Teksti suurus:

Notariaadiseaduse, notari tasu seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 30.12.2010, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.12.2010 otsus nr 793

Notariaadiseaduse, notari tasu seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2010

§ 1.  Notariaadiseaduse (RT I 2000, 104, 684; 2010, 38, 231) § 571 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse § 29 lõike 3 punkti 6 kohaldatakse majandusaasta aruandele, mis on koostatud aruandeperioodi kohta, mis algab 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem, kuid mitte hiljem kui 2011. aasta 31. detsembril.”

§ 2. Notari tasu seaduses (RT I 1996, 23, 456; 2010, 38, 231) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tehinguväärtuse määramisel on kinnisasja või ehitise minimaalväärtuseks 6391 eurot, kinnisasja või ehitise mõttelise osa minimaalväärtuseks 1278 eurot ja kinnisasja või ehitise reaalosa ning selle juurde kuuluva kinnisasja või ehitise mõttelise osa minimaalväärtuseks 3800 eurot.”;

2) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Reaalservituudi minimaalne tehinguväärtus on 639 eurot.”;

3) paragrahvi 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üüri-, rendi-, hoiu- ja tasuta varakasutuslepingu minimaalne aastaväärtus on 63,90 eurot.”;

4) paragrahvi 18 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Äriühingute asutamis-, ühinemis- ja jagunemistehingu ning nende tehingute muutmise või lõpetamise tehingu väärtuse alampiir on 127 eurot ning ülempiir 639 eurot täis- ja usaldusühingu puhul, 639 116 eurot osaühingu puhul ning 6 390 000 eurot aktsiaseltsi puhul. Kui tehinguväärtus on alla alampiiri või ületab ülempiiri, loetakse notari tasu määramisel, et see vastab alam- või ülempiirile.”;

5) paragrahvi 19 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Abieluvara minimaalne tehinguväärtus on 6391 eurot.”;

6) paragrahvi 22 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tehinguväärtuse alusel arvutatakse notari tasu käesolevas paragrahvis toodud tehinguväärtuste ja täistasude tabeli järgi eurodes.

Tehinguväärtus
kuni

Täistasu

Tehinguväärtus
kuni

Täistasu

Tehinguväärtus
kuni

Täistasu

       32

  1,60

  35 151

  59,75

242 865

371,30

       64

3    

  38 347

  64,55

249 255

380,90

       96

  4,50

  41 543

  69,35

255 650

390,50

     128

6    

  44 738

  74,10

262 040

400      

     256

10,80

  47 934

  78,90

268 430

409,50

     383

14,50

  51 129

  83,70

274 820

419,25

     511

17,35

  54 325

  88,50

281 220

428,80

     639

19,15

  57 520

  93,30

287 610

438,40

  1 278

19,80

  60 716

  98,10

294 000

448      

  1 917

20,40

  63 912

102,90

300 390

457,60

  2 556

21      

  70 303

112,50

306 780

467,15

  3 196

21,75

  76 694

122,10

313 170

476,75

  3 835

22,35

  83 085

131,65

319 560

486,35

  4 474

23      

  89 480

141,20

332 340

505,50

  5 113

23,65

  95 870

150,80

345 130

524,70

  5 752

24,25

102 260

160,40

357 910

543,85

  6 391

24,90

108 650

170      

370 690

563,05

  7 669

25      

115 040

179,55

383 470

582,20

  8 948

25,45

121 435

189,15

396 260

601,40

10 226

25,70

127 825

198,75

409 040

620,55

11 504

26      

134 215

208,35

421 820

639,75

12 782

26,20

140 605

217,90

434 600

658,90

14 061

28,10

147 000

227,50

447 390

678,10

15 338

30      

153 390

237,10

460 170

697,25

16 617

32      

159 780

246,65

472 950

716,40

17 895

33,85

166 170

256,25

485 730

735,60

19 173

35,75

172 565

265,85

498 510

754,75

20 452

37,70

178 955

275,45

511 300

773,95

21 730

39,60

185 345

285      

524 100

793,10

23 008

41,50

191 735

294,60

536 860

812,30

24 287

43,50

198 130

304,20

549 640

831,45

25 565

45,40

204 520

313,80

562 430

850,65

26 843

47,30

210 910

323,35

575 210

869,80

28 121

49,15

217 300

332,95

587 990

889      

29 399

51,10

223 690

342,55

600 770

908,15

30 678

53      

230 085

352,10

613 560

927,35

31 956

55      

236 475

361,70

626 340

946,50

 

 

 

 

639 120

958,65

Kuni 1 278 235 eurot – 958,65 eurot + 0,14% tehinguväärtuse summast, mis ületab 639 120 eurot;
kuni 1 917 350 eurot – 1853,40 eurot + 0,12% tehinguväärtuse summast, mis ületab 1 278 235 eurot;
kuni 2 556 470 eurot – 2620,35 eurot + 0,1% tehinguväärtuse summast, mis ületab 1 917 350 eurot;
kuni 3 195 585 eurot – 3259,45 eurot + 0,08% tehinguväärtuse summast, mis ületab 2 556 470 eurot;
kuni 6 391 165 eurot – 3770,75 eurot + 0,05% tehinguväärtuse summast, mis ületab 3 195 585 eurot;
üle 6 391 165 euro – 5368,55 eurot + 0,02% tehinguväärtuse summast, mis ületab 6 391 165 eurot.”;

7) paragrahvi 26 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Notari tasu eluruumi erastamise lepingu tõestamise eest on 1% tehinguväärtusest, kuid mitte vähem kui 6,39 eurot ning mitte rohkem, kui on notari tasu, lähtudes käesoleva seaduse §-s 22 sätestatud tehinguväärtuste ja täistasude tabelist.”;

8) paragrahvi 281 lõigetes 1–3 asendatakse tekstiosa „1000 krooni” tekstiosaga „63,90 eurot”;

9) paragrahvi 283 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Notari tasu varaloendi koostamise ja tõestamise eest on ühekordne täistasu, kuid mitte vähem kui 47,90 eurot toimingu kestuse aja iga tunni eest.”;

10) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) äriühingu organi otsuse kohta koostatud protokolli tõestamise eest, kuid mitte vähem kui 63,90 eurot, samuti mitte vähem kui 63,90 eurot toimingu kestuse aja iga järgmise tunni eest, kuid kokku mitte rohkem kui 319,50 eurot;”;

11) paragrahvi 29 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ametitoiminguna raha või väärtpaberite notari deposiiti võtmisel, kuid mitte vähem kui 6,39 eurot;”;

12) paragrahvi 31 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kindla tasumääraga on järgmised notariaaltoimingud:

1) volituse või avalduse tõestamine pensioni, elatusraha, elatise või toetuse vastuvõtmiseks või teise isiku arveldusarvele kandmiseks – 3,19 eurot;
2) füüsilise isiku muu volituse tõestamine – 25,50 eurot;
3) juriidilise isiku volituse tõestamine – 49,20 eurot;
4) õppelaenu tagamiseks antava käenduse tõestamine – 15,95 eurot;
5) isiku elusoleku kinnitamine – 14,35 eurot;
6) isiku teatud kohas viibimise kinnitamine – 15,95 eurot;
7) isiku ja fotol kujutatud isiku samasuse kinnitamine – 11,50 eurot;
8) dokumendi esitamisaja kinnitamine – 14,35 eurot;
9) notariaalselt kinnitatava avalduse projekti koostamine – 18,20 eurot;
91) kohtu kinnistus- või registriosakonnale esitatava avalduse projekti koostamine, avalduse esitaja allkirja kinnitamine ja avaldusest digitaalse ärakirja väljastamine – 35,75 eurot. Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6,35 eurot;
10) erastamisel korteriomandite kinnistamiseks esitatava kinnistamisavalduse tõestamine – 12,75 eurot ühe korteriomandi eseme kohta;
11) ühepoolse avalduse tõestamine, mille puhul tehinguväärtust ei määrata – 42,15 eurot;
12) allkirja ja allkirjanäidise kinnitamine – 12,75 eurot;
13) avaldaja nimel määruskaebuse koostamine kandeavalduse suhtes tehtud määruse peale – 31,95 kuni 159,75 eurot;
14) dokumendi ärakirja või väljavõtte, samuti väljatrüki kinnitamine – 3,19 eurot lehekülg, kuid kokku mitte rohkem kui 31,95 eurot;
141) registriosaga või elektroonilise kinnistustoimiku koosseisu kuuluva dokumendiga tutvumise võimaldamine nende taasesitamise teel kuvaril – 3,19 eurot ühe registriosaga või dokumendiga tutvumise eest;
142) kogu kinnistustoimikuga tutvumise võimaldamine selle taasesitamise teel kuvaril – 9,58 eurot;
143) registriosa väljatrüki kinnitamine ja väljastamine – 3,19 eurot sõltumata lehekülgede arvust;
144) kinnistustoimikus sisalduva dokumendi väljatrüki kinnitamine ja väljastamine – 6,35 eurot sõltumata lehekülgede arvust;
145) registriosa digitaalne kinnitamine ja väljastamine – 4,79 eurot sõltumata andmemahust;
146) kinnistustoimikus sisalduva dokumendi digitaalne kinnitamine ja väljastamine – 6,35 eurot sõltumata andmemahust;
15) digitaalse ärakirja väljastamine, sõltumata andmemahust – 12,75 eurot;
16) dokumendi kinnitamine tunnistusega (apostille’ga) – 22,35 eurot;
17) tunnistuse väljastamine Eesti Vabariigis täitmisele kuuluva notariaaldokumendi kohta – 6,35 eurot;
18) ametitoiminguna dokumentide (välja arvatud testamentide) hoiulevõtmine, iga dokumendi hoidmine ühe kuu jooksul – 24,90 eurot;
19) notariaadiseaduse § 30 lõikes 4 nimetatud teate või taotluse koostamine – 31,95 kuni 76,65 eurot;
20) mereprotesti tõestamine – 78,60 eurot;
21) ühishüpoteegi osalise vabastamise kokkuleppe tõestamine – 42,15 eurot;
22) sihtasutuse asutamisotsuse, sealhulgas selle lisana kinnitatava põhikirja tõestamine ning sihtasutuste ühinemis- ja jagunemislepingu või sihtasutuse jagunemiskava tõestamine – 77,30 eurot;
23) sihtasutuse organi otsuste tõestamine – 69 eurot;
24) mittetulundusühingu asutamislepingu, sealhulgas selle lisana kinnitatava põhikirja tõestamine, samuti mittetulundusühingu koosoleku protokolli tõestamine – 0,60 eurot iga mittetulundusühingu liikme kohta, kuid kokku mitte vähem kui 31,95 eurot ja mitte rohkem kui 127,80 eurot;
25) majandusaasta aruande edastamine registrit pidavale kohtule – 25,55 eurot;
26) asutatava aktsiaseltsi või osaühingu nimele pangakonto avamine – 12,75 eurot;
27) testamendi tõestamine – 32,55 eurot;
28) kinnises ümbrikus testamendi hoiulevõtmise tõestamine – 32,55 eurot;
281) notari hoiule antud testamendi tagasivõtmise avalduse tõestamine – 16,29 eurot;
29) abikaasade vastastikuse testamendi tõestamine – 41,50 eurot;
30) pärandi vastuvõtmise avalduse tõestamine – 65,15 eurot;
31) pärandist loobumise avalduse tõestamine – 6,35 eurot;
32) pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamine – 63,90 eurot;
33) pärijate väljaselgitamine ja pärimistunnistuse tõestamine – 102,25 eurot;
34) pärimisseaduses sätestatud üleskutsemenetluse läbiviimine – 25,55 eurot;
35) testamenditäitja ülesande vastuvõtmise või ülesandest loobumise avalduse tõestamine – 12,75 eurot;
36) testamenditäitja tunnistuse tõestamine – 12,75 eurot;
37) pärija õiguste ja kohustuste kohta täiendavate järelepärimiste tegemiseks avalduse tõestamine – 12,75 eurot;
38) sundosa saaja tunnistuse tõestamine – 12,75 eurot;
39) omandiõiguse tunnistuse tõestamiseks esitatud ühise avalduse tõestamine – 42,15 eurot.”;

13) paragrahvi 35 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) iga lehekülje (A3) eest 0,31 eurot;
2) iga lehekülje (A4) eest 0,19 eurot.”;

14) paragrahvi 402 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Notari tasu maksmisest võib osaliselt või täielikult vabastada füüsilise isiku, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda tasuda käesoleva seaduse § 28 lõikes 2, § 29 lõike 1 punktides 1 ja 11 ning § 31 punktides 1, 2, 91, 16, 27–34 ja 38 sätestatud notari ametitoimingute eest ettenähtud notari tasu ja kui seoses pärimismenetlusega tehakse muid ametitoiminguid, siis ka nende eest ettenähtud notari tasu, või kes suudab seda teha üksnes osaliselt või kelle majanduslik seisund ei võimalda pärast notari tasu maksmist lihtsat toimetulekut.”

§ 3. Euro kasutusele võtmise seaduses (RT I 2010, 22, 108; 30.11.2010, 11) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 55 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 83 punktid 2–4, 6, 8, 11, 13 ja 14 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 131 punktid 2, 4–8, 10–15, 17 ja 20 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 149 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Autoveoseaduse (RT I 2000, 54, 346; 2010, 44, 261) § 6 lõike 4 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tegevusloa omajal peab esimese sõiduki kohta, millele ta taotleb sõidukikaarti või millele see kaart on juba antud, olema vara vähemalt 9000 euro väärtuses, iga järgmise sõiduki korral on see summa vähemalt 5000 eurot. Vara olemasolu tõendamiseks esitab tegevusloa omaja sõidukikaardi andjale järgmised dokumendid:”.

§ 5. Avaliku teabe seaduse (RT I 2000, 92, 597; 2010, 41, 241) § 25 lõikes 2 asendatakse sõnad „kolm krooni” tekstiosaga „0,19 eurot”.

§ 6. Isikuandmete kaitse seaduse (RT I 2007, 24, 127; 2010, 22, 108) § 19 lõikes 2 asendatakse sõnad „kolm krooni” tekstiosaga „0,19 eurot”.

§ 7. Kohtutäituri seaduses (RT I 2009, 68, 463; 2010, 38, 231) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 34 asendatakse tekstiosa „250 krooni” tekstiosaga „15,97 eurot”;

2) paragrahvi 35 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui täitmiseks esitatakse täitedokument, millega võlgnik kohustub sissenõudjale tasuma rahasumma kuni 3200 eurot, arvutatakse kohtutäituri tasu ettemaks ja kohtutäituri põhitasu järgnevas tabelis toodud nõude summa järgi.

Sissenõude summa
kuni ... eurot

Kohtutäituri
põhitasu määr eurodes

Kohtutäituri
tasu ettemaks eurodes

    35

  15,50

 

    65

  25,50

 

  130

38    

6    

  200

  55,50

  7,50

  260

69    

  9,50

  320

83    

10      

  400

  95,50

10,50

  500

109,50

12      

  550

122,50

12,50

  600

132      

13      

  700

140,50

14      

1000

201      

19      

1300

256,50

23,50

1600

305      

25,50

1900

347      

31,50

2600

442      

44,50

3200

519      

57,50

(2) Kui täitmiseks esitatakse täitedokument, millega võlgnik kohustub sissenõudjale tasuma rahasumma, mis ületab 3200 eurot, arvutatakse kohtutäituri põhitasu järgmiselt:
1) nõude summalt 3201–3900 eurot on kohtutäituri põhitasu 14,75% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 527 eurot;
2) nõude summalt 3901–4500 eurot on kohtutäituri põhitasu 13,75% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 548 eurot;
3) nõude summalt 4501–5100 eurot on kohtutäituri põhitasu 12,25% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 575 eurot;
4) nõude summalt 5101–5800 eurot on kohtutäituri põhitasu 11,25% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 603 eurot;
5) nõude summalt 5801–6400 eurot on kohtutäituri põhitasu 10,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 607 eurot;
6) nõude summalt 6401–13 000 eurot on kohtutäituri põhitasu 9,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 1182 eurot;
7) nõude summalt 13 001–25 500 eurot on kohtutäituri põhitasu 9,25% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 2300 eurot;
8) nõude summalt 25 501–38 400 eurot on kohtutäituri põhitasu 9% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 3355 eurot;
9) nõude summalt 38 401–51 200 eurot on kohtutäituri põhitasu 8,75% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 4345 eurot;
10) nõude summalt 51 201–63 900 eurot on kohtutäituri põhitasu 8,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 5112 eurot;
11) nõude summalt 63 901–127 800 eurot on kohtutäituri põhitasu 8% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 9586 eurot;
12) nõude summalt 127 801–191 800 eurot on kohtutäituri põhitasu 7,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 13 900 eurot;
13) nõude summalt 191 801–255 700 eurot on kohtutäituri põhitasu 7,25% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 16 617 eurot;
14) nõude summalt 255 701–319 600 eurot on kohtutäituri põhitasu 6,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 17 575 eurot;
15) nõude summalt 319 601–383 500 eurot on kohtutäituri põhitasu 5,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 18 214 eurot;
16) nõude summalt 383 501–447 400 eurot on kohtutäituri põhitasu 4,75% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 20 132 eurot;
17) nõude summalt 447 401–511 300 eurot on kohtutäituri põhitasu 4,5% nõude summast, kuid mitte rohkem kui 20 451 eurot;
18) nõude summalt 511 301–575 000 eurot on kohtutäituri põhitasu 4% nõude summast.

(3) Kohtutäituri põhitasu üle 575 000-euroselt nõudesummalt on 23 008 eurot + 0,5% summalt, mis ületab 575 000 eurot.

(4) Kohtutäituri tasu ettemaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõude summadelt on 191 eurot ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõude summalt 319 eurot.”;

3) paragrahvi 36 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohtutäituri põhitasu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 ja 7 nimetatud toimingu eest on 140 eurot ja kohtutäituri tasu ettemaks 92 eurot.”;

4) paragrahvi 38 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hagi tagamise määruse täitmise põhitasu sõltub hagi hinnast ja tasu makstakse järgmiselt:
1) kuni 3200-eurose hagi hinna korral on tasu 70 eurot;
2) 3201–12 800-eurose hagi hinna korral on tasu 140 eurot;
3) üle 12 800-eurose hagi hinna korral on tasu 278 eurot.

(2) Kui hagi tagamise määrus käsitleb mitterahalist nõuet või kui hagi hind on määramata või kui hagi on hinnata, samuti hagi tagamise tühistamise määruse või kohtuotsuse täitmise korral on kohtutäituri põhitasu 92 eurot.”;

5) paragrahvi 40 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohtutäituri põhitasu sõltub kindlakstehtud vara väärtusest ja tasu makstakse järgmiselt:
1) kuni 32 000 euro väärtusega varalt 31 eurot;
2) 32 001–64 100 euro väärtusega varalt 63 eurot;
3) üle 64 100 euro väärtusega varalt 95 eurot.

Tasu muutub sissenõutavaks alates varalise seisundi kohta koostatud õiendi esitamisest menetlejale.”;

6) paragrahvi 42 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Täitemenetlust käsitleva õiendi väljastamise eest on kohtutäituri tasu 1,50 eurot.”;

7) paragrahvi 48 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Menetlusdokumentide kättetoimetamise eest on kohtutäiturile makstav tasu 22,30 eurot.

(2) Kohtutäituril on õigus nõuda tasu pärast kättetoimetamisteatise esitamist ametitoimingu taotlejale, väljastades kohtutäituri tasu otsuse. Kui menetlusdokumenti ei õnnestunud kätte toimetada, kuigi kohtutäitur kasutas selleks kõiki seaduses sätestatud võimalusi, on kohtutäituril õigus nõuda tasu 12,75 eurot, väljastades kohtutäituri tasu otsuse ja aruande selle kohta, mida ta on dokumendi kättetoimetamiseks teinud.”;

8) paragrahvi 51 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesolevas jaotises sätestatud ametitoimingute kohta õiendi väljastamisel on kohtutäituri tasu 1,50 eurot.”

§ 8. Päästeseaduse (RT I 2010, 24, 115) § 15 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „50 000 krooni” tekstiosaga „3200 eurot”.

§ 9. Riigilõivuseaduses (RT I 2010, 21, 107; 09.12.2010, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „ärakirja” sõnadega „või väljatrüki”;

2) paragrahvi 25 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad „, samuti riigivara valitseja või riigi kasuks seatud piiratud asjaõiguse või keelu- või eelmärke või vastuväite kohta kande tegemisel, muutmisel ja kustutamisel”;

3) paragrahvi 25 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) riigiasutus riigivara valitseja või riigi kasuks seatud piiratud asjaõiguse, keelu- või eelmärke või vastuväite kohta kande tegemisel, muutmisel ja kustutamisel;”;

4) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Riigilõivu ei võeta, kui kanne abieluvararegistrisse tehakse vastavalt abiellumisavaldusele perekonnaseisuasutuse või notari esitatud kandeavalduse alusel.”;

5) paragrahvi 46 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) abielukande või abielulahutuse kande tegemine notari poolt.”;

6) paragrahvi 78 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „ärakirja” sõnadega „või väljatrüki”;

7) paragrahvi 78 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnistustoimikus sisalduva dokumendi kinnitatud väljatrüki väljastamise eest tasutakse riigilõivu:”;

8) paragrahvi 78 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kinnistustoimikus sisalduva dokumendi digitaalselt kinnitatud väljatrüki eest tasutakse riigilõivu 6,39 eurot.”;

9) paragrahvi 293 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamise eest tasutakse riigilõivu 79,88 eurot.”

§ 10. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 2005, 26, 197; 06.12.2010, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 126 lõikes 21 asendatakse tekstiosa „250 000 krooni” tekstiosaga „15 975 eurot;”;

2) paragrahvi 131 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „25 000 krooni” tekstiosaga „1595 eurot” ja tekstiosa „500 000 krooni” tekstiosaga „31 955 eurot;”.

§ 11. Tuleohutuse seaduses (RT I 2010, 24, 116) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 40 lõikes 2, § 44 lõikes 2, § 45 lõikes 2, § 46 lõikes 2, § 48 lõikes 2, § 49 lõikes 2, § 50 lõikes 2, § 51 lõikes 2, § 52 lõikes 2 ja § 56 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „50 000 krooni” tekstiosaga „3200 eurot”;

2) paragrahvi 42 lõikes 2, § 43 lõikes 2, § 47 lõikes 2, § 53 lõikes 2, § 54 lõikes 2 ja § 55 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „30 000 krooni” tekstiosaga „2000 eurot”.

§ 12. Äriseadustiku (RT I 1995, 26, 355; 2010, 77, 589) § 71 lõikes 21 asendatakse tekstiosa „5000 krooni” tekstiosaga „320 eurot”.

§ 13. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json