Teksti suurus:

Ehitusseadustiku muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
24.11.2021 otsus nr 16

Ehitusseadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 17.11.2021

§ 1.  Ehitusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded”;

2) paragrahvi 24 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 102 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/96/EÜ teetaristu ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67) sätestatud pädeva asutuse ülesandeid täidab riigiteel Transpordiamet ja kohalikul teel kohaliku omavalitsuse üksus.”;

4) paragrahvi 102 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ülesannete raames korraldab pädev asutus liiklusohutusele avalduva mõju hindamist, liiklusohutuse auditeerimist, teedevõrgu liiklusohutuse hindamist ja tee korrapärase liiklusohutuse kontrollimist:
1) üleeuroopalise teedevõrgu teel;
2) kiirteel ja põhimaanteel;
3) Euroopa Liidu vahendite abil ehitatud avalikult kasutataval maanteel, välja arvatud kinnistu juurdepääsuteel, kõnniteel, jalgteel, jalgrattateel ning jalgratta- ja jalgteel.”;

5) paragrahvi 102 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega:
1) liiklusohutusele avalduva mõju hindamise nõuded;
2) liiklusohutuse auditeerimise nõuded;
3) teedevõrgu liiklusohutuse hindamise nõuded;
4) tee korrapärase liiklusohutuse kontrollimise nõuded;
5) liiklusohutuse audiitori koolituskursuse õppekava.”;

6) seadustiku normitehnilises märkuses asendatakse sõnad „maanteede infrastruktuuri” sõnaga „teetaristu”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 17. detsembril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1 ja 2 jõustuvad 2022. aasta 1. aprillil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json