Teksti suurus:

Liiklusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2021, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
24.11.2021 otsus nr 18

Liiklusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.11.2021

§ 1.  Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 62 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-dega 63–67 järgmises sõnastuses:

§ 63. Euroopa elektroonilise teemaksu kogumise teenus

(1) Euroopa elektroonilise teemaksu kogumise teenus (edaspidi ka elektroonilise teemaksu kogumise teenus ja teenus) on Euroopa Liidu liikmesriikides teemaksu kogumise hõlbustamiseks osutatav teenus, mida selle osutaja pakub elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi ja sõiduki seadmestikku kasutades ühe või mitme elektroonilise teemaksu kogumise piirkonda käsitleva lepingu alusel teenuse kasutajale.

(2) Elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutaja peab teenuse kasutajale kättesaadavaks tegema sõiduki seadmestiku, mis on koostalitlusvõimeline ja sobib kasutamiseks elektroonilistes teemaksu kogumise süsteemides, kus kasutatakse vähemalt ühte Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/520 liidu elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (ELT L 91, 29.03.2019, lk 45–76) artikli 3 lõikes 1 nimetatud tehnoloogiat.

(3) Elektrooniline teemaksu kogumise süsteem on süsteem, mille puhul tee kasutaja kohustus maksta teemaksu tekib ja on seotud üksnes sõiduki teemaksuga hõlmatud piirkonnas viibimise automaatse tuvastamisega sõiduki seadmestikuga toimuva kaugside või numbrimärgi automaatse tuvastamise kaudu.

(4) Elektroonilise teemaksu kogumise piirkond on tee, teedevõrk, rajatis või praam, mille kasutamise eest kogutakse teemaksu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/520 tähenduses, kasutades elektroonilist teemaksu kogumise süsteemi.

(5) Sõiduki seadmestik on elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osana kasutatav sõidukisse integreeritud või sõidukis asuv seade andmete kogumise, salvestamise, töötlemise ning kaugvastuvõtmise ja -edastamise otstarbel, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/520 artiklis 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.05.2014, lk 62–106) ning 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 96, 29.03.2014, lk 79–106) sätestatud nõuetele.

(6) Sõiduki seadmestiku ja koostalitlusvõime komponentide nõuetele vastavuse tõendamisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/520 artiklit 15, komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2020/203, milles käsitletakse sõidukite klassifitseerimist, Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse kasutajate kohustusi, koostalitluse komponentide suhtes kohaldatavaid nõudeid ja teavitatud asutuste sobivuse miinimumkriteeriume (ELT L 43, 17.02.2020, lk 41–48), komisjoni rakendusmäärust (EL) 2020/204, milles käsitletakse Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse osutajate üksikasjalikke kohustusi, Euroopa elektroonilise teemaksu kogumise piirkondi käsitleva teatise miinimumsisu, elektrooniliste liideste ja koostalitluse komponentide suhtes kohaldatavaid nõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/750/EÜ (ELT L 43, 17.02.2020, lk 49–62), ning toote nõuetele vastavuse seaduse 3. peatükki.

(7) Elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi kasutusele võtmisel koostab Transpordiamet komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2020/204 vastava elektroonilise teemaksu kogumise piirkonda käsitleva teatise ning avaldab selle piisava ajavaruga, mis võimaldab huvitatud teenuse osutajatel läbida käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud koostalitlusvõime komponentide nõuetele vastavuse tõendamine ja teemaksu koguja kehtestatud akrediteerimismenetlus hiljemalt üks kuu enne elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi käivitamist.

(8) Elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi tehnoloogiline lahendus peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2019/520, komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2020/203 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/204 sätestatud nõuetele.

(9) Elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi andmekogu, mis sisaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/520 artikli 21 lõikes 1 nimetatud andmeid, asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 64. Elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutajana tegutsemine

(1) Elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutajana registreerimiseks esitab isik Transpordiametile taotluse ning teabe, mis kinnitab tema vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/520 artiklis 4 sätestatud nõuetele. Nõuetele vastavuse korral rahuldab Transpordiamet taotluse ja registreerib elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutaja käesoleva seaduse § 63 lõikes 9 nimetatud andmekogus, avaldab teenuse osutaja nime ja kontaktandmed oma veebilehel ning ajakohastab neid andmeid vähemalt kord aastas, informeerides muutunud andmetest Euroopa Komisjoni.

(2) Elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutaja on Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud juriidiline isik, kes annab teenuse kasutajale lepingu alusel juurdepääsu teenusele ja kannab teenuse kasutaja tasutud teemaksu üle teemaksu kogujale.

(3) Teemaksu koguja on juriidiline isik, kes kogub sõidukite liiklemise eest elektroonilise teemaksu kogumise piirkonnas teemakse.

(4) Elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutaja avaldab oma veebilehel teenuse kasutajaga lepingu sõlmimise põhimõtted.

(5) Elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutaja:
1) avaldab ühe kuu jooksul käesoleva seaduse § 63 lõikes 9 nimetatud andmekogus registreerimisest arvates oma veebilehel teabe teemaksu kogumise piirkondade kohta, mille kohta tal on sõlmitud elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutamist käsitlev leping, mis muu hulgas näeb ette, et teemaksu kogumise teenuse osutaja esitab teemaksu arve otse teenuse kasutajale, ja üksikasjaliku kava laiendada oma teenuste osutamist teistesse teemaksu kogumise teenuse piirkondadesse, välja arvatud need piirkonnad, kus teemaksu kogujad ei järgi Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/520 artikli 6 lõiget 3;
2) sõlmib 36 kuu jooksul käesoleva seaduse § 63 lõikes 9 nimetatud andmekogus registreerimisest arvates elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutamist käsitleva lepingu vähemalt nelja Euroopa Liidu liikmesriigi kõikide elektroonilise teemaksu kogumise piirkondade teemaksu kogujatega, avaldab oma veebilehel teabe lepinguga hõlmatud elektroonilise teemaksu kogumise piirkondade kohta ning ajakohastab seda teavet vähemalt kord aastas;
3) teeb teemaksu kogujale kohe kättesaadavaks andmed sõiduki ja selle omaniku või valdaja kohta, keda kahtlustatakse teemaksu tasumata jätmises.

§ 65. Riiklik järelevalve elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutaja kohustuste täitmise üle

(1) Järelevalve elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutaja kohustuste täitmise üle on tegevus, mille eesmärk on kontrollida käesoleva seaduse § 63 lõikes 2 või § 64 lõikes 4 või 5 sätestatud kohustuste täitmist elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutaja poolt.

(2) Järelevalvet elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutaja üle teostab Transpordiamet.

(3) Järelevalvet tegeval ametnikul on õigus nõuda teenuse osutajalt asjakohaste dokumentide, andmete, protokollide ja selgituste esitamist.

(4) Kui elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutaja ei ole võimeline esitama kohustuste täitmist tõendavaid dokumente, on järelevalve teostajal õigus teha ettekirjutus puuduse kõrvaldamiseks.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 6400 eurot.

§ 66. Elektroonilise teemaksu kogumise teenuse kasutaja

(1) Elektroonilise teemaksu kogumise teenuse kasutaja on isik, kellel on teenuse kasutamiseks leping teenuse osutajaga.

(2) Elektroonilise teemaksu kogumise teenuse kasutajal on õigus sõlmida leping ükskõik millise elektroonilise teemaksu kogumise teenuse osutajaga olenemata Euroopa Liidu liikmesriigist, kus sõiduk on registreeritud.

§ 67. Elektroonilise teemaksu erisused

Riigiteel ei koguta elektroonilist teemaksu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/520 tähenduses.”;

3) paragrahvi 184 lõikest 91 ja § 2003 lõike 2 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „liiklusohutusega seotud liiklusnõuete”;

4) paragrahvi 2003 pealkirja ja lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „rikkumine” sõnadega „ja teemaksu tasumata jätmine” vastavas käändes;

5) paragrahvi 2003 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) teemaksu tasumata jätmine.”;

6) paragrahvi 2003 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „rikkumistega” sõnadega „ning teemaksu tasumata jätmisega”;

7) seaduse normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/52/EÜ ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 124–143), muudetud määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154);”;

8) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/520 liidu elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (ELT L 91, 29.03.2019, lk 45–76).”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json