Teksti suurus:

Elektrituruseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 30.11.2022, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.11.2022 otsus nr 204

Elektrituruseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2022

§ 1.  Elektrituruseaduse muutmine

Elektrituruseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Universaalteenuse tarbija on kodutarbija, valla või linna ametiasutus, valla või linna ametiasutuse hallatav asutus ja isik, kes ostab elektrienergiat selle edastamiseks ja müümiseks eeltoodud isikutele selleks vajaliku elektrienergia ulatuses, ning kellele osutatakse käesoleva seaduse § 765 alusel universaalteenust.”;

2) paragrahvi 12 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Universaalteenuse äritarbija on mittetulundusühing, sihtasutus ja füüsilisest isikust ettevõtja, kes ostab universaalteenuse hinnaga elektrienergiat aastase mahuga kuni 1 GWh, ning mikro- ja väikeettevõtja, valla või linna ametiasutus, valla või linna ametiasutuse hallatav asutus ning isik, kes ostab elektrienergiat selle edastamiseks ja müümiseks eeltoodud isikutele selleks vajaliku elektrienergia ulatuses, ning kellele osutatakse käesoleva seaduse § 765 alusel universaalteenust.”;

3) paragrahvi 765 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elektrimüüja võib osutada universaalteenust. Universaalteenust osutatakse universaalteenuse tarbija nõusolekul ja temaga universaalteenuse osutamiseks sõlmitud kokkuleppe alusel. Elektrimüüjal on universaalteenuse osutamise korral õigus sõlmida tarbijaga, välja arvatud valla või linna ametiasutusest ja valla või linna ametiasutuse hallatavast asutusest tarbijaga, kellega tal on kehtiv elektrileping ning kellele müüdud elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind, universaalteenuse osutamise leping tarbijapoolse taotluseta, andes sellest tarbijale teada vähemalt seitse päeva enne universaalteenuse osutamise lepingu jõustumist. Universaalteenuse osutamisest teavitab elektrimüüja oma veebilehel.”;

4) paragrahvi 765 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Elektrimüüjal on universaalteenuse osutamise korral õigus teha ettepanek sõlmida universaalteenuse äritarbijaga, välja arvatud valla või linna ametiasutusest ja valla või linna ametiasutuse hallatavast asutusest tarbijaga, kellega tal on kehtiv elektrileping ning kellele müüdud elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind, universaalteenuse osutamise leping, andes sellest äritarbijale teada vähemalt seitse päeva enne potentsiaalse universaalteenuse osutamise lepingu jõustumist. Universaalteenuse äritarbija peab väljendama nõusolekut universaalteenusega liitumiseks, andes sellest ettepaneku teinud elektrimüüjale teada vähemalt kaks päeva enne lepingu jõustumist.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1 ja 3 jõustuvad 2024. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json