaga „31–149“;

50) paragrahvi 52 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga“ sõnadega „või automaatse tulekustutussüsteemiga“;

51) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Päästemeeskonna infopunktis tagatakse valgustus vähemalt valgustugevusega 5 luksi ja vähima toimimisajaga üks tund.“;

52) paragrahvi 52 lõike 3 kaks viimast lauset tunnistatakse kehtetuks;

53) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Päikesepaneelide olemasolul tagatakse nende paigaldus ja tähistus asjakohase standardi kohaselt.“;

54) paragrahvi 52 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad „see kooskõlastatakse Päästeametiga“ sõnadega „selles sisalduv teave esitatakse Päästeametile“;

55) paragrahvi 52 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna „ettevõttes“ sõnadega „ehitise kohta“;

56) paragrahvi 53 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hoone, millel on üheksa ja enam korrust varustatakse tuletõrjeliftiga, välja arvatud olemasolev hoone, mille ehitamisel kehtinud nõuete kohaselt ei olnud tuletõrjelift nõutud.“;

57) paragrahvi 55 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisotstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete poolest vastama käesoleva määruse §-des 5, 12–14, 29, 30, 32–34, 341 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Eelmises lauses nimetatud nõuet ei kohaldata § 12 lõike 6 punkti 3 kohta. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud ja käesolevas lõikes nimetamata tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.“;

58) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Hoonete liigitus tuleohutuse järgi“;

59) määruse lisas 2 „Hoonete korruste arvu, kõrguse ja kasutajate arvu piirangud TP2‑ ja TP3‑klassi hoonetes“ asendatakse arv „26“ arvuga „28“;

60) määruse lisas 3 „Hoone jäigastavate ja kandekonstruktsioonide tulepüsivus“ tunnistatakse kehtetuks rida:

Tulemüür

REI-M
240

REI-M
180

REI-M
120

REI-M
240

REI-M
180

REI-M
120

EI-M
60“;

61) määruse lisa 6 täiendatakse pärast sõnu „Tehnilised ruumid“ sõnadega „, sh panipaikade või hoiuruumide vaheseinad“;

62) määruse lisas 6 esitatud tabeli rea nimetusega „Evakuatsioonitee“ veerus nimetusega „TP1“ asendatakse tekstiosa „DFL-s1“ tekstiosaga „DFL-s11“;

63) määruse lisa 6 täiendatakse märkusega järgmises sõnastuses:

1 Kõrgema kui kahekorruselise hoone trepikäigud ja mademed vähemalt A2fl.“;

64) määruse lisa 8 pealkirja „VÄLJUMISTEE MAKSIMUMPIKKUS JA RUUMI ARVUTUSLIK PINDALA ÜHE INIMESE KOHTA“ täiendatakse pärast sõna „VÄLJUMISTEE“ sõnadega, „, SEALHULGAS VÄLJUMISTEE UMBALAST,

65) määruse lisa 8 täiendatakse märkusega järgmises sõnastuses:

Märkus. Väljumistee võib tabelis esitatust olla lühem, kui ruumi kasutamise riskist lähtudes võib turvalist evakuatsiooni ohustada selle ruumi süttimine ja tulekahju kiire levik.“;

66) määruse lisa 9 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Hoone operatiivkaart“;

67) määrust täiendatakse lisaga 10 „Kaabli tuletundlikkuse nõuded“, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 3.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Hoonete liigitus tuleohutuse järgi

Lisa 2 Hoone operatiivkaart

Lisa 3 Kaablite tuletundlikkuse nõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json