Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2018, 14

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.11.2018 nr 25

Määrus kehtestatakse kohtutäituri seaduse § 14 lõike 2, § 15 lõike 6, § 55 lõike 3 ja § 631 lõigete 2 ja 4 ning täitemenetluse seadustiku § 33 lõike 6 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 91 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „ja Justiitsministeeriumi”;

2) paragrahvi 19 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Täitetoimikut peetakse elektrooniliselt.”;

3) paragrahvi 19 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 19 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Täitetoimik sisaldab sisukorda täitetoimikus sisalduvate dokumentide loeteluga. Sisukorda märgitakse dokumendi nimetus ja allkirjastamise kuupäev. Sisukorda peetakse ajalises järjestuses. Täitemenetluse kestel peab täitetoimiku sisukord olema igal ajal prinditav.”;

5) paragrahvi 19 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 19 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Täitetoimikus märgitakse ajalises järjestuses täitetoimingud ja edastatud teated. Täitetoimikus jäädvustatakse täitmisasjas laekunud ja kohtutäituri väljastatud dokumendid, muu hulgas kajastatakse elektroonilises täitetoimikus vähemalt järgmised andmed:
1) sissenõudja nimi ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg või juriidilise isiku korral registrikood;
2) võlgniku nimi, aadress ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg või juriidilise isiku korral registrikood;
3) täitmisavalduse kuupäev;
4) täitedokumendi kuupäev, jõustumise kuupäev, number ja väljaandnud asutus;
5) nõude liik;
6) nõude sisu;
7) täitmisteate kättetoimetamise kuupäev;
8) vabatahtliku tasumise kuupäev;
9) põhi- ja kõrvalnõude algsumma;
10) alustamise tasu, kohtutäituri tasu ja täitekulu algsumma;
11) toimiku kogujääk;
12) toimiku alustamise, peatamise, uuendamise ja lõpetamise kuupäev;
13) laekumised ja väljamaksed täiteasjas;
14) perehüvitiste seaduse § 51 lõikes 3 sätestatud elatisabi taotluse ja teatise andmed.”;

7) paragrahvi 19 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 31 lõikes 5, § 32 lõigetes 1 ja 3 ning § 34 lõikes 3 asendatakse sõna „Justiitsministeerium” sõnaga „koda” vastavas käändes;

9) paragrahvis 822 asendatakse sõnad „31. detsembril 2018” sõnadega „31. detsembril 2019”.

§ 2.  Justiitsministri 15. juuni 2018. a määruse nr 15 „Justiitsministri määruste muutmine” muutmine

Justiitsministri 15. juuni 2018. a määruse nr 15 „Justiitsministri määruste muutmine” § 2 punktis 2 asendatakse sõnad „1. jaanuaril 2019” sõnadega „1. jaanuaril 2020”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 2–7 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json