Teksti suurus:

Saare maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2018, 20

Saare maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatus

Vastu võetud 29.11.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärk on tagada §-s 2 nimetatud kaitstavate looduse üksikobjektide säilimine.

  (2) Määrusega nimetatakse Saare maakonnas kaitstavate looduse üksikobjekti või -objektide rühma nimi, asukoht ja määratakse piiranguvööndi ulatus. Määruses nimetatud kaitstava looduse üksikobjekti või- objektide rühma piiranguvööndi ulatus või pindala on esitatud kaartidel määruse lisades1.

§ 2.   Hüdrogeoloogiliste üksikobjektide piiranguvööndi ulatus

  Määrusega kehtestatakse Saare maakonnas paiknevatele hüdrogeoloogilistele üksikobjektidele järgmine piiranguvööndi ulatus:
  1) Kalmu (Aste) kurisu2 Saaremaa vallas Aula-Vintri külas – 1,52 ha (lisa 1);
  2) Küdema karstiala2 Saaremaa vallas Küdema külas – 2,65 ha (lisa 2);
  3) Lepakõrve karstiala2 Saaremaa vallas Paatsa külas – 7,07 ha (lisa 3);
  4) Arba kurisu2 Saaremaa vallas Küdema külas – 2,65 ha (lisa 4);
  5) Mägeniidi kurisu2 Saaremaa vallas Paatsa külas – 1,14 ha (lisa 5);
  6) Paka kurisu2 Saaremaa vallas Tuiu külas – 1,74 ha (lisa 6);
  7) Nõmme karstiala2 Saaremaa vallas Tuiu külas – 4,18 ha (lisa 7).

§ 3.   Kaitsekord

  Määruse §-s 2 nimetatud üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri”.

§ 4.   Üksikobjektide kaitsmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise põhjendused

  Määruse seletuskirjas3 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti piiranguvööndi ulatuse kohta.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 6.   Osaline kehtetuks tunnistamine

  (1) Kingissepa Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 18. detsembri 1973. a otsuse nr 22 „Kohaliku kaitse alla võetavate looduskaitseobjektide täiendava nimekirja kinnitamine” punkt 1 tunnistatakse kehtetuks Aula karstiala ja Küdema-Tuiu (Tuiu-Paka) kurisute osas.

  (2) ENSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korralduse nr 331-k „Maastiku üksikelementide dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest” lisa 1 punkt 14 „Lepakõrve ja Küdemaa kurisud” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 21. septembri 2015. a käskkirjaga nr 825 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 8.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Üksikobjektid ja piiranguvööndi piir on kantud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Kalme (Aste) kurisu moodustatakse Aula karstiala baasil. Arba, Mägeniidi ja Paka kurisu ning Nõmme karstiala moodustatakse Tuiu-Paka kurisude baasil. Aula karstiala ja Tuiu-Paka kurisud võeti kaitse alla Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee 18. detsembri 1973. a otsusega nr 22 „Kohaliku kaitse alla võetavate looduskaitseobjektide täiendava nimekirja kinnitamine”. Küdema ja Lepakõrve karstialad moodustatakse Lepakõrve ja Küdema kurisute baasil, mis võeti kaitse alla ENSV Ministrite Nõukogu 13. märtsil 1959. a korraldusega nr 331-k „Maastiku üksikelementide dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest”.

3 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Kalmu (Aste) kurisu

Lisa 2 Küdema karstiala

Lisa 3 Lepakõrve karstiala

Lisa 4 Arba kurisu

Lisa 5 Mägeniidi kurisu

Lisa 6 Paka kurisu

Lisa 7 Nõmme karstiala
18.12.2018 12:40
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisatud lisad, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades keskkonnaministeeriumi 18.12.2018 taotlust nr 1-5/18/8329.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json