Teksti suurus:

Harku Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 118, 1677

Harku Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 24.07.2008 nr 16

Määrus kehtestatakse «Rahvaraamatukogu seaduse» § 16 alusel

§ 1. Üldsätted

(1) Eeskiri sätestab Harku Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kui üldkasutatava rahvaraamatukogu ja Harku valla asutuse teeninduse korralduse ning lugejate õigused ja kohustused.

(2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

(3) Eriteenused (koopiad, väljatrükid, salvestamine jm.) võivad olla tasulised.

(4) Avaliku internetipunkti kasutamine on tasuline, välja arvatud juurdepääs avalikule teabele.

§ 2. Lugejaks registreerimine

(1) Raamatukogu lugejaks saamine toimub lugejapileti väljaandmisega.

Lugejapilet antakse pildi ja isikukoodiga dokumendi, õpilastel õpilaspileti esitamisel.

Lugejapileti kaotamisel on lugeja kohustatud sellest koheselt raamatukogule teatama, kes väljastab lugejapileti duplikaadi.

(2) Lugejapileti vormistaja on kohustatud tutvustama lugejale käesolevat eeskirja või informeerima lugejat kohast, kus tal on võimalik sellega tutvuda. Lugejapilet antakse lugejale pärast seda, kui ta on võtnud endale kohustuse järgida raamatukogu kasutamise eeskirja ja andnud selle kohta allkirja.

(3) Lugejal on keelatud anda oma lugejapiletit teistele isikutele.

(4) Lugeja on kohustatud informeerima raamatukogu lugejapiletile märgitud andmete muutumisest. Iga aasta alguses toimub lugejate ümberregistreerimine.

§ 3. Kojulaenutus

(1) Teavikute kojulaenutamiseks esitab lugeja raamatukogu töötajale lugejapileti. Üldjuhul on õigus laenata korraga kuni 5 teavikut. Lugeja annab teaviku vatuvõtmise kohta allkirja raamatukaardile.

(2) Teavikute tagsastamise tähtaeg on kolm nädalat, perioodikal üks nädal.

Raamatukogu töötajal on õigus koju laenutatud teaviku tagastamise tähtaega lugeja taotlusel pikendada, kui teavikut ei ole soovinud laenutada teine lugeja.

Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks. Tähtaega võib pikendada ka telefoni teel.

(3) Lugeja soovil paneb raamatukogu töötaja lugeja teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku laenutamiseks järjekorda. Kui järjekorras olev lugeja teavikule kindlaksmääratud ajal järele ei tule, on raamatukogu töötajal õigus laenutada see järgmisele soovijale.

(4) Raamatukogu tellib oma kogus puuduvad teavikud lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse kaudu teistest raamatukogudest kultuuriministri määrusega kehtestatud korras.

(5) Lugeja peab teavikute saamisel kontrollima nende korrasolekut ja neid hoolikalt hoidma. Teavikute rikkumisest või hävimisest tuleb teatada raamatukogu töötajale.

(6) Tähtajaks tagastamata teaviku eest võib raamatukogu võtta viivist 20 senti iga viivitatud päeva eest ühe tähtajaks mittetagastatud teaviku kohta.

(7) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama raamatukogu töötaja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses.

(8) Alaealise lugeja poolt tekitatud kahju hüvitavad tema vanemad (eestkostja).

(9) Lugejalt, kes ei ole käesoleva eeskirja punktis 20 nimetatud kohust raamatukogu töötaja poolt teatatud tähtajaks täitnud, võetakse raamatukogu kasutamise õigus ära kuni üheks aastaks.Raamatukogu kasutamise õiguse äravõtmise otsustab raamatukogu juhataja.

(10) Käesoleva eeskirja punktides I- 4, III-7  ja III-8 nimetatud summad laekuvad valla eelarvesse.

§ 4. Lugemissaali ja eriteenuste kasutamine

(1) Avariiulitel olevaid materjale võib kasutada iseseisvalt ilma raamatukogu töötaja vahenduseta kohapeal.

(2) Ajalehed ja jooksva kuu ajakirjad on kasutamiseks kohapeal.

(3) Arvuti kasutamine toimub raamatukogu töötaja poolt peetava järjekorra alusel.

(4) Muude eriteenuste kasutamist korraldab raamatukogu töötaja.

(5) Lugeja ei tohi oma tegevusega kahjustada raamatukogu teavikuid ja muud vara ega segada raamatukogu tööd ja häirida teisi lugejaid.

(6) Lugeja on kohustatud alluma raamatukogu töötaja korralekutsuvatele märkustele.

§ 6. Rakendussätted

(1) Harku Vallavolikogu 29.mai 2003 määrus nr 7 «Harku Raamatukogu kasutamise eeskiri» tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 01. augustil 2008.

Volikogu esimees Helikar ÕEPA

/otsingu_soovitused.json